Документ 235-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.07.2015, підстава - 499-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 березня 2010 р. № 235
Київ

Про затвердження Порядку здійснення моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення для визнання територій депресивними

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 738 від 08.08.2012
№ 499 від 17.07.2015}

Відповідно до статті 10 Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок здійснення моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення для визнання територій депресивними, що додається.

Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства забезпечити координацію роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов'язаної з проведенням зазначеного моніторингу.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 738 від 08.08.2012, № 499 від 17.07.2015}

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. № 860 "Про затвердження Порядку здійснення моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення для визнання територій депресивними" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 26, ст. 1881).

Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2010 р. № 235

ПОРЯДОК
здійснення моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення для визнання територій депресивними

{У тексті Порядку слово “Мінекономіки” замінено словом “Мінекономрозвитку” згідно з Постановою КМ № 738 від 08.08.2012}

{У тексті Порядку слово “Мінекономрозвитку” замінено словом “Мінрегіон” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 499 від 17.07.2015}

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення моніторингу соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів та міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення з метою визнання відповідної території депресивною (далі - моніторинг).

2. Моніторинг здійснюється шляхом оцінювання визначених для кожної групи територій соціально-економічних показників розвитку за відповідний період згідно із статтею 9 Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" (додаток 1).

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 738 від 08.08.2012}

Підставою для здійснення моніторингу є дані державної статистичної звітності та інші дані, які подають Держстат, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за підписом відповідного керівника щороку до 1 липня Мінрегіону. Дані щодо населених пунктів, на території яких з 1996 року були ліквідовані вугледобувні та вуглепереробні підприємства, але не були здійснені в повному обсязі заходи щодо вирішення соціально-економічних та екологічних питань, передбачені проектами ліквідації зазначених підприємств, подаються Мінрегіону облдержадміністраціями областей, на території яких знаходяться такі населені пункти, за наведеною в додатку 2 формою.

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 738 від 08.08.2012}

3. Регіон може бути визнано депресивним, якщо протягом останніх п'яти років середній показник обсягу валового регіонального продукту (до 2004 року - обсягу валової доданої вартості) на одну особу у фактичних цінах є найнижчим у сукупності всіх регіонів.

4. Класифікація районів в Автономній Республіці Крим і областях на промислові та сільські здійснюється відповідно до критерію частки осіб, зайнятих у промисловості та сільському господарстві.

Промисловим визнається район, у якому частка осіб, зайнятих у промисловості, перевищує частку осіб, зайнятих у сільському господарстві, а також район, на території якого перебувають у стадії закриття вугледобувні та вуглепереробні підприємства.

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 738 від 08.08.2012}

{Абзац третій пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 738 від 08.08.2012}

У разі коли частка осіб, зайнятих у промисловості, дорівнює частці осіб, зайнятих у сільському господарстві, район визнається промисловим за умови, що відношення обсягу реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) на одну особу до обсягу реалізованої сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) на одну особу перевищує одиницю.

Інші райони, які не відповідають таким умовам, вважаються сільськими.

{Абзац шостий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 738 від 08.08.2012}

5. Середній показник розвитку територій відповідної групи визначається як частка від ділення суми значень відповідного показника розвитку територій на кількість територій відповідної групи.

Території визнаються депресивними за результатами моніторингу, який здійснюється із застосуванням граничних рівнів відхилення соціально-економічних показників від середніх показників розвитку територій відповідної групи, що встановлюються як коефіцієнти:

0,75 - для таких показників, як обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) на одну особу, рівень середньомісячної заробітної плати, щільність сільського населення, коефіцієнт природного приросту населення, обсяг реалізованої сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) на одну особу.

Граничний рівень для наведених показників визначається як добуток середнього показника розвитку території відповідної групи та коефіцієнта 0,75;

1,25 - для таких показників, як рівень зареєстрованого безробіття, частка осіб, зайнятих у промисловості, частка осіб, зайнятих у сільському господарстві, рівень зареєстрованого, зокрема довготривалого, безробіття.

Граничний рівень для наведених показників визначається як добуток середнього показника розвитку території відповідної групи та коефіцієнта 1,25.

6. Промисловий район може бути визнано депресивним у разі, коли відносно середніх показників розвитку територій цієї групи протягом останніх трьох років одночасно:

рівень зареєстрованого безробіття та частка осіб, зайнятих у промисловості, дорівнюють або вищі встановлених граничних рівнів таких показників;

обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) на одну особу та рівень середньомісячної заробітної плати одного найманого працівника дорівнюють або нижчі установлених граничних рівнів таких показників.

7. Сільський район може бути визнано депресивним у разі, коли відносно середніх показників розвитку територій цієї групи протягом останніх трьох років одночасно:

щільність сільського населення, коефіцієнт природного приросту населення, рівень середньомісячної заробітної плати одного найманого працівника та обсяг реалізованої сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) на одну особу дорівнюють або нижчі встановлених граничних рівнів таких показників;

частка осіб, зайнятих у сільському господарстві, дорівнює або вища встановленого граничного рівня показника.

8. Місто обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення може бути визнано депресивним у разі, коли відносно середніх показників розвитку територій цієї групи протягом останніх трьох років одночасно рівень зареєстрованого, зокрема довготривалого, безробіття дорівнює або вищий, а рівень середньомісячної заробітної плати одного найманого працівника дорівнює або нижчий встановленого граничного рівня відповідного показника.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 738 від 08.08.2012}

8-1. Депресивними можуть бути визнані населені пункти, на території яких з 1996 року були ліквідовані вугледобувні та вуглепереробні підприємства, але не були здійснені в повному обсязі заходи щодо вирішення соціально-економічних та екологічних питань, передбачені проектами ліквідації зазначених підприємств.

{Порядок доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ № 738 від 08.08.2012}

9. За результатами моніторингу Мінрегіон подає до 15 липня Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям висновки щодо відповідності соціально-економічних показників розвитку територій відповідної групи критеріям депресивності.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські держадміністрації на підставі зазначених висновків надсилають до 10 серпня Мінрегіону за підписом Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій та за погодженням з відповідними місцевими радами пропозиції щодо:

надання статусу депресивної окремій території (продовження строку його дії) та визначення її меж;

визначення строку, на який території пропонується надати статус депресивної;

визначення заходів державного стимулювання розвитку території з метою подолання її депресивності;

співвідношення державних, регіональних та інших фінансових ресурсів, що спрямовуватимуться на виконання програми подолання депресивності території;

визначення строку розроблення та внесення проекту програми щодо подолання депресивності території.

10. Мінрегіон щороку готує і подає до 1 вересня Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію за результатами моніторингу та пропозиції щодо визнання в установленому порядку територій депресивними з визначенням, зокрема:

переліку територій, яким надається статус депресивних (продовжується строк його дії), та їх меж;

строків, на які територіям пропонується надати статус депресивних;

заходів державного стимулювання розвитку кожної території з метою подолання її депресивності;

співвідношення державних, регіональних та інших фінансових ресурсів, що спрямовуватимуться на виконання програм подолання депресивності території;

строків внесення проектів програм подолання депресивності території.Додаток 1
до Порядку

ПЕРЕЛІК
соціально-економічних показників розвитку регіонів, районів, міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення та інших даних для визнання територій депресивними

Найменування показника та одиниця виміру

Група територій, для якої розраховується показник

Період, за який розраховується показник

Відповідальні за виконання

1. Обсяг валового регіонального продукту (до 2004 року - обсяг валової доданої вартості) у розрахунку на одну особу у фактичних цінах, гривень

регіон

останніх п'ять років

Держстат

2. Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) на одну особу, гривень

промисловий район

останніх три роки

- " -

3. Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника, гривень

промисловий район, сільський район, місто обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення

- " -

- " -

4. Щільність сільського населення, осіб на 1 кв. кілометр

сільський район

- " -

- " -

5. Частка осіб, зайнятих у промисловості, відсотків

промисловий район, сільський район

- " -

- " -

6. Частка осіб, зайнятих у сільському господарстві, відсотків

промисловий район, сільський район

- " -

- " -

7. Рівень зареєстрованого безробіття, відсотків

промисловий район, місто обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення

- " -

Мінсоцполітики

8. Рівень зареєстрованого довготривалого безробіття, відсотків

місто обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення

останніх три роки

Мінсоцполітики

9. Коефіцієнт природного приросту (скорочення) населення, на 1 тис. осіб

сільський район

- " -

Держстат

10. Обсяг реалізованої сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) на одну особу, гривень

сільський район

- " -

- " -

11. Перелік районів, на території яких перебувають у стадії закриття вугледобувні та вуглепереробні підприємства

промисловий район

починаючи з першого року закриття підприємства

Міненерговугілля, Волинська, Донецька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Черкаська облдержадміністрації

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 738 від 08.08.2012}Додаток 2
до Порядку


ПОГОДЖЕНО
Міністр енергетики та вугільної промисловості
_____________________________________
(ініціали та прізвище)


____ ____________ 20__ р.


М.П.

Населені пункти _________________області, на території яких з 1996 року були ліквідовані вугледобувні та вуглепереробні підприємства, але не були здійснені в повному обсязі заходи щодо вирішення соціально-економічних та екологічних питань, передбачені проектами ліквідації зазначених підприємств


з/п

Район/ міська рада міста обласного значення

Міська/
селищна/
сільська рада

Назва населеного пункту

Рік початку ліквідації вугледобувного або вуглепереробного підприємства

Голова __________________
обласної держадміністрації


_____________________
(підпис)


_______________________
(ініціали та прізвище)

____ ____________ 20__ р.М.П.{Порядок доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ № 738 від 08.08.2012}вгору