Документ 2751-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.04.2014, підстава - 1193-VII

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014, ВВР,
2014, N 23, ст.873 }
Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової
заборони (зупинення) чи припинення діяльності
підприємств, установ, організацій і об'єктів у
разі порушення ними законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 46, ст.637 )

Відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення)
чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і
об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону
навколишнього природного середовища (додається).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ

м. Київ, 29 жовтня 1992 року
N 2751-XII

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 29 жовтня 1992 року N 2751-XII

ПОРЯДОК
обмеження, тимчасової заборони (зупинення)
чи припинення діяльності підприємств, установ,
організацій і об'єктів у разі порушення ними
законодавства про охорону навколишнього
природного середовища

1. Цей Порядок визначає правові основи прийняття рішень про
обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення діяльності
підприємств, установ, організацій і об'єктів (надалі -
підприємств) незалежно від форм власності у разі порушення ними
законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
2. Діяльність підприємств, що здійснюється з порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища,
може бути: обмежена - на певний період (до виконання необхідних
природоохоронних заходів) встановлюються зменшені обсяги викидів і
скидів забруднюючих речовин та розміщення відходів у цілому по
підприємству чи по окремих його цехах (дільницях) і одиницях
обладнання; тимчасово заборонена (зупинена) - до виконання необхідних
природоохоронних заходів зупиняється експлуатація підприємства
чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання; припинена - повністю припиняється експлуатація підприємства
чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання. При тимчасовій забороні (зупиненні) чи припиненні діяльності
підприємств забороняються всі викиди і скиди забруднюючих речовин
та розміщення відходів по підприємствах в цілому чи окремих їх
цехах (дільницях) і одиницях обладнання.
3. Рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) та
припинення діяльності підприємств у разі порушення ними
законодавства про охорону навколишнього природного середовища
приймають у межах своєї компетенції Кабінет Міністрів України,
Верховна Рада Республіки Крим, місцеві органи державної
виконавчої влади, Міністерство охорони навколишнього природного
середовища України та його органи на місцях, органи державного
санітарно-епідеміологічного нагляду, інші спеціально уповноважені
державні органи та органи місцевого самоврядування.
4. Діяльність підприємств обмежується або тимчасово
забороняється (зупиняється) у разі перевищення ними лімітів
використання природних ресурсів, порушення екологічних нормативів,
екологічних стандартів, а також вимог екологічної безпеки,
зокрема: а) введення в дію підприємств, на яких не забезпечено в
повному обсязі додержання екологічних вимог і виконання заходів,
передбачених проектами на їх будівництво (реконструкцію); б) відсутності споруд, устаткування і пристроїв для очищення
викидів і скидів або їх знешкодження, а також приладів контролю за
кількістю і складом забруднюючих речовин та характеристиками
шкідливих факторів на підприємствах, діяльність яких пов'язана з
шкідливим впливом на навколишнє природне середовище, або порушення
правил експлуатації зазначених споруд, устаткування, пристроїв і
приладів; в) використання природних ресурсів, викидів і скидів
забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
складування, захоронення, зберігання або розміщення виробничих,
побутових та інших відходів без відповідних дозволів; г) перевищення гранично допустимих чи тимчасово узгоджених
викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне
середовище, рівнів акустичного, електромагнітного, іонізуючого та
іншого шкідливого впливу фізичних факторів, біологічного впливу та
радіоактивного забруднення; д) порушення екологічних вимог при виробництві, зберіганні,
транспортуванні, знешкодженні, захороненні токсичних та інших
речовин, небезпечних для навколишнього природного середовища,
здоров'я та життя людей; е) відсутності або нездійснення заходів, спрямованих на
запобігання залповим викидам і скидам, що створюють високі та
екстремально високі рівні забруднення повітряного та водного
басейнів і грунтів, становлять небезпеку для здоров'я та життя
людей, тваринного і рослинного світу; є) виробництва й експлуатації транспортних та інших
пересувних засобів і установок, у викидах та скидах яких вміст
забруднюючих речовин перевищує встановлені нормативи; ж) впровадження відкриттів, винаходів, застосування нової
техніки, імпортного устаткування, технологій і систем, що не
відповідають екологічним вимогам; з) порушення екологічних вимог при дислокації військових
частин, проведенні ними військових навчань, маневрів, переміщенні
військ і військової техніки (крім випадків надзвичайних ситуацій,
що оголошуються відповідно до законодавства України); и) порушення інших вимог законодавства про охорону
навколишнього природного середовища.
5. Підставою для припинення діяльності підприємств є
систематичне перевищення ними лімітів використання природних
ресурсів, порушення екологічних нормативів та екологічних
стандартів, що не можуть бути усунуті з технічних, економічних чи
інших причин.
6. Рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи
припинення діяльності підприємства підлягає виконанню в строки,
зазначені у цьому рішенні.
7. Не допускаються термінові тимчасова заборона (зупинення)
чи припинення діяльності підприємства, якщо це може призвести до
виникнення аварійної ситуації.
8. У разі невиконання рішення про обмеження, тимчасову
заборону (зупинення) чи припинення діяльності підприємств винні
особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
9. Державні органи, що прийняли рішення про обмеження,
тимчасову заборону (зупинення) чи припинення діяльності
підприємств або скасування таких рішень, надсилають у тридобовий
строк відповідну інформацію Радам народних депутатів, на території
яких знаходяться підприємства.
10. Відновлення діяльності підприємств здійснюється з
письмового дозволу органу, який прийняв рішення про тимчасову
заборону (зупинення) діяльності, або його вищого органу.
11. Рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи
припинення діяльності підприємств може бути оскаржено в судовому
порядку.
12. У разі необгрунтованого обмеження, тимчасової заборони
(зупинення) чи припинення діяльності підприємств винні в цьому
службові особи несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством.вгору