Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 639
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.2016130
Документ 130-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.02.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.03.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 лютого 2016 р. № 130
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 639

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 639 “Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 15, ст. 622; 2004 р., № 19, ст. 1322; 2011 р., № 79, ст. 2909; 2013 р., № 76, ст. 2816) зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 868 “Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 639 та затвердження Порядку розрахунку платежів за надання в концесію вітрових електростанцій” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 31, ст. 1395);

постанову Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 319 “Про затвердження Методики розрахунку платежів за надання концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 11, ст. 486).

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 2016 р. № 130

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 639

1. Пункт 4 постанови виключити.

2. Методику розрахунку концесійних платежів, затверджену зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2000 р. № 639
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 2016 р. № 130)

МЕТОДИКА
розрахунку концесійних платежів

1. Концесійний платіж за право на управління (експлуатацію) майном підприємств, їх структурних підрозділів, що є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів, яке використовується для забезпечення завершеного циклу виробництва продукції (робіт, послуг) та добудови об’єкта незавершеного будівництва, визначається концесієдавцем за результатами концесійного конкурсу та розраховується одним із таких способів:

1) як частка (у відсотках) вартості наданого у концесію об’єкта за результатами його оцінки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Розрахунок концесійного платежу проводиться за такою формулою:

де Вф - вартість наданого у концесію об’єкта, скоригована на індекс інфляції за відповідний період;

X% - ставка концесійного платежу, відсотків;

n - звітний період (квартал (4)/рік (1);

де Вб - вартість наданого у концесію об’єкта за результатами його оцінки (переоцінки), проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

Iк - індекс інфляції з дати проведення оцінки (переоцінки) наданого у концесію об’єкта до моменту нарахування концесійного платежу за звітний період.

Для зазначеного способу розрахунку концесійного платежу мінімальний розмір ставки концесійного платежу визначається Мінекономрозвитку (за зверненням концесієдавця) залежно від сфери господарської діяльності, в якій об’єкт державної або комунальної власності надано в концесію, на підставі статистичних даних щодо залишкової вартості основних засобів та чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), підготовлених Держстатом на підставі форм фінансової звітності підприємств, за видами економічної діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010.

Мінімальний розмір ставки концесійного платежу Хмін% (у відсотках) розраховується за такою формулою:

де Дсф - середньоарифметичне значення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у сфері господарської діяльності, в якій об’єкт державної або комунальної власності надано в концесію, за три роки, що передують року укладення концесійного договору;

ЗВоз - середньоарифметичне значення залишкової вартості основних фондів у сфері господарської діяльності, в якій об’єкт державної або комунальної власності надано у концесію, за три роки, що передують року укладення концесійного договору. При цьому залишкова вартість основних фондів визначається як середньоарифметичне значення залишкової вартості основних засобів на початок звітного періоду та залишкової вартості основних засобів на кінець звітного періоду;

2) як частка (у відсотках) чистого доходу від провадження концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням суми фіксованого концесійного платежу, визначеної за результатами концесійного конкурсу.

Розрахунок концесійного платежу проводиться за такою формулою:

де Дч - чистий дохід від провадження концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за відповідний звітний період (квартал/рік);

Х% - ставка концесійного платежу, відсотків;

Фпл - сума фіксованого концесійного платежу, визначена за результатами концесійного конкурсу;

3) як частка (у відсотках) вартості наданого у концесію об’єкта за результатами його оцінки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, та частка (у відсотках) чистого доходу від провадження концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Розрахунок концесійного платежу проводиться за такою формулою:

де Вф - вартість наданого у концесію об’єкта, скоригована на індекс інфляції за відповідний період;

Х1% та Х2% - ставки концесійного платежу, відсотків;

n - звітний період (квартал (4)/рік (1);

Дч - чистий дохід від провадження концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за відповідний звітний період (квартал/рік).

Розмір ставки концесійного платежу визначається концесієдавцем за результатами концесійного конкурсу з урахуванням показників рентабельності відповідної сфери господарської діяльності, в якій об’єкт державної або комунальної власності надано у концесію (чим вищий показник рентабельності, тим вищий відсоток концесійного платежу), та розміру інвестицій концесіонера в наданий у концесію об’єкт (чим більше концесіонер інвестує в об’єкт, тим нижчий відсоток концесійного платежу).

Вибір способу розрахунку концесійного платежу здійснюється концесієдавцем самостійно з урахуванням сфери господарської діяльності, в якій об’єкт державної або комунальної власності надано в концесію.

Концесійний платіж за право на добудову об’єкта незавершеного будівництва встановлюється з дати одержання концесіонером доходу від експлуатації наданого у концесію об’єкта, але не пізніше ніж через шість місяців після ведення його в експлуатацію, визначеного умовами концесійного договору.

2. Концесійний платіж за право на створення (будівництво) нового об’єкта визначається концесієдавцем за результатами концесійного конкурсу, розраховується як частка (у відсотках) чистого доходу від провадження концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та встановлюється з дати одержання концесіонером визначеного умовами концесійного договору доходу від експлуатації наданого у концесію об’єкта, але не пізніше ніж через шість місяців після введення його в експлуатацію.

Розрахунок концесійного платежу проводиться за такою формулою:

де Дч - чистий дохід від провадження концесійної діяльності (реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за відповідний звітний період (квартал/рік);

Фпл - сума фіксованого платежу, визначена за результатами концесійного конкурсу.

Розмір ставки концесійного платежу визначається концесієдавцем за результатами концесійного конкурсу з урахуванням показників рентабельності відповідної сфери господарської діяльності, в якій об’єкт державної або комунальної власності надано в концесію (чим вищий показник рентабельності, тим вищий відсоток концесійного платежу), та розміру інвестицій концесіонера в наданий у концесію об’єкт (чим більше концесіонер інвестує в об’єкт, тим нижчий відсоток концесійного платежу).”.вгору