Про затвердження Програми підготовки та видання Національного атласу України
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма від 26.12.20032028
Документ 2028-2003-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.05.2006, підстава - 754-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 грудня 2003 р. N 2028
Київ
Про затвердження Програми підготовки
та видання Національного атласу України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004
N 754 ( 754-2006-п ) від 25.05.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму підготовки та видання Національного
атласу України (далі - Програма), що додається.
2. Визначити державним замовником підготовки та видання
Національного атласу України Національну академію наук.
3. Призначити керівником Програми Шпака А.П. - першого
віце-президента Національної академії наук.
4. Національній академії наук забезпечити завершення
у 2004 році підготовки Національного атласу України в межах
передбачених на цю мету видатків за державним замовленням.
Міністерству охорони навколишнього природного середовища,
Державному комітетові телебачення і радіомовлення забезпечити
видання Національного атласу України згідно з Національною
програмою випуску соціально значущих видань за рахунок видатків,
що передбачаються у державному бюджеті на ці потреби. { Абзац
другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004, N 754 ( 754-2006-п ) від
25.05.2006 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2003 р. N 2028
ПРОГРАМА
підготовки та видання Національного атласу України

1. Загальні положення
Цю Програму розроблено Координаційною радою з підготовки та
видання Національного атласу України, утвореною Указом Президента
України від 1 серпня 2001 р. N 574 ( 574/2001 ) відповідно до
Законів України "Про поставки продукції для державних потреб"
( 493/95-ВР ), "Про наукову і науково-технічну діяльність"
( 1977-12 ), "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"
( 2623-14 ) та інших актів законодавства.
У розробленні Програми брали участь представники Національної
академії наук, інших провідних наукових установ, вищих навчальних
закладів, Державної служби геодезії, картографії та кадастру,
Українського географічного товариства.
Національний атлас - важливий атрибут будь-якої суверенної
держави. Видання вперше в історії України Національного атласу
(далі - Атлас) забезпечить не тільки інтеграцію найважливіших
відомостей про неї, знань багатьох фундаментальних наук, а й
сприятиме поліпшенню задоволення потреб органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, наукових, освітніх, інших
установ та організацій, широкої вітчизняної і міжнародної
громадськості у комплексній науково обґрунтованій офіційній
інформації про Україну, підвищенню рівня наукового та
інформаційного забезпечення прийняття рішень у системі державного
управління, формуванню нових підходів до розв'язання актуальних
соціально-економічних, екологічних та інших проблем, утвердженню
України на міжнародному рівні як держави з високорозвинутими
наукою і технологіями, її інтеграції у світовий інформаційний,
науковий та культурний простір.
Виконання Програми загалом матиме також важливе значення для
формування сучасного національного банку географічних та інших
даних про Україну та її регіони.
Під час розроблення Програми враховано кращий світовий досвід
підготовки національних атласів, які переважно у вигляді
багатотомних видань вже опубліковано у більшості розвинутих
держав, інших фундаментальних картографічних та енциклопедичних
видань, а також відповідні рекомендації Міжнародного географічного
союзу та Міжнародної картографічної асоціації, що забезпечить
комплексність, внутрішню єдність Атласу, його співставність з
аналогічними виданнями, опублікованими в інших країнах, стане
внеском нашої держави у формування міжнародних геоінформаційних
систем.
2. Мета і завдання Програми
Основною метою Програми є забезпечення підготовки та видання
Атласу до кінця 2004 року.
Програмою передбачається здійснення комплексу взаємозв'язаних
наукових, організаційних та інших заходів, зокрема:
на першому етапі - визначення переліку карт, а також інших
матеріалів, які включаються до Атласу, вибір їх математичної та
географічної основи, масштабу, оптимального варіанту компонування
та формату, уточнення змісту карт та системи зображувальних
засобів, найбільш ефективної технології складання карт та
виготовлення Атласу.
Для цього на основі єдиних методологічних підходів необхідно
забезпечити систематизацію, узагальнення та узгодження раніше
складених, насамперед споріднених, карт та інших виконаних
розробок, визначитися щодо проблем, які потребують додаткового
вивчення, організувати здійснення цільових наукових досліджень у
різних галузях знань, їх координацію, розроблення пропозицій щодо
створення єдиної бази просторових та інших даних для підготовки
Атласу.
Протягом двох місяців після затвердження Програми
розробляється науково-технічне завдання на підготовку та видання
Атласу, яке затверджує Координаційна рада з підготовки та видання
Національного атласу України, утворена Указом Президента України
від 1 серпня 2001 р. N 574 ( 574/2001 ) (далі - Координаційна
рада). У подальшому за результатами додаткових досліджень,
узагальнення та аналізу наявної інформації Координаційною радою за
поданням керівника Програми до науково-технічного завдання може
бути внесено необхідні уточнення;
на другому етапі - виконання науково-дослідних робіт із
розроблення та складання карт, підготовки довідкових та інших
матеріалів для включення до Атласу, їх наукове редагування,
збирання, аналіз, оброблення необхідної інформації, формування
відповідної бази даних;
на третьому етапі - проведення загальнонаукового та
спеціального тематичного картографічного редагування, рецензування
та узгодження між собою рекомендованих для включення до Атласу
карт, пояснювального тексту, схем, графіків та інших матеріалів,
остаточне визначення їх переліку та змісту, компонування
авторського оригіналу Атласу.
Вирішення цих завдань покладається на експертні групи
відповідно до структури тематичних блоків Атласу. Склад експертних
груп визначає Координаційна рада;
на четвертому етапі - підготовка Атласу до видання та його
тиражування.
Атлас являтиме собою однотомне видання українською мовою з
резюме російською та англійською мовами. Видання Атласу
включається до Національної програми випуску соціально значущих
видань.
Програмою передбачається видання 10 тисяч примірників
друкованої версії Атласу у звичайному, а частина - у подарунковому
оформленні.
За рахунок коштів, визначених у Програмі, Атлас буде передано
до органів державної влади, відповідних державних наукових,
навчальних та інформаційних центрів, кожної спеціальної бібліотеки
в Україні, а також до відповідних міжнародних організацій.
У порядку передплати за власні кошти можливість придбати Атлас
буде також надано всім бажаючим. Загальний тираж Атласу буде
визначено з урахуванням кількості передплатників.
У подальшому за наявності інших, ніж визначені у Програмі,
джерел фінансування передбачається можливість виготовлення
електронної версії Атласу на відповідних носіях, яка може
періодично оновлюватися і поширюватися серед користувачів. До
електронної версії Атласу може бути забезпечено широкий доступ
через мережу Інтернет.
Передбачені на зазначених етапах роботи з метою економії
часу, а також фінансових та матеріальних ресурсів можуть
виконуватися паралельно.
Роботи з підготовки карт та інших матеріалів до Атласу будуть
виконуватися творчими колективами у складі провідних учених
Національної академії наук, університетів, інших наукових та
освітніх центрів, фахівців органів державної влади, відповідних
установ та організацій.
3. Основні вимоги до змісту Атласу
Атлас міститиме комплексну науково обґрунтовану офіційну
інформацію у вигляді системи географічних карт та в іншій формі
про геополітичне становище України, формування її території та
державності, природні умови та ресурси, стан навколишнього
природного середовища, історію, культуру, економіку, соціальну
сферу, населення, роль і місце України у міжнародних відносинах
тощо. Усього до Атласу, за попередніми оцінками, передбачається
включити близько 500 карт.
Пропонується виділити кілька структурних рівнів подання
інформації, включеної до Атласу за такими тематичними розділами:
вступ - загальні відомості про Україну, зокрема загальні
фізико-географічні умови, адміністративно-територіальний устрій,
розселення українців у світі, геополітичне положення, місце на
сучасних та найвідоміших давніх картах, у природно-ресурсному,
економічному та демографічному потенціалі, транспортній системі
Європи і світу, про міжнародні політичні зв'язки України;
формування Української держави - основні етапи історії
українського народу та держави від найдавніших часів, історична та
культурна спадщина, організація державної влади та місцевого
самоврядування;
природні умови та природні ресурси - геологічні,
геоморфологічні, кліматичні умови, поверхневі та підземні води,
ґрунти, рослинність, тваринний світ, ландшафти, фізико-географічне
та інші види природничого районування території,
мінерально-сировинні, земельні, водні, лісові та інші біологічні
ресурси, а також рекреаційні та інші природні ресурси України, її
територіальних вод, континентального шельфу та виключної
(морської) економічної зони у Чорному та Азовському морях;
населення та людський розвиток - склад, розміщення,
розселення, динаміка населення, його соціальний та духовний стан,
рівень освіти, життя та здоров'я людей, розвиток науки, інші
показники людського розвитку, участь у міжнародному науковому,
освітньому, культурному співробітництві;
економіка - розвиток промисловості, сільського, водного,
лісового, мисливського господарства, будівництва, транспорту,
зв'язку та телекомунікацій, фінансової та кредитної системи,
торгівлі, інших сфер обслуговування, рівень соціально-економічного
розвитку регіонів, міжнародні економічні зв'язки України
відповідно до класифікації видів економічної діяльності, сучасні
трансформаційні процеси в економіці;
екологічний стан навколишнього природного середовища -
комплексна оцінка стану та рівня забруднення навколишнього
природного середовища та окремих компонентів природи, система
моніторингу, природно-заповідний фонд та інші території, що
особливо охороняються. Окремий розділ у цьому тематичному блоці
буде присвячено екологічним та іншим наслідкам Чорнобильської
катастрофи, заходам, що вживаються для їх подолання.
Інформацію в Атласі передбачається подавати насамперед у
формі карт, а також в іншому графічному, табличному, текстовому, а
також візуальному зображенні. Слайди, фото-, аеро- та космічні
знімки не тільки нестимуть додаткову інформацію про найбільш
показові об'єкти, а й урізноманітнять її сприйняття, сприятимуть
поліпшенню художнього оформлення Атласу.
До Атласу буде включено карти та інші матеріали як усієї
території України, так і у разі потреби окремих її регіонів
(Донбас, Придніпров'я, Карпати, Крим тощо).
Карти та інші матеріали матимуть аналітичний, комплексний та
синтетичний характер, максимально інтегруватимуть на глибокій
науковій основі сучасні уявлення про природні, економічні та
соціальні процеси в державі.
Кожний тематичний блок буде змістовно завершеним і водночас
узгоджуватиметься з іншими блоками, доповнюватиме їх, створюючи
можливість для вивчення зв'язків між природними, економічними,
соціальними та іншими процесами і явищами, їх динаміки, типології,
просторової диференціації, районування, співвідношення відповідних
показників по Україні з європейськими та світовими показниками.
4. Організація виконання Програми
Організацію виконання Програми, підготовки та видання Атласу
забезпечує Координаційна рада, яка відповідно до повноважень,
визначених Указом Президента України від 1 серпня 2001 року N 574
( 574/2001 ):
координує роботи з підготовки та видання Атласу;
затверджує за поданням керівника Програми склад експертних
груп, відповідальних за наукове, інформаційне та інше
обґрунтування карт і матеріалів, підготовлених до відповідних
тематичних блоків Атласу, а також склад інших експертних та
робочих груп;
організовує наукові семінари та наради для обговорення
проблем підготовки Атласу та шляхів їх розв'язання.
Координаційна рада рекомендує авторський оригінал Атласу до
тиражування.
Підготовку проектів рішень Координаційної ради та інших
матеріалів до її засідань забезпечує секретар Координаційної ради.
Для оперативного узгодження змісту карт та інших матеріалів
Атласу, вирішення інших поточних питань, приймання виконаних робіт
Координаційна рада утворює у складі її співголів та керівників
експертних груп, відповідальних за підготовку карт та інших
матеріалів до тематичних блоків Атласу, бюро Координаційної ради
та визначає його повноваження. До складу такого бюро можуть бути
включені інші члени Координаційної ради.
Бюро Координаційної ради за поданням наукового редактора
Атласу затверджує персональний склад творчих колективів, графік
складання авторських оригіналів карт та підготовки інших
матеріалів для Атласу, за рекомендацією відповідної експертної
групи приймає виконані роботи. У разі недосягнення згоди на
засіданні експертної групи чи бюро Координаційної ради відповідне
питання виноситься на розгляд цієї ради.
Координаційна рада та її бюро у своїй діяльності взаємодіють
з відповідними міністерствами та іншими центральними і місцевими
органами виконавчої влади, науковими установами та навчальними
закладами, громадськими організаціями.
Державного замовника виконання Програми та керівника Програми
визначає Кабінет Міністрів України.
Заступником керівника Програми є науковий редактор Атласу,
який організовує поточну роботу з підготовки та видання Атласу,
формування творчих колективів для розроблення карт та підготовки
інших матеріалів Атласу, додаткового залучення експертів та з
інших питань, а також подає відповідні пропозиції на розгляд
керівника Програми та Координаційної ради.
Науково-методичне забезпечення підготовки та видання Атласу
покладається на Інститут географії Національної академії наук.
Інформаційне забезпечення підготовки Атласу здійснюють
Держкомстат, Мінекономіки, Мінприроди, МОЗ, Держкомархів, інші
центральні та місцеві органи виконавчої влади відповідно до
покладених на них повноважень, а також Національна академія наук.
{ Абзац тринадцятий розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004, N 754
( 754-2006-п ) від 25.05.2006 }
Інформація, що перебуває у державній власності, надається для
складання карт та підготовки інших матеріалів для Атласу
безоплатно у порядку, передбаченому законодавством, на запит
керівника Програми чи наукового редактора Атласу. Використання
такої інформації для інших потреб, не пов'язаних з виданням
Атласу, допускається лише за згодою органу виконавчої влади,
уповноваженого розпоряджатися такою інформацією. Порядок отримання
та використання інформації, яка не перебуває у державній
власності, визначається на договірних засадах відповідно до
законодавства.
Для систематизованого збирання, оброблення та збереження
інформації, необхідної для підготовки Атласу, а також забезпечення
моніторингу її змін створюється відповідний географічний
інформаційний центр, на який у подальшому покладається
забезпечення підтримки в актуалізованому стані інформації,
включеної до Атласу, періодичний випуск друкованих та електронних
версій Атласу, підтримання доступу до інформації Атласу через
мережу Інтернет.
Права на інформацію, отриману в результаті створення Атласу,
належать державі. Авторські права на карти та інші матеріали, що
включені до Атласу, визначаються відповідно до законодавства.
Підготовку до видання та видання Атласу у межах своїх
повноважень забезпечуватимуть Мінприроди, Держкомтелерадіо та
Державне науково-виробниче підприємство "Картографія". { Абзац
сімнадцятий розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 792 ( 792-2004-п ) від 21.06.2004, N 754 ( 754-2006-п ) від
25.05.2006 }
5. Фінансування виконання Програми
Фінансування підготовки та видання Атласу передбачається
здійснювати насамперед за рахунок коштів, які щороку визначаються
для цієї потреби у державному бюджеті, а також за рахунок інших
джерел фінансування, включаючи кошти міжнародної технічної
допомоги, власні кошти організацій, заінтересованих в отриманні
інформації, вміщеної в Атласі, та внески заінтересованих
міжнародних організацій, закордонних наукових центрів.
У цілому витрати на розроблення, підготовку до видання та
видання Атласу становлять 4,8 млн. гривень.
Відповідальність за ефективне використання коштів, які
виділяються на підготовку та видання Атласу, покладається на
державного замовника та керівника Програми. Контроль за
використанням коштів здійснює Координаційна рада, яка періодично
заслуховує з цього питання звіти керівника Програми.вгору