Документ 1909-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.04.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін
до Закону України "Про кінематографію"
та інших законів України щодо підтримки
виробництва національних фільмів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 20, ст.199 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про кінематографію" ( 9/98-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 22, ст. 114;
2003 р., N 30, ст. 248):
1) у статті 3:
абзац шістнадцятий доповнити словами "а також основна
(базова) версія мовної частини звукового ряду якого створена
українською мовою";
після абзацу двадцять четвертого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"сценічно-постановочні засоби кіновиробництва - предмети,
пристрої та споруди, які протягом знімального періоду створення
фільму (операційного циклу) використовуються шляхом перенесення їх
зображення або зображення процесу їх перетворення (знищення) до
аудіовізуального твору способами, доступними кіновиробнику".
У зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий - двадцять сьомий
вважати відповідно абзацами двадцять шостим - двадцять восьмим;
2) абзац шостий частини першої статті 7 викласти в такій
редакції:
"підготовки професійних кадрів та вдосконалення творчої
майстерності - спеціалізовані навчальні заклади кінематографії,
спеціалізовані факультети в інших навчальних закладах незалежно
від форми власності, театри (студії) кіноактора";
3) статтю 17 доповнити частиною другою такого змісту:
"Фільмокопії та вихідні матеріали фільмів документального
характеру, кіноперіодики, творів кіно- та відеолітопису (кіно-,
відеодокументи), створені повністю або частково за кошти
Державного бюджету України, а також фільмокопії фільмів
документального характеру, кіноперіодики, творів кіно- та
відеолітопису, створені в Україні за кошти юридичних осіб
приватної форми власності та фізичних осіб, зберігаються в
державному кінофотофоноархіві відповідно до закону";
4) статтю 20 викласти в такій редакції:
"Стаття 20. Фінансова підтримка галузі кінематографії
1. Сума витрат на фінансову підтримку кінематографії в
державному та місцевих бюджетах виділяється окремим рядком і
вноситься до переліку захищених статей видатків загального та
спеціального фондів цих бюджетів.
2. Для фінансової підтримки національної кінематографії
Кабінет Міністрів України створює:
1) спеціальний рахунок фінансової підтримки національної
кінематографії (далі - Рахунок), який акумулює кошти:
а) збору на розвиток національної кінематографії, який є
джерелом формування спеціального фонду Державного бюджету України
для фінансування виробництва національного фільму на кожен
поточний рік у частині доходів;
б) видатків загального та спеціального фондів Державного
бюджету України на державні програми розвитку кінематографії;
2) Раду управління коштами спеціального рахунку фінансової
підтримки національної кінематографії (далі - Рада), до складу
якої на паритетній основі включаються представники:
а) держави, які призначаються Кабінетом Міністрів України;
б) Національної спілки кінематографістів України, які
обираються (делегуються) у порядку, визначеному статутними
документами спілки.
3. Голова Ради та його заступник обираються на її зборах
більшістю від загальної кількості членів Ради.
4. Рада з підтримки національної кінематографії:
1) може утворювати експертні комісії із включенням до їх
складу професійних творчих працівників, продюсерів, дистриб'юторів
та прокатників фільмів, які можуть не бути членами Ради;
2) приймає рішення щодо фінансування:
а) виробництва, розповсюдження та демонстрування національних
фільмів у кіно-, відеомережі та на каналах мовлення телебачення.
Розмір сум, виділених на виробництво одного фільму, не може
перевищувати 50 відсотків вартості його кошторису. Фінансування
документальних, просвітницьких і анімаційних фільмів, фільмів для
дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної
значущості проекту) може становити 100 відсотків кошторисної
вартості їх виробництва;
б) збереження та відновлення національної кінематографічної
спадщини, повернення її в Україну, якщо вона знаходиться за її
межами;
в) компенсації за рахунок коштів спеціального фонду
Державного бюджету України відсоткових ставок передбачених на
підтримку національної кінематографії кредитів банків, залучених
для виробництва національних фільмів на умовах тендеру,
проведеного відповідно до норм законодавства про державне
замовлення на купівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для
державних потреб центральним органом виконавчої влади у галузі
кінематографії;
3) на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої
влади у галузі кінематографії оприлюднює:
а) інформацію щодо надходження коштів на Рахунок - не пізніше
ніж на наступний день після їх надходження на рахунок;
б) Реєстр національних фільмів, розповсюдження та
демонстрування яких звільнено від сплати збору на розвиток
національної кінематографії, - з оновленням інформації не пізніше
ніж на наступний день після включення до реєстру нових фільмів;
в) заявки на фінансування за рахунок коштів Рахунку - не
пізніше ніж на наступний день після їх надходження до Ради;
г) перелік проектів рішень Ради щодо фінансування за рахунок
коштів Рахунку - не пізніше ніж за місяць до прийняття Радою
рішення про виділення коштів;
ґ) рішення про фінансування за рахунок коштів Рахунку - не
пізніше ніж на наступний день після прийняття Радою рішення про
виділення коштів;
4) забезпечує здійснення контролю за цільовим використанням
коштів, наданих для виробництва національного фільму.
5. Центральний орган виконавчої влади у галузі
кінематографії:
1) видає державне посвідчення на право розповсюдження і
демонстрування на території України всіх видів вітчизняних та
іноземних фільмів на кіноплівці чи на відеоносіях лише за умови
тиражування їх фільмокопій на території України;
2) здійснює розпорядження коштами Рахунку виключно на
підставі рішення Ради.
6. Фінансова підтримка галузі кінематографії здійснюється
також за рахунок:
1) благодійних внесків і пожертвувань;
2) інших джерел, не заборонених законодавством".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
пунктів 2, 3 та 4 розділу I цього Закону, які набирають чинності з
1 січня 2011 року, та абзацу шостого підпункту 4 пункту 1 розділу
I цього Закону, який набирає чинності після прийняття Закону
України про збір на розвиток національної кінематографії.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади
нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 18 лютого 2010 року
N 1909-VIвгору