Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 06.09.20052801-IV
Документ 2801-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.03.2018, підстава - 2269-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 48, ст.480 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112
Законами
N 5080-VI ( 5080-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 29, ст.337
N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині другій статті 20 Закону України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1995 р., N 14, ст. 93) слова
"оцінює наявне майно товариства" замінити словами "забезпечує
визначення вартості майна товариства в порядку, встановленому
законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність".
2. У Законі України "Про заставу" ( 2654-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642; 1995 р., N 14,
ст. 93; 2004 р., N 11, ст. 140):
1) частину першу статті 10 доповнити словами "але не більшу
за його ринкову вартість";
2) частину другу статті 12 доповнити словами "та оцінка
предмета застави відповідно до законодавства".

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }

6. У Законі України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 33,
ст. 235; 2003 р., N 28, ст. 210):
1) частину шосту статті 17 після абзацу десятого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"забезпечувати визначення початкової вартості майна шляхом
проведення незалежної оцінки в разі відчуження майна у процедурі
санації".
У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом
дванадцятим;
2) абзац п'ятий частини восьмої статті 19 викласти в такій
редакції:
"початкова вартість цілісного майнового комплексу, визначена
відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність";
3) частину третю статті 20 викласти в такій редакції:
"3. Початкова вартість майна боржника, що виставляється на
торги, визначається відповідно до Закону України "Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ), інших нормативно-правових актів";
4) у статті 29:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Майно, на яке звертається стягнення у ліквідаційній
процедурі, оцінюється арбітражним керуючим у порядку,
встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність. У разі продажу майна на аукціоні
вартість майна, що визначається шляхом його оцінки, є початковою
вартістю";
у частині другій слово "спеціалістів" замінити словами
"суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання".

{ Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

{ Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 9 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 5080-VI ( 5080-17 ) від 05.07.2012 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 вересня 2005 року
N 2801-IVвгору