Документ 2967-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.10.2005

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про стан виконання законодавства у сфері поводження
з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 49, ст.525 )

Заслухавши та обговоривши інформацію Кабінету Міністрів
України про стан виконання законодавства у сфері поводження з
відходами в Україні та шляхи його вдосконалення, Верховна Рада
України відзначає особливе національне значення питання скорочення
утворення відходів у рамках комплексної стратегії сталого розвитку
України.
Виходячи з інтересів національної безпеки щодо забезпечення
екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності людини і
суспільства, збереження навколишнього природного середовища та
раціонального використання природних ресурсів, з метою
забезпечення захисту навколишнього природного середовища і
здоров'я людей від негативного впливу відходів, забезпечення
ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних
ресурсів, науково обґрунтованого узгодження екологічних,
економічних та соціальних інтересів суспільства щодо утворення та
використання відходів, Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Діяльність Кабінету Міністрів України щодо забезпечення
ефективної реалізації державної політики у сфері поводження з
відходами, удосконалення нормативно-правової бази
організаційно-економічного механізму стимулювання господарської
діяльності у сфері поводження з відходами як вторинними
матеріальними ресурсами, державного управління в організації збору
та переробки відходів і використання їх як вторинних матеріальних
ресурсів визнати незадовільною.
2. Визнати, що наслідками незадовільного державного
управління, недосконалої нормативно-правової бази у сфері
поводження з відходами є:
негативний вплив утворюваних і накопичених відходів на
здоров'я людей і навколишнє природне середовище;
відсутність дійових економічних стимулів для збору та
переробки значної маси відходів;
недосконалість економічних і правових механізмів управління у
цій сфері;
недосконалість сформованої в Україні інфраструктури і
практики збору та видалення твердих побутових відходів, яка не
передбачає селективне збирання корисних компонентів відходів як
вторинної сировини;
низький рівень інформаційного забезпечення суб'єктів
господарської діяльності про технології утилізації відходів,
будівництво та експлуатацію об'єктів поводження з відходами і
відсутність заходів, спрямованих на роз'яснення законодавства про
відходи серед населення, створення необхідних умов для
стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих
видів відходів як вторинної сировини;
відсутність ефективного контролю над потоками відходів і
недосконалість форм статистичної звітності, що унеможливлює
отримання достовірної інформації щодо обсягів утворення,
використання відходів, стану внутрішнього ринку вторинних ресурсів
і ускладнює прийняття обґрунтованих рішень з регулювання цього
ринку;
низька плата за розміщення відходів, що не відповідає
сучасним вимогам та світовій практиці;
незаконні операції з відходами при транскордонних
перевезеннях, утилізації або видаленні небезпечних відходів під
час їх імпорту чи транзиту через територію України;
відсутність системності вивчення і експертизи світових
новітніх наукових розробок і сучасних технологій переробки
відходів та впровадження їх в Україні.
3. Враховуючи євроінтеграційну спрямованість екологічної
політики України, повинно докорінним чином змінитися ставлення до
проблеми використання власних відходів, що потребує вдосконалення
законодавства за напрямами:
приведення у відповідність з європейською практикою;
запобігання утворенню відходів та зменшення обсягів їх
утворення;
реалізація принципу відповідальності виробника за збір і
переробку окремих видів продукції після її використання;
формування в Україні ринкового механізму поводження з
відходами як вторинними ресурсами;
стимулювання притоку інвестицій у сферу поводження з
відходами;
встановлення нормативів платежів, що стимулюють збір та
утилізацію використаних тари і упаковки;
здійснення державного нормування рівня переробки окремих
видів відходів, розробка для реалізації цього принципу
національних планів і програм розвитку ринку вторинних ресурсів,
збільшення обсягів субсидій на заходи у цій сфері;
посилення відповідальності за правопорушення у сфері
поводження з відходами;
реалізація практики надання підприємствам із збору та
переробки відходів податкових пільг, пільгових кредитів та
транспортних тарифів;
економічне стимулювання збільшення обсягів виробництва
товарів і продукції, що виготовляються з відходів або з їх
використанням;
забезпечення підвищення ефективності використання природної
сировини за рахунок зменшення втрат сировинних, матеріальних та
паливно-енергетичних ресурсів у технологічному процесі виробництва
товарів і продукції.
4. Визначити, що основними напрямами вдосконалення
нормативної бази у сфері поводження з відходами є розроблення і
впровадження:
засобів захисту навколишнього природного середовища і
здоров'я людей від негативного впливу відходів;
механізмів економічного регулювання у сфері поводження з
відходами, розвитку прогресивних технологій і обладнання для
збору, переробки і транспортування відходів;
механізму економії первинних матеріальних та енергетичних
ресурсів за рахунок їх заміни відповідними вторинними
матеріальними та енергетичними ресурсами;
порядку забезпечення розвитку організаційно-виробничої
інфраструктури ринку вторинних ресурсів, залучення у цю сферу
малого і середнього бізнесу з перспективою створення на цій основі
галузі із збору та переробки відходів у товарну продукцію;
номенклатури відходів, які у першочерговому порядку
підлягають використанню як вторинні матеріальні та енергетичні
ресурси;
порядку віднесення відходів до ресурсоцінних та ціноутворення
щодо відходів, які підлягають використанню як вторинні ресурси.
5. З метою ефективного розв'язання проблем поводження з
відходами в Україні рекомендувати Кабінету Міністрів України:
1) розробити та до 1 січня 2006 року внести на розгляд
Верховної Ради України зміни до Закону України "Про відходи"
( 187/98-ВР ), у яких передбачити:
приведення його у відповідність із Рамковою Директивою
Європейського Союзу про відходи;
обов'язковість утилізації відходів упаковки, використаних
автотранспортних засобів, шин, хімічних джерел струму,
великогабаритної побутової техніки тощо;
встановлення поступового запровадження обов'язкових для
виконання обсягів утилізації тари і упаковки;
впровадження системи роздільного збирання твердих побутових
відходів;
встановлення міри відповідальності, у тому числі
кримінальної, за правопорушення у сфері поводження з відходами
адекватної шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу і
здоров'ю населення, а також за незабезпечення утилізації відходів
як вторинної сировини суб'єктами господарювання;
приведення його у відповідність із положеннями Господарського
( 436-15 ) та Кримінального кодексів України ( 2341-14 ), Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ),
законів України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ), "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ), "Про
місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про державні
цільові програми" ( 1621-15 ), "Про страхування" ( 85/96-ВР );
2) здійснити ретельний аналіз виконання Закону України "Про
Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами"
( 1947-14 ), Програми використання відходів виробництва і
споживання на період до 2005 року (постанова Кабінету Міністрів
України від 28 червня 1997 року N 668 ( 668-97-п ) та до 1 лютого
2006 року поінформувати Верховну Раду України про результати;
3) розробити та до 1 березня 2006 року внести на розгляд
Верховної Ради України проект Закону України про Загальнодержавну
програму поводження з токсичними відходами до 2010 року, яким
системно поєднати положення затверджених державних програм у сфері
поводження з токсичними відходами, Закону України "Про державні
цільові програми" ( 1621-15 ), Цивільного ( 435-15 ) і
Господарського кодексів України ( 436-15 ) та чинних міжнародних
договорів з питань поводження з відходами, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України;
4) розробити та до 1 січня 2006 року внести на розгляд
Верховної Ради України проекти законодавчих актів, які регулювали
б та стимулювали господарську діяльність у сфері поводження з
вторинними матеріальними ресурсами відповідно до Прикінцевих
положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо відходів" ( 3073-14 );
5) розробити та до 1 січня 2006 року внести на розгляд
Верховної Ради України проект Закону України про ратифікацію
Протоколу про відповідальність та компенсацію до Базельської
конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями
небезпечних відходів та їх видаленням;
6) розробити та до 1 січня 2006 року внести на розгляд
Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до
Кодексу України про надра щодо права власності на техногенне
родовище та відповідальності підприємства за розміщення,
знешкодження та утилізацію відходів, яка встановлюється Законом
України "Про відходи" ( 187/98-ВР );
7) терміново розробити та внести на розгляд Верховної Ради
України зміни до законів України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ), "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ), відновивши особливий порядок оподаткування операцій
з продажу окремих видів відходів як вторинної сировини, в тому
числі тваринного походження; врахувати ці норми при підготовці
проекту Закону України про Державний бюджет України на 2006 рік;
8) забезпечити імплементацію вимог Директиви Європейського
Союзу 94/62/ЕС "Про упаковку та відходи упаковки";
9) забезпечити виконання норми Закону України "Про
житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ), згідно з якою органи
місцевого самоврядування зобов'язані встановлювати тарифи на
поводження з побутовими відходами із забезпеченням відшкодування
всіх економічно обґрунтованих витрат, що пов'язані з
технологічними режимами надання зазначених послуг, або передбачати
компенсацію з місцевого бюджету;
10) розробити та забезпечити умови для комплексної переробки
сировини і матеріалів, економії первинних матеріальних та
енергетичних ресурсів у виробництві за рахунок їх заміни
відповідними вторинними матеріальними та енергетичними ресурсами;
11) розробити і затвердити порядок віднесення відходів до
ресурсоцінних та ціноутворення щодо відходів, які підлягають
використанню як вторинні ресурси;
12) до 1 листопада 2005 року вдосконалити нормативно-правову
базу щодо розвитку організаційно-виробничої інфраструктури ринку
вторинних ресурсів, створення конкурентної системи збирання,
переробки і утилізації відходів, а також розмежування владних і
господарських повноважень державної компанії "Укрекокомресурси";
13) з метою запровадження прозорих механізмів формування цін
(тарифів) суб'єктами господарювання, що діють на ринках збирання,
сортування, транспортування, переробки та утилізації використаних
тари і упаковки, розробити методику формування цін (тарифів) на
зазначені послуги та порядок нормування витрат для стимулювання їх
скорочення;
14) забезпечити розроблення регіональних програм поводження з
відходами;
15) розробити та запровадити в Україні державний кадастр
відходів;
16) забезпечити вдосконалення державної статистичної
звітності у сфері утворення, збирання, заготівлі та утилізації
відходів;
17) розробити нормативно-правові акти з питань контролю за
здійсненням операцій поводження з відходами, якими встановити
залежність надання дозволів на розміщення відходів від дотримання
встановленого технологічного регламенту виробництва, і нормування
питомих показників утворення відходів;
18) до 1 січня 2006 року вжити заходів щодо забезпечення
проведення процедури виявлення та постановки на облік місць
розміщення відходів, що віднесені Законом України "Про відходи"
( 187/98-ВР ) до державної власності, визначивши державну
установу, відповідальну за їх раціональне та ефективне
еколого-економічне використання, передавши їй право господарського
відання на відходи державної власності;
19) до 1 березня 2006 року забезпечити проведення
інвентаризації місць зберігання непридатних до використання
пестицидів та агрохімікатів з метою визначення власників;
20) розробити механізм забезпечення утилізації та
знешкодження непридатних до використання пестицидів та
агрохімікатів;
21) до 1 грудня 2005 року забезпечити затвердження
нормативно-правових актів щодо контролю за тарою (упаковкою), у
якій надходять імпортні товари, що підлягають митному оформленню в
режимі випуску у вільний обіг на території України;
22) встановити квоту на 2006 рік на ввезення в Україну
макулатури для утилізації відповідно до пункту "к" статті 18
Закону України "Про відходи" ( 187/98-ВР );
23) забезпечити розробку технічних регламентів щодо
поводження з відходами, гармонізованих з міжнародними системами
стандартизації;
24) забезпечити виконання норми Закону України "Про відходи"
( 187/98-ВР ) щодо заборони ввезення в Україну небезпечних
відходів з метою їх зберігання, знешкодження чи захоронення;
25) забезпечити підвищення еколого-освітнього рівня
населення;
26) забезпечити впровадження організаційно-економічного
механізму та створення науково-технічного забезпечення поводження
з відходами, мало- і безвідходних технологій і виробництв, у тому
числі вітчизняної виробничої бази з виробництва спеціалізованого
устаткування у сфері поводження з відходами;
27) розглянути можливість здійснення пілотного проекту
будівництва заводу переробки побутових відходів без попереднього
сортування.
6. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України посилити
нагляд за дотриманням природоохоронного законодавства у сфері
поводження з відходами, приділивши особливу увагу:
дотриманню положень Порядку задоволення вимог щодо
відшкодування витрат на заходи для запобігання заподіянню можливої
шкоди життю та здоров'ю громадян, майну, спорудам, навколишньому
природному середовищу особливо небезпечним
підприємством-банкрутом, що затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 6 травня 2000 року N 765 ( 765-2000-п );
виконанню обов'язків власниками приватизованих державних
підприємств, внаслідок діяльності яких накопичено певні обсяги
відходів, щодо відшкодування заподіяної відходами шкоди здоров'ю
людей, майну фізичних або юридичних осіб та навколишньому
природному середовищу;
наявності і законності отримання правовстановлюючих
документів на відходи власниками чи користувачами земельних
ділянок, на яких вони розміщені.
7. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
8. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня
набрання чинності цією Постановою забезпечити підготовку і
затвердження нормативно-правових актів відповідно до цієї
Постанови та поінформувати Верховну Раду України.
9. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 6 жовтня 2005 року
N 2967-IVвгору