Документ 1562-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.06.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про стимулювання розвитку регіонів"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 51, ст.756 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про стимулювання розвитку
регіонів" ( 2850-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р.,
N 51, ст. 548) такі зміни:
1) у статті 1:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"депресивна територія - регіон чи його частина (район, місто
обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим
значення), що визнаються депресивними за умов та у порядку,
визначених цим Законом";
доповнити абзацами п'ятим та шостим такого змісту:
"промисловий район - район, в якому частка зайнятих у
промисловості перевищує частку зайнятих у сільському господарстві,
а також райони, на території яких розташовані закриті або
перебувають у стадії закриття вугледобувні та вуглепереробні
підприємства;
сільський район - район, в якому частка зайнятих у сільському
господарстві перевищує частку зайнятих у промисловості";
2) статті 6 та 9 викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Депресивна територія
Депресивні території поділяються на такі групи:
регіон;
промисловий район;
сільський район;
місто обласного, республіканського в Автономній Республіці
Крим значення.
Території надається статус депресивної з метою створення
правових, економічних та організаційних засад для вжиття органами
державної влади та органами місцевого самоврядування особливих
заходів для стимулювання розвитку таких територій";
"Стаття 9. Соціально-економічні показники розвитку
території, за якими вона може бути визнана
депресивною
Територія може бути визнана депресивною в порядку,
встановленому статтею 10 цього Закону, у разі якщо
соціально-економічні показники її розвитку відповідають одночасно
всім умовам, визначеним відповідним пунктом частини другої цієї
статті для такої групи територій.
Депресивним може бути визнано:
1) регіон, в якому протягом останніх п'яти років середній
показник обсягу валового регіонального продукту (до 2004 року -
обсягу валової доданої вартості) на одну особу є найнижчим;
2) промисловий район, в якому протягом останніх трьох років
рівень зареєстрованого безробіття та частка зайнятих у
промисловості є значно вищими, а обсяг реалізованої промислової
продукції (робіт, послуг) на одну особу та рівень середньомісячної
заробітної плати є значно нижчими за відповідні середні показники
розвитку територій цієї групи;
3) сільський район, в якому протягом останніх трьох років
щільність сільського населення, коефіцієнт природного приросту
населення, рівень середньомісячної заробітної плати та обсяг
реалізованої сільськогосподарської продукції (робіт, послуг) на
одну особу є значно нижчими, а частка зайнятих у сільському
господарстві є значно вищою за відповідні середні показники
розвитку територій цієї групи;
4) місто обласного, республіканського в Автономній Республіці
Крим значення, в якому протягом останніх трьох років рівень
зареєстрованого, зокрема довготривалого, безробіття є значно
вищим, а рівень середньомісячної заробітної плати є значно нижчим
за відповідні середні показники розвитку територій цієї групи.
Граничні рівні відхилення соціально-економічних показників
розвитку територій, передбачених пунктами 2-4 частини другої цієї
статті, від середніх показників розвитку територій відповідних
груп визначаються Кабінетом Міністрів України";
3) частини першу та другу статті 10 після слова "обласного"
доповнити словами "республіканського в Автономній Республіці
Крим".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 25 червня 2009 року
N 1562-VIвгору