Документ 2860-IV, попередня редакція — Редакція від 10.10.2015, підстава - 325-VIII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про особливості державного регулювання діяльності
суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з
реалізацією та експортом лісоматеріалів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2-3, ст.34 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 6-7, ст.80
N 325-VIII ( 325-19 ) від 09.04.2015, ВВР, 2015, N 31, ст.291 }

Цей Закон визначає особливий правовий режим експорту та
реалізації лісо- та пиломатеріалів.
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
лісоматеріали - деревні матеріали, які добуваються шляхом
розподілу на частини звалених дерев та деревних колод (уздовж або
поперек) для подальшого використання або переробки;
лісоматеріали необроблені - лісоматеріали згідно з кодом 4403
групи 44 розділу IX Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності ( 584а-18 ); { Статтю 1 доповнено
новим абзацом згідно із Законом N 325-VIII ( 325-19 ) від
09.04.2015 }
пиломатеріали - пилопродукція певних розмірів та якості, яка
має щонайменше дві плоскопаралельні пласті (розділ IX, група 44,
код 4407 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності ( 584а-18 ));
цінні та рідкісні породи дерев - акація, берека, вишня,
груша, горіх, каштан, тис ягідний, черешня, явір, ялівець.
Стаття 2. Заборона експорту лісо- та пиломатеріалів цінних та
рідкісних порід дерев
Вивезення за межі митної території України лісоматеріалів та
пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев забороняється.
Стаття 2-1. Тимчасова заборона експорту лісоматеріалів у
необробленому вигляді
Тимчасово, строком на 10 років, забороняється вивезення за
межі митної території України в митному режимі експорту
лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД):
деревних порід, крім сосни, - з 1 листопада 2015 року;
деревних порід сосни - з 1 січня 2017 року. { Закон доповнено статтею 2-1 згідно із Законом N 325-VIII
( 325-19 ) від 09.04.2015 }
Стаття 3. Підтвердження походження лісо- та пиломатеріалів
Реалізація за межі митної території України в митному режимі
експорту суб’єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та
2-1 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом
Міністрів України.
Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з
них пиломатеріалів видаються підприємствами - постійними
лісокористувачами разом з товарно-транспортною накладною.
Особи, винні в порушенні порядку видачі та обігу сертифікатів
про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів, несуть відповідальність згідно із законом.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері лісового господарства, забезпечує ведення
електронного переліку виданих сертифікатів та його розміщення на
своєму офіційному веб-сайті.
Право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених
з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього
Закону, має суб’єкт підприємницької діяльності, що отримав
сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або
пиломатеріалів.
Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту
лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього
Закону, за умови подання експортером разом з іншими необхідними
документами сертифіката про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів.
Після митного оформлення товарів копія сертифіката про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів
вилучається і зберігається митницею разом з іншими документами, що
стосуються цієї експортної операції.
Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з
них пиломатеріалів не може передаватися іншим суб’єктам
підприємницької діяльності для подальшої реалізації лісоматеріалів
на внутрішньому ринку України. { Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012; в редакції Закону N 325-VIII
( 325-19 ) від 09.04.2015 }
Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів,
що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 8 вересня 2005 року
N 2860-IVвгору