Документ 1807-VI, поточна редакція — Прийняття від 19.01.2010

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Рекомендації парламентських слухань на тему:
"Закордонне українство: сучасний стан
та перспективи співпраці"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 9, ст.100 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань на тему:
"Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці"
(додаються).
2. Кабінету Міністрів України до 1 вересня 2010 року
поінформувати Верховну Раду України про стан виконання
Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Закордонне
українство: сучасний стан та перспективи співпраці".
3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 19 січня 2010 року
N 1807-VI

СХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 19 січня 2010 року N 1807-VI
РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань на тему:
"Закордонне українство: сучасний стан
та перспективи співпраці"

Учасники парламентських слухань на тему: "Закордонне
українство: сучасний стан та перспективи співпраці", що відбулися
14 жовтня 2009 року, відзначають таке.
З набуттям незалежності Україна стала центром згуртування
українців усього світу. Захист основних прав і свобод людини і
громадянина стосовно закордонних українців є невід'ємною частиною
зовнішньополітичної діяльності Української держави. Конституційний
обов'язок України щодо задоволення національно-культурних і мовних
потреб українців, які проживають за межами держави, зумовлює
необхідність вироблення дієвих механізмів реалізації державної
політики у зазначеній сфері.
Від активної та послідовної політики нашої держави щодо
створення оптимальних умов та можливостей для задоволення
освітніх, мовних, інформаційних та інших потреб закордонних
українців, обстоювання їхніх прав значною мірою залежатиме
збереження їх національної ідентичності та самобутності.
Упродовж останніх років Україна активізувала співпрацю із
закордонними українцями, вбачаючи в них потужний потенціал у
просуванні своїх національних політичних та економічних інтересів
за кордоном, підтримці зовнішньополітичних ініціатив, піднесенні
авторитету та утвердженні позитивного іміджу на світовій арені.
На сьогодні Українська держава має і певні здобутки, і
недоліки на шляху розвитку зв'язків із закордонним українством.
Напрацьована відповідна нормативно-правова база у цій сфері.
Прийнято Закон України "Про правовий статус закордонних
українців" ( 1582-15 ), Національну концепцію співпраці із
закордонними українцями ( 875/2006 ) та інші акти законодавства.
Реалізуються Програма облаштування осіб з числа закордонних
українців, що повертаються в Україну, на період до 2010 року
( 1573-2004-п ) та Державна програма співпраці із закордонними
українцями на період до 2010 року ( 1034-2006-п ). Місцевими
органами виконавчої влади виконуються регіональні програми
співробітництва із закордонними українцями.
Сформовано інституційний механізм у сфері забезпечення
розвитку зв'язків із закордонними українцями та їх громадськими
організаціями. Координацію заходів, здійснюваних органами
виконавчої влади у зазначеній сфері, покладено на Міністерство
закордонних справ України, у структурі якого створено відповідний
підрозділ - управління з питань закордонного українства. Важливі
аспекти співпраці із закордонними українцями реалізують
Міністерство культури і туризму України, Міністерство освіти і
науки України, Державний комітет України у справах національностей
та релігій, Державний комітет телебачення і радіомовлення України
та інші центральні органи виконавчої влади. З метою узгодження їх
діяльності Кабінетом Міністрів України у 2008 році утворено
Міжвідомчу координаційну раду з питань забезпечення розвитку
зв'язків із закордонними українцями. До реалізації заходів з
налагодження співпраці із закордонними українцями залучається
Українська всесвітня координаційна рада.
У складі низки закордонних дипломатичних установ України
діють культурно-інформаційні центри, які підтримують зв'язки із
закордонними українцями, сприяють задоволенню їхніх потреб. При
закордонних дипломатичних установах України створюються ради
громадських організацій закордонних українців, діяльність яких
спрямована на їх консолідацію, збереження національно-культурної
самобутності, зміцнення зв'язків з історичною батьківщиною.
Україна активізує свою діяльність в Раді ООН з прав людини,
співпрацює з міжнародними організаціями, у тому числі
регіональними, у напрямі забезпечення прав української
національної меншини в іноземних державах.
Як окремий інструмент у питаннях підтримки закордонних
українців використовуються міжурядові комісії з питань
забезпечення прав національних меншин.
Формалізується співпраця органів виконавчої влади з
громадськими організаціями закордонних українців, зокрема Світовим
конгресом українців, Європейським конгресом українців тощо.
Учасники парламентських слухань відзначили, що спільна
реалізація культурно-освітніх проектів, таких як акція "Незгасима
свічка", стала об'єднавчою силою українських громад у десятках
країн світу.
Разом з тим необхідні подальші кроки Української держави на
шляху активізації та розширення співпраці із закордонним
українством. Зокрема, потребують удосконалення правові засади
налагодження такої співпраці. Учасники парламентських слухань
вважають за доцільне розширити пільги для закордонних українців
під час їх перебування в Україні, ґрунтовно доопрацювавши або
виклавши в новій редакції Закон України "Про правовий статус
закордонних українців" ( 1582-15 ).
Учасники парламентських слухань наголосили на необхідності
законодавчого закріплення спрощеного порядку набуття громадянства
України закордонними українцями, визначення можливих шляхів
реалізації їх виборчих прав, здобуття освіти у вищих навчальних
закладах України. Здійснення послідовної державної політики
співпраці із закордонними українцями та їх громадськими
організаціями потребує забезпечення сталого фінансування
відповідних програм.
Україна має вбачати у закордонних українцях не лише об'єкт
державної уваги, а й суб'єкт тісної співпраці. З цією метою
потребує подальшого вдосконалення координація дій органів
державної влади та провідних осередків закордонних українців.
Учасники парламентських слухань відзначили, що окремої уваги
потребують проблеми громадян України, які тимчасово працюють за
кордоном. З огляду на динаміку міграційних процесів постало
питання про необхідність врегулювання на законодавчому рівні
статусу українських трудових мігрантів. З метою вдосконалення
механізму захисту їхніх прав та інтересів необхідно розширити
мережу консульських установ України в країнах масової трудової
міграції. Розв'язанню проблем українських трудових мігрантів у
правовому полі сприятиме укладення відповідних двосторонніх угод
із зазначеними державами з визначенням у них порядку
працевлаштування громадян, їх соціального захисту, страхового та
пенсійного забезпечення, визнання документів про освіту.
Враховуючи значну кількість проблем у цій сфері та
необхідність їх законодавчого врегулювання, учасники
парламентських слухань пропонують провести окремі парламентські
слухання щодо проблем трудових мігрантів - громадян України.
У питанні збереження національно-культурної самобутності
закордонних українців важлива роль належить українським школам,
студіям, культурно-мистецьким центрам, просвітницьким товариствам.
Їх кількість у місцях компактного проживання закордонних українців
є вкрай недостатньою. Залишаються невирішеними питання підготовки
фахівців для викладання в українських школах і центрах,
забезпечення українськими підручниками, відповідними
навчально-інформаційними та методичними посібниками, інвентарем.
Нині існують труднощі у задоволенні інформаційних потреб
закордонних українців, отриманні ними достовірної інформації про
Україну з першоджерел. Це стосується, зокрема, можливості широкого
доступу до українських засобів масової інформації, висвітлення
проблем закордонного українства.
З метою якнайповнішого задоволення національно-культурних,
мовних, освітніх, інформаційних потреб закордонних українців,
збереження їх національної ідентичності, удосконалення
організаційних та правових засад співпраці з ними учасники
парламентських слухань р е к о м е н д у ю т ь:
1. Президенту України:
у рамках здійснення керівництва зовнішньополітичною
діяльністю, проведення переговорів та укладення міжнародних
договорів порушувати питання щодо сприяння і підтримки закордонних
українців та громадян України, які перебувають за кордоном,
приділяти увагу інституційному зміцненню дипломатичних
представництв України, передусім у країнах з численними
українськими громадами.
2. Раді національної безпеки і оборони України:
розглянути на окремому засіданні питання захисту українських
моряків з метою усунення загроз їх життю і здоров'ю, забезпечення
економічних та соціальних прав.
3. Верховній Раді України:
1) удосконалити законодавство з питань закордонних українців
у напрямі розширення пільг особам, які мають статус закордонного
українця, поширення на них спрощеного порядку набуття громадянства
України, створення сприятливих умов для здобуття вищої освіти у
навчальних закладах України;
2) внести зміни до виборчого законодавства України щодо
забезпечення реалізації виборчих прав громадян України, які
перебувають за кордоном;
3) постійним делегаціям Верховної Ради України посилити
співпрацю в рамках міжпарламентського співробітництва з метою
привернення уваги світової спільноти до проблем дотримання прав
закордонних українців;
4) членам міжпарламентських комісій, депутатським групам
Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків із зарубіжними
країнами активізувати двосторонні зв'язки з метою підтримки
національної самобутності закордонних українців, захисту їхніх
прав та інтересів;
5) з метою обговорення питань статусу українських трудових
мігрантів, їх правового та соціального захисту провести у
2010 році парламентські слухання на тему: "Сучасний стан та шляхи
врегулювання проблем у сфері захисту прав трудових мігрантів -
громадян України".
4. Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини:
продовжити здійснення контролю за дотриманням прав громадян
України, які перебувають за кордоном, зокрема трудових мігрантів.
5. Кабінету Міністрів України:
1) прискорити подання на розгляд Верховної Ради України
проекту закону про внесення змін до Закону України "Про правовий
статус закордонних українців" ( 1582-15 ), розробленого відповідно
до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня
2009 року N 665-р ( 665-2009-р );
2) забезпечити виконання заходів Державної програми співпраці
із закордонними українцями на період до 2010 року ( 1034-2006-п )
та Програми облаштування осіб з числа закордонних українців, що
повертаються в Україну, на період до 2010 року ( 1573-2004-п ). На
основі ґрунтовного моніторингу потреб закордонних українців
розробити та затвердити проекти відповідних державних програм на
наступний період. Вивчити доцільність розроблення окремої
інноваційної державної програми розвитку культурних зв'язків із
закордонним українством;
3) розробити комплексну програму сприяння поверненню громадян
України, які перебувають за кордоном, на батьківщину, передбачивши
для них податкові, митні, інвестиційні пільги;
4) забезпечити належне фінансування Державної цільової
програми формування позитивного міжнародного іміджу України на
період до 2011 року ( 554-2009-п ) та залучити до її реалізації
громадські організації закордонних українців;
5) під час підготовки проектів законів про Державний бюджет
України передбачати належне фінансування видатків на здійснення
співпраці із закордонними українцями та їх громадськими
організаціями, у тому числі на:
сприяння діяльності українських культурно-інформаційних
центрів в іноземних державах, де проживають закордонні українці;
облаштування приміщень для громад закордонних українців,
осередків української культури, бібліотек, українських шкіл та
класів за кордоном технічними засобами навчання, оргтехнікою,
інвентарем, меблями;
придбання книг, зокрема підручників, навчально-методичної
літератури, навчальної аудіо- та відеопродукії для надання
допомоги у комплектуванні бібліотек, забезпеченні потреб
навчальних закладів (класів, кафедр, відділень, факультетів
навчальних закладів) іноземних держав, у яких вивчається
українська мова;
організацію з використанням Інтернету і забезпечення
функціонування дистанційних навчальних курсів за програмою
дванадцятирічної загальноосвітньої середньої школи для учнів, які
тимчасово або постійно проживають за кордоном;
проведення річного оцінювання і державної підсумкової
атестації учнів закордонних українських навчальних закладів;
проведення семінарів, занять для викладачів україністики
навчальних закладів іноземних держав, де компактно проживають
закордонні українці;
надання підтримки Інтернет-виданням і друкованим засобам
масової інформації закордонних українців;
6) посилити координацію діяльності центральних та місцевих
органів виконавчої влади України у сфері розбудови відносин із
закордонними українцями. Розглянути доцільність утворення
центрального органу виконавчої влади з питань закордонних
українців;
7) забезпечити повноцінне функціонування Державної
міграційної служби України як центрального органу виконавчої влади
із спеціальним статусом та цивільним за змістом діяльності;
8) започаткувати міжвідомчу взаємодію з органами влади
іноземних держав, які реалізують державну політику щодо
закордонних українців;
9) приділяти увагу налагодженню співпраці з представниками
бізнесових кіл закордонних українців, створенню сприятливих умов
для залучення їх капіталу в економіку України;
10) активізувати співпрацю з громадськими організаціями
закордонних українців шляхом підготовки та укладення спільних
документів про співпрацю, об'єднання зусиль щодо забезпечення прав
українських меншин за кордоном;
11) продовжити співробітництво у складі двосторонніх
міжурядових комісій з питань забезпечення прав національних меншин
та ініціювати створення нових комісій з державами, в яких проживає
значна кількість закордонних українців;
12) активізувати переговорний процес щодо укладення
двосторонніх міжнародних договорів між Україною та іноземними
державами про працевлаштування та соціальний захист трудових
мігрантів, взаємне визнання документів про освіту, визнання
українських посвідчень водія;
13) вивчити можливість лібералізації митних процедур стосовно
ввезення власного майна, придбаного за кордоном, для громадян
України - трудових мігрантів, які повертаються на постійне
проживання в Україну;
14) з метою вивчення мови, історії, традицій, культури
України запровадити постійні програми обміну між молодіжними та
студентськими організаціями України та закордонних українців;
15) висвітлювати діяльність держави у сфері співробітництва
із закордонними українцями, проводити інформаційно-роз'яснювальну
роботу серед їхніх громад з популяризації статусу закордонного
українця;
16) з метою забезпечення інформаційних потреб закордонних
українців активізувати процес розширення за обсягами і напрямами
мовлення регулярної трансляції українських теле- та радіопрограм
на країни компактного проживання закордонних українців, сприяти
відкриттю в них нових кореспондентських пунктів вітчизняних
засобів масової інформації;
17) вивчити питання щодо можливості створення в місті Києві
Світового культурно-інформаційного центру українців.вгору