Документ 1328/97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.07.2000, підстава - 889/2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )
Про Комісію з питань ядерної політики
та екологічної безпеки при Президентові України

З метою підвищення ефективності діяльності Комісії з питань
ядерної політики та екологічної безпеки при Президентові України
п о с т а н о в л я ю:
1. Затвердити Положення про Комісію з питань ядерної політики
та екологічної безпеки при Президентові України (додається).
2. Затвердити персональний склад Комісії з питань ядерної
політики та екологічної безпеки при Президентові України
(додається).
3. Покласти на Апарат Ради національної безпеки і оборони
України фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності
Комісії.
4. Визнати такими, що втратили чинність: статті 2 і 4 Указу Президента України від 9 березня 1995 року
N 191 ( 191/95 ) "Про заходи щодо забезпечення формування
державної ядерної політики та екологічної безпеки"; Указ Президента України від 17 березня 1995 року N 235
( 235/95 ) "Про Положення про Комісію з питань ядерної політики та
екологічної безпеки".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 грудня 1997 року
N 1328/97

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 4 грудня 1997 року N 1328/97
ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань ядерної політики та
екологічної безпеки при Президентові України

1. Комісія з питань ядерної політики та екологічної безпеки
при Президентові України (далі - Комісія) є
консультативно-дорадчим органом у сфері ядерної політики та
екологічної безпеки.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є: внесення Президентові України, Раді національної безпеки і
оборони України пропозицій щодо формування та реалізації державної
ядерної політики, забезпечення радіаційної, екологічної безпеки; участь у розробленні проектів законів України, актів
Президента України, загальнодержавних, регіональних та інших
програм з питань, що належать до її повноважень; вивчення та узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду
вирішення проблем, пов'язаних з ядерною, радіаційною та
екологічною безпекою, використанням ядерної енергії, внесення у
встановленому порядку пропозицій щодо впровадження в Україні
новітніх досягнень.
4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право: одержувати у встановленому порядку безоплатно від центральних
і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій необхідну для її діяльності інформацію; утворювати, в разі потреби, робочі та експертні комісії,
групи, залучати до роботи в них представників центральних і
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій, провідних учених і фахівців (за погодженням з
їх керівниками); організовувати розроблення і виконання наукових та інших
проектів, проводити наукові конференції, семінари, наради з
питань, що належать до сфери діяльності Комісії.
5. Комісія утворюється у складі голови, заступників голови,
відповідального секретаря та членів Комісії, які працюють на
громадських засадах. Голову Комісії призначає Президент України за поданням
Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Персональний склад Комісії затверджує Президент України за
поданням голови Комісії, погодженим з Секретарем Ради національної
безпеки і оборони України.
6. Основною формою роботи Комісії є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня
більшість її членів. Головує на засіданнях голова Комісії, а в разі його
відсутності - один із заступників голови Комісії. Для участі у засіданнях Комісії можуть бути запрошені
представники центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації,
підприємств, установ, організацій, провідні вчені та спеціалісти.
7. За результатами розгляду питань Комісія приймає рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували
більш як половина членів Комісії від її складу. Рішення Комісії оформляється протоколом і підписується усіма
присутніми на засіданні членами Комісії. Член Комісії, який не згодний з прийнятим рішенням, може
викласти у письмовій формі окрему думку, яка додається до
протоколу засідання Комісії.
8. Комісія використовує у роботі бланки зі своїм
найменуванням.
9. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності
Комісії здійснює Апарат Ради національної безпеки і оборони
України.

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 4 грудня 1997 року N 1328/97
СКЛАД
Комісії з питань ядерної політики та екологічної
безпеки при Президентові України

КУХАР - академік НАН України, голова
Валерій Павлович Комісії
НІГМАТУЛЛІН - президент Національної
Нур Рашитович енергогенеруючої компанії
"Енергоатом", заступник голови
Комісії
СТОГНІЙ - академік НАН України, заступник
Борис Сергійович голови Комісії
ШМАРІН - державний експерт - завідувач
Петро Леонтійович сектора Апарату Ради національної
безпеки і оборони України,
заступник голови Комісії
ШВИТАЙ - головний консультант Апарату Ради
Володимир Альбертович національної безпеки і оборони
України, секретар Комісії
БАР'ЯХТАР - віце-президент НАН України,
Віктор Григорович академік НАН України
БЄЛОВ - директор Національного інституту
Олександр Федорович стратегічних досліджень
ВИШНЕВСЬКИЙ - академік НАН України Іван Миколайович
ГУДИМА - заступник Міністра закордонних
Борис Миколайович справ України
ІЛЬГОВ - начальник Головного управління
Володимир Васильович Служби безпеки України
КАЛЬЧЕНКО - Міністр України з питань
Валерій Михайлович надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
КЛЮЧНИКОВ - директор Міжгалузевого
Олександр Олександрович науково-технічного центру "Укриття"
КОСТЕНКО - Міністр охорони навколишнього
Юрій Іванович природного середовища та ядерної
безпеки України
ЛАПШИН - директор Національного наукового
Володимир Ілліч центру "Харківський
фізико-технічний інститут"
ЛІПІНСЬКИЙ - Голова Державного комітету України
В'ячеслав Миколайович по гідрометеорології
МАЗОР - начальник управління екології
Ігор Григорович Головного управління військ
радіаційного, хімічного та
біологічного захисту Генерального
Штабу Збройних Сил України
ПАВЛОВСЬКИЙ - Голова Комітету Верховної Ради
Михайло Антонович України з питань ядерної політики
та ядерної безпеки (за згодою)
СЕРДЮК - Міністр охорони здоров'я України Андрій Михайлович
СМИШЛЯЄВ - перший заступник Міністра охорони
Олександр Євгенович навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України -
Керівник Адміністрації ядерного
регулювання України
ФРІДМАН - перший заступник Міністра
Микола Абрамович енергетики України - Голова
Державного департаменту з питань
ядерної енергетики
ШЕБЕРСТОВ - Міністр енергетики України Олексій Миколайович
ШЕСТОПАЛОВ - академік НАН України В'ячеслав Михайлович
ШТЕЙНБЕРГ - генеральний директор товариства з
Микола Олександрович обмеженою відповідальністю
"Атомаудит".

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВвгору