Про Програму "Українська родина"
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма від 14.03.2001243
Документ 243-2001-п, поточна редакція — Прийняття від 14.03.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 березня 2001 р. N 243
Київ
Про Програму "Українська родина"

З метою забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку
сім'ї як основи суспільства, поліпшення становища сім'ї та
демографічної ситуації в країні Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Програму "Українська родина", що додається.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити у місячний термін на основі Програми "Українська родина"
регіональні програми і щороку до 1 лютого подавати Державному
комітетові молодіжної політики, спорту і туризму матеріали про
стан їх виконання.
Державному комітетові молодіжної політики, спорту і туризму
щороку до 1 березня інформувати Кабінет Міністрів України про стан
виконання Програми "Українська родина".
3. Координацію робіт з виконання Програми "Українська родина"
покласти на Державний комітет молодіжної політики, спорту і
туризму.
4. Міністерству фінансів, головним розпорядникам коштів
державного бюджету забезпечити фінансування витрат на реалізацію
Програми "Українська родина" в межах асигнувань, передбачених на
ці цілі.
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
вживати заходів для виділення в установленому порядку з
республіканського та місцевих бюджетів коштів на реалізацію
зазначеної Програми.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28
СХВАЛЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2001 р. N 243
ПРОГРАМА
"Українська родина"

У житті кожного суспільства родина є важливим соціальним
інститутом, в основу якого покладена система шлюбних і родинних,
господарських і правових, моральних і психологічних зв'язків між
людьми. Негативні процеси, пов'язані з трансформацією українського
суспільства (спад виробництва, зменшення та затримка виплати
заробітної плати, зростання безробіття, скорочення асигнувань на
програми соціального захисту), ускладнюють становище сім'ї,
негативно позначаються на основних її функціях - економічній,
репродуктивній та виховній. Це призводить до того, що дедалі
більше сімей обирають бездітність або відкладають народження дітей
чи обмежуються народженням однієї дитини, зменшується кількість
зареєстрованих шлюбів, високим залишається показник розлучень.
Сьогодні демографічна ситуація в Україні визначається як
кризова. Її наслідком є депопуляція населення, розміри якої за
останні роки неухильно зростають. Погіршується здоров'я дорослих
і дітей, скорочується середня тривалість життя, зменшується
народжуваність, підвищується рівень материнської і дитячої
смертності. Сім'я не в змозі реалізувати належною мірою свої
можливості життєзабезпечення та виховання дітей, їх оздоровлення і
лікування, набуття освіти і спеціальності, духовного і культурного
розвитку. Знижується відповідальність батьків за долю дітей, їх
матеріальне і духовне благополуччя, зазнає негативної
трансформації виховна функція сім'ї. Зростає дитяча
бездоглядність, злочинність, проституція та соціальне сирітство.
Додержання прав людини, партнерство між жінками і чоловіками
в усіх сферах життєдіяльності є основою становлення і розвитку
демократичного суспільства, його цінностей та зростання добробуту
і благополуччя кожної родини. Йдеться про формування сім'ї нового
типу, традиційно міцної, економічно спроможної, зміцнення іміджу,
стану і статусу сім'ї. Державна політика щодо сприяння та розвитку
сім'ї відповідно до Концепції державної сімейної політики,
Декларації про загальні засади державної політики стосовно сім'ї
та жінок спрямовується на реалізацію цілісної системи правових,
економічних, медичних, соціальних, культурологічних, освітніх,
інформаційно-пропагандистських та організаційних заходів.
Програма розроблена з метою поліпшення становища сім'ї,
демографічної та соціальної ситуації в країні, підвищення рівня
духовних, моральних цінностей і авторитету української родини,
створення сприятливих умов для її всебічного розвитку як основи
суспільства і держави та розрахована на 2001 - 2005 роки.
Основними завданнями Програми є:
формування у свідомості людей розуміння важливості ролі сім'ї
у житті суспільства, вихованні нового покоління, забезпеченні
суспільної стабільності та прогресу;
реалізація заходів, спрямованих на сприяння функціонуванню
української родини;
створення сприятливих умов для повноцінного
морально-психологічного, соціального, культурного і духовного
розвитку сім'ї, гармонізації взаємовідносин поколінь;
формування нових засад соціального і правового захисту сімей
з дітьми, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей-інвалідів;
сприяння формуванню в підлітків та молоді розуміння
пріоритету виховання дітей у сім'ї та гуманних взаємин між членами
кожної родини та в суспільстві;
недопущення бродяжництва, безпритульності, насильства,
наркоманії, алкоголізму, проституції та розповсюдження
порнографічних видань;
проведення наукових і соціальних досліджень з проблем
ефективної життєдіяльності родини, виявлення загальних
закономірностей і особливостей її функціонування і розвитку;
підготовка спеціалістів, які безпосередньо працюють з
підлітками, молоддю, батьками, сім'ями;
співпраця центральних і місцевих органів виконавчої влади,
міжнародних структур, громадських, релігійних та інших організацій
у сфері забезпечення економічної, соціальної, духовної,
культурно-освітньої діяльності української родини.
Під час реалізації цієї Програми будуть розроблені інші
цільові програми, спрямовані на розвиток підростаючого покоління,
соціальну реабілітацію дітей-сиріт, які виховуються у
школах-інтернатах, прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного
типу, на залучення дітей і молоді до фізичної культури і спорту,
на організацію спільного літнього відпочинку і оздоровлення дітей
і батьків, підтримку родинного бізнесу, фермерства, інших форм
господарської діяльності родини, забезпечення сприятливих умов для
випуску дитячої літератури та літератури, преси, теле-,
радіопередач, які б сприяли духовному розвитку всієї родини.
Основні заходи Програми:
Подавати Кабінетові Міністрів України доповідь про становище
сімей та стан реалізації державної сімейної політики в Україні (за
підсумками року).
Держкоммолодьспорттуризм, МОН, МОЗ,
Мінпраці, Мін'юст, Мінфін,
Мінекономіки, Держкомстат, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Щороку у вересні.
Подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
розроблення законопроектів, інших нормативно-правових актів,
спрямованих на забезпечення реалізації основних напрямів Концепції
державної сімейної політики, зміцнення ролі сім'ї в житті
суспільства і підвищення її духовних і моральних цінностей.
Держкоммолодьспорттуризм, МОН,
Мінпраці, Мінкультури, МОЗ, Мін'юст,
Мінфін, Держкомстат.
2001 рік.
Підготувати і подати Кабінетові Міністрів України проекти
відповідних актів законодавства про приєднання України до
Конвенції про захист дітей та співробітництво у сфері міжнародного
усиновлення (Гаага, 1993 рік).
МОН, МЗС, Мін'юст.
2001 рік.
Здійснити експертну оцінку ефективності проведення в деяких
регіонах України експерименту щодо утворення прийомних сімей для
виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування (постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня
1998 р. N 241 ( 241-98-п ) і від 15 вересня 1999 р. N 1713
( 1713-99-п ), та подати Кабінетові Міністрів України
обгрунтований висновок і пропозиції щодо удосконалення
нормативно-правової бази з цих питань.
Держкоммолодьспорттуризм, МОН, МОЗ,
Мін'юст, Мінпраці, Мінфін,
Мінекономіки, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
Запорізька, Львівська, Одеська,
Харківська обласні, Київська міська
держадміністрації.
Вересень 2001 року.
Підготувати і подати Кабінетові Міністрів України проекти
нормативних актів щодо розвитку та вдосконалення діяльності
дитячих будинків сімейного типу.
Держкоммолодьспорттуризм, МОН, МОЗ,
Мін'юст, Мінфін, Мінпраці, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Травень 2001 року.
Зміцнювати і розширювати мережу дитячих закладів культури,
спортивних секцій, позашкільних виховних і клубних закладів для
розвитку індивідуальної та колективної творчості дітей з метою
забезпечення дітям і сім'ям доступу до національних духовних та
історичних цінностей, досягнень світової культури, не допускати
скорочення і ліквідації таких закладів.
Мінкультури,
Держкоммолодьспорттуризм, МОН, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
Запроваджувати нові форми виховання дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, що здобули визнання у
вітчизняній та світовій практиці, сприяти розширенню мережі
дитячих будинків сімейного типу та утворенню прийомних сімей,
надавати їм всебічну допомогу у вихованні та створенні належних
умов для самореалізації дітей.
Держкоммолодьспорттуризм, МОН, МОЗ,
Мін'юст, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
Проаналізувати досвід роботи із сім'ями в різних регіонах,
узагальнити і поширювати найбільш ефективні та прогресивні її
форми серед населення, насамперед серед дітей і підлітків, шляхом
відродження національних свят та обрядів, пропаганди кращих
духовних надбань Українського народу, підтримки та розвитку
традицій, спрямованих на зміцнення української родини, виховання
любові до рідної землі, формування демократичного світогляду,
самосвідомості та національної гідності громадян України.
Держкоммолодьспорттуризм, МОН,
Мінкультури, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Починаючи з 2001 року.
Провести наукові дослідження історії розвитку, проблем
сучасної української родини та соціологічні, психологічні,
педагогічні, демографічні дослідження "Молода сім'я в сучасній
Україні", "Виховання дітей в родині".
Держкоммолодьспорттуризм,
Національна академія наук, Академія
педагогічних наук.
2001 - 2002 роки.
Доопрацювати і перевидати програму родинно-національного
виховання та навчально-тематичний план педагогічної освіти батьків
"Сім'я і діти" з метою дієвого залучення сім'ї до процесів
державотворення, підвищення її громадсько-політичної активності.
МОН, Академія педагогічних наук.
2001 рік.
Розробити для соціальних працівників методику роботи з
молодими парами, які бажають одружитися, навчальний план,
програми, курс лекцій з питань підготовки молоді до сімейного
життя.
Держкоммолодьспорттуризм, МОЗ,
Академія педагогічних наук,
Національна академія наук.
2001 - 2002 роки.
Вживати заходів для включення до навчальних програм
загальноосвітніх та вищих навчальних закладів I - IV рівнів
акредитації теми з питань державної сімейної політики,
родинознавства, демографії, ролі сім'ї у процесах державотворення.
МОН, МОЗ, Національна академія наук,
Академія педагогічних наук.
Починаючи з 2001 року.
Підготувати і видати на основі наукових досліджень посібники
з питань організації родинного виховання для педагогів
загальноосвітніх навчальних закладів, батьків-вихователів дитячих
будинків сімейного типу та прийомних сімей.
Держкоммолодьспорттуризм, МОН, МОЗ,
Мінпраці, Національна академія наук,
Академія педагогічних наук.
2001 - 2005 роки.
З метою підвищення педагогічної культури батьків підготувати
і видати "Енциклопедію родинно-сімейного виховання", "Правову
енциклопедію батьків".
МОН, Національна академія наук,
Академія педагогічних наук.
2002 - 2004 роки.
Розробляти і видавати брошури, буклети, листівки для учнів,
студентів, молодих сімей з питань планування сім'ї, прав і
обов'язків подружжя, відповідальності батьків за виховання дітей,
популяризації традицій української родини і моральних цінностей
сім'ї.
Держкоммолодьспорттуризм, МОЗ.
2001 - 2005 роки.
Розробити і запровадити соціальні паспорти щодо кількості і
складу сімей, жінок, молоді та неповнолітніх в регіоні з метою їх
соціальної підтримки та залучення до вирішення питань
соціально-економічного, політичного та культурного життя
суспільства.
Держкоммолодьспорттуризм,
Держкомстат, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
2002 рік.
Відроджувати та активізувати діяльність сімейних клубів за
місцем проживання з метою утвердження історичних та національних
традицій української родини, проведення тренінгів-практикумів
удосконалення володіння українською мовою, організації сімейного
відпочинку, започаткувати при центрах сім'ї "Родинний дім" освітні
програми духовного розвитку дітей, молоді та їх батьків.
Держкоммолодьспорттуризм, МОН,
Мінкультури, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації.
Постійно.
Організовувати роботу з відродження шефства підприємств та
організацій усіх форм власності над інтернатними закладами для
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
дітей-інвалідів, дитячими будинками сімейного типу, прийомними
сім'ями.
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
Сприяти сім'ям у вихованні дітей та їх всебічному розвитку
шляхом формування у дітей високогуманних уявлень про сім'ю, її
історію і традиції та поширенню в регіонах соціальних програм,
спрямованих на утвердження здорового способу життя кожного члена
родини.
Держкоммолодьспорттуризм,
Мінкультури, МОН, Держкомінформ,
Академія педагогічних наук, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.
Проводити раз на чотири роки Всеукраїнський фестиваль
сімейної творчості "Родинні скарби України" з метою відродження,
відтворення, збереження народних родинних традицій.
Мінкультури,
Держкоммолодьспорттуризм, МОН, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Починаючи з 2001 року.
Організовувати щороку в регіонах огляди-конкурси "Молода
сім'я року", спортивні змагання "Тато, мама, я - спортивна сім'я",
Всеукраїнську естафету "Україна - сім'я єдина", метою яких є
відродження народних родинних традицій, привернення уваги
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, громадськості до проблем посилення
соціально-економічних, правових та організаційних гарантій
інтелектуального і духовного розвитку сім'ї.
Держкоммолодьспорттуризм,
Мінкультури, МОН, Мінпраці,
Держкомінформ, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Починаючи з 2001 року.
Започаткувати на телебаченні, радіо та в пресі постійно діючі
рубрики з найбільш актуальних питань дитячої, молодіжної, сімейної
тематики, популяризації історичних традицій української родини,
духовних та моральних цінностей сім'ї та цикли програм сім'я і
закон, соціально-правовий захист сімей з дітьми, дитячий будинок
сімейного типу і прийомна сім'я як нові форми виховання
дітей-сиріт, правові гарантії дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Держкомінформ,
Держкоммолодьспорттуризм, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
Починаючи з 2001 року.
Підготувати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
розширення міжнародних зв'язків з питань сім'ї, родинного та
суспільного виховання дітей і молоді.
Держкоммолодьспорттуризм, МЗС,
Мінкультури, МОН.
2002 рік.
Подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо укладення
міжнародних договорів про гарантії прав громадян у галузі
соціального забезпечення.
Мінпраці, МЗС, Мін'юст,
Держкоммолодьспорттуризм.
2001 - 2002 роки.
Забезпечувати широке висвітлення реалізації Програми
"Українська родина" у засобах масової інформації.
Держкоммолодьспорттуризм, МОЗ, МОН,
Держкомінформ, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські
держадміністрації.
Постійно.вгору