Про Положення про Державний комітет рибного господарства України
Указ Президента України; Положення від 06.11.19971250/97
Документ 1250/97, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.06.2000, підстава - 772/2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 772/2000 від 07.06.2000 )
Про Положення про Державний комітет
рибного господарства України
1. Затвердити Положення про Державний комітет рибного
господарства України (додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента
України від 20 січня 1995 року N 72 ( 72/95 ) "Про Положення про
Міністерство рибного господарства України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 листопада 1997 року
N 1250/97

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 листопада 1997 року
N 1250/97
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет рибного господарства
України
1. Державний комітет рибного господарства України (далі -
Держкомрибгосп України) є центральним органом виконавчої влади,
який забезпечує проведення державної політики у сфері розвитку
рибного господарства, охорони, відтворення і раціонального
використання водних живих ресурсів, здійснює керівництво дорученою
йому галуззю та несе відповідальність за її стан і розвиток.
2. Держкомрибгосп України у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням. У межах своїх повноважень Держкомрибгосп України
організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний
контроль за їх реалізацією. Держкомрибгосп України узагальнює практику застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства і у встановленому
порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету
Міністрів України.
3. Основними завданнями Держкомрибгоспу України є: задоволення потреб суспільного виробництва та населення в
рибопродукції з високими споживчими властивостями, що забезпечують
конкурентоспроможність цієї продукції на внутрішньому і
зовнішньому ринках; організація вивчення стану запасів водних живих ресурсів, їх
охорони та відтворення, підготовка пропозицій щодо проектних
обсягів допустимих виловів, розроблення науково обгрунтованого
режиму промислу і комплексних заходів підвищення біопродуктивності
рибогосподарських водойм, континентального шельфу та виключної
(морської) економічної зони України; реалізація єдиної технічної та інвестиційної політики,
впровадження у виробництво прогресивних технологій, досягнень
науки, техніки і передового досвіду, проведення комплексного
аналізу соціально-економічного і науково-технічного розвитку
рибного господарства України; здійснення заходів економічного стимулювання
товаровиробників, створення рівних умов для розвитку різних форм
власності та господарювання в рибному господарстві.
4. Держкомрибгосп України відповідно до покладених на нього
завдань: 1) бере участь у формуванні та забезпечує проведення
державної політики в галузі рибного господарства, спрямованої на
виробництво конкурентоспроможної продукції з пріоритетним
розвитком ресурсо- та енергозберігаючих технологій; 2) організовує охорону водних живих ресурсів і середовища їх
перебування, роботи, пов'язані з їх відтворенням; 3) здійснює управління у галузі рибного господарства,
контролює у межах своєї компетенції рибогосподарську діяльність
юридичних та фізичних осіб, координує роботу інших спеціально
уповноважених органів виконавчої влади у цій сфері; 4) організовує промислове видобування риби, інших водних
живих ресурсів, а також любительське і спортивне рибальство,
здійснює у межах своєї компетенції контроль у цій сфері; 5) розробляє проекти лімітів використання рибних ресурсів та
інших об'єктів водного промислу і після затвердження у
встановленому законодавством порядку розподіляє їх на квоти та
доводить до відповідних органів і користувачів; 6) вживає заходів щодо ефективної переробки добутих водних
живих ресурсів, дотримання вимог актів законодавства з питань
санітарно-епідемічного благополуччя населення; 7) організовує роботу зі стандартизації, сертифікації та
контролю за додержанням вимог нормативних актів щодо якості
продукції, а також здійснює експертну оцінку програм і проектів з
цих питань у галузі рибного господарства; 8) проводить науково-технічну політику у галузі племінного
рибництва, забезпечує впровадження селекційних досягнень, а також
державний контроль за якістю племінних ресурсів; 9) виконує разом із спеціально уповноваженими на те
державними органами роботу з ведення державного кадастру, обліку
чисельності та використання водних живих ресурсів; 10) складає разом з відповідними міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади баланси забезпечення галузі
трудовими, сировинними та енергетичними ресурсами, а з місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування -
регіональні баланси такого забезпечення відповідних підприємств; 11) координує діяльність рибогосподарських підприємств,
установ та організацій, навчальних закладів і наукових установ, що
належать до сфери його управління, пов'язану з підготовкою та
перепідготовкою спеціалістів, робітничих кадрів, реалізує державну
політику в сфері зайнятості; 12) розробляє пропозиції з питань соціальної політики в
галузі, забезпечує проведення державної політики щодо організації
оплати праці, укладає з відповідним профспілковим органом галузеву
угоду; 13) розробляє та подає у встановленому порядку проекти
бюджетного фінансування капітальних вкладень галузі,
науково-технічних програм, операційних та інших витрат; 14) створює відповідно до чинного законодавства України
галузеві інноваційні фонди, фонди підтримки фінансування
найважливіших галузевих і міжгалузевих науково-дослідних,
дослідно-конструкторських, технологічних, рибовідтворювальних
робіт тощо; 15) організовує діяльність галузевої системи наукової та
науково-технічної інформації, сприяє розвитку інфраструктури
інформаційного забезпечення (бібліотеки, банки даних тощо) галузі; 16) узгоджує питання щодо будівництва підприємств і споруд,
проведення інших робіт, а також впровадження нової техніки,
технології, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути
на стан рибогосподарських водойм; здійснює експертизу таких
проектів; 17) забезпечує проведення ефективної інвестиційної політики в
будівництві, оптимальне розміщення державних централізованих
капітальних вкладень у виробничій і соціальній сферах галузі;
здійснює заходи щодо матеріально-технічного забезпечення
підприємств та виконання завдань по збільшенню обсягів виробництва
рибної продукції; 18) розробляє проекти індикативних планів розвитку галузі,
опрацьовує заходи, спрямовані на поглиблення економічної реформи в
ній; 19) забезпечує вдосконалення системи бухгалтерського обліку,
звітності та державної статистики; здійснює контроль за цільовим
використанням бюджетних коштів у галузі; 20) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію вимог
щодо відповідності морських рибних портів, суден флоту рибного
господарства усіх форм власності, підготовки, перепідготовки і
дипломування фахівців рибної галузі згідно з міжнародними
конвенціями та законодавством України; здійснює контроль за відповідністю діяльності
навчально-тренажерних центрів, навчально-тренажерних суден та
факультетів підвищення кваліфікації працівників підприємств та
організацій галузі вимогам, передбаченим законодавством; 21) здійснює державний нагляд за безпекою мореплавства флоту
рибної промисловості; забезпечує виконання зобов'язань за
міжнародними конвенціями з питань збереження людського життя на
морі, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища
підприємствами, організаціями та флотом галузі, регулювання
рибальства та з інших питань, які належать до його компетенції; 22) розробляє та затверджує у встановленому порядку
спеціальні правила експлуатації, реєстрації, обліку та технічного
нагляду за суднами флоту рибного господарства, нормативні акти з
питань безпеки мореплавства, охорони праці, екологічної, пожежної
безпеки, радіозв'язку, експлуатації рибних портів і роботи служби
капітана порту; 23) співпрацює у встановленому порядку з кваліфікаційними
товариствами і відповідними міжнародними організаціями у питаннях
безпеки мореплавства, збереження людського життя на морі,
запобігання забрудненню навколишнього природного середовища,
охорони праці, відтворення та раціонального використання водних
живих ресурсів; 24) забезпечує виконання рибопромисловим флотом
судновласників усіх форм власності під українським прапором у
відкритому морі положень Конвенції Організації Об'єднаних Націй з
морського права від 10 грудня 1982 року щодо збереження
транскордонних рибних запасів і запасів далекомігруючих риб і
управління ними; 25) у встановленому законодавством порядку сприяє
налагодженню зовнішньоекономічного, науково-технічного
співробітництва українських рибогосподарських підприємств, установ
і організацій з іноземними партнерами у сфері розвитку
господарських та наукових зв'язків та в інших сферах діяльності; 26) бере участь у підготовці міжнародних договорів України
відповідно до своєї компетенції, укладає міжнародні договори
міжвідомчого характеру; 27) вирішує в межах своєї компетенції питання цивільної
оборони на підприємствах, в організаціях та установах галузі,
організовує і забезпечує мобілізаційну готовність галузі; 28) здійснює відповідно до законодавства України функції з
управління об'єктами державної власності, що належать до сфери
управління Комітету; 29) забезпечує в межах своєї компетенції проведення державної
політики щодо державної таємниці, здійснює контроль за її
збереженням у центральному апараті Комітету, на підприємствах, в
установах і організаціях, що належать до сфери його управління; 30) встановлює формені знаки розрізнення та порядок носіння
форменого одягу; 31) в межах своїх повноважень бере участь у формуванні та
проведенні антимонопольної політики; 32) організовує виконання і несе відповідальність за
дотримання законодавства про охорону навколишнього природного
середовища підприємствами та організаціями галузі; 33) здійснює інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
5. Держкомрибгосп України має право: 1) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних
договорів України; 2) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції; 3) одержувати у встановленому законодавством порядку від
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань; 4) відповідно до чинного законодавства України укладати
контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери його управління; 5) брати участь у встановленому порядку у здійсненні
державної екологічної експертизи схем розвитку та розташування
продуктивних сил, територіальних схем комплексного використання
водних, земельних та інших ресурсів щодо впливу об'єктів, відносно
яких проводиться експертиза, на водні живі ресурси та середовище
їх перебування; 6) розробляти та затверджувати у встановленому законом
порядку правила видобування водних живих ресурсів; 7) зупиняти, оглядати і тимчасово затримувати судна та інші
плавучі засоби, що ведуть вилов риби у водних об'єктах на
території України та виключній (морській) економічній зоні
України, для перевірки дотримання правил рибного промислу,
добування інших водних живих ресурсів, розглядати відповідно до
законодавства України справи про адміністративні правопорушення; 8) відвідувати без перешкод підприємства, установи,
організації, українські та іноземні судна, плавучі засоби, що
здійснюють добування і переробку риби, інших водних живих ресурсів
у зоні юрисдикції України, гідротехнічні споруди, а також
території природнозаповідного фонду України з метою здійснення
контролю за дотриманням законодавства з питань охорони,
використання і відтворення водних живих ресурсів; 9) припиняти відповідно до законодавства право підприємств та
інших організацій усіх форм власності на спеціальне використання
водних живих ресурсів.
6. Держкомрибгосп України в процесі виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування; у разі потреби видає
разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади
спільні акти.
7. Держкомрибгосп України у межах своїх повноважень на основі
та на виконання законодавства України видає накази, організовує і
контролює їх виконання. Нормативно-правові акти Держкомрибгоспу України підлягають
державній реєстрації у встановленому законодавством порядку. Рішення Держкомрибгоспу України, прийняті в межах його
повноважень, є обов'язковими для виконання центральними, місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності та
громадянами.
8. Держкомрибгосп України очолює Голова, якого призначає на
посаду та звільняє з посади у встановленому порядку Президент
України. Голова Держкомрибгоспу України має заступників, які
призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до
законодавства. Голова Держкомрибгоспу України провадить розподіл
обов'язків між своїми заступниками, а також керівниками
підрозділів Держкомрибгоспу України, визначає ступінь їх
відповідальності за виконання цих обов'язків. Голова Держкомрибгоспу України здійснює керівництво Комітетом
і несе персональну відповідальність перед Президентом України та
Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Комітет
завдань і здійснення ним своїх функцій.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держкомрибгоспу України, обговорення найважливіших
напрямів його діяльності та розвитку галузі у Комітеті утворюється
колегія у складі Голови Держкомрибгоспу України (голови колегії),
заступників Голови за посадою, а також інших керівних працівників
Комітету. До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади, рибогосподарських підприємств, установ
та організацій. Членів колегії затверджує та увільняє від обов'язків Кабінет
Міністрів України. Рішення колегії проводяться в життя наказами Держкомрибгоспу
України.
10. Для розгляду наукових рекомендацій, пропозицій щодо
головних напрямів розвитку науки і техніки, обговорення
найважливіших програм у Держкомрибгоспі України може утворюватися
науково-технічна (наукова) рада у складі науковців і
висококваліфікованих фахівців, положення про яку затверджує його
Голова. У Комітеті з урахуванням специфіки його діяльності можуть
утворюватися й інші дорадчі та консультативні органи. Склад цих
органів і положення про них затверджує Голова Держкомрибгоспу
України.
11. Штатний розпис центрального апарату Держкомрибгоспу
України затверджується відповідно до законодавства. Граничну чисельність та структуру центрального апарату
Держкомрибгоспу України затверджує Кабінет Міністрів України. Положення про структурні підрозділи Комітету затверджує
Голова Комітету.
12. Держкомрибгосп України є юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВвгору