Документ 185а-2013-п, дію зупинено, поточна редакція — Зупинення дії від 15.06.2013, підстава - 415-2013-п

Повернення державі, вилучення, знищення або тимчасове затримання паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

38. За наявності підстав, зазначених у цьому Порядку, раніше виданий паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, підлягає поверненню державі, знищенню, а також тимчасовому затриманню або вилученню.

39. Особа, стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України “Про громадянство України”, зобов'язана у порядку та строки, встановлені законодавством про громадянство України, повернути паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, територіальному підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу, а якщо така особа проживає за кордоном - закордонній дипломатичній установі України.

40. У разі закінчення строку дії паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, або смерті особи такий паспорт повертається територіальному підрозділу ДМС, що здійснив його оформлення та видачу, а якщо така особа проживає (проживала) за кордоном - закордонній дипломатичній установі України.

41. У особи, взятої під варту або засудженої до позбавлення волі, паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, вилучається органами дізнання, досудового слідства або судом. Після звільнення з-під варти чи від відбування покарання такий паспорт повертається його власникові.

42. Забороняється вилучення у особи паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, крім випадків, передбачених законом, зокрема забороняється взяття паспорта в заставу.

43. Територіальні підрозділи ДМС мають право вилучити паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, у разі його використання особою з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення або в інших випадках, передбачених законом. Не підлягає вилученню паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, який безпосередньо дає змогу ідентифікувати особу, на ім'я якої він оформлений, відповідно до інформації, отриманої з баз даних Реєстру.

44. Порядок зберігання паспортів, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, встановлює МВС.

45. Паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, вважається недійсним та знищується в разі:

1) коли він підлягає обміну у зв'язку із зміною прізвища, імені та по батькові;

2) встановлення розбіжностей у записах (невідповідності записів, зроблених у паспорті, записам в інших документах);

3) непридатності паспорта для подальшого використання;

4) припинення громадянства особи;

5) коли такий паспорт знайдено, а замість нього видано новий;

6) смерті особи, якій було видано такий паспорт;

7) зіпсуття такого паспорта під час заповнення;

8) оформлення такого паспорта з порушенням вимог законодавства.

46. У разі оформлення паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, з порушенням вимог законодавства керівник територіального підрозділу ДМС проводить службове розслідування, за результатами якого складається висновок у двох примірниках, який надсилається до ДМС для затвердження керівником відповідного структурного підрозділу. Перший примірник затвердженого висновку зберігається в ДМС, другий - у територіальному підрозділі ДМС.

47. Недійсний паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, списується та знищується територіальним підрозділом ДМС, який оформив і видав такий паспорт.

48. Списання та знищення недійсних паспортів, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, здійснюється комісією у складі не менше трьох посадових осіб територіального підрозділу ДМС, яка складає акт про списання та знищення недійсних паспортів, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, у трьох примірниках.

49. Акт про списання та знищення недійсних паспортів, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, складається щомісяця.

50. Паспорти, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, вилучені територіальним підрозділом ДМС, знищуються щомісяця згідно з актом про знищення паспортів, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься. Територіальний підрозділ ДМС проставляє відмітку про факт знищення паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, в базі даних Головного обчислювального центру Реєстру та інформує про це територіальний підрозділ ДМС, що видав такий паспорт.

51. Після оформлення особі паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, її попередній паспорт вилучається та анулюється, після чого списується та знищується.

Оскарження та перегляд рішень про відмову в оформленні, видачі паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, його тимчасове затримання та вилучення

52. Рішення про відмову в оформленні, видачі паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, його тимчасове затримання та вилучення може бути оскаржено особою в адміністративному порядку або до суду.

53. Під час повторного розгляду клопотання про видачу паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, особі, якій було відмовлено в його видачі, беруться до уваги раніше подані нею документи, якщо підтверджено, що зазначені в них відомості залишилися без змін.

54. За наявності підстав ДМС або її територіальний орган має право скасувати рішення, прийняте територіальним підрозділом ДМС, подати документи для повторного розгляду (в разі потреби - для додаткової перевірки поданих документів) чи прийняти на їх підставі нове рішення.

55. У разі оскарження особою рішення про оформлення та видачу паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, остаточне рішення приймає ДМС. Інформація про результати розгляду скарги доводиться ДМС до відома особи в установлений законодавством строк.

Заповнення паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

56. До паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, вноситься така інформація:

назва держави;

назва документа;

ім'я особи;

стать;

громадянство;

дата народження;

унікальний номер запису в Реєстрі;

номер документа;

дата закінчення строку дії документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);

місце народження;

відцифрований образ обличчя особи;

відцифрований підпис особи.

57. У паспорті, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, ім'я особи, її місце народження зазначаються українською мовою та через скісну риску - латинськими літерами відповідно до правил транслітерації.

58. На письмове прохання особи її ім'я може бути зазначене відповідно до його написання в документах, виданих компетентними органами іноземної держави. Відображення імені такої особи українською мовою здійснюється у зворотному порядку.

59. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, то у паспорті, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, на підставі письмової заяви особи зазначаються лише складові імені.

60. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів у зоні візуальної перевірки паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, заповнюються українською мовою та через скісну риску - англійською мовою.

61. До зони візуальної перевірки паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, дані вносяться способом лазерного гравіювання. Висота літер становить до 3 міліметрів з горизонтальною щільністю друкування не більш як 15 знаків на 25,4 міліметра (у машинозчитуваній зоні - шрифтом розміру 1 з горизонтальною щільністю 10 знаків на 25,4 міліметра).

62. Зона візуальної перевірки паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, заповнюється відповідно до вимог IКАО Doc 9303.

63. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних

Назва поля

Заповнення елементів даних в документі

Максимальна кількість знаків

Назва документа


ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ/PASSPORT OF THE CITIZEN OF UKRAINE


Ім'я особи

Прізвище/Surname
Ім'я та по батькові/

Name and patronymic

зазначається прізвище

зазначаються ім'я та по батькові

змінна

змінна

Стать

Стать/Sex

зазначається стать

3

Громадянство

Громадянство/
Nationality

Україна/UKR

11

Дата народження

Дата народження/
Date of birth

зазначається дата народження

10

Унікальний номер запису в Реєстрі

Запис №/
Record Nо

зазначається унікальний номер запису в Реєстрі

10

Номер документа

Документ №/ Document Nо

зазначається номер виданого паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

9

Дата закінчення строку дії документа

Дійсний до/Date of expiry

зазначається дата закінчення строку дії паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

10

Дата видачі документа

Дата видачі/
Date of issue

зазначається дата видачі паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

10

Уповноважений суб'єкт, що видав документ (код)

Орган, що видав/Authority

зазначається код територіального підрозділу ДМС, що видав паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься

4

Місце народження

Місце народження/
Place of birth

зазначається місце народження особи

змінна

Відцифрований образ обличчя особи


відцифрований образ обличчя особи


Відцифрований підпис особи


відцифрований підпис особи


64. До паспортів, інформація на безконтактний електронний носій яких не вноситься, осіб, які в установленому законом порядку визнані недієздатними, відцифрований підпис не вноситься, а паспортів, виданих особам з фізичними вадами, - вноситься за їх бажанням.

65. Дата зазначається таким чином:

1) день - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

2) місяць - двома цифрами (перед цифрами від одиниці до дев'яти проставляється нуль), після яких робиться пробіл;

3) рік - двома останніми цифрами, перед якими робиться пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються відповідно позначки “XX” для дня, “XXX” - для місяця, “XX” - для року, “XX XXX XX” - для дня, місяця і року.

66. Жіноча стать зазначається літерами “Ж/F”, чоловіча - “Ч/M”. Якщо особа не бажає зазначати свою стать, проставляється позначка “X”.

67. Відомості про місце народження вносяться таким чином:

назва міста - у разі народження в мм. Києві та Севастополі;

назва міста та області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить місто, - у разі народження в місті обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення;

назва населеного пункту, району, області (Автономна Республіка Крим) - у разі народження в інших населених пунктах;

відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або паспортом з обов'язковим зазначенням країни народження та через скісну риску трилітерного коду країни народження - у разі народження за кордоном.

Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 “Коди назв країн світу”.

68. Територіальний підрозділ ДМС, що видав паспорт, позначається чотиризначним числом, де перші дві цифри означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 “Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України”, а останні дві цифри - код територіального підрозділу ДМС, що видав паспорт.

Установлюються такі коди регіонів України:

Автономна Республіка Крим

01

Область:


Вінницька

05

Волинська

07

Дніпропетровська

12

Донецька

14

Житомирська

18

Закарпатська

21

Запорізька

23

Івано-Франківська

26

Київська

32

Кіровоградська

35

Луганська

44

Львівська

46

Миколаївська

48

Одеська

51

Полтавська

53

Рівненська

56

Сумська

59

Тернопільська

61

Харківська

63

Херсонська

65

Хмельницька

68

Черкаська

71

Чернівецька

73

Чернігівська

74

м. Київ

80

м. Севастополь

85.

Коди територіальних підрозділів, що видали паспорт, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, встановлюються ДМС.

69. Для заповнення значення елемента даних “Унікальний номер запису в Реєстрі” використовуються цифри від нуля до дев'яти (зазначається унікальний номер запису в базі даних Реєстру).

70. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифрований підпис особи) вноситься до зони візуальної перевірки паспорта, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься, згідно з вимогами IКАО Doc 9303, ДСТУ 1303-94.

71. Заповнення машинозчитуваної зони здійснюється згідно з вимогами IКАО Doc 9303.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2013 р. № 185

ПОРЯДОК
централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Загальна частина

1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон (далі - паспорт для виїзду за кордон) є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи, на ім'я якої він оформлений, за кордоном і дає такій особі право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

2. Кожен громадянин України має право на отримання паспорта для виїзду за кордон.

3. Паспорт для виїзду за кордон оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, - на 10 років.

4. Паспорт для виїзду за кордон видається територіальним органом або підрозділом ДМС (за кордоном - закордонною дипломатичною установою України):

1) не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання;

2) не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання;

3) у строк до 10 робочих днів - у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини - громадянина України;

4) у строк до трьох місяців - у разі одночасного подання заяви про оформлення особою виїзду на постійне проживання за кордон або оформлення заяви-анкети в закордонній дипломатичній установі України;

5) у строк до трьох робочих днів - у зв'язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов'язаною з нагальною потребою в лікуванні особи, що від'їжджає, від'їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном, на підставі документів, що підтверджують необхідність термінового виїзду за кордон.

5. Паспорт для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій та яка складається з м'якої обкладинки, 32 сторінок і сторінки даних.

6. Централізоване оформлення, виготовлення та видача паспорта для виїзду за кордон громадянам, які проживають в Україні, здійснюється територіальними органами або підрозділами ДМС незалежно від місця проживання громадянина в Україні у взаємодії з Головним обчислювальним центром Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Головний обчислювальний центр Реєстру) та державним підприємством “Державний центр персоналізації документів” (далі - Центр).

7. Централізоване оформлення, виготовлення та видача паспорта для виїзду за кордон громадянам, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, здійснюється закордонними дипломатичними установами України у взаємодії з Головним обчислювальним центром Реєстру та Центром.

8. Порядок взаємодії територіальних органів або підрозділів ДМС із Центром, а також порядок взаємодії закордонних дипломатичних установ України з Центром встановлюється шляхом укладення договору згідно з вимогами статті 4 Закону України “Про захист персональних даних”.

9. Керівник територіального органу або підрозділу ДМС та керівник закордонної дипломатичної установи України визначають працівників, які заповнюють заяву-анкету та на яких згідно з їх службовими обов'язками покладаються функції із заповнення, оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи.

10. До заяви-анкети вносяться такі відомості (персональні дані) про особу, на ім'я якої оформлюється паспорт для виїзду за кордон:

1) на лицьовому боці:

відцифрований образ обличчя особи;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (далі - Реєстр);

прізвище, ім'я та по батькові;

стать;

дата народження;

місце народження (держава, область, район/місто, селище/село);

місце проживання із зазначенням адреси (найменування адміністративно-територіальної одиниці, вулиця, номер будинку, корпусу, квартири);

серія, номер, дата видачі документа, на підставі якого оформлюється паспорт для виїзду за кордон;

контактний телефон;

дата заповнення заяви-анкети;

відцифрований підпис особи;

підпис керівника територіального органу або підрозділу ДМС, в разі його відсутності - особи, яка виконує обов'язки керівника, а в закордонній дипломатичній установі України - підпис консульської посадової особи;

2) на зворотному боці:

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції із здійснення передачі персональних даних фізичної особи, на ім'я якої оформлюються документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, для їх перевірки, а в закордонній дипломатичній установі України - прізвище, підпис (із зазначенням дати) консульської посадової особи;

номер оформленого паспорта для виїзду за кордон;

прізвище, підпис (із зазначенням дати) працівника територіального органу або підрозділу ДМС, на якого згідно з його службовими обов'язками покладено функції з оформлення та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус особи, а в закордонній дипломатичній установі України - прізвище, підпис (із зазначенням дати) консульської посадової особи;

підпис заявника із зазначенням дати отримання паспорта для виїзду за кордон.

11. Зазначені в заяві-анкеті відомості (персональні дані) передаються від вузлів місцевого рівня Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (далі - ДІС) до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв'язку з обов'язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених законом.

12. Між вузлами місцевого рівня ДІС, Головним обчислювальним центром Реєстру і Центром персональні дані, згруповані в спеціальні файли, що містять графічні та текстові дані, передаються захищеними каналами зв'язку.

13. Головний обчислювальний центр Реєстру проводить автоматизовану перевірку, накопичення та збереження даних, що отримані від вузлів ДІС, встановлює їх унікальність, формує набори даних для виготовлення паспорта для виїзду за кордон та передає їх до Центру, який здійснює персоналізацію паспорта для виїзду за кордон та вносить до безконтактного електронного носія інформацію, що міститься на сторінці даних паспорта для виїзду за кордон, біометричні параметри особи, додаткову змінну інформацію, а також дані про забезпечення захисту інформації, що міститься на безконтактному електронному носії, відповідно до документів IКАО.

14. Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді у Головному обчислювальному центрі Реєстру. При цьому Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення змін інформації в хронологічному порядку, а Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом її дублювання.

15. Виготовлені Центром паспорти для виїзду за кордон надсилаються територіальному органу або підрозділу ДМС (за кордоном - закордонній дипломатичній установі України) або заявникові на підставі його письмової заяви в порядку, встановленому законодавством.

16. У разі здійснення регулярних поїздок за кордон та необхідності при цьому завчасного оформлення віз для в'їзду до іноземних держав за обґрунтованою заявою особі може бути оформлено другий паспорт для виїзду за кордон.

17. У разі виїзду громадянина України за кордон на постійне проживання у паспорті для виїзду за кордон робиться відповідний запис із зазначенням держави виїзду.

18. За оформлення паспорта для виїзду за кордон (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється державне мито, а за проведення таких дій за кордоном - консульський збір у порядку та у розмірах, визначених законодавством.

19. Сплата державного мита (консульського збору) підтверджується відповідним документом, що додається до заяви-анкети.

20. У разі коли в паспорті для виїзду за кордон допущено помилку в інформації, така інформація підлягає виправленню, а паспорт для виїзду за кордон - обміну. У такому разі державне мито (консульський збір) за обмін паспорта для виїзду за кордон не справляється.

21. Громадянин повинен надійно зберігати паспорт для виїзду за кордон.

22. Дія цього Порядку не поширюється на осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від внесення інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано в паспорт для виїзду за кордон, або відмовились від отримання такого документа.

Оформлення, обмін та видача паспорта для виїзду за кордон

23. Оформлення, обмін та видача паспорта для виїзду за кордон (у тому числі замість втраченого або викраденого) здійснюється громадянам України:

1) які постійно проживають в Україні, - територіальними органами або підрозділами ДМС;

2) які постійно чи тимчасово проживають за кордоном, - закордонними дипломатичними установами України.

24. Оформлення, видача та обмін паспорта для виїзду за кордон здійснюється:

1) особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі її особистої заяви;

2) особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - заяви того з батьків, з ким проживає особа, або інших представників.

25. Оформлення, видача та обмін за кордоном паспорта для виїзду за кордон здійснюється:

1) особі, яка постійно або тимчасово проживає за кордоном і досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі її особистої заяви;

2) особі, яка постійно або тимчасово проживає за кордоном і не досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - заяви того з батьків, з ким проживає особа, або інших представників.

26. Підставою для термінового (до трьох робочих днів) розгляду заяви-анкети є:

1) лист МОЗ, Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, обласного управління, Київського міського головного управління, Севастопольського міського управління охорони здоров'я про необхідність термінової поїздки за кордон для лікування;

2) надіслане з-за кордону, у тому числі закордонною дипломатичною установою України, повідомлення, що підтверджує факт смерті родича.

Зазначені документи для термінового розгляду заяви-анкети приймаються протягом 15 днів з дати їх видачі (відправлення).

27. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон у разі тимчасового виїзду за кордон особа подає:

1) заяву-анкету;

2) паспорт громадянина України;

3) свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон вперше);

4) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита (консульського збору).

28. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, що не досягла шістнадцятирічного віку та проживає з одним із батьків, заявник разом з документами, зазначеними у пункті 27 цього Порядку, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) свідоцтва про смерть другого з батьків;

2) рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

3) рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

4) рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

5) довідки про реєстрацію місця проживання дитини разом з одним із батьків, який подає заяву;

6) оригінал витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

29. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, що не досягла шістнадцятирічного віку, заявник разом з документами, зазначеними у пункті 27 цього Порядку, також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:

1) документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);

2) договору про влаштування дитини до прийомної сім'ї;

3) договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;

4) рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);

5) рішення суду про встановлення опіки (піклування);

6) договору про патронат.

30. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон в разі виїзду на постійне проживання за кордон особа додатково подає:

1) свідоцтво про народження (для дітей до шістнадцятирічного віку);

2) довідку про сплату податку з доходів фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне проживання, або про відсутність податкових зобов'язань;

3) засвідчені в установленому порядку заяви батьків, які залишаються в Україні (або копія рішення суду про позбавлення батьківських прав чи визнання їх безвісно відсутніми), а в разі наявності неповнолітніх дітей, які залишаються в Україні, також від їх законних представників - про відсутність у них вимог щодо стягнення аліментних платежів або засвідчену в установленому порядку копію постанови державного виконавця про закінчення виконавчого провадження, якщо стягнення аліментів проводилося за рішенням суду. У разі смерті зазначених осіб заявник подає копії відповідних свідоцтв, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану. У разі неможливості подання свідоцтва про смерть батьків чи рішення суду про визнання їх безвісно відсутніми заявник віком понад 65 років подає засвідчену в установленому порядку заяву з мотивованим викладенням причин. Зазначені в цьому підпункті документи не подаються в разі виїзду до держав, з якими Україною укладено договори про правову допомогу в цивільних, сімейних та кримінальних справах;

4) засвідчену в установленому порядку заяву другого з батьків, який залишається в Україні, про відсутність неврегульованих аліментних зобов'язань - у разі виїзду дитини з одним із батьків;

5) оформлену письмово і засвідчену нотаріально згоду дитини віком від 14 до 16 років на виїзд з України на постійне проживання.

31. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон громадянин України, який постійно або тимчасово проживає за кордоном, подає до закордонної дипломатичної установи України:

1) заяву-анкету;

2) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

3) свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон вперше);

4) документ, що підтверджує постійне або тимчасове проживання громадянина України за кордоном;

5) заяву батьків, а якщо батьки не перебувають у шлюбі - того з батьків, з ким проживає особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або інших представників чи представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників над цією особою;

6) платіжний документ з відміткою банку про сплату консульського збору або оригінал і копію документа про звільнення від сплати консульського збору.

32. Особи віком від 18 до 25 років, які підлягають призову на строкову військову службу, також подають довідку відповідного військового комісаріату щодо можливості виїзду з України, якщо інше не передбачено законом. Форма довідки затверджується Міноборони.

33. Після заповнення заяви-анкети (введення персональних даних особи, на ім'я якої оформлюється паспорт для виїзду за кордон) працівник територіального органу або підрозділу ДМС чи консульська посадова особа друкує її та надає особі для перевірки правильності внесених до заяви-анкети персональних даних.

Після зазначеної перевірки особа власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних особи, на ім'я якої оформлюється паспорт для виїзду за кордон.

34. Оригінали документів повертаються особі після прийняття заяви-анкети до розгляду.

35. Рішення про оформлення та видачу особі паспорта для виїзду за кордон приймається територіальним органом або підрозділом ДМС чи консульською посадовою особою виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

36. У разі залишення на постійне проживання за кордоном громадян, які виїхали за кордон тимчасово, рішення про оформлення їм паспорта для виїзду за кордон приймається консульською посадовою особою в порядку, встановленому МЗС.

37. Для обміну паспорта для виїзду за кордон особа подає:

1) заяву-анкету;

2) паспорт для виїзду за кордон, що підлягає обміну;

3) паспорт громадянина України (у разі постійного проживання в Україні);

4) документ, що підтверджує постійне або тимчасове проживання громадянина України за кордоном (у разі обміну за кордоном);

5) документи, що підтверджують обставини (події), у зв'язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну;

6) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита (консульського збору) або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита (консульського збору).

У разі виникнення обставин (подій), у зв'язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну, особа зобов'язана подати зазначені документи протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

38. Обмін паспорта для виїзду за кордон здійснюється в порядку, встановленому для його оформлення, в разі:

1) зміни інформації, внесеної до такого паспорта (крім додаткової змінної інформації);

2) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон;

3) закінчення строку дії такого паспорта;

4) непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання.

39. Рішення про обмін паспорта для виїзду за кордон, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, та видачу нового паспорта приймає територіальний орган або підрозділ ДМС (за кордоном - консульська посадова особа) за результатами ідентифікації особи виключно на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

40. Для оформлення паспорта для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого особа подає:

1) заяву про оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв'язку з його втратою або викраденням;

2) заяву-анкету;

3) паспорт громадянина України (у разі постійного проживання в Україні);

4) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (у разі оформлення за кордоном), - за наявності;

5) документ, що підтверджує постійне або тимчасове проживання громадянина України за кордоном (у разі оформлення за кордоном);

6) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта для виїзду за кордон на території України);

7) копію постанови у справі про адміністративне правопорушення (у разі втрати паспорта на території України);

8) довідку, видану компетентним органом держави, в якій втрачено або викрадено паспорт для виїзду за кордон (для прийняття рішення про переоформлення паспорта для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого за кордоном);

9) платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита (консульського збору) або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита (консульського збору).

41. Про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон на території України особа зобов'язана негайно повідомити найближчому територіальному органу або підрозділу ДМС, а в разі викрадення - також органу внутрішніх справ. Про втрату або викрадення за кордоном паспорта для виїзду за кордон особа зобов'язана повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі України.

42. Територіальний орган або підрозділ ДМС, закордонна дипломатична установа України, до яких в установленому законодавством порядку надійшло повідомлення про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, протягом однієї доби інформують про це Адміністрацію Держприкордонслужби.

43. Оформлення і видача паспорта для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого та його обмін здійснюються територіальним органом або підрозділом ДМС (у разі проживання особи в Україні) чи закордонною дипломатичною установою України (у разі постійного або тимчасового проживання особи за кордоном).

44. У разі втрати особою, яка постійно проживає за кордоном, паспорта для виїзду за кордон або закінчення строку його дії під час перебування особи в Україні оформлення та видача їй паспорта для виїзду за кордон здійснюється територіальним органом або підрозділом МЗС.

45. Замість втраченого або викраденого паспорта для виїзду за кордон територіальний орган або підрозділ ДМС чи закордонна дипломатична установа України після встановлення факту видачі раніше такого паспорта особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформлює та видає новий паспорт для виїзду за кордон.

46. Якщо особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон, знайшла його, вона зобов'язана протягом доби здати знайдений паспорт для виїзду за кордон для списання та знищення найближчому територіальному органу або підрозділу ДМС, а в разі втрати або викрадення за кордоном - найближчій закордонній дипломатичній установі України.

47. У разі надходження повідомлення про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України приймає рішення про видачу особі на час оформлення нового паспорта для виїзду за кордон довідки встановленого МВС та МЗС зразка.

48. Рішення про переоформлення паспорта для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого паспорта, у тому числі того, який було оформлено із застосуванням засобів Реєстру, приймає територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України за результатами ідентифікації особи та встановлення її належності до громадянства України. Ідентифікація особи здійснюється на підставі даних, отриманих з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру.

49. Під час видачі паспорта для виїзду за кордон проводиться перевірка персональних даних особи, на ім'я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон, шляхом зчитування інформації з безконтактного електронного носія.

Підстави для відмови у видачі паспорта для виїзду за кордон

50. Територіальний орган або підрозділ ДМС, а за кордоном - закордонна дипломатична установа України має право відмовити особі у видачі паспорта для виїзду за кордон, якщо:

1) стосовно видачі паспорта для виїзду за кордон звернулася особа, яка не досягла шістнадцятирічного віку, або представник особи, який не має документального підтвердження повноважень на отримання паспорта для виїзду за кордон;

2) особа вже отримала паспорт для виїзду за кордон, який є дійсним на день звернення (крім обміну, видачі паспорта замість втраченого або викраденого, а також наявності другого паспорта для виїзду за кордон з підстав, визначених цим Порядком);

3) особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта для виїзду за кордон;

4) дані, отримані з баз даних Головного обчислювального центру Реєстру, не підтверджують інформацію, надану особою.

51. Територіальний орган або підрозділ ДМС може прийняти рішення про тимчасову відмову у видачі особі паспорта для виїзду за кордон в разі, коли:

1) особа обізнана з відомостями, які становлять державну
таємницю, - до закінчення строку, встановленого статтею 12 Закону України “Про державну таємницю” (лише в разі виїзду на постійне проживання за кордон);

2) щодо особи діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання, - до виконання зобов'язань або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках чи забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;вгору