Про Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України
Указ Президента України; Положення від 28.02.2006157/2006
Документ 157/2006, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.04.2010, підстава - 495/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 495/2010 ( 495/2010 ) від 02.04.2010 }
Про Національний центр з питань
євроатлантичної інтеграції України
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 333/2008 ( 333/2008 ) від 11.04.2008
N 997/2008 ( 997/2008 ) від 04.11.2008 }

З метою реалізації державної політики у сфері євроатлантичної
інтеграції, дальшого вдосконалення національної системи
координації співробітництва України з НАТО та відповідно до
пункту 28 статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Положення про Національний центр з питань
євроатлантичної інтеграції України (додається).
2. Призначити ГОРБУЛІНА Володимира Павловича - Радника
Президента України - виконуючого обов'язки Керівника Головної
служби оборонної політики Секретаріату Президента України -
головою Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції
України.

{ Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 997/2008 ( 997/2008 ) від 04.11.2008 }

4. Кабінету Міністрів України визначити умови оплати праці
працівників апарату Національного центру з питань євроатлантичної
інтеграції України.
5. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 11 січня 2003 року N 15
( 15/2003 ) "Про Національний центр з питань євроатлантичної
інтеграції України";
Указ Президента України від 12 лютого 2003 року N 123
( 123/2003 ) "Питання Національного центру з питань
євроатлантичної інтеграції України";
Указ Президента України від 21 лютого 2003 року N 159
( 159/2003 ) "Про внесення доповнення до Положення про
Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України";
пункт 54 змін, що вносяться до указів Президента України,
затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року
N 280 ( 280/2004 ) "Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких указів Президента України";
статтю 2 Указу Президента України від 25 березня 2004 року
N 364 ( 364/2004 ) "Про внесення змін до деяких указів Президента
України".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 28 лютого 2006 року
N 157/2006

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 28 лютого 2006 року N 157/2006
ПОЛОЖЕННЯ
про Національний центр з питань
євроатлантичної інтеграції України

1. Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції
України (далі - Національний центр) є дорадчим органом при
Президентові України.
2. Національний центр у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами
України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Національного центру є підготовка
висновків і рекомендацій щодо:
здійснення стратегічного планування та проведення єдиної
державної політики у сфері інтеграції України до НАТО;
розроблення системного підходу до поглиблення співпраці
України з НАТО в політичній, оборонній, економічній, правовій,
інформаційній, науковій та інших сферах і підготовки проектів
програмних документів стосовно дальшої інтеграції України до НАТО;
дальшого вдосконалення національної системи координації
співробітництва України з НАТО та підвищення ефективності контролю
заходів державних органів, здійснюваних ними у сфері
євроатлантичної інтеграції;
вдосконалення нормативно-правового регулювання
євроатлантичних процесів.
4. Національний центр відповідно до покладених на нього
завдань:
1) аналізує ефективність впровадження державної політики у
відносинах з НАТО та вносить пропозиції щодо основних напрямів її
реалізації;
2) опрацьовує пропозиції щодо координації заходів,
здійснюваних державними органами у сфері євроатлантичної
інтеграції;
3) здійснює експертизу проектів рішень державних органів у
сфері євроатлантичної інтеграції;
4) забезпечує моніторинг заходів, здійснюваних державними
органами щодо створення необхідних умов для входження України в
НАТО, готує підсумкові та звітні матеріали щодо стану виконання
щорічних цільових планів Україна - НАТО в рамках Плану дій
Україна - НАТО;
5) аналізує ефективність використання бюджетних асигнувань та
міжнародної фінансової допомоги, що спрямовуються на розвиток
співробітництва з євроатлантичними структурами;
6) аналізує виконання відповідних законодавчих актів та
міжнародних зобов'язань у сфері євроатлантичної інтеграції;
7) систематично інформує громадськість про свою діяльність,
стан та перспективи співробітництва України з НАТО;
8) бере в установленому порядку участь у тематичних
експертних консультаціях Україна - НАТО високого рівня в рамках
Інтенсифікованого діалогу щодо прагнень України стосовно членства
і відповідних реформ, у засіданнях Політичного і
Політико-військового керівного комітетів НАТО з Україною;
9) здійснює інші функції.
5. Національний центр для виконання покладених на нього
завдань має право в установленому порядку:
одержувати від органів виконавчої влади, підприємств, установ
і організацій необхідну інформацію, документи і матеріали;
користуватися інформаційними базами даних, автоматизованими
інформаційними системами;
скликати наради, організовувати конференції і семінари,
створювати в разі потреби відповідні робочі групи;
залучати фахівців відповідних установ, учених для розгляду
питань, що належать до його компетенції.
6. Національний центр під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з відповідними структурними підрозділами
Секретаріату Президента України, Апарату Верховної Ради України,
Секретаріату Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих
органів виконавчої влади.
7. Національний центр очолює голова, якого призначає та
увільняє від виконання обов'язків Президент України.
До складу Національного центру входять посадові особи Апарату
Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства
економіки України, Міністерства закордонних справ України,
Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ
України, Міністерства промислової політики України, Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства
фінансів України, Міністерства юстиції України, Державного
комітету телебачення та радіомовлення України, Служби безпеки
України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, Служби зовнішньої розвідки України, а
також за згодою народні депутати України - члени комітетів
Верховної Ради України у закордонних справах, з питань
національної безпеки і оборони та інші особи. { Абзац другий
пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 333/2008 ( 333/2008 ) від 11.04.2008 }
Персональний склад Національного центру затверджує Президент
України за поданням голови Національного центру.
8. Формою роботи Національного центру є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.
Засідання Національного центру є правомочним, якщо на ньому
присутні не менше половини його складу.
9. За результатами розгляду питань Національний центр ухвалює
рішення, які мають рекомендаційний характер.
Рішення Національного центру вважається прийнятим, якщо за
нього проголосували більшість його членів, присутніх на засіданні.
Рішення Національного центру оформлюється протоколом.
10. Загальне керівництво діяльністю Національного центру
здійснює його голова.
11. Для інформаційного, експертного та іншого забезпечення
діяльності Національного центру утворюється апарат, який
підпорядковується голові Національного центру.
Гранична чисельність працівників апарату Національного центру
визначається Президентом України.
Структура та штатна чисельність працівників апарату
Національного центру затверджується його головою.
Працівників апарату Національного центру призначає на посади
та припиняє їх повноваження на цих посадах Глава Секретаріату
Президента України.
12. Посадові особи апарату Національного центру є державними
службовцями.
13. Матеріально-технічне, соціально-побутове та інше
забезпечення діяльності Національного центру здійснюється
Державним управлінням справами.
14. Національний центр використовує в роботі бланк
установленого зразка.

Глава Секретаріату
Президента України О.РИБАЧУКвгору