Документ 153-2002-п, поточна редакція — Редакція від 13.09.2018, підстава - 725-2018-п

{Пункт 25 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

Для забезпечення поточного моніторингу проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, зазначені документи подаються реципієнтом до Мінекономрозвитку.

{Пункт 25 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

Реципієнт (бенефіціар) сприяє вивченню Мінекономрозвитку стану реалізації проекту (програми) на місці.

26. Для забезпечення заключного моніторингу реципієнт подає бенефіціарові підсумковий звіт про досягнуті результати відповідно до визначених на початку проекту (програми) критеріїв за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.

{Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 623 від 04.07.2012, № 553 від 05.08.2015}

У випадку, передбаченому абзацом першим пункту 15 цього Порядку, підсумковий звіт про досягнуті результати подається бенефіціаром до Мінекономрозвитку.

{Абзац другий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

Для забезпечення заключного моніторингу проектів (програм), які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, підсумковий звіт про досягнуті результати відповідно до визначених на початку проекту (програми) критеріїв за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку подається реципієнтом до Мінекономрозвитку.

{Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

Для забезпечення заключного моніторингу проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, підсумковий звіт про досягнуті результати відповідно до визначених на початку проекту (програми) критеріїв за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку подається реципієнтом до Мінекономрозвитку.

{Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

{Пункт 26 в редакції Постанови КМ № 30 від 19.01.2011}

27. Неподання реципієнтом бенефіціарові або бенефіціаром до Мінекономрозвитку документів, зазначених у підпунктах 25 і 26 цього Порядку, вважається рівнозначним незадовільному впровадженню проекту (програми).

У разі неподання реципієнтом до Мінекономрозвитку документів, зазначених у пунктах 25 і 26 цього Порядку, щодо проектів (програм), що фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні, впровадження таких проектів (програм) вважається незадовільним.

{Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

У разі неподання реципієнтом до Мінекономрозвитку документів, зазначених у пунктах 25 і 26 цього Порядку, щодо проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства, впровадження цих проектів (програм) вважається незадовільним.

{Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

Мінекономрозвитку інформує донора про незадовільне впровадження таких проектів (програм) та порушує перед донором питання щодо зупинення їх реалізації до отримання Мінекономрозвитку документів, зазначених у пункті 25 цього Порядку.

{Пункт 27 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

{Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

28. Бенефіціар аналізує та подає кожного півріччя до 30 числа наступного місяця Мінекономрозвитку підписані координатором проекту (програми) результати поточного та/або заключного моніторингу згідно з додатком 7 до цього Порядку.

{Абзаци перший - четвертий пункту 28 замінено абзацом згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

Неподання реципієнтом документів, зазначених у пунктах 25 і 26 цього Порядку, бенефіціарові не може бути причиною невиконання бенефіціаром положень цього пункту.

{Пункт 28 в редакції Постанови КМ № 30 від 19.01.2011}

29. Мінекономрозвитку готує відповідні висновки, рекомендації та заходи щодо подальшого процесу залучення та використання міжнародної технічної допомоги.

Для цього у Міністерстві можуть утворюватись експертні ради, робочі групи із залученням представників відповідних органів виконавчої влади, незалежних експертів, представників донорів, виконавців і реципієнтів.

Акредитація виконавців (юридичних осіб - нерезидентів)

30. Для акредитації виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) до Мінекономрозвитку подаються:

лист-звернення від донора щодо акредитації виконавця (юридичної особи - нерезидента), в якому зазначаються його назва, юридична адреса, адреса в Україні, телефон і факс, ім'я, прізвище, посада офіційного представника в Україні, списки українського та іноземного персоналу в Україні;

легалізоване згідно з вимогами законодавства України доручення про надання повноважень представляти виконавця (юридичну особу - нерезидента) в Україні, в якому зазначається назва проекту (програми).

{Абзац третій пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011}

31. Усі документи, необхідні для акредитації виконавця (юридичної особи - нерезидента), подаються мовою оригіналів з обов'язковим офіційним перекладом українською мовою.

32. Мінекономрозвитку розглядає подані документи протягом 10 робочих днів починаючи від дня надходження зазначених документів і приймає рішення щодо акредитації виконавця (юридичної особи - нерезидента).

{Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 10.03.2017}

33. Акредитація виконавця (юридичної особи - нерезидента) підтверджується свідоцтвом за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку, яке підписується уповноваженою особою Мінекономрозвитку.

34. Свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги видається на строк дії договору (контракту) або проекту (програми).

Зазначене свідоцтво є:

підтвердженням статусу виконавця (юридичної особи - нерезидента) як такого, що забезпечує реалізацію проекту (програми) відповідно до положень міжнародного договору України;

підставою для звернення в установленому порядку щодо виготовлення спеціальних печаток і штампів виконавця, відкриття відповідних спеціальних рахунків в банках, відомості про які внесено до Державного реєстру банків, що використовуються для впровадження проектів (програм), одержання спеціальних службових карток і номерних знаків транспортних засобів для виконавців та їх іноземних працівників, інших спрямованих на реалізацію проекту (програми) дій, передбачених законодавством.

{Абзац четвертий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

35. Мінекономрозвитку подає щокварталу копії свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги до МЗС, ДФС.

{Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 10.03.2017}

36. Якщо в інформації, що міститься в документах, зазначених у пункті 30 цього Порядку, сталися будь-які зміни, акредитований виконавець (юридична особа - нерезидент) зобов'язаний надіслати у 5-денний строк письмове повідомлення про це Мінекономрозвитку і надати відповідні документи. На підставі цього Міністерство видає нове свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, якщо такі зміни не суперечать вимогам акредитації.

37. В акредитації може бути відмовлено у разі:

невідповідності поданих документів вимогам законодавства;

виявлення у поданих документах недостовірної інформації.

38. У разі продовження строку дії відповідного проекту (програми) виконавці (юридичні особи - нерезиденти) підлягають переакредитації в порядку, визначеному в пункті 30 цього Порядку.

39. Мінекономрозвитку має право анулювати рішення про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) у разі:

офіційного звернення виконавця (юридичної особи - нерезидента) щодо анулювання рішення про акредитацію;

припинення дії контракту на виконання проекту (програми);

анулювання рішення про державну реєстрацію проекту (програми).

{Абзац п’ятий пункту 39 виключено на підставі Постанови КМ № 553 від 05.08.2015}

40. Мінекономрозвитку протягом 5 робочих днів з моменту анулювання рішення про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) зобов'язане повідомити про це зазначеного виконавця, МЗС, ДФС та донора.

{Пункт 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 10.03.2017}

41. Після повідомлення щодо анулювання рішення про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) цей виконавець або уповноважена ним особа зобов'язана у 10-денний строк повернути до Мінекономрозвитку свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, надати довідку про закриття рахунку в уповноваженому банку.

{Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 10.03.2017}

{Пункт 42 виключено на підставі Постанови КМ № 553 від 05.08.2015}

Використання міжнародної технічної допомоги

43. Реципієнт забезпечує цільове використання міжнародної технічної допомоги під час реалізації проектів (програм).

44. Реципієнт забезпечує зарахування на баланс матеріальних цінностей, що надійшли в рамках проектів (програм), протягом 10 календарних днів.

Реципієнт забезпечує оприлюднення на власному веб-сайті або у засобах масової інформації відомостей про:

{Пункт 44 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

отримання будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів (програм), яке ввезено або придбано на митній території України, протягом 10 календарних днів з дати зарахування його на баланс;

{Пункт 44 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

укладення грантової угоди протягом 10 календарних днів з дати набрання нею чинності.

{Пункт 44 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

45. Реципієнт веде облік використаних коштів, які надаються в рамках міжнародної технічної допомоги у вигляді фінансових ресурсів (грантів), а бенефіціар за результатами моніторингу згідно з додатком 3 до цього Порядку здійснює нагляд за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги.

Мінекономрозвитку за результатами моніторингу згідно з додатком 3 до цього Порядку здійснює нагляд за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги в рамках проектів (програм), які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні.

{Пункт 45 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

Мінекономрозвитку за результатами моніторингу згідно з додатком 3 до цього Порядку здійснює нагляд за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги в рамках проектів (програм), які спрямовані на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства.

{Пункт 45 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

{Пункт 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011; в редакції Постанови КМ № 623 від 04.07.2012}

46. Бенефіціар порушує перед:

{Абзац перший пункту 46 в редакції Постанови КМ № 553 від 05.08.2015}

реципієнтом питання щодо усунення порушень у разі виявлення нецільового використання ним міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми);

{Абзац другий пункту 46 в редакції Постанови КМ № 553 від 05.08.2015}

виконавцем питання щодо усунення порушень у разі виявлення неналежної реалізації ним проекту (програми) міжнародної технічної допомоги.

{Абзац пункту 46 в редакції Постанови КМ № 553 від 05.08.2015}

У разі коли порушення не усунено у визначені бенефіціаром строки, бенефіціар зобов’язаний подати Мінекономрозвитку пропозиції щодо зупинення реалізації проекту (програми) до усунення реципієнтом та/або виконавцем виявлених порушень або у разі неможливості усунення виявлених порушень - щодо анулювання рішення про державну реєстрацію проекту (програми), що тягне за собою припинення проекту (програми).

{Абзац пункту 46 в редакції Постанови КМ № 553 від 05.08.2015}

У разі подання бенефіціаром зазначених пропозицій Мінекономрозвитку інформує:

донорів – про виявлені порушення, які не усунено та порушує перед ними питання щодо зупинення реалізації проекту (програми) до усунення реципієнтами та/або виконавцем виявлених порушень або у разі неможливості усунення виявлених порушень – щодо анулювання рішення про державну реєстрацію проекту (програми), що тягне за собою припинення проекту (програми);

{Абзац шостий пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

бенефіціара – про результати консультацій з донорами.

{Пункт 46 з змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011; в редакції Постанови КМ № 629 від 28.08.2013}

47. Мінекономрозвитку порушує перед:

реципієнтом питання щодо усунення порушень у разі виявлення нецільового використання ним міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні;

реципієнтом питання щодо усунення порушень у разі виявлення нецільового використання ним міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми), який спрямований на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства;

{Пункт 47 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

виконавцем питання щодо усунення порушень у разі виявлення неналежної реалізації ним проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні;

виконавцем питання щодо усунення порушень у разі виявлення неналежної реалізації ним проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, який спрямований на підтримку розвитку інститутів громадянського суспільства.

{Пункт 47 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 687 від 13.09.2017}

У разі коли порушення не усунено у визначені Мінекономрозвитку строки, Мінекономрозвитку інформує донора про виявлені порушення, які не усунено, та порушує перед ним питання щодо зупинення реалізації проекту (програми) до усунення реципієнтом та/або виконавцем виявлених порушень або у разі неможливості усунення виявлених порушень - щодо анулювання рішення про державну реєстрацію проекту (програми), що тягне за собою припинення проекту (програми).

{Порядок доповнено пунктом 47 згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

Реєстрація представництва донорської установи в Україні

48. Реєстрація представництва донорської установи в України, утворення якого передбачено міжнародним договором України, провадиться Мінекономрозвитку.

49. Для реєстрації представництва донорської установи в Україні до Мінекономрозвитку подаються:

лист-звернення від донора щодо реєстрації представництва донорської установи в Україні, в якому зазначаються його назва, юридична адреса, ім’я, прізвище, посада особи, уповноваженої представляти донорську установу в Україні, міжнародний договір України, яким передбачено утворення представництва донорської установи в Україні;

завірені донором копії установчих документів донорської установи;

легалізоване згідно з вимогами законодавства доручення донора про надання повноважень особі представляти донорську установу в Україні із зазначенням строку його дії.

50. Документи, необхідні для реєстрації представництва донорської установи в Україні, подаються мовою оригіналів з обов’язковим офіційним перекладом українською мовою.

51. Мінекономрозвитку розглядає подані документи протягом 10 робочих днів з дня їх надходження і приймає рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні.

52. Реєстрація представництва донорської установи в Україні підтверджується посвідченням, складеним за формою згідно з додатком 10 до цього Порядку, яке підписується уповноваженою особою Мінекономрозвитку та засвідчується печаткою Міністерства.

Мінекономрозвитку протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні зобов’язане повідомити про це МЗС, ДФС, ДМС, Адміністрації Держприкордонслужби з надсиланням копії посвідчення.

53. Посвідчення є підставою для одержання пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, та для відкриття рахунків у банках, відомості про які внесено до Державного реєстру банків.

54. Якщо в інформації, що міститься в документах, поданих для реєстрації представництва донорської установи в Україні, сталися будь-які зміни, таке представництво надсилає протягом п’яти робочих днів письмове повідомлення про це Мінекономрозвитку і оформлені відповідно до вимог пункту 49 цього Порядку документи та посвідчення. На підставі цього Міністерство видає нове посвідчення.

55. У реєстрації представництва донорської установи в Україні може бути відмовлено у разі:

невідповідності поданих документів документам, зазначеним у пункті 49 цього Порядку;

завершення строку легалізованого згідно з вимогами законодавства України доручення донора про надання повноважень особі представляти донорську установу в Україні.

У разі відмови у реєстрації представництва донорської установи в Україні Мінекономрозвитку протягом 10 робочих днів інформує про це донора.

56. У разі втрати (знищення) посвідчення про реєстрацію донорської установи в Україні видається його дублікат, для одержання якого подається до Мінекономрозвитку відповідне звернення.

57. Мінекономрозвитку має право анулювати рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні у разі:

офіційного звернення донора щодо анулювання рішення про реєстрацію представництва;

відсутності надання допомоги Україні в рамках проектів (програм) міжнародної технічної допомоги протягом 24 місяців.

58. Мінекономрозвитку протягом п’яти робочих днів з моменту анулювання рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні зобов’язане повідомити про це зазначеному представництву, МЗС, ДФС, ДМС, Адміністрації Держприкордонслужби та донору.

59. Після повідомлення щодо анулювання рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні таке представництво або уповноважена ним особа зобов’язані протягом 10 робочих днів повернути до Мінекономрозвитку оригінал посвідчення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні.

{Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ № 807 від 25.10.2017}


РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
проекту (програми) № ______

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 1301 від 07.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 553 від 05.08.2015, № 687 від 13.09.2017}Додаток 2
до Порядку

Зразок

ВІДОМОСТІ
про державну реєстрацію (перереєстрацію або анулювання рішення про реєстрацію) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги


з/п

Номер державної реєстрації проекту (програми)

Дата державної реєстрації (проекту)

Назва проекту (програми)

Реєстраційний номер проекту (програми), визначений донором (або номер контракту)

Кошторисна вартість

Строк та етапи виконання

Донор

Виконавець

Код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО виконавця за наявності

Реципієнт

Код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО реципієнта за наявності

Уповноважена особа
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)
КАРТКА
піврічного  моніторингу  проекту (програми)

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 623 від 04.07.2012}Додаток 4
до Порядку

СВІДОЦТВО №
про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомогиДодаток 5
до Порядку

ПЛАН ЗАКУПІВЛІ
товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги

{Порядок доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ № 1301 від 07.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}Додаток 6
до Порядку

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ
про досягнуті результати реалізації проекту (програми)

1. Загальна інформація

Назва проекту (програми)

Номер реєстраційної картки проекту (програми)

Звітний період

Дата підготовки звіту

Донор

Реципієнт

Бенефіціар

Виконавець

Кошторисна вартість


2. Результати реалізації проекту (програми)

Найменування заходу

Строк виконання

Результати виконання заходу*

Інформація про суму витрачених коштів міжнародної технічної допомоги для виконання заходу **

Проблемні питання

плановий

фактичнийКількісні та/або якісні критерії досягнення результативності проекту (програми)

Оцінка виконання зобов’язань донора (виконавця) проекту (програми), визначених у документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом

плановані

фактичні

3. Вплив реалізації проекту (програми)

Вплив проекту (програми) на розвиток відповідної галузі або регіону


Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)


__________

* Інформація про строки проведення семінарів, кількість їх учасників, тематику, надане обладнання, передані (розроблені) технології, роботу консультантів (радників), розроблені документи, публікації, а також про навчання, стажування спеціалістів, надані гранти, стипендії тощо.

** Інформація зазначається за наявності.

{Порядок доповнено додатком 6 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012}Додаток 7
до Порядку

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного та/або заключного моніторингу

1. Вихідні дані проекту (програми), у тому числі відомості про заплановану та фактичну дату початку реалізації проекту (програми) та її завершення; назву донора, виконавця, реципієнта та бенефіціара; координатора проекту (програми), інформація про наглядові ради та експертні групи, створені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою).

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів, у тому числі узагальнені результати впровадження проекту (програми), загальну суму витрачених коштів міжнародної технічної допомоги протягом строку реалізації проекту (програми), проблемні питання.

3. Порівняння запланованих кількісних та/або якісних критеріїв результативності проекту (програми) з досягнутими.

4. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціара про відповідність наданої донором (виконавцем) проекту (програми) потребам реципієнтів.

5. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми).

6. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів реалізації проекту (програми).

{Порядок доповнено додатком 7 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012}Додаток 8
до Порядку

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ
придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою)

{Порядок доповнено додатком 8 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012}Додаток 9
до Порядку

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ
придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов’язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги у пільговому режимі оподаткування
за _______________ 20__ року
(місяць)

{Порядок доповнено додатком 9 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 807 від 25.10.2017}Додаток 10
до Порядку

ПОСВІДЧЕННЯ
про реєстрацію представництва донорської установи в Україні

{Порядок доповнено додатком 10 згідно з Постановою КМ № 807 від 25.10.2017}вгору