Документ 1842/2005, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.02.2009, підстава - 88/2009

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 88/2009 ( 88/2009 ) від 13.02.2009 }
Про Положення про Міністерство
охорони навколишнього природного
середовища України
{ Положення про Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України додатково див.
в Постанові КМ
N 1524 ( 1524-2006-п ) від 02.11.2006 }

1. Затвердити Положення про Міністерство охорони
навколишнього природного середовища України (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 15 вересня 2003 року N 1039
( 1039/2003 ) "Про заходи щодо підвищення ефективності державного
управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та
використання природних ресурсів";
Указ Президента України від 10 лютого 2004 року N 176
( 176/2004 ) "Про Положення про Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України";
Указ Президента України від 10 лютого 2004 року N 177
( 177/2004 ) "Про Положення про Державний комітет природних
ресурсів України";
Указ Президента України від 6 березня 2004 року N 317
( 317/2004 ) "Про внесення змін до указів Президента України";
пункти 5 та 6 змін, що вносяться до деяких указів Президента
України, затверджених Указом Президента України від
10 жовтня 2005 року N 1430 ( 1430/2005 ) "Про Положення про
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи".
3. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк
свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 27 грудня 2005 року
N 1842/2005

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 27 грудня 2005 року N 1842/2005
ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України

1. Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України (Мінприроди України) є спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання
природних ресурсів, екологічної безпеки, заповідної справи,
поводження з відходами, геологічного вивчення надр, а також
топографо-геодезичної та картографічної діяльності.
Діяльність Мінприроди України спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України.
Мінприроди України є головним (провідним) органом у системі
центральних органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього
природного середовища, раціонального використання природних
ресурсів, екологічної безпеки, а також топографо-геодезичної та
картографічної діяльності.
2. Мінприроди України у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
У межах своїх повноважень Мінприроди України організовує
виконання актів законодавства і здійснює контроль за їх
реалізацією.
Мінприроди України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету
Міністрів України.
3. Основними завданнями Мінприроди України є:
забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання,
відтворення та охорони природних ресурсів (земля, надра,
поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний і
рослинний світ та природні ресурси територіальних вод,
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони
України), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними
відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та
агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції
радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та
використання екологічної мережі, геологічного вивчення надр,
топографо-геодезичної та картографічної діяльності;
здійснення управління та регулювання у сферах охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання,
відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення
екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки,
організації, охорони і використання територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України, формування, збереження та
використання екологічної мережі;
здійснення державного контролю за додержанням вимог
законодавства про охорону навколишнього природного середовища,
раціональне використання, відтворення та охорону природних
ресурсів, екологічну та в межах своєї компетенції радіаційну
безпеку, з питань поводження з відходами (крім поводження з
радіоактивними відходами), а також забезпечення здійснення
державного геодезичного нагляду за топографо-геодезичною і
картографічною діяльністю.
4. Мінприроди України відповідно до покладених на нього
завдань:
1) готує пропозиції щодо формування державної політики у
сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання, відтворення та охорони природних ресурсів,
поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними
відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та
агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції
радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та
використання екологічної мережі, геологічного вивчення надр,
топографо-геодезичної та картографічної діяльності;
2) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
3) відповідно до законодавства забезпечує розроблення і
виконання державних програм з питань охорони навколишнього
природного середовища, забезпечення екологічної та в межах своєї
компетенції радіаційної безпеки, раціонального використання,
відтворення та охорони природних ресурсів, геологічного вивчення
надр, топографо-геодезичної та картографічної діяльності, сприяє
розробленню регіональних програм з цих питань та координує їх
виконання;
4) бере у межах своїх повноважень участь у здійсненні заходів
щодо адаптації законодавства України до законодавства
Європейського Союзу;
5) реалізує єдину науково-технічну політику у сферах охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання,
відтворення та охорони природних ресурсів, екологічної та в межах
своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи,
формування, збереження та використання екологічної мережі,
геологічного вивчення надр, топографо-геодезичної та
картографічної діяльності, бере участь у формуванні національної
системи науково-технічної інформації, виступає замовником
науково-дослідних робіт з питань, що належать до його компетенції;
6) координує здійснення органами виконавчої влади заходів з
питань, віднесених до відання Міністерства;
7) відповідно до законодавства організовує та проводить
державну екологічну експертизу;
8) організовує в межах своїх повноважень проведення
моніторингу навколишнього природного середовища, створення та
функціонування географічних, екологічних, геологічних та інших
інформаційних систем;
9) забезпечує ведення державних кадастрів рослинного і
тваринного світу, бере участь у веденні державного водного
кадастру;
10) забезпечує ведення державного балансу запасів корисних
копалин, державних кадастрів родовищ і проявів корисних копалин,
формування Державного фонду родовищ корисних копалин України та
державного фонду надр, проведення державної експертизи та оцінку
запасів корисних копалин, передачу розвіданих родовищ корисних
копалин для промислового освоєння;
11) бере участь у вдосконаленні системи обліку, звітності та
державної статистики з питань, що належать до його повноважень;
12) в межах своєї компетенції затверджує або погоджує
правила, нормативи, норми з охорони навколишнього природного
середовища, проведення геологічних досліджень, пошуку, розвідки та
оцінки запасів і ресурсів корисних копалин, екологічної безпеки,
поводження з відходами, топографо-геодезичних та картографічних
досліджень і робіт, аналізує практику їх застосування, бере участь
у розробленні інших правил, нормативів, норм;
13) бере в установленому порядку та в межах своєї компетенції
участь у проведенні робіт із стандартизації, сертифікації,
акредитації, метрологічного забезпечення у сферах охорони
навколишнього природного середовища, використання природних
ресурсів, екологічної та радіаційної безпеки,
топографо-геодезичної та картографічної діяльності;
14) в установленому законодавством порядку встановлює ліміти
та квоти на спеціальне використання природних ресурсів та
розміщення відходів, нормативи допустимих рівнів шкідливого впливу
фізичних та біологічних факторів на стан навколишнього природного
середовища, а також видає дозволи на спеціальне використання
природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у
навколишнє природне середовище, розміщення відходів, транскордонне
переміщення об'єктів рослинного та тваринного світу, а також
контролює їх додержання та приймає відповідні рішення щодо
зупинення їх дії або анулювання;
15) видає в установленому порядку спеціальні дозволи на
користування ділянками надр та у випадках, передбачених
законодавством, здійснює ліцензування відповідних видів
господарської діяльності;
16) забезпечує в межах своїх повноважень погодження проектів
відведення земельних ділянок;
17) відповідно до законодавства розробляє нормативи зборів
(платежів) за спеціальне використання природних ресурсів,
забруднення навколишнього природного середовища,
геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного
бюджету, геологічну, топографо-геодезичну та картографічну
інформацію, а також порядок їх стягнення;
18) здійснює методичне забезпечення організації
еколого-аудиторської діяльності, видає сертифікати на право
проведення екологічного аудиту, веде реєстр екологічних аудиторів
та юридичних осіб, що мають право на проведення екологічного
аудиту;
19) забезпечує в межах своїх повноважень збереження
ландшафтного та біологічного різноманіття, розвиток заповідної
справи, управління охороною і використанням територій та об'єктів
природно-заповідного фонду, формування національної екологічної
мережі, підготовку пропозицій щодо створення нових та розширення
території існуючих об'єктів природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення, ведення Червоної книги України та
Зеленої книги України;
20) відповідно до законодавства організовує проведення
державних випробувань пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та
іноземного виробництва, здійснює державну реєстрацію пестицидів і
агрохімікатів, затверджує переліки пестицидів і агрохімікатів,
дозволених для використання в Україні, встановлює регламенти їх
застосування, здійснює акредитацію установ та організацій, які
проводять державні випробування пестицидів та агрохімікатів, надає
дозволи на ввезення на митну територію України, виробництво
дослідних партій і використання незареєстрованих пестицидів та
агрохімікатів для державних випробувань, наукових досліджень та в
інших випадках, передбачених законодавством;
21) організовує і координує в установленому порядку
проведення геологічних досліджень на території України, в межах її
територіальних вод, континентального шельфу та виключної
(морської) економічної зони України, виконання робіт з
геологічного, геофізичного, геохімічного, гідрогеологічного,
інженерно-геологічного, еколого-геологічного вивчення, проведення
астрономо-геодезичних, гравіметричних, картовидавничих робіт,
аерокосмічних зйомок, а також топографо-геодезичних та
картографічних робіт загальнодержавного призначення, ведення
Державного картографо-геодезичного фонду України;
22) забезпечує проведення державної реєстрації та обліку
робіт з геологічного вивчення надр, топографо-геодезичних та
картографічних робіт;
23) бере участь у прогнозуванні та визначенні потреби в
мінерально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсах,
геологічних, топографо-геодезичних і картографічних послугах;
24) здійснює державний облік та моніторинг підземних вод,
веде спостереження за ендогенними і екзогенними геологічними
процесами;
25) організовує проведення наукових досліджень,
науково-методичних робіт з питань прогнозування, пошуку і розвідки
родовищ корисних копалин, координує впровадження нової техніки,
новітніх технологій під час проведення геологорозвідувальних
робіт;
26) в установленому законодавством порядку визначає зміст та
обсяг інформації, яка підлягає обов'язковій передачі до Державного
інформаційного геологічного фонду України, Державного
картографо-геодезичного фонду України, порядок обліку і
користування такою інформацією та розпоряджається нею;
27) бере участь у виконанні робіт з розвитку національної
системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання
населення у сейсмонебезпечних регіонах України;
28) забезпечує роботу міжвідомчих комісій з визначення
переможців конкурсів на отримання спеціальних дозволів на
користування нафтогазоносними надрами, з організації укладення та
виконання угод про розподіл продукції, а також Комісії у справах
першовідкривачів родовищ корисних копалин та Міжвідомчої комісії у
справах першовідкривачів родовищ корисних копалин при Державній
комісії по запасах корисних копалин;
29) бере в установленому порядку участь у
топографо-геодезичному і картографічному забезпеченні проведення
земельної реформи, делімітації та демаркації державного кордону,
задоволенні інших потреб держави, формуванні відповідної бази
картографічних даних;
30) забезпечує створення та ведення Державного реєстру
географічних назв та забезпечує діяльність Міжвідомчої
науково-методичної ради з питань географічних назв;
31) здійснює відповідно до законодавства державний контроль
за додержанням правил, нормативів, норм, лімітів, квот, умов
дозволів у сфері використання та охорони природних ресурсів
(земля, надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря,
ліси, тваринний і рослинний світ та природні ресурси
територіальних вод, континентального шельфу та виключної
(морської) економічної зони України), вимог екологічної та в межах
своєї компетенції радіаційної безпеки, в тому числі у пунктах
пропуску через державний кордон України, режиму територій та
об'єктів природно-заповідного фонду, а також у сфері поводження з
відходами;
32) здійснює відповідно до законодавства державний контроль
за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль),
топографо-геодезичною, картографічною діяльністю (державний
геодезичний нагляд), повнотою геологічного вивчення надр,
своєчасністю і правильністю державної реєстрації робіт з
геологічного вивчення надр, наявністю спеціальних дозволів,
додержанням під час дослідно-промислової експлуатації родовищ
корисних копалин технологій, які забезпечують необхідне їх
вивчення і виключають можливість пошкодження родовищ, а також за
виконанням рекомендацій державної експертизи з оцінки запасів
корисних копалин, збереженням розвідувальних гірничих виробок і
свердловин, геологічної документації, зразків порід, дублікатів
проб, що можуть бути використані для дальшого вивчення надр;
33) здійснює відповідно до законодавства міжнародне
співробітництво з питань, віднесених до його відання;
34) організовує в межах своїх повноважень роботу із
залученням міжнародної технічної допомоги;
35) бере в межах своєї компетенції участь у плануванні та
здійсненні заходів з попередження та реагування на надзвичайні
ситуації техногенного та природного характеру;
36) здійснює в межах своїх повноважень екологічне
інформаційне забезпечення;
37) сприяє розвитку екологічної освіти та екологічному
вихованню населення, затверджує положення про громадський контроль
у сфері охорони навколишнього природного середовища;
38) забезпечує в межах своїх повноважень підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників визначених
сфер;
39) здійснює відповідно до законодавства України функції з
управління об'єктами державної власності, що перебувають в його
управлінні;
40) бере участь у реалізації антимонопольної політики у
визначених сферах;
41) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави у межах визначених
законодавством повноважень;
42) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у
центральному апараті Міністерства, його територіальних органах, на
підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають в його
управлінні;
43) виконує інші повноваження та функції, передбачені
законодавством.
5. Мінприроди України і посадові особи з контролю у сфері
охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки
мають право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій інформацію, документи і
матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань;
2) застосовувати у випадках, передбачених законодавством,
економічні санкції до підприємств, установ та організацій за
порушення вимог законодавства, подавати позови про відшкодування
збитків і втрат, завданих унаслідок такого порушення, складати
протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення;
3) передавати відповідно до законодавства правоохоронним
органам матеріали про виявлені правопорушення;
4) залучати в установленому порядку спеціалістів органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до
компетенції Міністерства;
5) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до повноважень Міністерства;
6) давати керівникам підприємств, установ та організацій
обов'язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених порушень
законодавства з питань охорони навколишнього природного
середовища, екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної
безпеки, заповідної справи, топографо-геодезичної та
картографічної діяльності;
7) обстежувати підприємства, установи та організації, в тому
числі військові та оборонні об'єкти, об'єкти органів внутрішніх
справ і Служби безпеки України, з метою перевірки додержання вимог
щодо охорони навколишнього природного середовища і відтворення
природних ресурсів, екологічної та в межах своєї компетенції
радіаційної безпеки;
8) обмежувати та зупиняти (тимчасово) в установленому порядку
діяльність підприємств, установ, організацій та об'єктів або
вносити до Кабінету Міністрів України відповідні подання щодо
припинення діяльності, якщо вона провадиться з порушенням норм,
правил і нормативів з охорони навколишнього природного середовища,
екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки.
6. Мінприроди України здійснює свої повноваження
безпосередньо та через утворені в його складі урядові органи
державного управління, уповноважений орган виконавчої влади у
сфері охорони навколишнього природного середовища в Автономній
Республіці Крим, територіальні органи, інспекції, установи та
організації, що перебувають в його управлінні.
7. Мінприроди України під час виконання покладених на нього
функцій взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших
держав та міжнародними організаціями.
8. Мінприроди України у межах своїх повноважень на основі та
на виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
Міністерство у разі потреби видає разом з іншими центральними
і місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
Нормативно-правові акти Мінприроди України підлягають
реєстрації в порядку, встановленому законодавством.
У випадках, передбачених законодавством, рішення Мінприроди
України є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями, громадянами.
9. Мінприроди України очолює Міністр, якого призначає на
посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняє з посади
Президент України.
Міністр:
1) здійснює керівництво Мінприроди України, особисто
відповідає за розроблення і реалізацію державної політики у сфері
охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання, відтворення та охорони природних ресурсів (земля,
надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси,
тваринний і рослинний світ та природні ресурси територіальних вод
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони
України), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними
відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та
агрохімікатами, екологічної та в межах своєї компетенції
радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та
використання екологічної мережі, геологічного вивчення надр,
топографо-геодезичної та картографічної діяльності;
2) визначає відповідно до законодавства в межах наданих
повноважень політичні пріоритети і стратегічні напрями роботи
Міністерства та шляхи досягнення поставлених цілей;
3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є
Міністерство;
4) подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
пропозиції щодо кандидатур на посади першого заступника та
заступників Міністра;
5) підписує нормативно-правові акти Міністерства;
6) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Міністерство;
7) погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції
Міністерства;
8) вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
утворення, реорганізації, ліквідації у складі Міністерства
урядових органів державного управління, а також подання про
призначення на посади та звільнення з посад їх керівників;
9) за поданням керівників урядових органів державного
управління, утворених у складі Міністерства, затверджує в межах
граничної чисельності працівників Міністерства граничну
чисельність працівників цих органів державного управління,
погоджує структуру, штатний розпис, кошторис видатків цих органів;
10) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення
державними нагородами працівників Міністерства;
11) порушує в установленому порядку питання про притягнення
до дисциплінарної відповідальності першого заступника та
заступників Міністра;
12) у встановленому законодавством порядку приймає рішення
щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів
Мінприроди України, затверджує їх положення, призначає на посади
та звільняє з посад їх керівників;
13) погоджує призначення на посаду та звільнення з посади
керівника уповноваженого органу виконавчої влади у сфері охорони
навколишнього природного середовища в Автономній Республіці Крим;
14) призначає на посади та звільняє з посад згідно із
законодавством працівників центрального апарату Міністерства;
15) здійснює спрямування і координацію діяльності Державного
комітету України по водному господарству, Державного комітету
лісового господарства України, Державного комітету України по
земельних ресурсах шляхом:
формування державної політики у відповідних сферах та
здійснення контролю за її реалізацією зазначеними органами;
внесення на розгляд Кабінету Міністрів України розроблених
цими органами проектів нормативно-правових актів та погодження
проектів нормативно-правових актів зазначених органів;
визначення порядку обміну інформацією між Міністерством та
зазначеними органами;
затвердження структури цих органів;
внесення Прем'єр-міністрові України пропозицій щодо
призначення на посади та звільнення з посад Президентом України
керівників зазначених органів;
установлення порядку призначення на посади та звільнення з
посад керівників територіальних органів Державного комітету
України по земельних ресурсах та Державного комітету лісового
господарства України;
16) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
10. Міністр має заступників, у тому числі одного першого, які
призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до
законодавства.
Міністр розподіляє обов'язки між своїми заступниками.
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Мінприроди України, обговорення найважливіших напрямів
його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі
Міністра (голова колегії), заступників Міністра, керівників
урядових органів державного управління, утворених у складі
Мінприроди України, керівників структурних підрозділів
Міністерства.
У разі потреби до складу колегії Мінприроди України можуть
входити в установленому порядку інші особи.
Члени колегії затверджуються та увільняються від виконання
обов'язків Кабінетом Міністрів України.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Мінприроди
України.
12. Для розгляду наукових рекомендацій з найважливіших питань
діяльності Міністерства та інших пропозицій при Мінприроди України
можуть утворюватися науково-технічна рада, інші
консультативно-дорадчі органи.
Склад зазначених органів та положення про них затверджує
Міністр.
13. Гранична чисельність працівників Мінприроди України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату Мінприроди України, а також
положення про його структурні підрозділи затверджує Міністр.
Штатний розпис, кошторис видатків Мінприроди України
затверджує Міністр за погодженням з Міністерством фінансів
України.
14. Мінприроди України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку
із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Секретаріату
Президента України О.РИБАЧУКвгору