Документ 1436-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.11.2012, підстава - 5456-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про мораторій на проведення суцільних рубок
на гірських схилах в ялицево-букових лісах
Карпатського регіону
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 13, ст.99 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2013, N 46, ст.640 -
зміни набирають чинності з 18.11.2012, крім положень, які
стосуються передачі повноважень від територіальних органів
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього
природного середовища, обласним, Київській, Севастопольській
міським державним адміністраціям, органам виконавчої влади
Автономної Республіки Крим, які набирають чинності з 18.05.2013 -
див. пункт 1 розділу II Закону N 5456-VI від 16.10.2012 }

Цей Закон встановлює мораторій на проведення суцільних рубок
в ялицево-букових деревостанах, рубок головного користування у
високогірних лісах, в лісах в лавинонебезпечних та селенебезпечних
басейнах та в берегозахисних ділянках лісу в Карпатському регіоні
України.
Завданням Закону є забезпечення екологічно збалансованого
лісокористування, запобігання проявам згубних наслідків природних
явищ, посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих,
санітарно-гігієнічних та інших корисних властивостей лісів,
охорона здоров'я населення та його естетичне виховання.
Відносини у галузі охорони, захисту, використання та
відтворення лісів регулюються Законом України "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), Лісовим кодексом
України ( 3852-12 ), цим Законом та іншими нормативно-правовими
актами.

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
вибіркові рубки - рубки, під час яких періодично вирубується
частина дерев перестійного і стиглого віку (при цьому способі
рубок ділянка постійно залишається вкритою лісовою рослинністю);
поступові (рівномірно-поступові, групово-поступові) рубки -
рубки, під час яких передбачається вирубка деревостану за кілька
прийомів;
вузьколісосічні рубки - рубки, під час яких на вузьких
лісосіках (завширшки до 50 метрів) вирубується весь деревостан, за
винятком насінників, життєздатного підросту і молодняку, цінних і
рідкісних видів дерев та чагарників, що підлягають збереженню;
пологі схили - схили стрімкістю до 11 градусів;
спадисті схили - схили стрімкістю 11 - 20 градусів;
стрімкі схили - схили стрімкістю 21 - 30 градусів на
південних і 21 - 35 градусів на північних схилах;
берегозахисні ділянки - смуги лісу завширшки 150 - 200 метрів
вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ, інших водних
об'єктів.
РОЗДІЛ II
ЗАБОРОНА РУБОК ГОЛОВНОГО КОРИСТУВАННЯ,
ОБМЕЖЕННЯ ОКРЕМИХ СПОСОБІВ РУБОК ТА КОНТРОЛЬ ЗА
ДОТРИМАННЯМ МОРАТОРІЮ НА РУБКИ
Стаття 2. Введення мораторію на рубки головного користування
З метою збереження корисних властивостей лісів та
забезпечення запобігання проявам згубних наслідків природних явищ
у Карпатському регіоні вводиться мораторій на проведення рубок
головного користування:
у високогірних лісах, що розташовані вище 1100 метрів над
рівнем моря;
у лісах в лавинонебезпечних басейнах (смуги лісу по верхній
його межі залежно від довжини безлісного схилу);
у лісах в селенебезпечних басейнах (усі ліси в зонах
формування селей, що встановлюються національною
гідрометеорологічною службою);
у берегозахисних ділянках лісу.
Стаття 3. Введення мораторію на проведення суцільних рубок
головного користування в ялицево-букових
деревостанах
На проведення суцільних рубок головного користування в
ялицево-букових деревостанах на стрімких схилах в усіх лісах
Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької
областей вводиться мораторій строком на 10 років.
Стаття 4. Обмеження рубок на пологих і спадистих схилах
На пологих і спадистих схилах в ялицево-букових деревостанах
проводяться тільки вибіркові, поступові і вузьколісосічні рубки.
Площа лісосік поступових рубок не повинна при цьому перевищувати в
лісах першої групи - 3 гектари, а в лісах другої групи -
5 гектарів. Ширина вузьколісосічних рубок не повинна перевищувати
50 метрів.
Стаття 5. Заборона суцільних рубок головного користування на
стрімких схилах
На стрімких схилах в особливо захисних ділянках лісу
забороняються усі способи рубок, крім вибіркових і поступових, при
цьому площа лісосік поступових рубок не повинна перевищувати в
лісах першої групи - 3 гектари, в лісах другої групи - 5 гектарів.
Стаття 6. Обмеження окремих способів рубок у смугах
відведення каналів, гідротехнічних та інших споруд
міжгосподарського значення
На ділянках із штучно створеними лісонасадженнями та
природними лісами у смугах відведення каналів, гідротехнічних
споруд та інших споруд міжгосподарського значення допускаються
лише рубки догляду та санітарні рубки, що проводяться згідно з
рекомендаціями органів лісового господарства.
Користувачі, що експлуатують такі канали та споруди, за
погодженням із органами державної лісової охорони в обов'язковому
порядку здійснюють посадку, догляд і охорону лісів у смугах
відведення каналів, гідротехнічних споруд та інших споруд
міжгосподарського значення.
Стаття 7. Екологічні та технологічні вимоги щодо розміщення
лісосік
З метою недопущення розвитку ерозійних процесів, збереження
та відтворення лісового фонду, створення сприятливих умов для
ведення лісового господарства вирубка лісу повинна здійснюватися
виключно за умов дотримання екологічних та технологічних вимог.
Розміщення лісосік вузьколісосічних рубок допускається тільки
в довжину по горизонталі, а на пересічному рельєфі - паралельно до
водотоків. Вздовж схилу лісосіка може розміщуватися лише у
виняткових випадках за погодженням з центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища, при відсутності небезпеки
виникнення ерозійних процесів і використанні підвісних механізмів
для трелювання. { Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 8. Контроль за дотриманням мораторію на рубки
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері
охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання, відтворення і охорони природних ресурсів,
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері лісового та мисливського господарства, забезпечують
постійний контроль за виконанням вимог екологічно безпечного та
збалансованого ведення лісового господарства, дотриманням
мораторію та обмеженням рубок згідно з вимогами, передбаченими
статтями 2 - 6 цього Закону. { Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI
( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
РОЗДІЛ III
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИРОДОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖІ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ
Стаття 9. Природозберігаючі вимоги щодо заготівлі та
вивезення деревини
Заготівля та вивезення деревини в гірських лісах Карпатського
регіону починаючи з 2005 року проводяться тільки з використанням
колісних та гужових засобів, повітряно-трелювальних установок, а
також з відновленням системи вузькоколійок та оптимізацією мережі
лісових доріг.
Розширити до 2010 року мережу лісовозних доріг з твердим
покриттям в лісах регіону до 10 кілометрів на 1000 гектарів.
Стаття 10. Розширення мережі природно-заповідних територій
та об'єктів
У Карпатському регіоні мережу природно-заповідних територій
та об'єктів розширити за рахунок збільшення частки та розширення
площ природних та біосферних заповідників, національних природних
та регіональних ландшафтних парків, заказників, заповідних урочищ,
пам'яток природи з доведенням до 2005 року рівня заповідності до
20 відсотків відповідно до законодавства.
Стаття 11. Розширення мережі природних лікувальних ресурсів
та естетичне виховання населення
Мережу санітарно-гігієнічних та оздоровчих лісів (ліси
населених пунктів, ліси зелених зон навколо населених пунктів і
промислових підприємств, ліси першого і другого поясів зон
санітарної охорони джерел водопостачання та ліси зон округів
санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій), а також
об'єктів використання мінеральних вод для бальнеологічного
лікування розширити до 15 відсотків від загальної площі лісів
Карпатського регіону.
Сприяти естетичному та екологічному вихованню населення
України шляхом впровадження дошкільних та шкільних освітніх
програм та тренінгів з охорони і захисту лісу.
РОЗДІЛ IV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування;
статті 3, 4, 5 набирають чинності з 1 січня 2001 року; стаття 9
набирає чинності з 1 січня 2005 року.
2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим
Законом;
протягом 2000 - 2001 років провести відмежування в натуру
прибережних захисних смуг і водоохоронних зон у Закарпатській,
Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях;
переглянути існуюче віднесення лісів Карпатського регіону до
категорії захисності з метою збільшення площі лісу, що має захисні
властивості, відповідно до вимог лісового законодавства;
запровадити до 2010 року систему заходів щодо широкого
лісовідновлення у корінних лісах, у тому числі на верхній межі
лісу, вздовж річок та потоків та на еродованих схилах, переважно
на основі природного лісовідновлення;
розробити до 2005 року програму впровадження технологій
вторинної переробки деревини та її відходів;
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
внесення змін до Лісового кодексу України та Закону України "Про
охорону навколишнього природного середовища" з метою сприяння
сталому екологічно збалансованому розвитку Карпатського регіону та
підтримки традиційних форм господарювання у регіоні.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 лютого 2000 року
N 1436-IIIвгору