Про затвердження плану заходів щодо впровадження принципів Акта з питань малого бізнесу для Європи
Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 20.10.20102000-р
Документ 2000-2010-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.10.2010

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 20 жовтня 2010 р. N 2000-р
Київ
Про затвердження плану заходів
щодо впровадження принципів Акта
з питань малого бізнесу для Європи

1. Затвердити план заходів щодо впровадження принципів Акта з
питань малого бізнесу для Європи, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
відповідальним за виконання затвердженого цим розпорядженням плану
заходів, подавати щокварталу до 15 числа наступного місяця
Держкомпідприємництву інформацію про стан його виконання для
узагальнення та інформування до 30 числа зазначеного місяця
Кабінету Міністрів України.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 20 жовтня 2010 р. N 2000-р
ПЛАН
заходів щодо впровадження принципів
Акта з питань малого бізнесу для Європи

----------------------------------------------------------------------------------------- | Пріоритетні | Найменування | Строк | Відповідальні за | Очікувані результати | | напрями | заходу |виконання| виконання | | | впровадження | | | | | |принципів Акта| | | | | | з питань | | | | | |малого бізнесу| | | | | | для Європи | | | | | |--------------+-----------------+---------+---------------------+----------------------| |1. Створення |супроводження у |2010 рік |Мінфін |удосконалення | |сприятливого |Верховній Раді | | |спрощеної системи | |середовища для|України проекту | | |оподаткування, | |розвитку |Податкового | | |підвищення соціальних | |підприємництва|кодексу України | | |гарантій найманих | | | | | |працівників | | |-----------------+---------+---------------------+----------------------| | |розроблення та | -"- |Держкомпідприємництво|удосконалення | | |супроводження у | |Мінекономіки |механізму реалізації | | |Верховній Раді | |Мінфін |державної політики у | | |України | |Мінпраці |сфері внутрішньої | | |законопроекту | |ДПА |торгівлі, зокрема | | |щодо внутрішньої | |інші центральні |провадження | | |торгівлі | |органи виконавчої |виробничо-торговельної| | | | |влади |діяльності на | | | | | |конкурентних засадах | | |-----------------+---------+---------------------+----------------------| | |розроблення та |2010 рік |Мінекономіки |підтримка | | |супроводження у | |Держкомпідприємництво|підприємницької | | |Верховній Раді | |Національний банк |ініціативи | | |України | |(за згодою) | | | |законопроекту | | | | | |щодо затвердження| | | | | |загальнодержавної| | | | | |цільової | | | | | |соціальної | | | | | |програми | | | | | |збереження і | | | | | |розвитку | | | | | |трудового | | | | | |потенціалу | | | | | |України на період| | | | | |до 2017 року | | | | | |-----------------+---------+---------------------+----------------------| | |розроблення |2011 рік |Мінекономіки |створення сприятливих | | |нормативно- | |Мінрегіонбуд |умов для | | |правових актів з | |Мінфін |функціонування | | |питань створення | |Держкомпідприємництво|кластерів | | |та розвитку | |інші центральні | | | |кластерів | |органи виконавчої | | | | | |влади | | |--------------+-----------------+---------+---------------------+----------------------| |2. Удоско- |розроблення та |2010 рік |Мінекономіки |зменшення строку | |налення |супроводження у | |Мінфін |проведення процедури | |законодавства |Верховній Раді | |Мінпромполітики |банкрутства | |з питань |України | |Держкомпідприємництво| | |банкрутства |законопроекту про| |інші центральні | | | |внесення змін до | |органи виконавчої | | | |деяких законів | |влади | | | |України щодо | | | | | |удосконалення | | | | | |процедури | | | | | |банкрутства | | | | |--------------+-----------------+---------+---------------------+----------------------| |3. Створення |подання |2010 рік |Держкомінформнауки |підвищення | |умов для |Кабінетові | |Держінвестицій |конкурентоспроможності| |інноваційного |Міністрів України| |МОН |національної економіки| |розвитку |плану заходів | |Мінпромполітики | | |суб'єктів |щодо реалізації | |Мінекономіки | | |малого та |Концепції | |Мінфін | | |середнього |розвитку | |Держкомпідприємництво| | |підприємництва|національної | |Національна академія | | | |інноваційної | |наук (за згодою) | | | |системи | | | | | |-----------------+---------+---------------------+----------------------| | |організація |2011 рік |Держспоживстандарт |підвищення рівня | | |навчання для | |Держкомпідприємництво|обізнаності | | |суб'єктів малого | |Мінекономіки |підприємців з питань | | |та середнього | | |стандартизації, оцінки| | |підприємництва з | | |відповідності, | | |питань | | |застосування засобів | | |стандартизації, | | |вимірювальної техніки,| | |оцінки | | |впровадження системи | | |відповідності, | | |управління якістю та | | |застосування | | |захисту прав | | |засобів | | |споживачів | | |вимірювальної | | | | | |техніки, | | | | | |впровадження | | | | | |системи | | | | | |управління якістю| | | | | |та захисту прав | | | | | |споживачів | | | | |--------------+-----------------+---------+---------------------+----------------------| |4. Удоско- |розроблення та | | | | |налення |супроводження у | | | | |механізму |Верховній Раді | | | | |регулювання у |України | | | | |сфері |законопроектів | | | | |державної |щодо: | | | | |реєстрації |-----------------+---------+---------------------+----------------------| |юридичних осіб|внесення змін до |2010 рік |Держкомпідприємництво|спрощення процедури | |та фізичних |деяких | |Мінекономіки |припинення юридичних | |осіб - |законодавчих | |Мінфін |осіб та | |підприємців |актів України | |Мінпраці |підприємницької | | |(щодо спрощення | |ДПА |діяльності фізичними | | |процедури | |інші центральні |особами - | | |припинення | |органи виконавчої |підприємцями, зокрема | | |юридичних осіб та| |влади |зменшення строку її | | |підприємницької | | |проведення | | |діяльності | | | | | |фізичними | | | | | |особами - | | | | | |підприємцями) | | | | | |-----------------+---------+---------------------+----------------------| | |внесення змін до | -"- |Держкомпідприємництво|спрощення процедури | | |деяких | |Мінекономіки |державної реєстрації, | | |законодавчих | |Мінфін |запобігання | | |актів України | |Мінпраці |корупційним проявам | | |(щодо | |ДПА | | | |запровадження | |Держкомінформнауки | | | |системи | |інші центральні | | | |електронної | |органи виконавчої | | | |державної | |влади | | | |реєстрації | | | | | |суб'єктів | | | | | |господарювання) | | | | | |-----------------+---------+---------------------+----------------------| | |державної | -"- |Держкомпідприємництво|оптимізація процесу | | |реєстрації | |Мінекономіки |реєстрації юридичних | | |юридичних осіб та| |Мінфін |осіб та фізичних | | |фізичних осіб - | |Мінпраці |осіб - підприємців | | |підприємців (нова| |ДПА | | | |редакція) | |інші центральні | | | | | |органи виконавчої | | | | | |влади | | |--------------+-----------------+---------+---------------------+----------------------| |5. Активізація|розроблення та |2011 рік |Держкомпідприємництво|підвищення | |фінансово- |впровадження | |Мінекономіки |прибутковості та | |кредитної |механізму | |Мінфін |конкурентоспроможності| |підтримки |державної | |Держфінпослуг |суб'єктів малого та | |суб'єктів |фінансово- | |Національний банк |середнього | |малого та |кредитної | |(за згодою) |підприємництва | |середнього |підтримки | | | | |підприємництва|суб'єктів малого | | | | | |та середнього | | | | | |підприємництва | | | | |--------------+-----------------+---------+---------------------+----------------------| |6. Сприяння |удосконалення |2011 рік |Мінекономіки |підвищення рівня | |розвиткові |роботи веб-сайту | | |поінформованості | |експортної |"Комплексна | | |українських та | |діяльності |система | | |іноземних суб'єктів | |суб'єктів |інформаційно- | | |господарювання про | |малого та |консультаційної | | |товари українського | |середнього |підтримки та | | |походження | |підприємництва|розвитку | | | | | |експорту" | | | | |--------------+-----------------+---------+---------------------+----------------------| |7. Забез- |підготовка на | -"- |Держспоживстандарт |розвиток конкурентного| |печення |основі | |Мінекономіки |середовища та | |захисту |європейського | | |запобігання проявам | |інтересів |досвіду | | |недобросовісної | |суб'єктів |методичних | | |конкуренції | |малого та |рекомендацій щодо| | | | |середнього |залучення | | | | |підприємництва|суб'єктів малого | | | | |у сфері |та середнього | | | | |стандартизації|підприємництва до| | | | | |розроблення | | | | | |проектів | | | | | |національних | | | | | |стандартів | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------вгору