Про вибори народних депутатів України
Закон України від 25.03.20041665-IV
Документ 1665-IV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.12.2011, підстава - 4061-VI


     Стаття 67. Інформаційні плакати та матеріали передвиборної 
агітації
1. Центральна виборча комісія за рахунок коштів Державного
бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів
депутатів, не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів
забезпечує виготовлення інформаційних плакатів партій (блоків) -
суб'єктів виборчого процесу. Ці плакати повинні містити
передвиборні програми партій (блоків), подані ними при реєстрації
кандидатів у депутати, виборчий список партії (блоку) із
зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади
(заняття), місця роботи та проживання, партійності включених до
нього кандидатів у депутати, а також фотографії перших п'яти
кандидатів у депутати. Форма, розмір та поліграфічне виконання
інформаційних плакатів встановлюються Центральною виборчою
комісією.
2. Центральна виборча комісія погоджує з представником партії
(блоку) у Центральній виборчій комісії текст та поліграфічне
виконання інформаційного плаката.
3. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення
однакової кількості інформаційних плакатів партій (блоків) із
розрахунку не менш як по два примірники кожного плаката на кожну
виборчу дільницю. Виготовлені інформаційні плакати партій (блоків)
в установленому Центральною виборчою комісією порядку передаються
відповідним виборчим комісіям. ( Частина третя статті 67 в редакції Закону N 3437-IV ( 3437-15 )
від 09.02.2006 )
4. Інформаційні плакати передаються відповідним виборчим
комісіям не пізніш як за двадцять днів до дня виборів. ( Частина четверта статті 67 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3437-IV ( 3437-15 ) від 09.02.2006 )
5. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу на власний
розсуд може виготовляти матеріали передвиборної агітації за
рахунок і в межах коштів виборчого фонду партії (блоку). Партія
може виготовляти друкований матеріал своєї передвиборної агітації
(передвиборної агітації блоку, до якого вона входить) із
застосуванням обладнання, що їй належить. Відомості, що містяться
у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам закону.
6. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу зобов'язана
подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу
передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого
фонду партії (блоку) та із застосуванням обладнання, що їй
належить, не пізніш як через п'ять днів з дня його виготовлення до
Центральної виборчої комісії.
7. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити
відомості про установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк
здійснено з використанням обладнання, що належить партії, їх
тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.
8. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування не пізніш як за сто днів до дня виборів відводять
місця та обладнують стенди, дошки оголошень у людних місцях для
розміщення матеріалів передвиборної агітації.
Стаття 68. Загальний порядок використання засобів масової
інформації
1. Передвиборна агітація з використанням засобів масової
інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу
рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом.
2. Передвиборна агітація у засобах масової інформації, у тому
числі політична реклама, повинні здійснюватися у формах та з
дотриманням вимог, встановлених цією статтею та статтями 66, 69-71
цього Закону.
3. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право
користуватися засобами масової інформації державної та комунальної
форми власності за рахунок та в межах коштів Державного бюджету
України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів,
на умовах, передбачених цим Законом.
4. Порядок надання ефірного часу та друкованих площ за
рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що
виділяються на підготовку і проведення виборів, встановлюється
Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто днів до дня
виборів.
5. Передвиборна агітація в засобах масової інформації усіх
форм власності за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку)
здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи
друкованої площі.
6. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці
ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок
коштів виборчих фондів партій (блоків) - суб'єктів виборчого
процесу встановлюються відповідним засобом масової інформації не
пізніш як за сто тридцять днів до дня виборів у розмірі, що не
може перевищувати розміру середньоарифметичного значення ціни за
комерційну рекламу (рекламу, розповсюдження якої має на меті
отримання прибутку) за перші три квартали року, що передує року
проведення виборів депутатів. При цьому засоби масової інформації
можуть розрахувати такі розцінки вартості одиниці друкованої площі
чи ефірного часу окремо для робочих днів і окремо для вихідних та
святкових днів, а також окремо для різних за кількістю потенційної
аудиторії періодів ефірного часу чи друкованої площі.
7. Засоби масової інформації, зареєстровані після 1 квітня
року, що передує року проведення чергових виборів народних
депутатів України, встановлюють розцінки вартості одиниці
друкованої площі чи ефірного часу на підставі даних за весь період
їх діяльності в порядку, встановленому частиною шостою цієї
статті. Розміри розцінок таких засобів масової інформації не
можуть перевищувати розмірів розцінок відповідно газети "Голос
України" (для друкованих засобів масової інформації) та
Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії
України (для телерадіоорганізацій).
8. Загальнодержавні засоби масової інформації офіційно
надсилають встановлені відповідно до вимог частини шостої або
сьомої цієї статті розцінки вартості одиниці друкованої площі чи
ефірного часу до Центральної виборчої комісії не пізніш як за сто
десять днів до дня виборів, а регіональні та місцеві засоби
масової інформації - окружним виборчим комісіям не пізніш як через
п'ять днів після їх утворення. Розцінки вартості одиниці
друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення
передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого
процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижки чи
встановлювати надбавки на оплату друкованої площі чи ефірного часу
партіям (блокам) - суб'єктам виборчого процесу.
9. Засіб масової інформації, який надав ефірний час або
друковану площу одній партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу,
не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на
тих же умовах іншій партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу.
Засіб масової інформації може відмовити у наданні ефірного часу чи
друкованої площі партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу в
разі, якщо надані для поширення матеріали не відповідають вимогам
частини п'ятої чи дев'ятої статті 71 цього Закону. ( Частина дев'ята статті 68 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3099-IV ( 3099-15 ) від 17.11.2005 )
10. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів
опитування громадської думки, пов'язаного з виборами депутатів,
зобов'язані зазначити організацію, що проводила опитування, час
його проведення, кількість опитаних, метод збору інформації, точне
формулювання питання, статистичну оцінку можливої похибки.
11. Вимоги, встановлені частинами п'ятою - дев'ятою цієї
статті, не поширюються на засоби масової інформації, засновниками
(власниками) яких є партії - суб'єкти виборчого процесу (партії,
що входять до блоку - суб'єкта виборчого процесу).
12. Висвітлення виборчого процесу в засобах масової
інформації всіх форм власності в інтерв'ю, дискусіях та дебатах,
інформаційних повідомленнях, у програмах новин і поточних подій
має здійснюватися на засадах об'єктивності, неупередженості та
збалансованості. ( Частина дванадцята статті 68 в редакції Закону N 3099-IV
( 3099-15 ) від 17.11.2005 )
Стаття 69. Порядок використання електронних
(аудіовізуальних) засобів масової інформації
1. Телерадіоорганізації усіх форм власності зобов'язані не
пізніше ніж за сто десять днів до дня виборів депутатів
опублікувати в друкованих засобах масової інформації розцінки
вартості однієї хвилини (секунди) ефірного часу.
Телерадіоорганізації, які ведуть мовлення на загальнонаціональних
каналах, здійснюють таку публікацію в газетах "Голос України" та
"Урядовий кур'єр", регіональні та місцеві телерадіоорганізації - у
відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах масової
інформації державної чи комунальної форми власності.
2. Ефірний час для проведення передвиборної агітації за
рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на
підготовку і проведення виборів, надається телерадіоорганізаціями
державної та комунальної форми власності між дев'ятнадцятою і
двадцять другою годинами.
3. Час мовлення (розклад мовлення) телерадіоорганізацій, які
мають ліцензії Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення на право користування загальнонаціональними каналами
мовлення, змінюється (без зміни обсягу мовлення) на час
розповсюдження програм передвиборної агітації за рахунок коштів
Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення
виборів, під час виборчого процесу з метою забезпечення
регіональним телерадіоорганізаціям державної та комунальної форми
власності можливостей поширення таких програм у відповідних
регіонах.
4. Телерадіоорганізації надають кожній партії (блоку) -
суб'єкту виборчого процесу ефірний час для проведення
передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного
бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення
виборів, у загальному обсязі не менше 60 хвилин на
загальнонаціональному телеканалі та 60 хвилин на
загальнонаціональному радіоканалі, а також по 20 хвилин на
регіональних телеканалах та по 20 хвилин на регіональних
радіоканалах у кожному з регіонів. Цей час партії (блоку)
надається на кожному із зазначених каналів у двох рівних частках
від загального обсягу виділеного часу.
5. Впродовж 20 хвилин до і після теле-, радіотрансляції
передвиборної агітаційної теле-, радіопрограми партії (блоку)
забороняється на тому ж каналі мовлення в будь-якій формі
коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної програми,
давати будь-яку інформацію щодо цієї партії (блоку), висунутих нею
кандидатів у депутати.
6. Попередній розклад ефірного часу трансляції передвиборних
агітаційних теле-, радіопрограм із зазначенням дати і часу виходу
їх в ефір (без зазначення конкретних учасників програм)
складається загальнонаціональними та регіональними
телерадіоорганізаціями державної та комунальної форми власності, з
якими укладено угоди на розповсюдження матеріалів передвиборної
агітації партій (блоків) за рахунок і в межах коштів Державного
бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення
виборів, під час виборчого процесу. Такий розклад надсилається
відповідно до Центральної виборчої комісії чи окружної виборчої
комісії не пізніш як за п'ятдесят сім днів до дня виборів.
7. Черговість надання партіям (блокам) - суб'єктам виборчого
процесу ефірного часу на радіо та телебаченні в межах розкладу,
зазначеного у частині шостій цієї статті, визначається не пізніш
як за п'ятдесят три дні до дня виборів за результатами
жеребкувань, що проводяться відповідно Центральною виборчою
комісією, однією з окружних виборчих комісій за рішенням
Центральної виборчої комісії у кожному з регіонів, за участю
відповідно представників партій (блоків) у Центральній виборчій
комісії або відповідних уповноважених осіб партій (блоків).
8. Результати жеребкування, проведеного відповідно до частини
сьомої цієї статті та складений за його підсумком розклад ефірного
часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм,
конкретної дати і часу виходу їх в ефір за рахунок коштів
Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і
проведення виборів, публікуються відповідно в газетах "Голос
України" та "Урядовий кур'єр", місцевих друкованих засобах масової
інформації державної та комунальної форми власності у триденний
строк з дня затвердження їх Центральною виборчою комісією чи
відповідною окружною виборчою комісією.
9. Оплата наданого партії (блоку) ефірного часу здійснюється
Центральною виборчою комісією чи відповідною окружною виборчою
комісією згідно із затвердженими ними кошторисами в межах коштів
Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і
проведення виборів, та за угодами, що укладаються відповідно між
Центральною виборчою комісією і Національною телекомпанією
України, Національною радіокомпанією України, між окружною
виборчою комісією і регіональною телерадіоорганізацією державної
чи комунальної форми власності.
10. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду партії
(блоку) надається партії (блоку) на підставі угоди, що укладається
від імені партії (блоку) розпорядником поточного рахунку виборчого
фонду партії (блоку) з телерадіоорганізацією будь-якої форми
власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на
рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу партії (блоку)
забороняється.
11. Телерадіоорганізації зобов'язані здійснювати аудіо-,
відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і
зберігати їх протягом тридцятиденного строку з дня офіційного
оприлюднення результатів виборів.
12. Телерадіоорганізації усіх форм власності за письмовими
запитами Центральної виборчої комісії, Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення зобов'язані надавати всю
інформацію про виділення ефірного часу партії (блоку) для
проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності - копії
відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на
плівці та інших носіях інформації.
13. Замовниками політичної реклами під час виборчої кампанії
для демонстрації телерадіоорганізаціями можуть бути тільки партії
(блоки) - суб'єкти виборчого процесу. Протягом демонстрації
політичної реклами обов'язково демонструється повна назва її
замовника у формі текстового повідомлення, яке має займати не
менше п'ятнадцяти відсотків площі екрану і бути виконане
контрастним кольором до фону та бути сприйнятним для глядача.
Стаття 70. Порядок використання друкованих засобів масової
інформації
1. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право за
рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що
виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в
однаковому для всіх партій (блоків) поліграфічному виконанні в
газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а також в одному з
регіональних (місцевих) друкованих засобів масової інформації
державної чи комунальної форми власності кожного з регіонів свою
передвиборну програму обсягом не більше семи тисяч восьмисот
друкованих знаків. Угода про публікацію вказаних матеріалів з
редакціями зазначених засобів масової інформації укладається
відповідно Центральною виборчою комісією або окружною виборчою
комісією у відповідному регіоні, визначеною згідно з частиною
сьомою статті 69 цього Закону.
2. Редакції газет "Голос України" та "Урядовий кур'єр", а
також редакції регіональних друкованих засобів масової інформації
державної форми власності, з якими відповідні окружні виборчі
комісії уклали угоди про опублікування передвиборних програм
партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, зобов'язані
надіслати не пізніше ніж за п'ятдесят п'ять днів до дня виборів
депутатів до цих виборчих комісій конкретні дати виходу у світ
номерів відповідних видань з програмами із зазначенням місця
розташування цих програм у кожному номері видання (номери шпальт).
3. Черговість друкування передвиборних програм за рахунок
коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і
проведення виборів у засобах масової інформації, передбачених
частиною першою цієї статті, встановлюється не пізніш як за
п'ятдесят три дні до дня виборів Центральною виборчою комісією та
відповідними окружними виборчими комісіями шляхом жеребкування за
участю відповідно представників партій (блоків) у Центральній
виборчій комісії або уповноважених осіб партій (блоків) у
відповідному територіальному виборчому окрузі.
4. Результати жеребкування щодо черговості друкування
передвиборних програм партій (блоків) оприлюднюються відповідно у
газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", у регіональних
(місцевих) друкованих засобах масової інформації державної чи
комунальної форми власності у триденний строк після дня їх
затвердження Центральною виборчою комісією чи відповідною окружною
виборчою комісією.
5. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право за
рахунок коштів свого виборчого фонду публікувати агітаційні
матеріали в друкованих засобах масової інформації будь-яких форм
власності, що видаються в Україні, за винятком засобів масової
інформації, зазначених у частині дев'ятнадцятій статті 71 цього
Закону.
6. Матеріали передвиборної агітації, зазначені у частині
п'ятій цієї статті, публікуються на підставі угоди, що укладається
від імені партії (блоку) розпорядником поточного рахунку виборчого
фонду партії (блоку) з редакцією (видавцем) друкованого засобу
масової інформації. Без укладення угоди та надходження коштів на
рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації
публікація цих матеріалів забороняється. Ця вимога не
застосовується до засобу масової інформації, засновником
(власником) якого є партія - суб'єкт виборчого процесу (партія, що
входить до складу блоку - суб'єкта виборчого процесу).
7. Редакції (видавці) друкованих засобів масової інформації
усіх форм власності за письмовими запитами Центральної виборчої
комісії зобов'язані надавати їй усю інформацію про використання
друкованої площі для розміщення агітаційних матеріалів партій
(блоків), а в разі необхідності - надсилати їй копії відповідних
угод, платіжних документів, а також відповідні публікації.
Стаття 71. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації
1. Участь у передвиборній агітації забороняється:
1) іноземцям та особам без громадянства, у тому числі через
журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах,
спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на
підтримку чи за підтримки партії (блоку) - суб'єкта виборчого
процесу чи кандидата у депутати;
2) органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування, правоохоронним органам і судам;
3) посадовим і службовим особам органів, зазначених у пункті
2 цієї частини, крім випадків, коли відповідна посадова чи
службова особа є кандидатом у депутати;
4) членам виборчих комісій протягом строку їх повноважень у
відповідних виборчих комісіях.
2. У військових частинах (формуваннях) та в установах
виконання покарань і слідчих ізоляторах передвиборна агітація
обмежується. Відвідання військових частин (формувань) та установ
виконання покарань і слідчих ізоляторів окремими кандидатами у
депутати чи уповноваженими особами партій (блоків) забороняється.
Зустрічі цих осіб з виборцями організовуються відповідною окружною
виборчою комісією спільно з командиром військової частини
(формування) або керівником установи виконання покарань і слідчого
ізолятора з обов'язковим повідомленням не пізніш як за три дні до
дня зустрічі всіх уповноважених осіб партій (блоків) у
відповідному територіальному виборчому окрузі.
3. Забороняється використання приміщень органів державної
влади та органів місцевого самоврядування для проведення
передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів партій
(блоків).
4. Забороняється розміщення агітаційних матеріалів та
політичної реклами на будинках і в приміщеннях органів державної
влади та органів місцевого самоврядування.
5. Поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики
до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу
насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної
цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення
державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання
міжетнічної, расової, національної, релігійної ворожнечі,
посягання на права і свободи людини, здоров'я населення,
забороняється. ( Частина п'ята статті 71 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3099-IV ( 3099-15 ) від 17.11.2005 )
6. Засобам масової інформації, їх посадовим та службовим
особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх
матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними
відповідно до вимог частини десятої статті 69 і частини шостої
статті 70 цього Закону, забороняється агітувати за або проти
партій (блоків), висунутих ними кандидатів у депутати чи
поширювати інформацію, яка має ознаки політичної реклами,
безоплатно або яка оплачена з джерел, не передбачених законом, а
так само поширювати будь-яку інформацію з метою спонукання
виборців голосувати за або проти певного суб'єкта виборчого
процесу. ( Частина шоста статті 71 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3099-IV ( 3099-15 ) від 17.11.2005 )
7. Забороняється розміщення політичної реклами в одному блоці
з комерційною чи соціальною рекламою.
8. Розміщення носіїв політичної реклами, а також
розповсюдження політичної реклами через радіотрансляційні або інші
мережі сповіщання пасажирів, у транспортних засобах громадського
користування, на станціях метрополітену, вокзалах, портах та
аеропортах забороняється.
9. Забороняється розповсюдження завідомо недостовірних або
наклепницьких відомостей про партію (блок) - суб'єкта виборчого
процесу або про кандидата у депутати. ( Частина дев'ята статті 71 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3099-IV ( 3099-15 ) від 17.11.2005 )
10. У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору
повторного або одноразового грубого порушення засобом масової
інформації вимог цього Закону суд приймає рішення про тимчасове
(до закінчення виборчого процесу) зупинення дії ліцензії або про
тимчасову заборону (до закінчення виборчого процесу) випуску
друкованого видання. ( Частина десята статті 71 в редакції Закону N 3099-IV ( 3099-15 )
від 17.11.2005 )
11. Національна рада України з питань телебачення і
радіомовлення своїм рішенням припиняє трансляцію на території
України, в тому числі операторами телекомунікацій, іноземних
телеканалів, у діяльності яких порушується норма щодо заборони
громадянам іноземних держав, особам без громадянства ведення
передвиборної агітації через журналістську діяльність або в
діяльності яких містяться заклики до ліквідації незалежності
України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом,
порушення суверенітету і територіальної цілісності України,
підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади,
пропаганда війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової,
національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи
людини, здоров'я населення. ( Частина одинадцята статті 71 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3099-IV ( 3099-15 ) від 17.11.2005 )
12. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, кандидат у
депутати мають право звернутися до засобу масової інформації, що
оприлюднив інформацію, яку партія (блок) або кандидат вважають
недостовірною, з вимогою опублікувати їх відповідь. Засіб масової
інформації, що оприлюднив відповідний матеріал, не пізніш як через
три дні після дня звернення з вимогою про відповідь, але не пізніш
останнього дня перед днем виборів зобов'язаний надати партії
(блоку), кандидату у депутати, щодо яких поширено недостовірну
інформацію, можливість оприлюднити відповідь: надати такий самий
ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в
друкованому засобі масової інформації наданий партією (блоком) чи
кандидатом матеріал, який повинен бути набраний таким самим
шрифтом і розміщений під рубрикою "відповідь" на тому ж місці
шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що
спростовується. Відповідь повинна містити посилання на відповідну
публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на
телебаченні, радіо та на інформацію, що спростовуються. Відповідь,
опублікована в останній день перед днем виборів, не повинна
містити прямих закликів до голосування за або проти певної партії
(блоку). Відповідь має бути оприлюднена без додатків, коментарів
та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації.
Відповідь на відповідь не надається. ( Частина дванадцята статті 71 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3099-IV ( 3099-15 ) від 17.11.2005 )
13. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що
супроводжується наданням виборцям, закладам, установам,
організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки,
прапору партії (партії, що входить до складу блоку; блоку), за
умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки
мінімального розміру заробітної плати), послуг, робіт, цінних
паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних
цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям,
закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на
пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів,
лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що
супроводжується закликами або пропозиціями голосувати або не
голосувати за певну партію (блок) або згадуванням назви партії
(блоку) чи імені кандидата, вважається непрямим підкупом виборців,
зазначеним у пункті 2 частини четвертої статті 64 цього Закону.
14. Центральна виборча комісія забезпечує розміщення в
загальнодержавних засобах масової інформації, передбачених цією
частиною, роз'яснення щодо заборони надання виборцям, закладам,
установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам
товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви,
символіки, прапору партії (партії, що входить до складу блоку;
блоку), за умови, що вартість таких товарів не перевищує три
відсотки мінімального розміру заробітної плати), послуг, робіт,
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних
цінностей (непрямого підкупу). Текст роз'яснення затверджується
Центральною виборчою комісією і двічі на тиждень друкується в
газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" на першій сторінці і
транслюється на перших каналах Національної телекомпанії України
та Національної радіокомпанії України, починаючи за шістдесят днів
до дня виборів за рахунок коштів Державного бюджету України, що
виділяються на підготовку і проведення виборів.
15. Регіональні (місцеві) телерадіоорганізації державної та
комунальної форми власності своїми передачами не повинні
перекривати передачі передвиборної агітації партій (блоків), які
транслюються на загальнонаціональних каналах мовлення за рахунок
коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і
проведення виборів.
16. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади з питань телебачення і радіомовлення спільно з
підпорядкованими йому відповідними телерадіоорганізаціями
зобов'язаний забезпечити порядок, за яким трансляція передвиборної
агітаційної програми однієї партії (блоку) на першому
загальнонаціональному телеканалі не повинна збігатися в часі з
трансляцією такої програми іншої партії (блоку) на першому
загальнонаціональному радіоканалі, якщо ефірний час для обох
програм надається за рахунок коштів Державного бюджету України, що
виділяються на підготовку і проведення виборів.
17. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків
новин) передвиборних агітаційних матеріалів партій (блоків), у
тому числі політичної реклами, забороняється. Усі матеріали
передвиборної агітації повинні бути відокремленими від інших
матеріалів і означені як такі.
18. Забороняється переривати передачі передвиборних програм
партій (блоків) рекламою товарів, робіт, послуг та іншими
повідомленнями.
19. Забороняється проведення передвиборної агітації в
зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території
України, а також у зареєстрованих в Україні засобах масової
інформації, в яких частка зарубіжної власності перевищує п'ятдесят
відсотків.
20. Засобам масової інформації усіх форм власності, що діють
на території України, забороняється протягом останніх п'ятнадцяти
днів перед днем виборів поширювати інформацію про результати
опитувань громадської думки щодо партій (блоків) - суб'єктів
виборчого процесу.
21. Забороняється розміщення матеріалів передвиборної
агітації, політичної реклами, у тому числі повідомлень про перебіг
виборчого процесу, на об'єктах культурної спадщини.
22. Кандидатам у депутати, які займають посади, у тому числі
за сумісництвом, в органах виконавчої влади та органах місцевого
самоврядування, у правоохоронних органах чи судах, на державних,
комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях,
військових частинах (формуваннях), забороняється залучати для
передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи,
пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб
за місцем роботи чи інших осіб, що перебувають у службовій
залежності чи адміністративному підпорядкуванні від них (у робочий
час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші
об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати
службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення
передвиборної агітації.
23. Забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих
передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про
установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб,
відповідальних за випуск.
24. З часу припинення передвиборної агітації відповідно до
частини другої статті 65 цього Закону забороняються проведення
агітаційних заходів, розповсюдження передвиборних агітаційних
матеріалів у засобах масової інформації, демонстрація агітаційних
фільмів чи кліпів, розповсюдження виборчих листівок, плакатів,
інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в
яких розміщено матеріали передвиборної агітації, публічні заклики
голосувати за чи проти партій (блоків) - суб'єктів виборчого
процесу або публічна оцінка діяльності цих партій (блоків) чи
кандидатів у депутати. Передвиборні агітаційні матеріали
знімаються з 24 години останньої п'ятниці перед днем виборів
відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування.
25. Забороняється оприлюднення в день виборів результатів
опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до
його закінчення. Способи проведення таких опитувань повинні
забезпечувати збереження таємниці голосування опитуваного виборця.
26. Перешкоджання здійсненню права на проведення
передвиборної агітації, а також порушення встановленого законом
порядку проведення такої агітації тягнуть за собою
відповідальність, встановлену законами України.
27. Засоби масової інформації не несуть відповідальності за
зміст передвиборної агітації, яка була розміщена відповідно до
угод із замовниками, крім випадків, передбачених частинами п'ятою
та дев'ятою цієї статті. ( Статтю 71 доповнено частиною згідно із Законом N 3099-IV
( 3099-15 ) від 17.11.2005 )
28. У разі надходження до Центральної виборчої комісії або
окружної виборчої комісії заяви, скарги чи іншого повідомлення
щодо порушень вимог цієї статті, які мають ознаки вчинення злочину
чи адміністративного правопорушення, відповідна виборча комісія
невідкладно звертається до відповідних правоохоронних органів щодо
перевірки зазначеного повідомлення та реагування відповідно до
законів України.
Розділ IX
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЙ (БЛОКІВ),
КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ, ОФІЦІЙНИХ СПОСТЕРІГАЧІВ
Стаття 72. Гарантії діяльності партій (блоків) у виборчому
процесі
1. Партія (блок), яка висунула кандидатів у депутати, має
право делегувати одного представника до Центральної виборчої
комісії з правом дорадчого голосу, який уповноважений представляти
інтереси партії (блоку) в Центральній виборчій комісії під час
виборчого процесу. Кандидатура представника затверджується
центральним керівним органом партії (керівним органом блоку).
2. Представником партії (блоку) у Центральній виборчій
комісії може бути громадянин України, який має право голосу. Не
може бути представником партії (блоку): член виборчої комісії;
посадова особа органу виконавчої влади або суду, правоохоронних
органів чи органів місцевого самоврядування; військовослужбовець;
особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.
3. Заява про реєстрацію представника партії (блоку) у
Центральній виборчій комісії, підписана керівником партії
(керівниками партій, що входять до блоку) та скріплена печаткою
партії (партій, що входять до блоку), та копія рішення
центрального керівного органу партії (керівного органу блоку) про
затвердження кандидатури представника партії (блоку) у Центральній
виборчій комісії подаються до Центральної виборчої комісії
одночасно із заявою про реєстрацію кандидатів у депутати від
партії (блоку). У заяві про реєстрацію представника партії (блоку)
у Центральній виборчій комісії зазначаються: прізвище, ім'я, по
батькові представника партії (блоку), його громадянство, день,
місяць і рік народження, місце роботи, займана посада (заняття),
місце проживання, номер телефону. До заяви додається письмова
згода цієї особи представляти інтереси партії (блоку) в
Центральній виборчій комісії.
4. Центральна виборча комісія не пізніше третього робочого
дня після надходження документів, зазначених у частині третій цієї
статті, реєструє представника партії (блоку) у Центральній
виборчій комісії з правом дорадчого голосу та видає йому
посвідчення. Форма такого посвідчення встановлюється Центральною
виборчою комісією. У разі втрати партією (блоком) статусу суб'єкта
виборчого процесу повноваження представника партії (блоку) у
Центральній виборчій комісії вважаються припиненими з моменту
настання зазначених обставин.
5. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу може мати не
більше п'яти уповноважених осіб у загальнодержавному виборчому
окрузі та не більше двох уповноважених осіб у кожному
територіальному окрузі. Уповноважена особа партії (блоку)
представляє відповідну партію (блок) - суб'єкта виборчого процесу
і не є самостійним суб'єктом виборчого процесу. Уповноважена особа
партії (блоку) повинна відповідати вимогам, зазначеним у частині
другій цієї статті. Список уповноважених осіб партії (блоку) з
обов'язковим зазначенням відповідного виборчого округу
затверджується центральним керівним органом партії (керівним
органом блоку).
6. Повноваження уповноважених осіб партії (блоку) у
загальнодержавному виборчому окрузі поширюються також на
закордонний виборчий округ.
7. Заява про реєстрацію уповноважених осіб партії (блоку),
підписана керівником партії (керівниками партій, що входять до
блоку) та скріплена печаткою партії (партій, що входять до блоку),
та копія рішення центрального керівного органу партії (керівного
органу блоку) про затвердження списку уповноважених осіб партії
(блоку) подаються до Центральної виборчої комісії у будь-який час
після реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого
списку партії (блоку). У заяві про реєстрацію уповноважених осіб
партії (блоку) зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові кожної
уповноваженої особи, відповідний виборчий округ, громадянство
уповноваженої особи партії (блоку), день, місяць і рік народження,
місце роботи, займана посада (заняття), місце проживання, номер
телефону. До заяви додаються письмові згоди цих осіб представляти
інтереси партії (блоку) у відповідному виборчому окрузі.
8. Центральна виборча комісія не пізніше третього дня після
надходження документів, зазначених у частині сьомій цієї статті,
реєструє уповноважених осіб партії (блоку) та видає представникові
партії (блоку) у Центральній виборчій комісії їх посвідчення за
формою, встановленою Центральною виборчою комісією. У разі втрати
партією (блоком) статусу суб'єкта виборчого процесу повноваження
уповноважених осіб партії (блоку) вважаються припиненими з моменту
настання зазначеної обставини.
9. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії,
уповноважена особа партії (блоку) з дня їх реєстрації Центральною
виборчою комісією до припинення їх повноважень або закінчення
виборчого процесу мають право на звільнення від виробничих або
службових обов'язків без збереження заробітної плати за
погодженням із власником підприємства, установи, організації або
уповноваженим ним органом.
10. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій
комісії, уповноважена особа партії (блоку) мають право у будь-який
час до дня виборів звернутися до Центральної виборчої комісії із
заявою про складення своїх повноважень.
11. Керівний орган партії (блоку), який приймав рішення про
затвердження представника партії (блоку) у Центральній виборчій
комісії чи уповноваженої особи партії (блоку), у будь-який час до
дня виборів може прийняти рішення про відкликання представника
партії (блоку) у Центральній виборчій комісії чи уповноваженої
особи партії (блоку) та про затвердження іншої кандидатури замість
відкликаної. Відповідна заява разом з копією рішення та іншими
документами подається до Центральної виборчої комісії у порядку,
визначеному частинами третьою і сьомою цієї статті.
12. На підставі заяви, поданої відповідно до частини десятої
або одинадцятої цієї статті, не пізніше третього робочого дня
після її надходження, але не пізніше дня виборів, а в день
виборів - невідкладно Центральна виборча комісія приймає рішення
про скасування реєстрації представника партії (блоку) у
Центральній виборчій комісії чи уповноваженої особи партії (блоку)
та про реєстрацію іншої особи представником партії (блоку) у
Центральній виборчій комісії чи уповноваженою особою партії
(блоку). Копія рішення невідкладно видається представнику партії
(блоку) у Центральній виборчій комісії або надсилається на адресу
керівного органу партії (блоку).
13. Посвідчення представника партії (блоку) у Центральній
виборчій комісії чи уповноваженої особи партії (блоку),
повноваження яких припинено до закінчення виборчого процесу,
анулюється і негайно повертається до Центральної виборчої комісії.
14. Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії
має право:
1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої
комісії під час обговорення питань, пов'язаних із виборами
депутатів, та брати участь у їх обговоренні з правом дорадчого
голосу: отримувати до початку засідання порядок денний та
матеріали до питань порядку денного, ставити запитання доповідачу,
вносити пропозиції щодо рішення Центральної виборчої комісії;
2) знайомитися із змістом протоколів засідань Центральної
виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень; у
разі своєї відсутності на засіданні знайомитися з документами, на
підставі яких приймалися рішення на такому засіданні;
3) невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограмами,
факсами та іншими офіційними повідомленнями, що надходять до
Центральної виборчої комісії від окружних та закордонних
дільничних виборчих комісій, про підсумки голосування у
відповідному територіальному виборчому окрузі, а також протоколами
відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на
виборчій дільниці, отримувати їх копії;
4) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом для
представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії.
15. Уповноважена особа партії (блоку):
1) сприяє партії (блоку) в її участі у виборчому процесі, в
тому числі у проведенні передвиборної агітації;
2) представляє інтереси партії (блоку) у відносинах з
виборчими комісіями (крім Центральної виборчої комісії), органами
виконавчої влади, судами, органами місцевого самоврядування,
виборцями, іншими суб'єктами виборчого процесу на території
відповідного виборчого округу;
3) може брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях
виборчих комісій (крім Центральної виборчої комісії) на території
відповідного виборчого округу;
4) має право бути присутньою на виборчій дільниці під час
голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при
підрахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених
частиною третьою статті 34 цього Закону;
5) має права офіційного спостерігача від партії (блоку),
передбачені частиною сьомою статті 75 цього Закону;
6) має інші права, передбачені цим Законом для уповноваженої
особи партії (блоку).
16. На уповноважену особу партії (блоку) поширюються
обмеження, встановлені частиною восьмою статті 75 цього Закону.
Стаття 73. Гарантії діяльності кандидатів у депутати
1. Кандидату у депутати, крім кандидата у депутати, який є
Президентом України або народним депутатом України, не може бути
відмовлено у звільненні на період передвиборної агітації від
виконання виробничих або службових обов'язків за місцем роботи з
наданням неоплачуваної відпустки.
2. Кандидат у депутати під час виборчого процесу не може бути
звільнений з роботи з ініціативи власника підприємства, установи,
організації або уповноваженого ним органу, командира військової
частини (формування). Кандидат у депутати без його згоди не може
бути переведений на іншу роботу, направлений у відрядження, а
також призваний на військову або альтернативну (невійськову)
службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори
військовозобов'язаних.
3. Кандидат у депутати має права уповноваженої особи партії
(блоку), передбачені пунктами 1, 4, 5 частини п'ятнадцятої статті
72 цього Закону, які він здійснює у загальнодержавному виборчому
окрузі.
Стаття 74. Офіційні спостерігачі
1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні
спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.
Офіційний спостерігач від партії (блоку) є самостійним суб'єктом
виборчого процесу.
2. Офіційні спостерігачі від громадських організацій
здійснюють спостереження за ходом виборчого процесу в порядку,
визначеному цим Законом.
3. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних
організацій можуть вести спостереження за ходом виборчого процесу.
4. Повноваження офіційних спостерігачів починаються з дня їх
реєстрації відповідною виборчою комісією у порядку, передбаченому
цим Законом, і припиняються після встановлення Центральною
виборчою комісією результатів виборів депутатів.
5. Виборча комісія, яка зареєструвала офіційного
спостерігача, може достроково припинити його повноваження у разі
порушення ним законів України. Про дострокове припинення
повноважень офіційного спостерігача приймається мотивоване
рішення.
Стаття 75. Офіційні спостерігачі від партій (блоків)
1. Офіційним спостерігачем від партії (блоку) - суб'єкта
виборчого процесу може бути громадянин України, який має право
голосу. Не може бути офіційним спостерігачем від партії (блоку):
член виборчої комісії; посадова особа органів виконавчої влади або
суду, правоохоронних органів чи органів місцевого самоврядування;
військовослужбовець; особа, яка проходить альтернативну
(невійськову) службу.
2. Офіційний спостерігач від партії (блоку) в територіальному
виборчому окрузі реєструється окружною виборчою комісією за
поданням уповноваженої особи партії (блоку) у відповідному
територіальному або загальнодержавному виборчому окрузі.
3. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів
зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, громадянство, дата
народження, місце проживання та адреса житла, місце праці та
посада, номери контактних телефонів. До подання додаються заяви
про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від відповідної
партії (блоку).
4. Подання про реєстрацію спостерігача від партії (блоку) за
підписом уповноваженої особи партії (блоку) вноситься до
відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів
до дня виборів. Підставою для відмови у реєстрації офіційного
спостерігача від партії (блоку) може бути лише порушення положень
частин першої - третьої цієї статті.
5. Відповідна окружна виборча комісія здійснює реєстрацію
офіційних спостерігачів та видає офіційним спостерігачам від
партій (блоків) посвідчення за формою, встановленою Центральною
виборчою комісією, не пізніш як наступного дня після внесення
подання.
6. Реєстрацію офіційних спостерігачів від партій (блоків) у
закордонному виборчому окрузі здійснює Центральна виборча комісія
у порядку, встановленому цією статтею.
7. Офіційний спостерігач від партії (блоку) має право:
1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування,
спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої
комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і
підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;вгору