Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки
Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Перелік, Заходи від 27.12.20061819
Документ 1819-2006-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.12.2006

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 грудня 2006 р. N 1819
Київ
Про затвердження Державної програми
розвитку транскордонного співробітництва
на 2007-2010 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну програму розвитку транскордонного
співробітництва на 2007-2010 роки (далі - Програма), що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам
виконавчої влади забезпечити виконання Програми в межах видатків,
передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний
бюджетний період, а також за рахунок інших джерел.
3. Міністерству економіки інформувати щороку до 15 квітня
року, що настає за звітним періодом, Кабінет Міністрів України про
хід виконання Програми.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2006 р. N 1819
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
розвитку транскордонного співробітництва
на 2007-2010 роки

Загальна частина
Транскордонне співробітництво як комплекс дій, спрямованих на
встановлення і поглиблення економічних, соціальних,
науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між
територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими
органами виконавчої влади України та територіальними громадами,
відповідними органами влади іноземних держав, здійснюється в
рамках угод, укладених між такими суб'єктами транскордонного
співробітництва.
На державному кордоні створено шість єврорегіонів - "Буг",
"Верхній Прут", "Нижній Дунай", "Карпатський", "Дніпро" та
"Слобожанщина" як організаційні форми співробітництва
адміністративно-територіальних одиниць європейських держав, до
функціонування яких залучено вісім областей України - Волинську,
Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Одеську, Чернівецьку,
Чернігівську та Харківську.
Співробітництво у рамках єврорегіонів спрямоване на поєднання
зусиль в економічній сфері, розбудову соціальної, інформаційної та
виробничої інфраструктури, будівництво і модернізацію прикордонної
інфраструктури, розвиток транспортної мережі, поглиблення наукової
та культурної співпраці, охорону навколишнього природного
середовища.
Після набуття сусідніми з Україною державами членства в
Європейському Союзі розпочато виконання програм сусідства
"Польща - Білорусь - Україна", "Угорщина - Словаччина - Україна"
та "Румунія - Україна", метою яких є поліпшення
соціально-економічної ситуації у прикордонних
адміністративно-територіальних одиницях держав - учасниць таких
програм.
Виконання Програми сприятиме розв'язанню міжрегіональних
проблем економічного розвитку, підвищенню рівня економічної та
соціальної інтеграції регіонів, поліпшенню якості життя громадян.
Мета та основні завдання Програми
Мета Програми полягає в активізації розвитку
соціально-економічних, науково-технічних, екологічних, культурних
та інших зв'язків між суб'єктами транскордонного співробітництва.
Основними завданнями Програми є:
активізація зовнішньоекономічної діяльності регіонів;
розвиток малого та середнього підприємництва;
охорона навколишнього природного середовища;
розвиток соціальної сфери.
Основні напрями виконання Програми
Основними напрямами виконання Програми є:
модернізація і розвиток існуючої транскордонної транспортної
мережі для збільшення її пропускної спроможності;
розбудова пунктів пропуску через державний кордон з метою
створення належних умов для переміщення через кордон осіб, товарів
і транспортних засобів;
розбудова виробничої та соціальної інфраструктури регіонів,
спрямована на стимулювання їх економічного розвитку і поліпшення
якості життя та добробуту громадян;
підвищення ефективності взаємодії між суб'єктами і учасниками
транскордонного співробітництва у підприємницькій діяльності,
туристичній галузі;
створення спільної системи охорони навколишнього природного
середовища;
активізація транскордонного співробітництва у сфері культури,
освіти, науки і соціальній сфері;
поглиблення інституціонального співробітництва;
активізація обміну інформацією між суб'єктами транскордонного
співробітництва;
підвищення ефективності взаємодії між територіальними
громадами.
Шляхи і способи розв'язання проблем
Реалізація визначених Програмою напрямів здійснюється шляхом
проведення заходів з розвитку транскордонного співробітництва на
2007-2010 роки згідно з додатком 1 та виконання проектів
транскордонного співробітництва, яким надається державна фінансова
підтримка, згідно з додатком 2.
Проекти транскордонного співробітництва розробляються
суб'єктами і учасниками такого співробітництва та подаються в
установленому порядку на розгляд конкурсних комісій, що
утворюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.
Відібрані конкурсними комісіями проекти транскордонного
співробітництва Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
надсилають центральним органам виконавчої влади, відповідальним за
реалізацію державної політики у відповідній галузі, для проведення
у межах їх повноважень з урахуванням пріоритетів
соціально-економічного розвитку аналізу проектів та підготовки
експертних висновків щодо доцільності надання проектам державної
фінансової підтримки.
Зазначені експертні висновки разом з проектами
транскордонного співробітництва надсилаються Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими держадміністраціями до Мінекономіки не
пізніше ніж 30 січня року, що передує року, протягом якого
передбачається надання державної фінансової підтримки.
Для розгляду проектів транскордонного співробітництва
Мінекономіки утворює міжвідомчу робочу групу за участю
заінтересованих органів виконавчої влади, яка готує рекомендації
щодо складення переліку проектів виходячи з першочерговості їх
реалізації та можливостей державного фінансування на відповідний
рік.
На підставі зазначених рекомендацій Мінекономіки складає
перелік проектів транскордонного співробітництва та подає
Кабінетові Міністрів України в установленому порядку проект
рішення про внесення відповідних змін у додаток 2 до Програми не
пізніше ніж 1 березня року, що передує року, протягом якого
передбачається надання державної фінансової підтримки.
Очікувані результати
У результаті виконання Програми передбачається забезпечення:
активізації зовнішньоекономічної діяльності регіонів,
розвитку малого та середнього підприємництва;
розвитку соціальної сфери, здійснення заходів щодо
забезпечення зайнятості населення, розбудови об'єктів виробничої
та соціальної інфраструктури;
розбудови інфраструктури пунктів пропуску через державний
кордон, приведення систем їх функціонування у відповідність із
стандартами ЄС;
охорони навколишнього природного середовища, зокрема
відновлення та раціонального використання природних ресурсів
шляхом створення та забезпечення функціонування українських
ділянок транскордонних біосферних резерватів та об'єктів
всесвітньої природної спадщини;
організації транскордонних туристичних маршрутів та розвитку
рекреаційної інфраструктури;
облаштування під'їзних шляхів до пунктів пропуску через
державний кордон;
розвитку єврорегіонів;
активізації роботи з участі українських суб'єктів
транскордонного співробітництва у діяльності міжнародних
організацій з питань міжрегіонального співробітництва;
створення інформаційної мережі з питань транскордонного
співробітництва;
обміну спеціалістами, проведення спільних з іноземними
суб'єктами транскордонного співробітництва заходів, спрямованих на
забезпечення культурного та гуманітарного розвитку.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється у межах коштів,
передбачених у державному і місцевих бюджетах на відповідний рік
центральним і місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за
виконання визначених Програмою заходів і проектів транскордонного
співробітництва, а також за рахунок інших джерел.
Обсяг державної фінансової підтримки Програми визначається
щороку в межах коштів, передбачених Законом України про Державний
бюджет України на відповідний рік.

Додаток 1
до Програми
ЗАХОДИ
з розвитку транскордонного співробітництва
на 2007-2010 роки

1. Розроблення відповідно до компетенції органами виконавчої
влади нормативно-правових актів з метою удосконалення порядку
створення перед пунктами пропуску через державний кордон та
функціонування відповідно до стандартів ЄС зон сервісного
обслуговування осіб і транспортних засобів.
Адміністрація Держприкордонслужби,
Мінтрансзв'язку, Держмитслужба,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим,
облдержадміністрації.
2007-2010 роки.
2. Розбудова відповідно до компетенції органами виконавчої
влади інфраструктури пунктів пропуску через державний кордон,
приведення систем їх функціонування у відповідність із стандартами
ЄС з метою створення належних умов для переміщення через державний
кордон осіб, товарів і транспортних засобів.
Держмитслужба, Мінтрансзв'язку,
Адміністрація Держприкордонслужби,
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим,
облдержадміністрації.
2007-2010 роки.
3. Створення та забезпечення функціонування українських
ділянок транскордонних біосферних резерватів, водно-болотних угідь
міжнародного значення, об'єктів всесвітньої природної спадщини.
Мінприроди, Мінекономіки, МЗС,
Закарпатська, Волинська,
Чернівецька, Одеська
облдержадміністрації.
2007-2010 роки.
4. Створення автоматизованих пунктів вимірювання показників
якості поверхневих вод на транскордонних водних об'єктах.
Мінприроди, Держводгосп,
Закарпатська, Волинська,
Чернівецька, Одеська
облдержадміністрації.
2007-2010 роки.
5. Забезпечення оснащення підрозділів аналітичного контролю
державних управлінь екології та природних ресурсів у прикордонних
областях транспортними і плавзасобами, а також сучасними засобами
вимірювальної техніки для визначення вмісту розчиненого кисню,
металів, нафтопродуктів та інших показників з метою проведення
моніторингу екологічного стану транскордонних водних об'єктів.
Мінприроди, Закарпатська,
Волинська, Чернівецька, Одеська
облдержадміністрації.
2007-2010 роки.
6. Розвиток рекреаційної інфраструктури та організація
транскордонних туристичних маршрутів.
Мінприроди, МКТ, Закарпатська,
Волинська, Чернівецька,
Львівська, Івано-Франківська,
Одеська облдержадміністрації.
2007-2010 роки.
7. Розроблення спільного українсько-угорського проекту
містобудівного розвитку транскордонного регіону.
Мінбуд, МЗС, Закарпатська
облдержадміністрація.
2007-2010 роки.
8. Розроблення спільного українсько-молдовського проекту
містобудівного розвитку транскордонного регіону.
Мінбуд, МЗС, Одеська
облдержадміністрація.
2007-2010 роки.
9. Розроблення спільного українсько-польського проекту
містобудівного розвитку транскордонного регіону.
Мінбуд, МЗС, Закарпатська,
Волинська, Львівська
облдержадміністрації.
2007-2010 роки.
10. Створення географічної інформаційної системи платформ для
української ділянки басейнів транскордонних річок.
Мінприроди, Національна академія
наук, Одеська, Закарпатська,
Волинська, Чернівецька
облдержадміністрації.
2007-2008 роки.
11. Активізація співробітництва у рамках існуючих
єврорегіонів та діяльності міжурядових комісій з питань
транскордонного співробітництва.
Мінекономіки, МЗС,
облдержадміністрації.
2007-2010 роки.
12. Створення та забезпечення постійного оновлення
веб-сторінок з питань транскордонного співробітництва.
Облдержадміністрації.
2007 рік.
13. Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань
транскордонного співробітництва за рахунок коштів міжнародної
технічної допомоги та інших джерел.
Облдержадміністрації, Мінекономіки.
2007-2010 роки.
14. Запровадження системи моніторингу ефективності виконання
програм сусідства та програм прикордонного співробітництва в
рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства.
Мінекономіки, МЗС,
облдержадміністрації.
2007-2010 роки.
15. Утворення мережі інформаційних центрів транскордонного
співробітництва.
Волинська, Івано-Франківська,
Закарпатська, Львівська,
Одеська, Чернівецька
облдержадміністрації, Мінекономіки.
2007-2008 роки.
16. Проведення культурних заходів, спрямованих на розвиток
транскордонного співробітництва.
МКТ, Закарпатська
облдержадміністрація.
2007-2010 роки.
17. Утворення спільних двосторонніх комісій з питань
транскордонного співробітництва у сфері освіти і науки.
МОН, МЗС.
2007 рік.
18. Активізація роботи із здійснення в рамках транскордонного
співробітництва обміну учнями, студентами, випускниками вищих
навчальних закладів, учителями, викладачами і науковцями.
МОН, МЗС.
2007-2010 роки.
19. Організація та проведення в рамках транскордонного
співробітництва наукових конференцій, семінарів і симпозіумів.
МОН, облдержадміністрації.
2007 рік.
20. Вжиття заходів з метою надання підтримки у налагодженні
та здійсненні співпраці між українськими та іноземними закладами
охорони здоров'я, медичними навчальними закладами у рамках
реалізації двосторонніх проектів, спрямованих на підвищення якості
та доступності надання медичних послуг і реалізації положень
Болонського процесу ( 994_525 ) в системі медичної освіти.
МОЗ, облдержадміністрації.
2007-2010 роки.
21. Активізація співробітництва між українськими та
іноземними суб'єктами та учасниками транскордонного
співробітництва шляхом проведення спеціалізованих інформаційних
семінарів, соціально-психологічних тренінгів з використанням
індивідуальних методик з метою підвищення рівня зайнятості та
заохочення незайнятих громадян до провадження підприємницької
діяльності.
Мінпраці, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим,
облдержадміністрації.
2007-2010 роки.
22. Сприяння організації співпраці між українськими та
іноземними суб'єктами та учасниками транскордонного
співробітництва щодо підвищення кваліфікації працівників,
забезпечення ефективності інвестицій у професійне навчання
персоналу.
Облдержадміністрації за участю
об'єднань організацій
роботодавців і профспілок.
2007-2010 роки.

Додаток 2
до Програми
ПЕРЕЛІК
проектів транскордонного співробітництва,
яким надається державна фінансова підтримка

---------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування проекту | Очікуваний |Замовник,|Строк| Орієнтовний обсяг фінансування, | | | результат |облдерж- |вико-| тис. гривень | | | |адмі- |нан- |------------------------------------| | | |ністрація|ня, |усього| у тому числі з | | | | |рік | |-----------------------------| | | | | | | державного |місцевого|інших | | | | | | | бюджету |бюджету у|джерел| | | | | | |------------|2008 році| | | | | | | |усього| у | | | | | | | | | |2008 | | | | | | | | | |році | | | |----------------------+----------------+---------+-----+------+------+-----+---------+------| |1. Утворення мережі |активізація |Волинська|до |278,28|204,7 |115,7| |73,58 | | європейського |транскордонного | |2009 | | | | | | | молодіжного |співробітництва | | | | | | | | | академічного |в межах | | | | | | | | | співробітництва |єврорегіону | | | | | | | | | |"Буг" | | | | | | | | |----------------------+----------------+---------+-----+------+------+-----+---------+------| |2. Охорона та |активізація | -"- | -"- |104 | 84,6 | 61 | 7,2 | | | розвиток |розвитку | | | | | | | | | прикордонних |зеленого туризму| | | | | | | | | екосистем |в | | | | | | | | | |Старовижівському| | | | | | | | | |районі | | | | | | | | | |Волинської | | | | | | | | | |області | | | | | | | | |----------------------+----------------+---------+-----+------+------+-----+---------+------| |3. Створення єдиної |розбудова | -"- | -"-|174,8 |155,9 |151,6| 18,9 | | | картоінформаційної|інфраструктури | | | | | | | | | системи |туристичного | | | | | | | | | обслуговування |бізнесу | | | | | | | | | туристичного | | | | | | | | | | бізнесу Волині і | | | | | | | | | | Люблінщини | | | | | | | | | | (Республіка | | | | | | | | | | Польща) | | | | | | | | | |----------------------+----------------+---------+-----+------+------+-----+---------+------| |4. Розвиток зеленого |підвищення |Волинська|2008 |300 |290 |290 | 5 | 5 | | туризму у |туристичної | | | | | | | | | Любишівському |привабливості | | | | | | | | | районі Волинської |регіону | | | | | | | | | області | | | | | | | | | |----------------------+----------------+---------+-----+------+------+-----+---------+------| |5. Будівництво |покращення |Закарпат-|до |11000 |10050 |3000 | | | | під'їзної |сервісного |ська |2009 | | | | | | | автомобільної |обслуговування | | | | | | | | | дороги до |пасажирів та | | | | | | | | | міжнародного |автоперевізників| | | | | | | | | пункту пропуску |на пункті | | | | | | | | | через державний |пропуску через | | | | | | | | | кордон "Ужгород" |державний кордон| | | | | | | | | (вантажний |"Ужгород" | | | | | | | | | термінал) на | | | | | | | | | | спільному | | | | | | | | | | українсько- | | | | | | | | | | словацькому | | | | | | | | | | кордоні | | | | | | | | | |----------------------+----------------+---------+-----+------+------+-----+---------+------| |6. Зелені стежки |активізація |Івано- | -"- |637 |567 |432 | 40 |10 | | Прикарпаття |розвитку |Франків- | | | | | | | | |зеленого туризму|ська | | | | | | | | |на Прикарпатті | | | | | | | | |----------------------+----------------+---------+-----+------+------+-----+---------+------| |7. Відтворення |організація | -"- |2008 |250 |211 |211 | 29 |10 | | історичних |міжнародних | | | | | | | | | неархітектурних |туристичних | | | | | | | | | форм і |маршрутів, | | | | | | | | | облаштування |формування | | | | | | | | | обслуговуючої |туристичної | | | | | | | | | рекреаційної |інфраструктури, | | | | | | | | | інфраструктури для|розвиток | | | | | | | | | організованого |співробітництва | | | | | | | | | туристичного |між науковими | | | | | | | | | відвідування |закладами Івано-| | | | | | | | | Поляницького |Франківщини та | | | | | | | | | регіонального |Люблінщини | | | | | | | | | ландшафтного парку|(Республіка | | | | | | | | | та пам'ятки |Польща) | | | | | | | | | природи загально- | | | | | | | | | | державного | | | | | | | | | | значення "Скелі | | | | | | | | | | Довбуша" | | | | | | | | | |----------------------+----------------+---------+-----+------+------+-----+---------+------| |8. Облаштування |модернізація та |Вінницька|2008 |390 |387 |387 | 3 | | | під'їзних шляхів |розвиток | | | | | | | | | до міжнародного |існуючої | | | | | | | | | автомобільного |транскордонної | | | | | | | | | пункту пропуску |транспортної | | | | | | | | | через державний |мережі з метою | | | | | | | | | кордон "Могилів- |збільшення її | | | | | | | | | Подільський - Отач"|пропускної | | | | | | | | | у м. Могилеві- |спроможності | | | | | | | | | Подільському | | | | | | | | | |----------------------+----------------+---------+-----+------+------+-----+---------+------| |9. Облаштування |реконструкція та| -"- | -"- |525 |505 |505 | 20 | | | міжнародного та |облаштування | | | | | | | | | місцевого пункту |пункту пропуску | | | | | | | | | пропуску через |через державний | | | | | | | | | державний кордон |кордон, зокрема | | | | | | | | | поромного та |реконструкція | | | | | | | | | катерного |під'їзних шляхів| | | | | | | | | сполучення | | | | | | | | | | "Ямпіль - Косеуць"| | | | | | | | | |----------------------+----------------+---------+-----+------+------+-----+---------+------| |10. Проведення |відродження, |Вінницька|2008 |200 |190 |190 | 10 | | | міжнародного |збереження та | | | | | | | | | мистецького |розвиток | | | | | | | | | фестивалю |традиційної | | | | | | | | | "Дністрові |народної | | | | | | | | | передзвони" |культури України| | | | | | | | | |та Республіки | | | | | | | | | |Молдова, а також| | | | | | | | | |задоволення | | | | | | | | | |культурних | | | | | | | | | |потреб | | | | | | | | | |закордонних | | | | | | | | | |українців, які | | | | | | | | | |проживають на | | | | | | | | | |території | | | | | | | | | |Республіки | | | | | | | | | |Молдова | | | | | | | | |----------------------+----------------+---------+-----+------+------+-----+---------+------| |11. Покращення |покращення |Львівська| -"- |824,3 |542,6 |542,6| 232,1 |49,6 | | екологічного |екологічної | | | | | | | | | стану прикордонних|ситуації в | | | | | | | | | районів України |регіоні шляхом | | | | | | | | | (Львівська |впровадження | | | | | | | | | область) та |використання | | | | | | | | | Республіки Польща |альтернативного | | | | | | | | | за рахунок |палива | | | | | | | | | використання | | | | | | | | | | промислових | | | | | | | | | | деревних відходів | | | | | | | | | | як замінника | | | | | | | | | | вугілля для | | | | | | | | | | опалення об'єктів | | | | | | | | | | соціальної сфери | | | | | | | | | |----------------------+----------------+---------+-----+------+------+-----+---------+------| |12. Створення |залучення |Львівська|до |3915 |205 |105 | 112,9 |3407,5| | промислового |інвестицій, | |2009 | | | | | | | технопарку |розвиток | | | | | | | | | "Черляни" на |науково- | | | | | | | | | території |виробничої | | | | | | | | | Львівської області|співпраці, | | | | | | | | | |створення нових | | | | | | | | | |робочих місць | | | | | | | | |----------------------+----------------+---------+-----+------+------+-----+---------+------| |13. Проведення |покращення | -"- | -"- |500 |310 |110 | 20 | 100 | | комплексу заходів,|екологічної | | | | | | | | | спрямованих на |ситуації в | | | | | | | | | покращення |регіоні | | | | | | | | | екологічного стану| | | | | | | | | | басейну | | | | | | | | | | р. Західний Буг на| | | | | | | | | | території Буського| | | | | | | | | | району Львівської | | | | | | | | | | області з | | | | | | | | | | продовженням робіт| | | | | | | | | | на території | | | | | | | | | | Республіки Польща | | | | | | | | | |----------------------+----------------+---------+-----+------+------+-----+---------+------| |14. Стимулювання |реалізація |Черніве- | -"- |500 |450 |250 | 25 | | | розвитку та |туристично- |цька | | | | | | | | формування інфор- |рекреаційного | | | | | | | | | маційної |потенціалу | | | | | | | | | інфраструктури |Буковинських | | | | | | | | | транскордонного |Карпат і | | | | | | | | | туризму |Дунайсько- | | | | | | | | | |Дністровської | | | | | | | | | |водної, | | | | | | | | | |бальнеологічної | | | | | | | | | |та | | | | | | | | | |спелеологічної | | | | | | | | | |системи | | | | | | | | |----------------------+----------------+---------+-----+------+------+-----+---------+------| |15. Реалізація єдиної |підвищення |Чернігів-|2008 |260 |190 |190 | 70 | | | політики |привабливості |ська | | | | | | | | поводження з |регіону для | | | | | | | | | побутовими та |залучення | | | | | | | | | промисловими |інвестицій, | | | | | | | | | відходами в |поліпшення | | | | | | | | | Чернігівській |стану | | | | | | | | | області у рамках |екологічного | | | | | | | | | співпраці |середовища на | | | | | | | | | держав - учасниць |території | | | | | | | | | єврорегіону |єврорегіону | | | | | | | | | "Дніпро" |"Дніпро", | | | | | | | | | |підвищення | | | | | | | | | |рівня зайнятості| | | | | | | | | |населення, | | | | | | | | | |створення нових | | | | | | | | | |робочих місць | | | | | | | | |----------------------+----------------+---------+-----+------+------+-----+---------+------| |16. Розроблення |покращення стану|Харків- |до |1200 |1000 | 80 | 20 | | | комплексного плану|водних ресурсів |ська |2010 | | | | | | | оздоровлення | | | | | | | | | | басейну р. Лопань | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------вгору