Документ 2399-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.07.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.10.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 38, ст.510 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 )
(Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389) такі
зміни:
1) в абзаці другому статті 1 слова "інших органів" виключити;
2) статтю 3 доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:
"наявності одного органу державного нагляду (контролю) у
складі центрального органу виконавчої влади";
3) в абзаці другому частини другої статті 5 слова "для
життєдіяльності" виключити;
4) частину першу статті 6 після абзацу шостого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного
випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з
діяльністю суб'єкта господарювання".
У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
5) у пункті 3 статті 22 "Прикінцеві положення" слова "у
встановлений цим Законом строк" виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
опублікування цього Закону:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 1 липня 2010 року
N 2399-VIвгору