Документ 158-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.04.2017, підстава - 256-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2011 р. № 158
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 256 від 12.04.2017}

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 97 від 15.02.2012
№ 71 від 04.02.2013}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2011 р. № 158

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам

{У тексті Порядку слова “Міністерство соціальної політики” в усіх відмінках замінено словом “Мінсоцполітики” згідно з Постановою КМ № 97 від 15.02.2012}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми”, для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 97 від 15.02.2012, № 71 від 04.02.2013}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - регіональні органи соціального захисту населення);

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 97 від 15.02.2012; в редакції Постанови КМ № 71 від 04.02.2013}

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі - районні органи соціального захисту населення).

{Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 71 від 04.02.2013}

3. Мінсоцполітики здійснює розподіл бюджетних коштів між регіональними органами соціального захисту населення, які розподіляють їх між районними органами соціального захисту населення.

Розподіл здійснюється пропорційно чисельності осіб, які отримують пенсію та/або державну соціальну допомогу в розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Чисельність таких осіб визначається на підставі відповідних форм звітності та/або за даними державного підприємства "Інформаційно-обчислювальний центр".

4. Одноразова матеріальна допомога (далі - допомога) виплачується Мінсоцполітики, регіональними та районними органами соціального захисту населення.

При цьому Мінсоцполітики може використовувати для виплати допомоги не більш як 3 відсотки загальної суми бюджетних коштів, а регіональні органи соціального захисту населення - не більш як 10 відсотків загальної суми коштів, розподілених відповідно Автономній Республіці Крим, області, мм. Києву та Севастополю.

5. Допомога надається у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших особливих обставин інвалідам, дітям-інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, які отримують пенсію та/або державну соціальну допомогу відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" і "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", якщо розмір таких виплат у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Розмір пенсії та державної соціальної допомоги за місяць визначається з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством.

6. Допомога непрацюючим малозабезпеченим особам надається на підставі особистої заяви, а інвалідам та дітям-інвалідам - на підставі особистої заяви або заяви одного з батьків, опікуна чи піклувальника (законного представника), поданої органам соціального захисту населення.

7. Для отримання допомоги непрацюючі малозабезпечені особи до заяви додають копії:

паспорта;

пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Для отримання допомоги інваліди та діти-інваліди або один з батьків, опікуни чи піклувальники (законні представники) до заяви додають копії:

паспорта та/або свідоцтва про народження дитини-інваліда (у разі потреби - копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

висновку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності.

Копії документів, поданих для отримання допомоги, засвідчуються посадовими особами органу соціального захисту населення, до якого надійшла заява про надання допомоги.

Орган соціального захисту населення, до якого надійшла заява про надання допомоги, використовує інформацію про розмір пенсії та державної соціальної допомоги, що виплачується інвалідам, дітям-інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам, які звернулися за наданням допомоги, з урахуванням даних автоматизованої системи обробки документів з призначення та виплати пенсій, центрального сховища баз даних Мінсоцполітики або даних, які наведені у довідках, виданих органами, що виплачують таким особам пенсії та/або державну соціальну допомогу.

Орган соціального захисту населення, до якого надійшла заява про надання допомоги, перевіряє правильність оформлення заяви, достовірність викладених у ній відомостей про заявника.

8. Допомога надається регіональними або районними органами соціального захисту населення один раз на рік у розмірі 50 відсотків встановленого законом прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на момент звернення).

Рішення про надання або відмову у наданні допомоги приймається створеною у відповідному органі соціального захисту населення комісією та оформлюється протоколом за формою, що затверджується Мінсоцполітики.

Мінсоцполітики допомога може надаватися лише з метою покриття витрат на проїзд з Міністерства додому громадським пасажирським транспортом (у разі потреби) не частіше ніж один раз на три роки.

9. Органи, зазначені в пункті 2 цього Порядку, вносять дані про виплату (рішення про відмову у виплаті) допомоги до централізованого банку даних з проблем інвалідності для ведення реєстру виплат (перерахування) допомоги та підготовки звіту про використання бюджетних коштів (для інвалідів та дітей-інвалідів).

10. Виплата допомоги здійснюється за видатковими касовими ордерами, шляхом поштового переказу або перерахування коштів на особисті банківські рахунки інвалідів, законних представників дітей-інвалідів, непрацюючих малозабезпечених осіб.

Особам, які не мають законних представників і не можуть самостійно пересуватися у зв'язку з хворобою або фізичною вадою, допомога виплачується тільки за разовими дорученнями шляхом поштового переказу.

У разі зняття інвалідності, смерті інваліда, дитини-інваліда, непрацюючої малозабезпеченої особи допомога не виплачується.

11. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому порядку.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про отримання та використання бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 97 від 15.02.2012}

13. Районні органи соціального захисту населення щомісяця до 10 числа наступного звітного періоду подають регіональним органам соціального захисту населення реєстри виплат (перерахування) допомоги для контролю за здійсненням відповідних видатків, які щомісяця до 15 числа наступного звітного періоду подають Мінсоцполітики звіт про використання бюджетних коштів.

Форми заяви, реєстру та звіту затверджуються Мінсоцполітики.

Мінсоцполітики щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає Мінфіну зведений звіт про використання бюджетних коштів.вгору