Про Державний фонд фундаментальних досліджень
Постановление Кабинета Министров Украины; Положение от 24.12.20011717
Документ 1717-2001-п, действует, текущая редакция — Редакция от 25.09.2015, основание - 684-2015-п
( Последнее событие — Утрата силы, произойдет позже, основание - 528-2018-п. Посмотреть в истории? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 грудня 2001 р. N 1717
Київ
Про Державний фонд
фундаментальних досліджень
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 790 ( 790-2005-п ) від 22.08.2005
N 376 ( 376-2010-п ) від 31.05.2010
N 675 ( 675-2010-п ) від 21.07.2010
N 1039 ( 1039-2011-п ) від 12.10.2011
N 684 ( 684-2015-п ) від 08.09.2015 }

Відповідно до статті 35 Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Державний фонд фундаментальних досліджень з
віднесенням його до сфери управління Міністерства освіти і науки.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 376
( 376-2010-п ) від 31.05.2010, N 675 ( 675-2010-п ) від
21.07.2010, N 1039 ( 1039-2011-п ) від 12.10.2011, N 684
( 684-2015-п ) від 08.09.2015 }
2. Затвердити Положення про Державний фонд фундаментальних
досліджень, що додається.
3. Установити, що оплата праці працівників Державного фонду
фундаментальних досліджень здійснюється відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298
( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на основі Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників
установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1699). { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 790
( 790-2005-п ) від 22.08.2005 }
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 25 березня 1992 р. N 155 ( 155-92-п ) "Про
створення Державного фонду фундаментальних досліджень".

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2001 р. N 1717
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний фонд фундаментальних досліджень
{ У тексті Положення слово "МОН" замінено словом "Держкомнауки"
згідно з Постановою КМ N 376 ( 376-2010-п ) від 31.05.2010 }
{ У тексті Положення слово "Держкомнауки" замінено словом
"Держкомінформнауки" згідно з Постановою КМ N 675
( 675-2010-п ) від 21.07.2010 }
{ У тексті Положення слово "Держкомінформнауки" замінено
словом "Держінформнауки" згідно з Постановою КМ N 1039
( 1039-2011-п ) від 12.10.2011 }
{ У тексті Положення слово "Держінформнауки" замінено словом
"МОН", а слово "Фонд" в усіх відмінках - словом "ДФФД"
згідно з Постановою КМ N 684 ( 684-2015-п ) від 08.09.2015 }

1. Державний фонд фундаментальних досліджень (далі - ДФФД)
утворено відповідно до Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) для підтримки на
конкурсній основі фундаментальних наукових досліджень у галузі
природничих, технічних і гуманітарних наук, що проводяться
науковими установами, вищими навчальними закладами, вченими.
2. ДФФД є державною науковою установою, що належить до сфери
управління МОН.
3. ДФФД у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими
нормативно-правовими актами.
4. ДФФД є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку
із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, а
також штампи і бланки із своїм найменуванням.
ДФФД веде бухгалтерський облік і складає фінансову та
статистичну звітність за результатами своєї діяльності відповідно
до законодавства.
5. ДФФД розміщується у м. Києві на бульварі Тараса
Шевченка, 16.
6. Основними завданнями ДФФД є:
1) організація та підтримка на конкурсній основі, у тому
числі за грантами ДФФД:
фундаментальних наукових досліджень у галузі природничих,
технічних і гуманітарних наук, що проводяться науковими
установами, вищими навчальними закладами, ученими;
провадження діяльності, спрямованої на методичне,
організаційне і фінансове забезпечення фундаментальних наукових
досліджень;
міжнародного наукового співробітництва в галузі
фундаментальних наукових досліджень;
2) організація і здійснення наукознавчих і наукометричних
досліджень з питань перспективного розвитку науки в Україні та
світі;
3) сприяння науковим контактам і розповсюдження інформації в
галузі фундаментальних наукових досліджень, зокрема за кордоном;
4) забезпечення проведення конкурсу наукових проектів на
призначення грантів Президента України докторам наук для
здійснення наукових досліджень;
5) розгляд заявок на одержання грантів Президента України для
підтримки наукових досліджень молодих учених. { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 684 ( 684-2015-п ) від
08.09.2015 }
7. ДФФД відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує:
проведення наукової експертизи та конкурсного відбору
проектів наукових досліджень відповідно до підпунктів 1, 4 і 5
пункту 6 цього Положення для їх підтримки;
підготовку та подання МОН проектів актів Президента України
та проектів договорів про виконання науково-дослідних робіт з
переможцями конкурсів відповідно до підпунктів 4 і 5 пункту 6
цього Положення;
адресне фінансування (у тому числі на умовах
співфінансування) за укладеними договорами про виконання
науково-дослідних робіт з переможцями конкурсів відповідно до
підпунктів 1, 4 і 5 пункту 6 цього Положення;
здійснення контролю за використанням виділених коштів за
цільовим призначенням згідно з укладеними договорами про виконання
науково-дослідних робіт з переможцями конкурсів відповідно до
підпункту 1 пункту 6 цього Положення;
2) сприяє практичному використанню отриманих результатів
фундаментальних наукових досліджень, наукових досліджень докторів
наук та молодих учених;
3) взаємодіє з міжнародними і зарубіжними фондами, іншими
організаціями, що здійснюють підтримку фундаментальних наукових
досліджень в Україні;
4) здійснює підготовку видання і розповсюдження друкованих,
аудіовізуальних, інформаційних та інших наукових матеріалів, що
стосуються фундаментальних наукових досліджень, у тому числі
монографій, за результатами реалізації наукових і
науково-технічних проектів;
5) здійснює підтримку наукових проектів молодих учених;
6) проводить наукові конференції, у тому числі міжнародні;
7) виконує інші функції відповідно до покладених на нього
завдань. { Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 684 ( 684-2015-п ) від
08.09.2015 }
8. ДФФД має право:
розпоряджатися відповідно до законодавства коштами,
призначеними для забезпечення виконання завдань, зазначених у
пункті 6 цього Положення; { Абзац другий пункту 8 в редакції
Постанови КМ N 684 ( 684-2015-п ) від 08.09.2015 }
брати участь у формуванні та реалізації державної політики у
галузі фундаментальних наукових досліджень;
отримувати безкоштовно в установленому законодавством порядку
від наукових установ, вищих навчальних закладів, вчених
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
залучати працівників наукових установ, вищих навчальних
закладів (за погодженням з їхніми керівниками), вчених для
розгляду питань, що належать до його компетенції;
здійснювати видавничу діяльність, придбання і поширення
наукової інформації з метою підтримки фундаментальних наукових
досліджень та популяризації наукових знань.
9. Кошти ДФФД формуються за рахунок:
бюджетних коштів;
добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі
іноземних.
Кошти ДФФД спрямовуються на виконання покладених на нього
завдань та на забезпечення його діяльності відповідно до кошторису
видатків, який затверджується МОН за погодженням з Мінфіном.
10. ДФФД:
1) здійснює підтримку наукових досліджень шляхом фінансування
на безповоротній та безоплатній основі за укладеними про виконання
науково-дослідних робіт з переможцями конкурсів договорами з:
ДФФД - відповідно до Положення про грантове фінансування
проведення фундаментальних наукових досліджень Державним фондом
фундаментальних досліджень, затвердженого Кабінетом Міністрів
України, - для підпункту 1 пункту 6 цього Положення;
МОН - відповідно до Положення про щорічні гранти Президента
України докторам наук для здійснення наукових досліджень,
затвердженого Указом Президента України від 17 червня 2009 р.
N 446 ( 446/2009 ), - для підпункту 4 пункту 6 цього Положення;
МОН - відповідно до Положення про порядок надання грантів
Президента України для підтримки наукових досліджень молодих
учених, затвердженого Указом Президента України від 24 грудня 2002
р. N 1210 ( 1210/2002 ), - для підпункту 5 пункту 6 цього
Положення;
2) проводить конкурсний відбір проектів наукових досліджень у
випадку, визначеному:
підпунктом 1 пункту 6 цього Положення, - у порядку,
затвердженому МОН та Національною академією наук за поданням ради
ДФФД, погодженим з наглядовою радою ДФФД;
підпунктом 4 пункту 6 цього Положення, - у порядку,
затвердженому МОН та Національною академією наук;
підпунктом 5 пункту 6 цього Положення, - у порядку,
затвердженому МОН. { Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 684 ( 684-2015-п ) від
08.09.2015 }
11. Органами управління ДФФД є наглядова рада, рада ДФФД та
дирекція ДФФД.
12. Функції наглядової ради ДФФД виконує Міжвідомча рада з
координації фундаментальних досліджень відповідно до цього
Положення та Положення про Міжвідомчу раду з координації
фундаментальних досліджень, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21 лютого 2001 р. N 164 ( 164-2001-п ) "Про
утворення Міжвідомчої ради з координації фундаментальних
досліджень" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 8, ст. 326). { Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 684
( 684-2015-п ) від 08.09.2015 }
13. Керівним органом ДФФД є рада ДФФД чисельністю 25 осіб,
до складу якої входять провідні вчені і фахівці.
14. Очолює раду ДФФД голова ДФФД, який має одного
заступника з числа членів ради.
Голова ДФФД затверджується на посаду та звільняється з
посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра освіти і
науки. { Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 684 ( 684-2015-п ) від 08.09.2015 }
Пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади
голови ДФФД вносяться Міністром освіти і науки за погодженням з
наглядовою радою ДФФД. { Абзац третій пункту 14 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 684 ( 684-2015-п ) від
08.09.2015 } { Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 1039 ( 1039-2011-п ) від
12.10.2011 }
15. Персональний склад ради ДФФД затверджується Кабінетом
Міністрів України за поданням Міністра освіти і науки за
пропозиціями голови ДФФД, погодженими з наглядовою радою. Члени
ради ДФФД здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
{ Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 1039 ( 1039-2011-п ) від
12.10.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 684
( 684-2015-п ) від 08.09.2015 }
16. Склад ради ДФФД кожні чотири роки оновлюється на 50
відсотків. Голова ДФФД і його заступник не можуть виконувати свої
обов'язки більше двох термінів підряд.
17. Рада ДФФД:
1) визначає:
основні наукові напрями діяльності ДФФД щодо підтримки
фундаментальних наукових досліджень;
експертів для проведення експертизи проектів фундаментальних
наукових досліджень;
переліки пріоритетних тематичних напрямів з урахуванням
результатів експертизи тематики замовлення на виконання
фундаментальних наукових досліджень, проведених Експертною радою з
питань оцінювання тем фундаментальних наукових досліджень при
Національній академії наук, утвореної відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 р. № 1182 “Питання
підвищення ефективності координації здійснення фундаментальних
наукових досліджень” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 86, ст.
2907), за якими передбачається відповідно до підпункту 1 пункту 6
проведення конкурсів, та відповідних заходів і завдань;
2) розглядає та затверджує:
склад експертних рад за відповідними науковими напрямами;
річні звіти ДФФД;
3) здійснює:
загальний розподіл коштів, які спрямовуються на виконання
основних завдань ДФФД;
контроль за виконанням фундаментальних наукових досліджень,
наукових досліджень докторів наук та молодих учених, використанням
коштів ДФФД;
4) виконує інші функції, передбачені законодавством та цим
Положенням. { Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 684 ( 684-2015-п ) від
08.09.2015 }
18. Організаційною формою роботи ради ДФФД є засідання, що
проводяться у разі потреби, але не рідше ніж два рази на рік.
Засідання скликаються головою з власної ініціативи або за
пропозицією 1/3 членів ради. { Абзац перший пункту 18 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 684 ( 684-2015-п ) від
08.09.2015 }
Голова ДФФД за два тижні до дня засідання ради надсилає
членам ради проект порядку денного та повідомлення про місце його
проведення. Члени ради за три дні до дня засідання надсилають
пропозиції та зауваження щодо порядку денного.
Засідання ради є правоможним, якщо в ньому беруть участь не
менш як дві третини її складу.
Рішення ради ДФФД приймається більшістю голосів членів ради.
Рішення ради ДФФД оформляється протоколом, який підписує
голова ДФФД, і є обов'язковим для виконання науковими установами,
вищими навчальними закладами, вченими.
19. За підсумками звітного року, що відповідає календарному,
ДФФД подає звіт про свою діяльність Кабінету Міністрів України та
МОН. Голова ДФФД звітує про діяльність ДФФД перед наглядовою
радою. { Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1039
( 1039-2011-п ) від 12.10.2011, N 684 ( 684-2015-п ) від
08.09.2015 }
20. Виконавчим органом ДФФД є його дирекція, очолювана
директором ДФФД. Гранична чисельність працівників дирекції
визначається МОН за погодженням з Мінфіном. Структура і штатний
розпис дирекції затверджуються МОН за поданням голови ДФФД.
{ Абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 684 ( 684-2015-п ) від 08.09.2015 }
Дирекція ДФФД в своїй діяльності підзвітна та підконтрольна
раді ДФФД і забезпечує виконання її рішень.
21. Дирекція ДФФД:
організовує щодо проектів наукових досліджень у встановлених
згідно з підпунктом 2 пункту 10 порядках участі в оголошених
відповідно до підпунктів 1, 4 і 5 пункту 6 цього Положення
конкурсах: { Абзац другий пункту 21 в редакції Постанови КМ N 684
( 684-2015-п ) від 08.09.2015 }
розгляд запитів (заявок), що надійшли на конкурси; { Абзац
третій пункту 21 в редакції Постанови КМ N 684 ( 684-2015-п ) від
08.09.2015 }
проведення наукової експертизи та конкурсного відбору;
{ Абзац четвертий пункту 21 в редакції Постанови КМ N 684
( 684-2015-п ) від 08.09.2015 }
укладення договорів про виконання науково-дослідних робіт з
переможцями конкурсів; { Абзац пункту 21 в редакції Постанови КМ
N 684 ( 684-2015-п ) від 08.09.2015 }
провадить науково-організаційну діяльність, спрямовану на
методичне, організаційне і фінансове забезпечення, у тому числі
надання грантової підтримки, на конкурсній основі фундаментальних
наукових досліджень, наукових досліджень докторів наук та молодих
учених; { Абзац пункту 21 в редакції Постанови КМ N 684
( 684-2015-п ) від 08.09.2015 }
подає раді ДФФД пропозиції щодо розроблення та підтримки
основних напрямів наукової діяльності, окремих програм і проектів
та їх фінансування; { Абзац пункту 21 в редакції Постанови КМ
N 684 ( 684-2015-п ) від 08.09.2015 }
забезпечує відповідно до абзацу п’ятого підпункту 1 пункту 17
взаємодію з Експертною радою з питань оцінювання тем
фундаментальних наукових досліджень при Національній академії
наук; { Абзац пункту 21 в редакції Постанови КМ N 684
( 684-2015-п ) від 08.09.2015 }
готує матеріали та організовує засідання ради ДФФД;
здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності ради
ДФФД;
виконує інші функції, передбачені законодавством та цим
Положенням.
22. Директор ДФФД призначається на посаду та звільняється з
посади головою ДФФД за погодженням з наглядовою радою та МОН.
Директор ДФФД має заступника, який за його поданням
призначається на посаду і звільняється з посади головою ДФФД.
Директор ДФФД та його заступник беруть участь у засіданнях
Ради ДФФД.
23. Директор ДФФД:
організовує роботу дирекції ДФФД, приймає рішення з питань
його поточної діяльності та забезпечує виконання рішень ради ДФФД;
{ Абзац другий пункту 23 в редакції Постанови КМ N 684
( 684-2015-п ) від 08.09.2015 }
без доручення в межах своїх повноважень представляє ДФФД в
органах державної влади, а також у відносинах з іншими юридичними
і фізичними особами, видає доручення на вчинення юридичних дій від
імені ДФФД, укладає договори про виконання науково-дослідних робіт
з переможцями конкурсів відповідно до підпункту 1 пункту 6;
{ Абзац пункту 23 в редакції Постанови КМ N 684 ( 684-2015-п ) від
08.09.2015 }
здійснює управління майном ДФФД у визначених законодавством
межах;
вирішує питання організації господарської діяльності,
фінансування, ведення обліку, складання звітності тощо;
подає голові ДФФД пропозиції щодо організаційної структури,
проектів штатного розпису, кошторису доходів та видатків ДФФД;
вирішує питання добору, розстановки, підготовки та підвищення
кваліфікації працівників дирекції ДФФД;
затверджує положення про структурні підрозділи дирекції ДФФД;
видає накази в межах своєї компетенції;
виконує інші функції за дорученням голови ДФФД відповідно до
законодавства та цього Положення.
24. Реорганізація та ліквідація ДФФД здійснюється згідно із
законодавством.вверх