Документ 1469-97-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.06.2010, підстава - 397-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 грудня 1997 р. N 1469
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 397 ( 397-2010-п ) від 02.06.2010 }
Про Міжгалузеву комісію з питань навігації і управління
транспортними засобами та іншими рухомими об'єктами
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 284 ( 284-99-п ) від 01.03.99
N 1506 ( 1506-99-п ) від 17.08.99
Розпорядженнями КМ
N 124-р ( 124-2000-р ) від 15.03.2000
N 582-р ( 582-2001-р ) від 13.12.2001
Постановами КМ
N 318 ( 318-2003-п ) від 12.03.2003
N 375 ( 375-2004-п ) від 24.03.2004
N 1379 ( 1379-2006-п ) від 04.10.2006 }

З метою вироблення єдиних підходів до здійснення
навігаційного забезпечення і підвищення безпеки руху всіх видів
транспортних засобів та інших рухомих об'єктів Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжгалузеву комісію з питань навігації і
управління транспортними засобами та іншими рухомими об'єктами у
складі згідно з додатком.
Голові Міжгалузевої комісії з питань навігації і управління
транспортними засобами та іншими рухомими об'єктами затвердити
персональний склад комісії та у разі потреби вносити до нього
зміни. ( Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 375
( 375-2004-п ) від 24.03.2004 )
2. Затвердити Положення про Міжгалузеву комісію з питань
навігації і управління транспортними засобами та іншими рухомими
об'єктами (додається).

Перший
віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО
Інд.34
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 1997 р. N 1469

СКЛАД
Міжгалузевої комісії з питань навігації
і управління транспортними засобами
та іншими рухомими об'єктами

Міністр транспорту, голова Комісії
Директор Департаменту оборонної, оборонно-промислової
політики та військово-технічного співробітництва Секретаріату
Кабінету Міністрів України, заступник голови Комісії
Перший заступник Міністра оборони, заступник голови Комісії
Перший заступник Міністра промислової політики, заступник
голови Комісії
Директор Центрального науково-дослідного інституту навігації
і управління Мінпромполітики, голова президії Українського
відділення Міжнародної академії навігації і управління рухом,
відповідальний секретар Комісії
Представники Верховної Ради України (за пропозицією Голови
Верховної Ради України)
Заступник Міністра транспорту
Заступник Міністра юстиції
Заступник Міністра економіки та з питань європейської
інтеграції
Заступник Міністра охорони навколишнього природного
середовища
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра внутрішніх справ
Заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Заступник Міністра освіти і науки
Заступник Голови Держкомзв'язку
Заступник Голови Держприкордонслужби
Заступник Голови Держкомзему
Перший заступник Генерального директора НКАУ
Перший заступник генерального директора ВАТ "Укртелеком"
Голова Державної комісії єдиного часу і еталонних частот
Керівник департаменту розвитку та координації транспортних
систем Мінтрансу
( Склад із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 284
( 284-99-п ) від 01.03.99, N 1506 ( 1506-99-п ) від 17.08.99, з
Розпорядженнями КМ N 124-р ( 124-2000-р ) від 15.03.2000, N 582-р
( 582-2001-р ) від 13.12.2001, в редакції Постанови КМ N 375
( 375-2004-п ) від 24.03.2004 )

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 1997 р. N 1469
ПОЛОЖЕННЯ
про Міжгалузеву комісію з питань навігації і управління
транспортними засобами та іншими рухомими об'єктами

1. Міжгалузева комісія з питань навігації і управління
транспортними засобами та іншими рухомими об'єктами (далі -
Комісія) є постійно діючим координаційним органом при Кабінеті
Міністрів України.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України,
міжнародними угодами України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
вироблення єдиних державних підходів до здійснення
навігаційного забезпечення і підвищення безпеки руху всіх видів
транспортних засобів та інших рухомих об'єктів, модернізації
існуючих засобів навігації, захисту зовнішньополітичних та
зовнішньоекономічних інтересів України як держави, що надає і
користується усіма видами послуг навігаційного забезпечення;
координація діяльності органів виконавчої влади, пов'язаної
із формуванням та реалізацією єдиних державних підходів у питаннях
навігації і управління рухомими об'єктами;
організація підготовки та погодження проектів
нормативно-правових актів з науково-технічного, фінансового,
матеріально-технічного, кадрового та іншого забезпечення
здійснення заходів для вдосконалення вітчизняної системи навігації
і управління рухомими об'єктами;
організація розроблення рекомендацій щодо спільного
використання засобів навігації і управління рухомими об'єктами
незалежно від їх призначення і належності;
контроль реалізації заходів, спрямованих на вдосконалення
вітчизняної системи навігації і управління рухомими об'єктами,
узагальнення результатів цього контролю.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) організує інформаційну, аналітичну, дослідну роботу з
розроблення проектів та проведення експертизи програмних,
нормативно-правових актів з навігації і управління рухомими
об'єктами, з підготовки проектів відповідних міжнародних
договорів;
2) забезпечує накопичення та аналіз інформації щодо стану і
ефективності функціонування вітчизняної системи навігації і
управління рухомими об'єктами;
3) готує пропозиції щодо організації фундаментальних
досліджень, розроблення і впровадження нових технологій та
технічних засобів у галузі навігації і управління рухомими
об'єктами, підвищення ефективності використання відповідного
науково-технічного та виробничого потенціалу України;
4) організує роботу з визначення пріоритетів у фінансуванні
навігаційних програм, з розроблення пропозицій щодо використання
кредитів та інвестицій для вдосконалення і розвитку вітчизняної
системи навігації і управління рухомими об'єктами, забезпечує
проведення державної експертизи відповідних проектів;
5) вживає заходи до створення та функціонування систем
контролю перевезення небезпечних вантажів;
6) аналізує результати здійснення взаємовигідного
міжнародного співробітництва у навігації і управлінні рухомими
об'єктами та розробляє рекомендації з цих питань.
5. Комісія має право:
1) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо
навігаційного забезпечення і підвищення рівня безпеки руху всіх
видів транспортних засобів та інших рухомих об'єктів;
2) одержувати безоплатно в установленому законодавством
порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій інформацію, матеріали і документи, необхідні для
виконання покладених на неї завдань;
3) утворювати у разі потреби постійні або тимчасові робочі
групи для забезпечення виконання покладених на неї завдань.
6. Комісію очолює Міністр транспорту. ( Абзац перший пункту 6
в редакції Постанови КМ N 318 ( 318-2003-п ) від 12.03.2003 )
Персональний склад Комісії затверджує голова Комісії. ( Абзац
другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 375
( 375-2004-п ) від 24.03.2004 )
Членами Комісії можуть бути державні службовці органів
виконавчої влади, а також військовослужбовці та представник
Українського відділення Міжрегіональної академії навігації і
управління рухом.
7. Комісія проводить свою роботу згідно з річними планами,
затвердженими на засіданні Комісії.
8. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру
потреби, але не рідше одного разу на півріччя. Голова Комісії у
разі потреби має право на позачергове її скликання.
Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не
менш як половина її членів.
Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується
головою Комісії, а у разі його відсутності - заступником голови.
9. Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, є
обов'язковими для розгляду центральними і місцевими органами
виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями. { Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1379
( 1379-2006-п ) від 04.10.2006 }
10. Організаційне забезпечення Комісії здійснює секретаріат
Комісії.
Положення про секретаріат затверджує голова Комісії.
11. Комісія має бланки із своїм найменуванням.
12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії
здійснюється Мінтрансом. ( Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 318 ( 318-2003-п ) від
12.03.2003 )вгору