Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.1994215
Документ 215-94-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.04.2017, підстава - 239-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 квітня 1994 р. N 215
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 239 ( 239-2017-п ) від 10.03.2017 }
Про реалізацію окремих положень Закону
України "Про захист прав споживачів"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1178 ( 1178-2002-п ) від 17.08.2002
N 1408 ( 1408-2011-п ) від 26.12.2011 }

{ У тексті постанови слова "господарюючих суб'єктів"
замінено словами "суб'єктів господарської діяльності"
згідно з Постановою КМ N 1178 ( 1178-2002-п ) від
17.08.2002 }

Відповідно до статті 26 Закону України "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: { Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1408 ( 1408-2011-п ) від 26.12.2011 }
Затвердити такі, що додаються:
Порядок відбору у суб'єктів господарської діяльності сфери
торгівлі, ресторанного господарства і послуг зразків товарів,
сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для
перевірки їх якості; { Абзац другий постановляючої частини із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1408 ( 1408-2011-п )
від 26.12.2011 }
Порядок проведення контрольної перевірки правильності
розрахунку із споживачами за надані послуги і реалізовані товари.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України І.ДОЦЕНКО
Інд.23

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 1994 р. N 215

ПОРЯДОК
відбору у суб'єктів господарювання
сфери торгівлі, ресторанного господарства
і послуг зразків товарів, сировини, матеріалів,
напівфабрикатів, комплектуючих виробів
для перевірки їх якості
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1408 ( 1408-2011-п ) від 26.12.2011 }
{ У тексті Порядку слова "господарюючий суб'єкт", "Державний
комітет у справах захисту прав споживачів", "службова
особа Державного комітету у справах захисту прав споживачів,
його органів", "Республіка Крим", "касовий (товарний) чек чи інший документ", "виготівник" у всіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами "суб'єкт господарської діяльності", "Держстандарт", "службова особа Держстандарту та його територіальних органів", "Автономна Республіка Крим", "розрахунковий документ встановленої форми", "виробник" у відповідному відмінку і формі числа згідно з Постановою КМ N 1178 ( 1178-2002-п ) від 17.08.2002 }
{ У тексті Порядку слова "суб’єкт господарської діяльності"
у всіх відмінках і формах числа замінено словами "суб’єкт
господарювання" у відповідному відмінку і числі згідно з
Постановою КМ N 1408 ( 1408-2011-п ) від 26.12.2011 }

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до відбору у
суб'єктів господарювання - підприємств (їх об'єднань), установ,
організацій незалежно від форм власності, громадян-підприємців та
іноземних юридичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність
на території України у сфері торгівлі, ресторанного господарства і
послуг, зразків або проб товарів, сировини, матеріалів,
напівфабрикатів, комплектуючих виробів (далі - зразки товарів) для
перевірки їх якості на місці або проведення дослідження
(експертизи)* у відповідних лабораторіях та інших установах. ——————————————————— * Далі - дослідження { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1408
( 1408-2011-п ) від 26.12.2011 }
2. Відбір зразків товарів проводиться з метою визначення
відповідності їх якісних показників вимогам державних і галузевих
стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, що
діють на території України (далі - нормативні документи).
3. Відбір зразків (проб) товарів для перевірки їх якості
проводиться службовою особою Держспоживінспекції та її
територіальних органів (далі - службова особа), яка має відповідне
посвідчення, у присутності особи, що здійснює продаж товарів
(виконує роботу, надає послуги)**, та у разі можливості
представника суб’єкта господарювання, що перевіряється, і
оформлюється актом відбору зразків (проб) товарів. { Абзац перший
пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1408 ( 1408-2011-п ) від
26.12.2011 }
Продавець (виконавець) і представник суб'єкта господарювання
повинні створити належні умови для виконання робіт, пов'язаних з
відбором зразків товарів. ——————————————————— ** Далі - продавець (виконавець)
4. Форма акта відбору зразків (проб) товарів затверджується
Мінекономрозвитку. В акті зазначається кількість відібраних
зразків товарів (за масою, мірою, об'ємом), для якого виду
досліджень вони відібрані та за якими показниками проводитиметься
їх дослідження, а також робиться запис про заборону реалізації
(відвантаження) партії товарів, з якої відібрано зразки (крім
випадків, передбачених абзацом третім пункту 5 цього Порядку), до
отримання результатів дослідження. { Абзац перший пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1408 ( 1408-2011-п )
від 26.12.2011 }
Акт складається у трьох примірниках і підписується службовою
особою, яка проводила відбір зразків товару, а також продавцем
(виконавцем) і представником суб'єкта господарювання, у разі його
присутності під час перевірки. Перший примірник залишається у
службової особи, другий - додається до відібраних зразків товару,
третій - залишається у продавця (виконавця) чи представника
суб'єкта господарювання.
Продавець (виконавець), представник суб'єкта господарювання
мають право під час підписання акта письмово оформити свою незгоду
з результатами перевірки і дати відповідні пояснення. У разі
відмови продавця (виконавця) чи представника суб'єкта
господарювання підписати акт службова особа, яка проводила відбір
зразків товару, робить запис в акті про те, що зазначені особи
ознайомлені із змістом акта і від його підписання відмовилися.
5. Кількість зразків товарів (за масою, мірою, об'ємом), що
відбираються для проведення дослідження, визначається відповідними
нормативними документами, а щодо імпортних товарів - нормативними
документами на аналогічні вітчизняні товари.
Під час перевірки якості технічно складних і великогабаритних
товарів дозволяється відбір для дослідження їх складових частин
без пошкодження основного виробу.
У разі перевірки якості товарів, що швидко псуються або з
терміном придатності, що минає, відбір зразків здійснюється, як
правило, без заборони реалізації (відвантаження) партії товарів, з
якої відібрано зразки. У тих випадках, коли в нормативних
документах передбачено за негативних результатів дослідження таких
товарів повторне проведення відбору їх зразків, дозволяється
відразу відбирати зразки у подвійній кількості, про що робиться
запис в акті відбору зразків (проб) товарів.
6. Відібрані зразки товарів упаковуються на місці відбору у
присутності продавця (виконавця), представника суб'єкта
господарювання, у разі його присутності під час перевірки, і
опломбовуються або опечатуються службовою особою, яка надсилає їх
до лабораторії чи іншої відповідної установи для дослідження.
В окремих випадках опломбовані або опечатані зразки товарів
залишаються у продавця (виконавця) чи представника суб'єкта
господарювання для тимчасового відповідального зберігання, про що
робиться запис в акті відбору зразків (проб) товарів.
7. Умови зберігання і транспортування відібраних зразків
товарів не повинні погіршувати їх якість. За збереження і
своєчасність доставки зразків товарів для дослідження відповідає
службова особа, що їх відбирала.
8. Дослідження відібраних зразків товарів здійснюється в
лабораторіях чи відповідних установах, що входять до сфери
управління Держспоживінспекції, а також в лабораторіях
підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності.
{ Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1408 ( 1408-2011-п ) від 26.12.2011 }
У разі потреби дослідження відібраних зразків може
проводитися безпосередньо в лабораторії суб'єкта господарювання,
який є виробником товарів, у присутності службової особи.
9. Результати дослідження відібраних зразків товарів і
відповідне рішення щодо партії товарів, реалізація (відвантаження)
якої була затримана, повідомляються службовою особою, що відбирала
ці зразки, суб'єкту господарювання: стосовно товарів, що швидко
псуються, - негайно, стосовно інших товарів - не пізніше двох днів
після одержання результатів дослідження.
Дослідження якості товарів проводиться в термін, який
визначається виходячи з того, щоб результати цього дослідження і
відповідне рішення суб'єкт господарювання одержав стосовно
товарів, що швидко псуються, - до початку другої половини терміну
їх придатності, а стосовно інших товарів - до початку останньої
третини терміну їх придатності, але не пізніше ніж через три тижні
після відбору зразків.
У разі коли отримано негативний результат дослідження
відібраних зразків товарів, службова особа, що їх відбирала,
вживає заходів, передбачених законодавством про захист прав
споживачів.
10. Оплата вартості відібраних зразків товарів та їх
упаковки, транспортування товарів і проведеного дослідження
здійснюється за рахунок суб'єктів господарювання, що
перевіряються.
Списання відібраних зразків товарів здійснюється
суб'єктом господарювання на підставі акта відбору зразків (проб)
товарів, а оплата вартості дослідження провадиться після
надходження рахунку лабораторії чи іншої відповідної установи у
3-денний термін.
Відібрані зразки товарів, що після дослідження не втратили
якості та придатні для подальшої реалізації, в обов'язковому
порядку повертаються службовою особою суб'єкту господарювання,
який відображає це у прибутковій накладній із записом: повернення
після перевірки якості. Один примірник прибуткової накладної
видається службовій особі.
11. Держспоживінспекція, її територіальні органи, лабораторії
та інші відповідні установи ведуть облік відібраних зразків
товарів. Підставою для списання зразків товарів зазначеними
органами, лабораторіями, установами є результати досліджень,
протоколи дегустації та порівняльних оглядів якості товарів і
прибуткові накладні суб'єктів господарювання, що перевірялися. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1408
( 1408-2011-п ) від 26.12.2011 }
12. Службовим особам забороняється використовувати для
дослідження товари, які пред'являються особами, що їх придбали.
13. Під час відбору зразків товарів для перевірки їх якості
службові особи зобов'язані суворо дотримувати вимог законодавства
України і не порушувати прав громадян і суб'єктів господарювання,
що охороняються законом.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 1994 р. N 215
ПОРЯДОК
проведення контрольної перевірки правильності
розрахунку із споживачами за надані послуги
і реалізовані товари
{ У тексті Порядку слова "господарюючий суб'єкт", "Державний
комітет у справах захисту прав споживачів", "службова
особа Державного комітету у справах захисту прав споживачів,
його органів", "Республіка Крим", "касовий (товарний) чек чи інший документ", "виготівник" у всіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами "суб'єкт господарської діяльності", "Держстандарт", "службова особа Держстандарту та його територіальних органів", "Автономна Республіка Крим", "розрахунковий документ встановленої форми", "виробник" у відповідному відмінку і формі числа згідно з Постановою КМ N 1178 ( 1178-2002-п ) від 17.08.2002 }
{ У тексті Порядку слова "громадського харчування" замінено
словами "ресторанного господарства", а слова "суб’єкт
господарської діяльності" в усіх відмінках і формах числа
- словами "суб’єкт господарювання" у відповідному відмінку
і числі згідно з Постановою КМ N 1408 ( 1408-2011-п ) від
26.12.2011 }

Основі вимоги до контрольної перевірки
1. Цей Порядок визначає основні вимоги до контрольної
перевірки правильності розрахунку із споживачами за надані послуги
та реалізовані товари (далі - контрольна перевірка) суб'єктами
господарювання - підприємствами (їх об'єднаннями), установами,
організаціями незалежно від форм власності,
громадянами-підприємцями та іноземними юридичними особами, що
здійснюють підприємницьку діяльність на території України у сфері
торгівлі, ресторанного господарства і послуг.
2. Контрольна перевірка проводиться службовою особою
Держспоживінспекції та її територіальних органів (далі - службова
особа), яка має відповідне посвідчення, в присутності особи, що
здійснює продаж товарів (виконує роботу, надає послуги)*, та, при
можливості, представника суб'єкта господарювання, що
перевіряється, і оформлюється актом контрольної перевірки. { Абзац
перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1408 ( 1408-2011-п ) від 26.12.2011 }
До участі у контрольній перевірці службова особа може
залучати представників громадських організацій та споживачів, за
їхньою згодою. ——————————————————— * Далі - продавець (виконавець)
3. Форма акта контрольної перевірки затверджується
Мінекономрозвитку. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1408
( 1408-2011-п ) від 26.12.2011 }
4. Контрольна перевірка проводиться з метою встановлення
відповідності отриманої продавцем (виконавцем) плати за
реалізований споживачеві товар (замовлену, надану послугу)
справжній його вартості, як правило, шляхом негласної контрольної
закупівлі товару (замовлення, одержання послуги). При цьому
службовою особою перевіряється фактична кількість, міра, маса,
об'єм, якісні показники, ціна і вартість цього товару (послуги),
правильність підрахунку і остаточного розрахунку за реалізований
товар (замовлену, надану послугу).
Контрольне замовлення на одержання послуги службовою особою
проводиться відповідно до пункту 17 цього Порядку.
Контрольна перевірка може проводитися шляхом перевірки
службовою особою справжньої вартості товару (послуги), що
реалізований (замовлена, надана) споживачеві, після остаточного
розрахунку продавця (виконавця) з ним за придбаний товар
(замовлену, одержану послугу) за згодою споживача, а також шляхом
перевірки підготовлених для продажу товарів, попередньо
розфасованих у суб'єкта господарювання, що перевіряється.
5. Оголошення про контрольну перевірку провадиться службовою
особою відразу після передачі (оформлення, надання) продавцем
(виконавцем) товару (послуги), проведення грошового розрахунку та
видачі розрахункового документу встановленої форми, що засвідчує
факт продажу товару (замовлення, надання послуги).
Якщо продавцем (виконавцем) не видано розрахункового
документу встановленої форми, що засвідчує факт продажу товару
(замовлення, надання послуги), оголошення про контрольну перевірку
проводиться після передачі (оформлення, надання) продавцем
(виконавцем) товару (послуги) та грошового розрахунку.
6. Товари, закуплені для контрольної перевірки, повинні
залишатися, як правило, на місці (на прилавку, у вузлі розрахунку
тощо). У разі потреби товари можуть бути перенесені для
перерахування їх кількості (переважування, перемірювання) в інше
місце лише в присутності продавця, що здійснив їх продаж, та, при
можливості, представника суб'єкта господарювання, що
перевіряється.
7. Перевірка фактичної кількості товару проводиться шляхом
його перерахування, а міри, маси та об'єму - переважування
(перемірювання) вимірювальними приладами та іншими засобами
вимірювання згідно з вимогами відповідних нормативних документів.
Перевірка якісних показників (за сортом, компонентами,
комплектністю) товару здійснюється органолептичним методом, у разі
потреби відбираються в установленому порядку його зразки (проби)
для перевірки їх якості, за результатом якої приймається
відповідне рішення.
Перевірка цін (тарифів) на товари (послуги) проводиться
шляхом визначення:
відповідності цін (тарифів) прейскурантам (калькуляційній
картці тощо);
правильності обгрунтування цін (тарифів) та дотримання
нормативних актів щодо ціноутворення;
достовірності наданої споживачам інформації про ціни (тарифи)
на товари (послуги), правильності застосування цін при продажу
товарів.
Перевірка підрахунку і остаточного розрахунку справжньої
вартості закуплених для контролю товарів (замовлених, наданих
послуг) здійснюється шляхом визначення правильності грошових
розрахунків і підрахунку суми фактичної вартості усіх закуплених
товарів (наданих послуг).
8. Контрольна перевірка проводиться у такій послідовності:
а) визначення:
правильності заповнення розрахункового документу встановленої
форми, що засвідчує факт продажу товару (надання послуги), та
грошового розрахунку;
правильності реалізації товару (надання послуги) за
кількістю, мірою, масою, об'ємом;
якісних показників (за сортом, компонентами, комплектністю)
товару (послуги);
стану дотримання та правильності застосування цін;
суми справжньої вартості проданого товару (замовленої,
отриманої послуги);
б) зіставлення справжньої вартості проданого товару
(замовленої, отриманої послуги) з одержаною продавцем (виконавцем)
платою та складання за наслідками контрольної перевірки
відповідного акта.
Акт складається у двох примірниках і підписується службовою
особою, яка проводила контрольну перевірку, а також продавцем
(виконавцем) і представником суб'єкта господарювання, у разі його
присутності під час перевірки. Перший примірник залишається у
службової особи, другий - у продавця (виконавця) чи представника
суб'єкта господарювання.
Продавець (виконавець), представник суб'єкта господарювання
мають право під час підписання акта письмово оформити свою незгоду
з результатами контрольної перевірки і дати відповідні пояснення.
У разі відмови продавця (виконавця) чи представника суб'єкта
господарювання підписати акт службова особа, яка проводить
перевірку, робить запис в акті про те, що зазначені особи
ознайомлені із змістом акта і від його підписання відмовилися.
У разі виявлення недоліків на будь-якому етапі контрольної
перевірки службова особа складає проміжний акт, який підписується
особою, що допустила порушення, та представником суб'єкта
господарювання, що перевіряється (у разі його присутності під час
перевірки).
9. Якщо неможливо повернути товар (послугу), який було
використано (одержано) під час контрольної перевірки, про що
зазначається в акті контрольної перевірки, відшкодування затрат
відноситься на результати діяльності суб'єкта господарювання, що
перевіряється.
10. Під час контрольної перевірки службові особи зобов'язані
суворо дотримувати вимог законодавства України і не порушувати
прав громадян і суб'єктів господарювання, що охороняються законом.
Особливості проведення контрольної перевірки
у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і
ресторанного господарства
11. Контрольною перевіркою встановлюється фактична (чиста)
кількість, міра, маса, об'єм товарів, закуплених для контролю.
Продовольчі товари, що не мають промислової упаковки, у разі
переважування (перемірювання) на вимогу службової особи
звільнюються продавцем від паперової обгортки і шнурованих
матеріалів, зачищаються їхні забруднені поверхні та обвітрені
зрізи (поверхній пожовклий шар у жирів).
12. Контрольне переважування (перемірювання) товарів
проводиться, як правило, із застосуванням тих вимірювальних
приладів (засобів вимірювання), що використовувалися продавцем, з
наступною перевіркою на контрольних вимірювальних приладах, стан
яких відповідає вимогам відповідних нормативних документів.
13. Перевірка маси квашеної капусти і солоно-маринованих
грибів проводиться шляхом їх переважування разом з соком,
розсолом, маринадом. Солоні квашені огірки, помідори і мочені
яблука зважуються без рідини (розсолу). Нефасовані оселедці, інші
риботовари, жива (снула) і морожена риба переважуються без тузлуку
(розсолу), води, льоду.
14. Перевірка об'єму рідини (лікеро-горілчаних виробів, вина,
пива тощо) проводиться за методом перевірки контрольної порції
мірною колбою, циліндром (за нижнім краєм меніска), які
відповідають вимогам нормативних документів. Мірна колба, циліндр,
а також лійка, за допомогою якої проводиться переливання, повинні
бути попередньо ополоснуті такою ж рідиною.
15. Перевірка маси заздалегідь розфасованих суб'єктами
господарювання сфери торгівлі і ресторанного господарства товарів
проводиться шляхом переважування (з дотриманням відповідних вимог)
10 одиниць (порцій) цього товару (однієї дози, упаковки і дати
розфасовки) або його залишку з наступним визначенням середньої
ваги однієї одиниці (порції) товару.
Особливості проведення контрольної перевірки
у суб'єктів господарювання сфери послуг
16. Контрольна перевірка проводиться на різних стадіях
надання послуги - під час оформлення замовлення, її отримання,
виконання робіт і під час остаточного розрахунку, як правило,
шляхом аналізу документів, що засвідчують факт оформлення і
надання послуги (договір, квитанція, розписка, касовий чек тощо),
на відповідність обсягу і вартості послуги діючим тарифам,
калькуляції, прейскурантам (з урахуванням конкретного виду послуг)
і перевірки правильності розрахунку за використані матеріали,
сировину, комплектуючі вироби, фурнітуру тощо, сплати (утримання)
штрафів (пені, неустойки).
17. Отримання послуги під час контрольної перевірки
здійснюється службовою особою в особливих випадках (якщо для цього
є обгрунтовані підстави) за письмовим дозволом керівників
Держспоживінспекції та її територіальних органів або їх
заступників. { Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1408
( 1408-2011-п ) від 26.12.2011 }вгору