Документ 250-95-п, поточна редакція — Прийняття від 07.04.1995

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 квітня 1995 р. N 250
Київ
Про Програму створення
Урядової інформаційно-аналітичної системи
з питань надзвичайних ситуацій на 1995 рік

Відповідно до розпорядження Президента України від 30
листопада 1994 р. N 177 ( 177/94-рп ) "Про план підготовки
проектів актів законодавства, спрямованих на реалізацію положень
Доповіді Президента України "Про основні засади економічної та
соціальної політики" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Програму створення Урядової
інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій на
1995 рік (додається).
Установити, що замовником передбачених Програмою заходів є
Кабінет Міністрів України, а їх виконавці визначаються на
конкурсних засадах.
2. Міністерству фінансів профінансувати витрати, пов'язані з
виконанням Програми створення Урядової інформаційно-аналітичної
системи з питань надзвичайних ситуацій у сумі 112,2 млрд. крб. із
резервного фонду Кабінету Міністрів України.

Виконуючий обов'язки Прем`єр-міністра України Є. МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 квітня 1995 р. N 250
ПРОГРАМА
створення Урядової інформаційно-аналітичної системи
з питань надзвичайних ситуацій на 1995 рік

Ця Програма передбачає створення Урядової
інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій
(далі - Урядова інформаційно-аналітична система), метою якої є
вдосконалення заходів, що здійснюються органами виконавчої влади у
галузі техногенно-екологічної безпеки, запобігання надзвичайним
ситуаціям*. Урядова інформаційно-аналітична система є частиною
інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та
Ситуаційного центру при Президентові України. Основними завданнями Урядової інформаційно-аналітичної
системи є: поліпшення організації державного управління надзвичайними
ситуаціями, а саме:
1) своєчасне забезпечення Уряду достовірною інформацією,
необхідною для підготовки рішень Кабінету Міністрів України з
питань запобігання, пом'якшення, локалізації та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, а також створення умов для
оперативного координування ним дій органів державної виконавчої
влади у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
2) об'єднання і вдосконалення існуючих відомчих систем щодо
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
3) проведення регулярного системного аналізу найважливіших
подій, їх чинників та наслідків, а також багатомірної інтегрованої
оцінки факторів і умов, що впливають на розвиток надзвичайних
ситуацій;
4) створення і впровадження нових технологій контролю за
об'єктами підвищеного ризику з урахуванням їх взаємозв'язку,
впливу гідрометеорологічних умов та стихійного лиха, суб'єктивних
та інших факторів;
5) розроблення і впровадження територіальної системи
моделювання техногенно-екологічного та епідеміологічного
навантаження на відповідну територію та зменшення невиправданого
паралелізму у діях і програмах щодо надзвичайних ситуацій;
6) систематизація існуючих розробок у галузі надзвичайних
ситуацій;
7) координація робіт у рамках державного моніторингу,
пов'язаних із застосуванням єдиної нормативної та довідкової
документації;
створення і впровадження на загальнодержавному, регіональному
та місцевому рівнях геоінформаційних систем для прогнозного
моделювання надзвичайних ситуацій та систем підтримки прийняття
рішень шляхом застосування ефективних програмно-математичних та
технологічних засобів і методів цифрового картографування та
банків картографічних даних;
розроблення та впровадження механізму для забезпечення
надходження до Урядової інформаційно-аналітичної системи
необхідних даних від міністерств та інших центральних органів
державної виконавчої влади, місцевих Рад, підприємств, установ і
організацій;
створення умов для залучення громадських, комерційних та
благодійних організацій, засобів масової інформації до надання
інформації про можливість виникнення і розвитку надзвичайних
ситуацій, співпраці у разі їх виникнення, міжнародного та
міждержавного обміну інформацією щодо надзвичайних ситуацій.
З метою створення Урядової інформаційно-аналітичної системи
здійснюватимуться наукові дослідження за такими основними
напрямами:
розроблення концепції системи запобігання, своєчасного
виявлення і реагування на надзвичайні ситуації;
розроблення систем оперативного зв'язку та передачі даних;
визначення критеріїв виходу надзвичайних ситуацій за
локальний рівень;
створення методів модельованого прогнозування та управління
життєдіяльністю в умовах виникнення надзвичайних ситуацій з
глобальними, національними та регіональними наслідками.
Урядова інформаційно-аналітична система створюється шляхом
впровадження заходів, наведених нижче.
——————————————————— * Надзвичайна ситуація - це порушення нормальних умов життя і
діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією,
катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією,
великою пожежею, застосуванням засобів ураження, масовими
безладдями, соціально-політичними подіями, а також
міжнаціональними та міждержавними конфліктами, що призвели або
можуть призвести до людських і матеріальних втрат.
————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |Кошти Заходи | Відповідальні | Термін |(млрд. | за організацію | вико- |крб. за | виконання | нання |станом на | | |1 січня | | |1995 р. з | | |урахуван- | | |ням індек- | | |сації) ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Розроблення положень Відділ з питань I - III -
про Урядову інформа- техногенної без- квартал
ційно-аналітичну сис- пеки та цивільно-
тему з питань надзви- го захисту насе-
чайних ситуацій, про лення та Відділ
порядок надання орга- комп'ютеризації і
нами державної вико- оргтехніки Кабі-
навчої влади інформа- нету Міністрів
ційно-аналітичних ма- України
теріалів у разі загро- Мінекобезпеки
зи виникнення, при ви- МОЗ
никненні, розвитку, Міноборони
пом'якшенні, локаліза- Мінзв'язку
ції та ліквідації нас- Держкомгідромет
лідків надзвичайних Держцентр СФДУ
ситуацій Мінстат
Держстандарт
Міненерго
СБУ
Штаб ЦО та інші
2. Систематизація науко- Національна ака- I - III 0.4
вих розробок у галузі демія наук квартал
надзвичайних ситуацій, Академія техноло-
проведення експерт- гічних наук
но-технічної оцінки МОЗ
існуючих і створюваних Міноборони
відомчих та територі- Відділ з питань
альних комп'ютерних техногенної без-
систем, впровадження пеки та цивільно-
єдиних форматів даних, го захисту насе-
розроблення відповід- лення та
ного програмного за- Відділ комп'юте-
безпечення, реєстру і ризації і оргтех-
банку даних ніки Кабінету Мі-
ністрів України
3.Організація подання ін- Відділ з питань II - IV -
формації до Урядової техногенної без- квартал
інформаційно-аналітичної пеки та цивільно-
системи на основі роз- го захисту насе-
роблених норматив- лення та
но-правових документів Відділ комп'юте-
та рєєстру ризації і оргтех-
ніки Кабінету Мі-
ністрів України
Мінекобезпеки
МОЗ
Міноборони
Мінзв'язку
Держкомгідромет
Держцентр СФДУ
Мінстат
Держстандарт
Міненерго
СБУ
Штаб ЦО та інші
4.Розроблення технічного Відділ з питань I - IV 0.1
завдання, проведення техногенної без- квартал
наукового аналізу зап- пеки та цивільно-
ропонованих проектів і го захисту насе-
організація практичного лення Кабінету
проведення тендерів Міністрів України
спеціально створеними
експертними групами з
виконання заходів, пе-
редбачених пунктами 1,
2, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 18, 19 цієї
Програми, та підготовка
пропозицій Міністрові
Кабінету Міністрів Ук-
раїни щодо укладення
відповідних договорів
5. Створення і оновлення Мінекобезпеки -"- 1.3
існуючих реєстрів тех- Держцентр СФДУ
ногенно-небезпечних Штаб ЦО
об'єктів та об'єктів і Відділ з питань
споруд у природноне- техногенної без-
безпечних регіонах, пеки та цивільно-
опрацювання норматив- го захисту насе-
них і методичних мате- лення Кабінету
ріалів щодо цих об'єк- Міністрів України
тів з визначенням не-
обхідної документації,
сил та засобів для
проведення запобіжного
прогнозування, пом'як-
шення і ліквідації
наслідків надзвичайних
ситуацій, створення
страхового фонду доку-
ментації на випадок
виникнення надзвичай-
них ситуацій
6. Розроблення технічного Мінзв'язку -"- 3.8
завдання на організа- Мінекобезпеки
цію комп'ютерного зв'- МОЗ
язку між відповідними Міноборони
центральними органами Держкомгідромет
державної виконавчої Держцентр СФДУ
влади, облвиконкомами, Мінстат
іншими організаціями Держстандарт
та Кабінетом Міністрів Міненерго
України, а також прок- СБУ
ладання каналів зв'яз- Штаб ЦО та інші
ку, встановлення необ- Дніпропетровсь-
хідного технічного об- кий, Закарпатсь-
ладнання, підключення кий , Запорізький
банків даних, робочих облвиконкоми
місць та локальних ме- Київський місь-
реж квиконком
Відділ з питань
техногенної без-
пеки та цивільно-
го захисту насе-
лення та
Відділ комп'юте-
ризації і оргтех-
ніки Кабінету Мі-
ністрів України
7. Розроблення пакету Відділ з питань -"- 49.4
технічних завдань, мо- техногенної без-
дернізація та оптимі- пеки та цивільно-
зація існуючих систем го захисту насе-
і організація робіт, лення та
пов'язаних з технічним Відділ комп'юте-
комп'ютерним забезпе- ризац ії і орг-
ченням (локальні мере- техніки Кабінету
жі, банки даних, робо- Міністрів України
чі місця), у тому чис- відповідні мініс-
лі: терства та ві-
домства

1) створення банку даних, Держкомгідромет I - II 4.4
трьох робочих місць, квартал
локальної мережі і
підключення до Урядо-
вої інформаційно-ана-
літичної системи Держ-
комгідромету;
2) створення банку даних, Мінекобезпеки I - IV 1.8
трьох робочих місць, квартал
локальної мережі і
підключення до Урядо-
вої інформаційно-ана-
літичної системи Міне-
кобезпеки;
3) створення спеціального СБУ I - II 6.2
банку даних, робочого квартал
місця і підключення до
Урядової інформацій-
но-аналітичної системи
СБУ;
4) створення банку даних, Штаб ЦО I - III 2.8
п'яти робочих місць, квартал
локальної мережі і
підключення до Урядо-
вої інформаційно-ана-
літичної системи Штабу
ЦО;
5) створення спеціального Відділ з питань I 17.2
банку даних, сервера техногенної без- квартал
комунікації, восьми пеки та цивільно-
стаціонарних та трьох го захисту насе-
мобільних робочих лення Кабінету
місць, локальної мере- Міністрів України
жі і підключення до
Урядової інформацій-
но-аналітичної системи
Відділу з питань тех-
ногенної безпеки та
цивільного захисту на-
селення;

6) створення спеціального МВС I - II 3.8
банку даних, трьох ро- квартал
бочих місць, локальної
мережі і підключення
до Урядової інформа-
ційноаналітичної сис-
теми МВС;
7) створення спеціального Держцентр СФДУ I - III 3.5
банку даних, трьох ро- квартал
бочих місць, локальної
мережі і підключення
до Урядової інформа-
ційноаналітичної сис-
теми Держцентру СФДУ;
8) створення робочого Мінфін I - IV 0.3
місця і підключення до квартал
Урядової інформацій-
но-аналітичної системи
Мінфіну;
9) створення робочого Мінекономіки -"- 0.3
місця і підключення до
Урядової інформаційно-
аналітичної системи
Мінекономіки;
10)створення банку даних, Міноборони -"- 2.3
трьох робочих місць,
локальної мережі і
підключення до Урядо-
вої інформаційно-ана-
літичної системи Міно-
борони;
11)створення банку даних, Укргеодезкартог- I - III 1.5
трьох робочих місць, рафія квартал
локальної мережі і
підключення до Урядо-
вої інформаційно-ана-
літичної системи Укр-
геодезкартографії;
12)створення робочого Мінстат I - IV 0.3
місця і підключення до квартал
Урядової інформацій-
но-аналітичної системи
Мінстату;
13)створення трьох робо- МОЗ I - III 2.6
чих місць, спеціально- квартал
го банку даних, ло-
кальної мережі і підк-
лючення до Урядової
інформаційноаналітичної
системи МОЗ;
14)створення робочого Міненерго I - IV 0.3
місця і підключення до квартал
Урядової інформацій-
но-аналітичної системи
Міненерго;
15)створення робочого НКАУ I - IV 0.3
місця і підключення до квартал
Урядової інформацій-
но-аналітичної системи
НКАУ;
16)створення робочого Держстандарт -"- 0.3
місця і підключення до
Урядової інформацій-
но-аналітичної системи
Держстандарту;
17)створення робочого Штаб ЦО разом з I - III 0.3
місця і підключення до Асоціацією ряту- квартал
Урядової інформацій- вальників
но-аналітичної системи
Асоціації рятувальни-
ків;
18)створення робочого Київський місь- I - IV 0.3
місця і підключення до квиконком квартал
Урядової інформацій-
но-аналітичної системи
Київського міськвикон-
кому;
19)створення робочого Запорізький обл- -"- 0.3
місця і підключення до виконком
Урядової інформацій-
но-аналітичної системи
Запорізького облвикон-
кому;
20)створення робочого Дніпропетровський -"- 0.3
місця і підключення до облвиконком
Урядової інформацій-
но-аналітичної системи
Дніпропетровського
облвиконкому;
21)створення робочого Закарпатський -"- 0.3
місця і підключення до облвиконком
Урядової інформацій-
но-аналітичної системи
Закарпатського облви-
конкому
8.Розроблення технічного МОЗ -"- 0.2
завдання і організація Міноборони
навчання фахівців мініс- Держкомгідромет
терств, відомств і ви- Держцентр СФДУ
конкомів методів роботи СБУ та інші
в Урядовій інформацій-
но-аналітичній системі

9. Розроблення технічного СБУ -"- 14.8
завдання і організація Міноборони та ін-
робіт, пов'язаних з ші
придбанням і адаптацією Відділ з питань
програмного забезпечен- техногенної без-
ня, у тому числі опера- пеки та цивільно-
ційних та мережних сис- го захисту насе-
тем, систем управління лення Кабінету
базами даних тощо Міністрів України
10.Розроблення технічного Відділ з питань -"- 21.3
завдання і організація техногенної без-
робіт, пов'язаних із пеки та цивільно-
створенням, наповненням го захисту насе-
і функціонуванням цент- лення Кабінету
рального та розподіль- Міністрів України
чих банків даних, на СБУ
основі Порядку надання Міноборони
органами державної ви- МОЗ
конавчої влади інформа- Держкомгідромет
ційно-аналітичних мате- Держцентр СФДУ та
ріалів у разі загрози інші
виникнення, при виник-
ненні, розвитку, пом'-
якшенні наслідків, ло-
калізації та ліквідації
надзвичайних ситуацій,
організація входження
та інтеграції осередків
Урядової інформацій-
но-аналітичної системи
до існуючих та створю-
ваних систем; розроб-
лення програми і орга-
нізація робіт, пов'яза-
них з підключенням до
Урядової інформаційноа-
налітичної системи за-
собів масової інформа-
ції
11.Розроблення технічного Укргеодезкартог- I - IV 5.1
завдання і організація рафія квартал
робіт, пов'язаних з на- Міноборони
данням і оновленням Національна ака-
картографічної основи демія наук
для створення геоінфор-
маційних систем
12.Розроблення технічного СБУ -"- 3.8
завдання і організація МОЗ
робіт, пов'язаних із Держкомгідромет
створенням системи Держцентр СФДУ
підтримки прийняття рі- Міноборони та ін-
шень ші
Відділ з питань
техногенної без-
пеки та цивільно-
го захисту насе-
лення та
Відділ комп'юте-
ризації і оргтех-
ніки Кабінету Мі-
ністрів України
13.Розроблення технічного Відділ з питань -"- -
завдання і організація техногенної без-
робіт, пов'язаних із пеки та цивільно-
міждержавним обміном го захисту насе-
інформацією і резуль- лення Кабінету
татами математичного Міністрів України
моделювання, а також Міноборони
розроблення програми МОЗ
розвитку Урядової ін- Держкомгідромет
формаційно-аналітичної Держцентр СФДУ
системи до 1998 року СБУ та інші
(з урахуванням досвіду
її створення та екс-
плуатації) спеціальною
робочою групою
14.Розроблення пакета Мінтранс -"- 0.7
технічних завдань і МВС
організація робіт, СБУ
пов'язаних із створен-
ням інформаційно-ана-
літичної системи наг-
ляду за безпечним ста-
ном доріг, вулиць та
залізничних переїздів,
інформаційно-аналітич-
ної системи перевезен-
ня небезпечних, вели-
ковагових та великога-
баритних вантажів,
системи інформування
про ситуацію на особ-
ливо важливих об'єк-
тах, що охороняються
15.Обслуговування і ре- Відділ комп'юте- -"- 0.2
монт обладнання Урядо- ризації і оргтех-
вої інформаційно-ана- ніки та
літичної системи Відділ з питань
техногенної без-
пеки та цивільно-
го захисту насе-
лення Кабінету
Міністрів України
16.Організація програмно- Відділ з питань -"- 0.3
го і технічного забез- техногенної без-
печення роботи аналі- пеки та цивільно-
тичної лабораторії го захисту насе-
лення Кабінету
Міністрів України
17.Розроблення технічного Господарське уп- I - IV 4.8
завдання і організація равління Кабінету квартал
робіт, пов'язаних із Міністрів України
спеціальним обладнан- Служба з питань
ням приміщення аналі- технічного захис-
тичної лабораторії і ту інформації СБУ
створенням системи за-
побігання несанкціоно-
ваному доступу до Уря-
дової інформацій-
но-аналітичної системи
18.Розроблення технічного Міненерго -"- 2.7
завдання і організація
безперебійного живлен-
ня банків даних Урядо-
вої інформаційно-ана-
літичної системи
19.Розроблення технічного Служба з питань -"- 3.3
завдання і організація технічного захис-
робіт, пов'язаних із ту інформації СБУ
захистом відповідної Міноборони
інформації в Урядовій
інформаційно-аналітичній
системі
20. Розроблення програми МВС -"- -
запобігання виникненню СБУ
соціально-політичних Відділ з питань
надзвичайних ситуацій техногенної без-
і передача відповідної пеки та цивільно-
інформації до Урядової го захисту насе-
інформаційноаналітич- лення Кабінету
ної системи Міністрів Українивгору