Про Інститут проблем національної безпеки
Указ Президента України; Статут від 03.12.20031396/2003
Документ 1396/2003, поточна редакція — Редакція від 06.11.2008, підстава - 997/2008

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Інститут проблем національної безпеки
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 997/2008 ( 997/2008 ) від 04.11.2008 }

З метою вдосконалення системи розроблення наукових засад
забезпечення національної безпеки України п о с т а н о в л я ю:
1. Перетворити Український інститут досліджень навколишнього
середовища і ресурсів у Інститут проблем національної безпеки,
підпорядкувавши його Раді національної безпеки і оборони України.
2. Затвердити Статут Інституту проблем національної безпеки
(додається).

{ Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 997/2008 ( 997/2008 ) від 04.11.2008 }

4. Визнати такими, що втратили чинність, Укази Президента
України від 10 червня 1997 року N 520 ( 520/97 ) "Про питання щодо
утворення Українського інституту досліджень навколишнього
середовища і ресурсів" та від 16 лютого 1998 року N 119 ( 119/98 )
"Питання Українського інституту досліджень навколишнього
середовища і ресурсів".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 грудня 2003 року
N 1396/2003

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 3 грудня 2003 року N 1396/2003
СТАТУТ
Інституту проблем національної безпеки

I. Загальні положення
1. Інститут проблем національної безпеки (Institute of
National Security Problems - INSP, далі - Інститут) є державною
науково-дослідною установою.
Інститут утворено з метою забезпечення розроблення наукових
засад національної безпеки, підвищення наукової обгрунтованості та
ефективності державної політики, спрямованої на захист
національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи,
суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз у всіх
сферах життєдіяльності, а також для поліпшення
консультативно-дорадчого забезпечення діяльності Президента
України та Ради національної безпеки і оборони України із
зазначених питань.
2. У своїй діяльності Інститут керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, указами і розпорядженнями
Президента України, рішеннями Ради національної безпеки і оборони
України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Статутом.
3. Інститут підпорядкований Раді національної безпеки і
оборони України.
4. Інститут є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
Герба України і своїм найменуванням, а також штампи, бланки та
інші реквізити.
5. Адреса Інституту: 03680, м. Київ, Чоколівський
бульвар, 13.
II. Завдання та права Інституту
6. Основними завданнями Інституту є:
розроблення науково обгрунтованих пропозицій щодо
забезпечення національної безпеки та аналіз міжнародного досвіду
діяльності у цій сфері;
забезпечення Президента України, Ради національної безпеки і
оборони України, Кабінету Міністрів України концептуальними та
інформаційно-аналітичними матеріалами з проблем національної
безпеки;
прогнозування та оцінка можливих зовнішніх і внутрішніх
загроз національній безпеці, підготовка пропозицій щодо їх
запобігання та усунення, розв'язання особливо складних
економічних, соціальних, політичних, екологічних та інших проблем,
що можуть призвести до таких загроз;
розроблення пропозицій щодо впровадження в Україні
міжнародних стандартів та кращого іноземного досвіду з питань,
віднесених до сфери досліджень Інституту;
створення інформаційно-аналітичних систем підтримки
управлінських рішень;
підвищення кваліфікації спеціалістів та експертів з питань
національної безпеки.
7. Інститут для виконання покладених на нього завдань:
розробляє проекти Стратегії національної безпеки України,
концепцій і програм, науково-дослідні проекти, формує річні та
перспективні тематичні плани дослідних робіт і забезпечує їх
виконання, готує аналітичні доповіді, методичні матеріали та
рекомендації з питань забезпечення ефективної реалізації державної
політики у сфері національної безпеки;
бере участь у науково-методичному та інформаційному
забезпеченні розроблення та реалізації програм розвитку України;
накопичує, обробляє та узагальнює дані і знання, необхідні
для виконання завдань, покладених на Інститут, створює відповідні
банки даних, інформаційні системи, розробляє технології їх
використання;
вивчає іноземний досвід та готує пропозиції щодо його
використання в Україні, підтримує творчі зв'язки та співпрацює з
відповідними іноземними науковими та іншими установами і
організаціями, провідними вченими, створює спільні наукові
колективи, здійснює обмін спеціалістами, а також результатами
наукових досліджень та публікаціями;
проводить наукову експертизу результатів досліджень,
виконаних іншими установами та організаціями, організовує наукові
конференції, семінари і наради з питань, що належать до сфери його
діяльності;
здійснює видавничу діяльність, забезпечує розповсюдження в
установленому порядку результатів досліджень, сприяє підготовці та
підвищенню кваліфікації кадрів системи органів державного
управління, інформуванню населення про проблеми національної
безпеки і заходи, що вживаються для їх вирішення;
координує впровадження результатів проведених досліджень.
8. Інститут для виконання покладених на нього завдань має
право:
безоплатно одержувати від державних органів, установ та
організацій необхідну інформацію;
проводити наукові та інші конференції, семінари тощо;
видавати матеріали за результатами наукових досліджень та
здійснювати інші публікації;
відкривати філіали Інституту та інші відокремлені підрозділи
і затверджувати положення про них;
здійснювати інші дії, передбачені законодавством України.
III. Управління Інститутом
9. Загальне керівництво діяльністю Інституту здійснює
Секретар Ради національної безпеки і оборони України.
10. Інститут очолює директор, якого призначає на посаду та
звільняє з посади Президент України за поданням Секретаря Ради
національної безпеки і оборони України.
11. Директор:
організовує роботу Інституту, забезпечує виконання завдань,
передбачених Статутом та планами діяльності Інституту;
представляє Інститут у відносинах з органами виконавчої
влади, українськими та іноземними підприємствами, установами та
організаціями, міжнародними організаціями, укладає в установленому
порядку угоди від імені Інституту;
забезпечує розроблення і виконання планів наукових досліджень
та іншої діяльності Інституту;
укладає договори та контракти про виконання Інститутом
науково-дослідних робіт;
керує діяльністю вченої та експертних рад Інституту;
затверджує кошторис видатків Інституту, його штатний розпис
та посадові інструкції для працівників Інституту;
затверджує правила внутрішнього розпорядку Інституту;
розпоряджається в установленому законодавством порядку
коштами та майном Інституту, здійснює загальне керівництво
матеріально-технічним забезпеченням Інституту;
забезпечує комплектування штату Інституту кваліфікованими
кадрами, призначає на посади і звільняє з посад за погодженням з
Секретарем Ради національної безпеки і оборони України заступників
директора Інституту, вирішує питання призначення на посади і
звільнення з посад керівників відділів, ученого секретаря та інших
працівників Інституту;
представляє на підставі рішень вченої ради Інституту
працівників Інституту до присвоєння вченого звання професора та
старшого наукового співробітника;
заохочує працівників Інституту та накладає дисциплінарні
стягнення на них у встановленому законодавством порядку;
видає накази та здійснює відповідно до законодавства України
інші дії з метою забезпечення виконання завдань, покладених на
Інститут.
Директор несе персональну відповідальність за виконання
завдань, покладених на Інститут, установлює ступінь
відповідальності заступників директора та інших посадових осіб
Інституту.
12. Плани науково-дослідних робіт Інституту формуються з
урахуванням потреб Ради національної безпеки і оборони України і
затверджуються Секретарем Ради національної безпеки і оборони
України.
13. Основними структурними підрозділами Інституту є відділи,
які забезпечують виконання завдань, покладених на Інститут.
У разі необхідності в Інституті можуть бути створені
відділення, наукові лабораторії та інші структурні підрозділи.
Гранична чисельність працівників Інституту визначається
Президентом України. { Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Указом
Президента N 997/2008 ( 997/2008 ) від 04.11.2008 }
Організаційну структуру Інституту затверджує Секретар Ради
національної безпеки і оборони України.
14. В Інституті здійснюється підготовка наукових кадрів через
аспірантуру та докторантуру, а також забезпечується підвищення
кваліфікації співробітників.
За рішенням Вищої атестаційної комісії України в Інституті
можуть бути створені відповідні спеціалізовані вчені ради для
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та
доктора наук.
15. З метою забезпечення обгрунтованого прийняття рішень з
питань формування напрямів наукових досліджень Інституту та
вирішення інших завдань створюється вчена рада Інституту.
До складу вченої ради входять директор та заступники
директора Інституту, завідувачі відділів, провідні вчені Інституту
та інших наукових установ, відповідальні працівники державних
органів.
У разі потреби при вченій раді можуть бути створені секції за
напрямами наукових досліджень на чолі з провідними вченими.
Положення про вчену раду, її структуру та персональний склад
затверджує Секретар Ради національної безпеки і оборони України.
16. Для здійснення експертизи проектів найважливіших
державних програм та інших проектів з питань, що належать до
компетенції Інституту, можуть бути створені експертні ради
Інституту.
До складу таких експертних рад можуть входити працівники
Інституту, а також провідні фахівці інших наукових установ і
організацій та державних органів.
17. Для контролю за видавничою діяльністю та надання дозволу
на публікацію матеріалів Інституту створюється експертна комісія.
IV. Майно та господарська діяльність Інституту
18. Майно Інституту складають матеріальні та нематеріальні
активи, а також інші цінності, вартість яких відображається в
самостійному балансі.
Інституту можуть належати будівлі, споруди, обладнання,
прилади, транспортні засоби та інше майно відповідно до
законодавства та мети утворення Інституту.
19. Майно Інституту є державною власністю і належить йому на
праві оперативного управління.
20. Відчуження майна, закріпленого за Інститутом,
здійснюється за погодженням з Секретарем Ради національної безпеки
і оборони України у порядку, встановленому законодавством.
21. Інститут має право в установленому порядку за погодженням
з Секретарем Ради національної безпеки і оборони України здавати в
оренду підприємствам, організаціям та установам, а також
громадянам нерухоме майно, устаткування, транспортні засоби,
інвентар та інші матеріальні цінності, які належать йому на праві
оперативного управління, а також списувати їх з балансу.
22. Інститут може надавати у користування за плату на
пільгових умовах приміщення лікувальним пунктам, їдальням, іншим
підприємствам та установам, що забезпечують обслуговування його
працівників і розташовані на території Інституту.
23. Фінансування Інституту здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету, а також коштів, що надходять за виконання
науково-дослідних робіт на договірній основі та з інших джерел, не
заборонених законом.
24. Інститут має право в установленому порядку здійснювати
господарську діяльність і самостійно розпоряджатися доходами від
такої діяльності та майном, придбаним за рахунок цих доходів.
25. Умови оплати праці працівників Інституту визначаються
Кабінетом Міністрів України.
26. Перевірка фінансово-господарської та іншої діяльності
Інституту здійснюється згідно із законодавством України.
V. Ліквідація і реорганізація Інституту
27. Ліквідація і реорганізація Інституту здійснюються за
рішенням Президента України в порядку, встановленому
законодавством України.

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору