Про Положення про Міністерство промислової політики України
Указ Президента України; Положення від 01.12.19971321/97
Документ 1321/97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.04.2000, підстава - 625/2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 625/2000 від 26.04.2000 )
Про Положення про Міністерство промислової
політики України
1. Затвердити Положення про Міністерство промислової політики
України (додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента
України від 21 червня 1996 року N 457 ( 457/96 ) "Про Положення
про Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу
і конверсії України".
3. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у
відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 грудня 1997 року
N 1321/97

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 1 грудня 1997 року N 1321/97

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство промислової політики України

1. Міністерство промислової політики України (далі -
Мінпромполітики України) є центральним органом виконавчої влади,
який забезпечує проведення в життя державної політики в галузі
військово-промислового комплексу, конверсії, машинобудування,
металургійної, хімічної, легкої, деревообробної промисловості,
виробництва дорогоцінних металів, коштовного каміння та інших
галузях промисловості України.
2. Мінпромполітики України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, указами і
розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів
України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень
Мінпромполітики України організовує виконання актів законодавства,
здійснює систематичний контроль за їх реалізацією. Мінпромполітики України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції, спрямовані на вдосконалення цього законодавства, та у
встановленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України,
Кабінету Міністрів України.
3. Основними завданнями Мінпромполітики України є: підготовка пропозицій щодо формування державної промислової
політики та механізму її реалізації; розроблення прогнозних стратегічних напрямів розвитку
промисловості України, структурної інвестиційної політики у цій
сфері, аналіз фінансового стану розвитку промисловості; підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності
продукції підприємств, віднесених до сфери діяльності
Мінпромполітики України; розроблення проектів державних програм розвитку промисловості
України, координація діяльності органів виконавчої влади щодо їх
виконання; участь у підготовці пропозицій, спрямованих на створення та
вдосконалення механізму державного регулювання розвитку
промисловості України; участь у розробленні пропозицій щодо розвитку
мінерально-сировинної бази, у створенні економічного механізму
промислового природокористування, охорони довкілля; створення правових та економічних умов, що стимулюють
прискорення інноваційних та інвестиційних процесів у
промисловості, налагодження інтегрованих міжнародних господарських
зв'язків.
4. Мінпромполітики України відповідно до покладених на нього
завдань: 1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики
у підпорядкованих йому галузях промисловості, розробленні проектів
Державного бюджету України, загальнодержавних програм економічного
і соціального розвитку України, макроекономічних та міжгалузевих
балансів; 2) розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів
розвитку галузей, прогнозує розвиток у виробничій,
науково-технічній, фінансовій, соціальній та інших сферах
діяльності; 3) координує діяльність підприємств, що належать до сфери
його управління, у реалізації єдиної науково-технічної та
інвестиційної політики в інтересах розвитку промислового
потенціалу держави, забезпечення охорони праці, екологічної
безпеки; 4) бере участь у забезпеченні виконання робіт і поставок
продукції для державних потреб, формуванні та організації
виконання державного оборонного замовлення, розробляє пропозиції
щодо розвитку міжнародного співробітництва у машинобудуванні,
військово-промисловому комплексі та інших галузях промисловості; 5) координує зовнішньоекономічну діяльність підприємств, що
належать до сфери його управління, щодо виконання міжнародних
договорів і угод з питань розвитку промислового комплексу держави,
у межах своєї компетенції вживає заходів щодо вдосконалення
зовнішньоекономічної діяльності підприємств, захисту їх інтересів
на зовнішньому ринку; 6) бере участь у підготовці та укладанні міжнародних
договорів України у порядку, встановленому чинним законодавством; 7) здійснює в межах повноважень, визначених законодавством,
функції управління майном підприємств, що належать до сфери його
управління, сприяє створенню необхідних умов для співробітництва
підприємств різних форм власності з метою задоволення державних
потреб; 8) сприяє розвитку нових організаційних форм і структур у
промисловому секторі економіки та розробленню механізмів
структурної політики на горизонтальному рівні на основі
стимулювання розвитку міжгалузевих зв'язків та
фінансово-промислових груп; 9) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо визначення
особливостей приватизації підприємств, що належать до сфери його
управління, одержання пільгових кредитів і кредитування
підприємств; 10) бере участь у підготовці пропозицій щодо формування та
реалізації державної цінової політики у сфері промисловості; 11) розробляє відповідно до завдань і пріоритетних напрямів
розвитку галузей відповідні фінансово-економічні та інші
нормативи, механізм їх запровадження, затверджує галузеві
стандарти; 12) бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної
політики у галузях промисловості, що належать до сфери його
управління; 13) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності економіки у межах повноважень,
визначених законодавством; 14) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно охорони державної таємниці, здійснює контроль за
її збереженням у центральному апараті Мінпромполітики України, на
підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери
його управління; 15) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених
на нього завдань,
5. Мінпромполітики України має право: залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції; представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних угод
України; одержувати у встановленому законодавством порядку від
міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань; скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції; притягати до дисциплінарної відповідальності керівників
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його
управління; самостійно або за участю роботодавців - підприємств
колективної та приватної форм власності проводити переговори і
укладати галузеві угоди з представниками найманих працівників.
6. Мінпромполітики України у процесі виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами
інших держав.
7. Мінпромполітики України в межах своїх повноважень на
основі та на виконання актів законодавства видає накази,
організовує і контролює їх виконання. Нормативно-правові акти Мінпромполітики України підлягають
державній реєстрації у встановленому законодавством порядку. У випадках, передбачених законодавством, рішення
Мінпромполітики України є обов'язковими для виконання центральними
і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх
форм власності та громадянами. Мінпромполітики України у разі потреби видає разом з іншими
центральними органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування спільні акти.
8. Мінпромполітики України очолює Міністр, якого призначає на
посаду та звільняє з посади у встановленому порядку Президент
України. Міністр має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади відповідно до законодавства. Розподіл
обов'язків між заступниками провадить Міністр. Міністр здійснює керівництво Мінпромполітики України і несе
відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів
України за виконання покладених на Мінпромполітики України
завдань, визначає ступінь відповідальності заступників Міністра,
керівників підрозділів Мінпромполітики України.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Мінпромполітики України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності та питань розвитку галузі у
Мінпромполітики України утворюється колегія у складі Міністра,
заступників Міністра (за посадою), а також інших керівних
працівників Мінпромполітики України. До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Мінпромполітики України. Членів колегії затверджує і увільняє від обов'язків Кабінет
Міністрів України. Рішення колегії проводяться в життя наказами Мінпромполітики
України.
10. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо головних напрямів розвитку науки і техніки, обговорення
найважливіших програм та з інших питань у Мінпромполітики України
утворюється науково-технічна рада з учених і висококваліфікованих
спеціалістів. Для розгляду найважливіших питань соціально-економічного
розвитку і розроблення пропозицій щодо їх вирішення у
Мінпромполітики України утворюється економічна рада з провідних
спеціалістів, керівників підприємств, установ та організацій
незалежно від форм власності. Склад науково-технічної та економічної ради і положення про
них затверджує Міністр. У Мінпромполітики України можуть утворюватися інші дорадчі та
консультативні органи, склад яких і положення про які затверджує
Міністр.
11. Граничну чисельність працівників та структуру
центрального апарату Мінпромполітики України затверджує Кабінет
Міністрів України. Штатний розпис центрального апарату Мінпромполітики України
затверджується відповідно до законодавства. Положення про структурні підрозділи центрального апарату
Мінпромполітики затверджує Міністр.
12. Мінпромполітики України є юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВвгору