Документ 284-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.07.2015, підстава - 431-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 квітня 2013 р. № 284
Київ

Деякі питання ввезення на митну територію України товарів і постачання на митній території України товарів та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 485 від 23.09.2014
№ 431 від 26.06.2015}

Відповідно до пункту 26 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів (крім підакцизних), що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, які виконуються відповідно до Закону України “Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні”;

Порядок постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, які виконуються відповідно до Закону України “Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні”.

2. Міністерству охорони здоров’я, Міністерству фінансів, Міністерству доходів і зборів, Державній службі з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2013 р. № 284

ПОРЯДОК
ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів (крім підакцизних), що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, які виконуються відповідно до Закону України “Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні”

{У тексті Порядку та додатках до нього слова “Держслужба соцзахворювань” у всіх відмінках замінено словом “МОЗ” згідно з Постановою КМ № 431 від 26.06.2015}

1. Цей Порядок визначає особливості ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів (крім підакцизних), що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих основним реципієнтам (субреципієнтам) відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, які виконуються відповідно до Закону України “Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні” (далі - товари).

2. Ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів здійснюється в порядку та на умовах, встановлених Митним кодексом України, іншими законодавчими актами, а також відповідно до зовнішньоекономічного договору (контракту) між основним реципієнтом (субреципієнтом) і постачальником товарів.

3. Ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів здійснюється основним реципієнтом (субреципієнтом), набувачем благодійної допомоги та іншим підприємством, установою, організацією, яка має право відповідно до законодавства здійснювати операції із ввезення на митну територію України товарів (далі - підприємство).

4. Підприємство, яке планує ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, подає МОЗ не пізніше ніж протягом 10 робочих днів до дня ввезення на паперовому та електронному носії:

заяву про видачу довідки про підтвердження, що товари оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, які виконуються відповідно до Закону України “Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні” (далі - заява), за формою згідно з додатком 1;

засвідчену в установленому порядку копію зовнішньоекономічного договору (контракту) між основним реципієнтом (субреципієнтом) та постачальником товарів, відповідно до якого планується ввезення товарів;

лист-зобов’язання щодо використання товарів виключно для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні.

5. МОЗ протягом п’яти робочих днів з дати отримання документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку, видає підприємству довідку про підтвердження, що товари оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, які виконуються відповідно до Закону України “Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні” (далі - довідка), за формою згідно з додатком 2 або надсилає обґрунтовану відмову у письмовій формі.

6. Довідка оформляється у трьох примірниках, підписується уповноваженою особою МОЗ та скріплюється гербовою печаткою. Два примірники довідки видаються підприємству, один з яких подається митному органові під час митного оформлення товарів, другий - залишається на підприємстві. Третій примірник довідки залишається в МОЗ.

МОЗ веде журнал видачі довідок.

7. Підставою для відмови у видачі довідки є:

подання підприємством неповного пакета документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

виявлення у таких документах недостовірних відомостей.

8. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі довідки, підприємство може повторно подати до МОЗ заяву.

9. У разі зміни даних, зазначених у довідці, підприємство звертається із заявою до МОЗ для видачі нової довідки, при цьому раніше видана довідка підлягає анулюванню, про що МОЗ невідкладно інформує митні органи.

У заяві зазначається, що підприємство звертається у зв’язку із зміною даних, та вказується номер і дата довідки, яка підлягає анулюванню.

10. Підприємство подає довідку до митного органу, що здійснює митний контроль та митне оформлення товарів.

11. Митні органи на підставі довідки здійснюють митний контроль згідно з кількістю та вартістю товарів, а також їх митне оформлення без сплати мита, податку на додану вартість та плати за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів.Додаток 1
до Порядку ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів (крім підакцизних), що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, які виконуються відповідно до Закону України “Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні”

МОЗ

_________________________________
(найменування, місцезнаходження та

_________________________________
код згідно з ЄДРПОУ підприємства,

_________________________________
що планує ввезення на митну територію

_________________________________
України у митному режимі імпорту товарів)

ЗАЯВА

Просимо видати довідку про підтвердження, що товари оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, які виконуються відповідно до Закону України “Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні”, для звільнення на період виконання зазначених програм від оподаткування митом та податком на додану вартість згідно із статтею 282 Митного кодексу України і пунктом 26 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України.

Повідомляємо, що планується ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до договорів про надання гранту (субгранту) від _____ ____________ 20___ р. № __________ на виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні _____________________________________________________________

(назви програм)

відповідно до Закону України “Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні”.

Порядковий номер

Найменування підприємства-отримувача товару

Код згідно з ЄДРПОУ підприємства-отримувача товару

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності)

Номер та дата зовнішньо-економічного договору (контракту)

Найменування товару

Код товару згідно з УКТЗЕД

Кількість товару

Вартість товару (гривень)

Усього на суму _____________________________________ гривень.

(словами)

Додаток: на _______ арк. у ____ прим.

________________________________
(найменування посади керівника підприємства)

___________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

____ _____________ 20__ рокуДодаток 2
до Порядку ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів (крім підакцизних), що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, які виконуються відповідно до Закону України “Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні”

ДОВІДКА № _____
про підтвердження, що товари оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, які виконуються відповідно до Закону України “Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні”

МОЗ підтверджує, що ______________________________________________________

(найменування

______________________________________________________________________________

підприємства, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ)

планує ввезення на митну територію України товарів, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до договорів про надання гранту (субгранту) від _______ __________ 20___ р. № __________ на виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні _________________________________

(назви програм)

відповідно до Закону України “Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні”.

Порядковий номер

Найменування підприємства-отримувача товару

Код згідно з ЄДРПОУ підприємства-отримувача товару

Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності)

Номер та дата зовнішньо-економічного договору (контракту)

Найменування товару

Код товару згідно з УКТЗЕД

Кількість товару

Вартість товару (гривень)

Усього на суму _______________________________________________ гривень.

(словами)

Відповідно до статті 282 Митного кодексу України зазначені товари тимчасово на період виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні звільняються від оподаткування митом та пункту 26 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України операції з їх ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту - від оподаткування податком на додану вартість.

________________________________
(найменування посади уповноваженої особи МОЗ)

___________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

____ _____________ 20___ рокуЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2013 р. № 284

ПОРЯДОК
постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, які виконуються відповідно до Закону України “Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні”

{У тексті Порядку та додатках до нього слова “Держслужба соцзахворювань” у всіх відмінках замінено словом “МОЗ” згідно з Постановою КМ № 431 від 26.06.2015}

1. Цей Порядок визначає особливості постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, які виконуються відповідно до Закону України “Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні” (далі - товари та послуги).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні”.

3. Постачання на митній території України товарів та послуг здійснюється постачальником товарів та послуг згідно з умовами, визначеними у відповідному договорі між постачальником і основним реципієнтом (субреципієнтом) в установленому законодавством порядку.

4. У договорі між постачальником товарів та послуг і основним реципієнтом (субреципієнтом) обов’язково зазначається дата і номер договору про надання гранту (субгранту), назва програми Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, з метою виконання якої здійснюється постачання товарів та послуг.

5. Постачальник товарів та послуг для підтвердження звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання товарів та послуг, здійснених відповідно до договору, не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, в якому здійснювалися такі операції, подає МОЗ:

1) заяву про видачу довідки-підтвердження, що товари та послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, які виконуються відповідно до Закону України “Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні”, за формою згідно з додатком 1;

2) завірені в установленому законодавством порядку копії:

договору між постачальником і основним реципієнтом (субреципієнтом);

довідки про включення постачальника товарів та послуг до ЄДРПОУ (для постійного представництва нерезидента);

{Абзац третій підпункту 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 485 від 23.09.2014}

{Абзац четвертий підпункту 2 пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 485 від 23.09.2014}

податкових накладних, виданих постачальником товарів та послуг у звітному (податковому) періоді, у межах виконання договору між постачальником і основним реципієнтом (субреципієнтом) без урахування податку на додану вартість;

3) копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість.

{Пункт 5 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 485 від 23.09.2014}

6. МОЗ протягом п’яти робочих днів з дати отримання документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, видає довідку-підтвердження, що товари та послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, які виконуються відповідно до Закону України “Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні” (далі - довідка-підтвердження), за формою згідно з додатком 2 або надсилає обґрунтовану відмову у письмовій формі.

7. Довідка-підтвердження оформляється у трьох примірниках, підписується уповноваженою особою МОЗ та скріплюється гербовою печаткою. Два примірники довідки-підтвердження видаються постачальникові товарів та послуг, один з яких подається органам податкової служби, другий - залишається у постачальника. Третій примірник довідки-підтвердження залишається у МОЗ.

МОЗ веде журнал видачі довідок.

8. Підставою для відмови у видачі довідки-підтвердження є:

подання постачальником товарів та послуг неповного пакета документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку;

виявлення у таких документах недостовірних відомостей.

9. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі довідки-підтвердження, постачальник товарів та послуг має право повторно звернутися до МОЗ для отримання довідки-підтвердження.

10. Постачальник товарів та послуг подає довідку-підтвердження до органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку як платник податків, не пізніше ніж через 10 робочих днів після настання останнього дня строку подання податкової декларації з податку на додану вартість за відповідний звітний (податковий) період.Додаток 1
до Порядку постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, які виконуються відповідно до Закону України “Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні”

МОЗ

_________________________________
(найменування постачальника

_________________________________
товарів та послуг)

ЗАЯВА


Додаток 2
до Порядку постачання на митній території України товарів (крім підакцизних) та надання послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, які виконуються відповідно до Закону України “Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні”

ДОВІДКА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ,
що товари та послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, які виконуються відповідно до Закону України “Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні”, від ____ __________ 20__ р. № ____________вгору