Документ 1579-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.03.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.03.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про державну
соціальну допомогу інвалідам з дитинства
та дітям-інвалідам"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 25, ст.342 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 2) такі зміни:
1. У частині першій статті 1 цифри і слова "I і II групи,
непрацюючі інваліди з дитинства III групи, а також" замінити
словом "і".
2. В абзаці четвертому частини першої статті 2 слово
"непрацюючим" виключити.
3. Статтю 3 викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Надбавка на догляд
Інвалідам з дитинства I групи встановлюється надбавка на
догляд за ними в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність.
Надбавка на догляд призначається одинокій матері (одинокому
батьку) незалежно від факту роботи і середньомісячного сукупного
доходу сім'ї, в якій виховується дитина-інвалід, і встановлюється
у розмірі: на дитину-інваліда віком до 6 років - 30 відсотків
прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, на
дитину-інваліда віком від 6 до 16 років - 50 відсотків
прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.
Надбавка на догляд, що призначається в інших випадках,
встановлюється у розмірі: на дитину-інваліда віком до 6 років -
30 відсотків прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, на
дитину-інваліда віком від 6 до 16 років - 50 відсотків
прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років - та за
умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї, в якій
виховується дитина-інвалід, за попередні шість місяців не
перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї.
Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 16 років
призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну,
піклувальнику, які не працюють і фактично здійснюють догляд за
дитиною-інвалідом".
4. У частині першій статті 4 цифри і слова "I і II групи,
непрацюючим інвалідам з дитинства III групи" виключити.
5. Статтю 5 викласти в такій редакції:
"Стаття 5. Строк виплати державної соціальної допомоги у разі
зміни групи інвалідності
У разі зміни групи інвалідності державна соціальна допомога у
новому розмірі виплачується інваліду з дитинства з дня зміни групи
інвалідності, якщо така зміна приводить до збільшення розміру, але
з місяця, наступного за тим, в якому встановлена нова група
інвалідності, при зменшенні розміру допомоги.
Якщо дитина-інвалід, на яку виплачувалася державна соціальна
допомога, по досягненні 16-річного віку визнана інвалідом з
дитинства, виплата допомоги продовжується у новому розмірі за її
заявою (недієздатним - за заявою опікуна) з дня встановлення групи
інвалідності в разі збільшення розміру допомоги, але з місяця,
наступного за тим, в якому дитині-інваліду встановлена група
інвалідності, при зменшенні розміру допомоги".
6. У частині п'ятій статті 8 слова і цифру "Непрацюючі
інваліди з дитинства III групи, а також" виключити.
7. У статті 10:
частину другу після слів "провадиться щомісячно" доповнити
словами "за поточний місяць";
у частині третій цифри і слова "I чи II групи" виключити.
8. Статтю 16 доповнити частиною другою такого змісту:
"У Державному бюджеті України статті видатків на надання
державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам є захищеними і фінансуються у першочерговому
порядку".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України
пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України, які
випливають із цього Закону;
забезпечити приведення нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 березня 2004 року
N 1579-IVвгору