Документ 1201-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.01.2014, підстава - 11-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 серпня 2002 р. N 1201
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 11 ( 11-2014-п ) від 09.01.2014 }
Про затвердження Положення про
штаб з ліквідації надзвичайної ситуації
техногенного та природного характеру

Відповідно до статті 18 Закону України "Про
аварійно-рятувальні служби" ( 1281-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про штаб з ліквідації надзвичайної
ситуації техногенного та природного характеру, що додається.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 серпня 2002 р. N 1201
ПОЛОЖЕННЯ
про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації
техногенного та природного характеру

1. Це Положення визначає засади функціонування штабу з
ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного
характеру.
Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації (далі - НС) є робочим
органом ліквідації НС.
Залежно від рівня НС утворюється відповідно:
штаб з ліквідації НС загальнодержавного рівня;
штаб з ліквідації НС регіонального рівня;
штаб з ліквідації НС місцевого рівня;
штаб з ліквідації НС об'єктового рівня.
2. Штаб з ліквідації НС утворюється уповноваженим керівником
з ліквідації надзвичайної ситуації, призначеним згідно із
статтею 18 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби"
( 1281-14 ).
До роботи в штабі залежно від рівня НС залучаються керівники
аварійно-рятувальних служб та формувань, що беруть участь у
ліквідації НС, спеціалісти відповідних центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх
керівниками).
Персональний склад штабу з ліквідації НС визначає
уповноважений керівник з ліквідації НС, який забезпечує його
діяльність та встановлює режим роботи.
3. У своїй діяльності штаб з ліквідації НС залежно від її
рівня взаємодіє із спеціальною Урядовою комісією з ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру або
спеціальною комісією з ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та
об'єктового рівня.
4. Основним завданням штабу з ліквідації НС є безпосередня
організація і координація аварійно-рятувальних робіт з
ліквідації НС.
5. Штаб з ліквідації НС відповідно до покладених на нього
завдань:
визначає зону ураження НС, кількість і місця перебування в
ній людей, організовує їх рятування та подання медичної допомоги;
збирає дані про обстановку в зоні НС, аналізує та узагальнює
їх;
визначає головний напрям ліквідації НС, приймає рішення щодо
проведення аварійно-рятувальних робіт, захисту населення і
території від її наслідків, забезпечення життєдіяльності
постраждалого населення:
розробляє оперативні плани ліквідації НС та її наслідків,
зосереджує в районі НС необхідні сили і технічні засоби та
своєчасно вводить їх у дію;
визначає кількість і склад аварійно-рятувальних формувань,
необхідних для ліквідації НС, порядок і терміни їх залучення
згідно з планами реагування на НС і планами взаємодії;
організовує взаємодію аварійно-рятувальних служб та
формувань, залучених до ліквідації НС, з метою ефективного
використання їх потенціалу;
здійснює керівництво роботами з ліквідації НС;
веде облік робіт, що були проведені аварійно-рятувальними
службами та формуваннями під час ліквідації НС;
веде облік загиблих та постраждалих унаслідок НС;
здійснює інформування населення про наслідки та прогноз
розвитку НС, хід її ліквідації та правила поведінки в зоні НС;
веде оперативно-технічну документацію та складає звіт для
подання органові, що призначив уповноваженого керівника з
ліквідації НС.
6. Під час ліквідації НС у підпорядкування уповноваженого
керівника з ліквідації НС переходять усі аварійно-рятувальні
служби та формування, що залучаються до ліквідації НС.
Розпорядження уповноваженого керівника з ліквідації НС відповідно
до законодавства є обов'язковими для виконання суб'єктами -
учасниками ліквідації НС, а також громадянами, підприємствами,
установами та організаціями, які знаходяться в зоні НС.
7. Залежно від обставин, що склалися в зоні НС, уповноважений
керівник з ліквідації НС самостійно приймає рішення щодо:
проведення евакуаційних заходів, крім загальної або часткової
евакуації населення;
зупинення діяльності об'єктів, що знаходяться в зоні НС,
незалежно від форми власності і підпорядкування, обмеження доступу
на територію цієї зони;
залучення в установленому порядку до проведення робіт
аварійно-рятувальних формувань громадських організацій та окремих
громадян за їх згодою, необхідних транспортних та інших технічних
засобів підприємств, установ та організацій незалежно від форми
власності та підпорядкування, які знаходяться в зоні НС;
зупинення аварійно-рятувальних робіт у разі підвищення рівня
загрози життю рятувальників та інших осіб, які беруть участь у
ліквідації НС.
8. Ніхто не має права втручатися в діяльність штабу з
ліквідації НС до відсторонення в установленому порядку
уповноваженого керівника від виконання обов'язків та взяття на
себе керівництва ліквідацією НС або призначення іншого
уповноваженого керівника з ліквідації НС.
9. Штаб з ліквідації НС забезпечується комплектом
аварійно-рятувальної документації на електронних (паперових)
носіях, засобами постійного зв'язку з відповідними центральними і
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які
беруть участь у ліквідації НС.
Працівникам штабу з ліквідації НС забезпечується доступ до
інформаційних ресурсів Урядової інформаційно-аналітичної системи з
питань НС.
10. Під час ліквідації НС залежно від її рівня штабом з
ліквідації НС ведеться оперативно-технічна документація:
карта (схема) зони НС;
оперативний журнал з ліквідації НС (додаток 1);
оперативні плани ліквідації НС (додаток 2);
журнал обліку особового складу підрозділів
аварійно-рятувальних служб (формувань) та інших осіб, залучених до
ліквідації НС (додаток 3);
журнал обліку аналізів проб (повітря, води та ґрунту), який
ведеться у разі потреби, залежно від виду НС (додаток 4);
план матеріально-технічного забезпечення ліквідації НС (у
разі потреби, додаток 5).
11. Після ліквідації надзвичайної ситуації працівники штабу з
ліквідації НС систематизують документи, формуючи архівну справу у
двох примірниках. Уповноважений керівник з ліквідації НС подає
органу, що його призначив, звіт щодо прийнятих рішень і стан справ
під час ліквідації НС.
12. За працівниками штабу з ліквідації НС на час виконання
покладених на них обов'язків зберігається заробітна плата за
основним місцем роботи.
13. Матеріально-технічне забезпечення роботи штабу з
ліквідації НС і його працівників здійснюється відповідно до
законодавства.

Зразок Додаток 1
до Положення про штаб з ліквідації
надзвичайної ситуації техногенного
та природного характеру
ОПЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ
з ліквідації надзвичайної ситуації

Об'єкт (територія, підприємство) _________________________________ __________________________________________________________________
Орган, якому підпорядкований об'єкт ______________________________ __________________________________________________________________
Вид надзвичайної ситуації ________________________________________ __________________________________________________________________
Осередок (місце) надзвичайної ситуації ___________________________ __________________________________________________________________
Час виникнення надзвичайної ситуації (дата, год., хв.) ___________
------------------------------------------------------------------ Час |Інформація про аварійну обстановку,| Прізвище, виникнення | зміст завдань з ліквідації аварії |ініціали, підпис НС (число, | згідно з планом ліквідації аварії |особи, яка видала місяць, рік,| або оперативними планами, хід | завдання, та год., хв.) | аварійно-рятувальних робіт. Звіт | особи, | про виконання завдань |відповідальної за | | їх виконання ------------------------------------------------------------------

Зразок Додаток 2
до Положення про штаб з ліквідації
надзвичайної ситуації техногенного
та природного характеру
ОПЕРАТИВНИЙ ПЛАН N _____
ліквідації надзвичайної ситуації

------------------------------------------------------------------ (вид НС, місце, дата і час її виникнення)
Об'єкт (територія, підприємство) _________________________________
Орган, якому підпорядкований об'єкт ______________________________
Час (дата, год., хв.) розроблення __________________________________________________________________
Обстановка в зоні НС на час розроблення __________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ N | Перелік заходів з | Термін | Особи, |Відмітка про з/п| ліквідації НС та її | виконання |відповідальні|виконання або | наслідків |(дата, час)|за виконання| причину | | | | невиконання ------------------------------------------------------------------

Уповноважений керівник з Керівник аварійно-рятувальних
ліквідації надзвичайної ситуації робіт
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали) -------- --------------------- -------- --------------------

Зразок Додаток З
до Положення про штаб з ліквідації
надзвичайної ситуації техногенного
та природного характеру
ЖУРНАЛ
обліку особового складу підрозділів
аварійно-рятувальних служб (формувань)
та інших осіб, залучених до ліквідації
надзвичайної ситуації

------------------------------------------------------------------ N | Прибуття в |Прізвище, ім'я,|Посада| Вибуття із |Примітка з/п| зону НС | по батькові | | зони НС | |--------------| | |--------------| |дата|год., хв.| | |дата|год., хв.| ------------------------------------------------------------------

Зразок Додаток 4
до Положення про штаб з ліквідації
надзвичайної ситуації техногенного
та природного характеру
ЖУРНАЛ
обліку аналізів проб (повітря, води та ґрунту)

------------------------------------------------------------------------------- N |Час (дата,|Місце та| Тип | Назва |Дата і час| Місце | Назва |Резуль- з/п|год., хв.)| умови |проби|показни-|(год.,хв.)|проведення |методи- | тат | відбору |відбору | | ка, що |проведення|визначень |ки вико-| вимі- | проби | проби | | визна- | визначень| та | нання |рювань | | | |чається | |організація-|вимірю- | | | | | | | виконавець | вань | -------------------------------------------------------------------------------

Примітка. У третій графі зазначається місце і умови відбору проб,
які регламентуються відповідними нормативними
документами:
атмосферного повітря - РД 52.04.186-89. Руководство по
контролю загрязнения атмосферы;
викидів забруднюючих речовин - КНД 211.2.3.063-98.
Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових
викидів;
поверхневих вод - ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы.
Гидросфера. Общие требования к отбору проб
поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков;
зворотних вод - КНД 211.1.0.009-94. Гідросфера. Відбір
проб для визначення складу та властивостей стічних та
технологічних вод;
ґрунтів - ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы.
Общие требования к отбору проб; ГОСТ 17.4.4.02-84.
Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб
для химического, бактериологического,
гельминтологического анализа.

Зразок Додаток 5
до Положення про штаб з ліквідації
надзвичайної ситуації техногенного
та природного характеру
ПЛАН
матеріально-технічного забезпечення ліквідації
надзвичайної ситуації

-------------------------------------------------------------------------- N |Найменування |Оди- |Кіль-| Термін |Відповідальний|Виконавець|Відмітка п/п|видів техніки|ниця |кість|доставки| за виконання | | про |та матеріалів|вимі-| | | | |виконання | | ру | | | | | --------------------------------------------------------------------------вгору