Документ 1148-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.09.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.05.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 вересня 2007 р. N 1148
Київ
Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії,
пов'язані з охороною прав на об'єкти
інтелектуальної власності

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з
охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1716
( 1716-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 51,
ст. 3354; 2005 р., N 34, ст. 2036), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня вступу України до
Світової організації торгівлі.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2007 р. N 1148
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку сплати зборів за дії,
пов'язані з охороною прав на об'єкти
інтелектуальної власності ( 1716-2004-п )

1. У пункті 2:
абзаци перший, другий та четвертий виключити;
в абзаці третьому слова "національній валюті України"
замінити словом "гривнях".
2. У пунктах 3, 5 і 7 слова і цифри "графами 3 і 4 додатка"
замінити словом "додатком".
3. У пункті 3 цифри "50" замінити цифрою "5".
4. Доповнити Порядок пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1. У разі коли заявником (заявниками) чи власником
(власниками) патенту на винахід (корисну модель) є неприбуткові
установи та організації, кожен збір за дії, пов'язані з охороною
прав на винахід (корисну модель), за винятком зборів за кодами
13300, 13400 і 13500, сплачується у розмірі 10 відсотків
установленого розміру.".
5. У пункті 5:
в абзаці четвертому слова "призначення збору" виключити;
в абзаці п'ятому слова і цифру "графою 1 додатка" замінити
словом "додатком";
в абзаці восьмому слово "нерезидента" замінити словами
"фізичної особи, що постійно проживає за межами України, або
юридичної особи з місцезнаходженням за межами України".
6. Додаток до Порядку ( 1716-2004-п ) викласти у такій
редакції:
"Додаток
до Порядку
РОЗМІРИ
зборів за дії, пов'язані з охороною
прав на об'єкти інтелектуальної власності

------------------------------------------------------------------ |Код збору | Вид збору | Розмір збору, гривень | |----------------------------------------------------------------| | Збори за дії, пов'язані з охороною прав на винахід і корисну | | модель | |----------------------------------------------------------------| |10100 |За подання заявки | 800 | | |(міжнародної заявки) на | | | |винахід (корисну модель), | | | |формула якого містить не | | | |більш як три пункти | | | |--------------------------+--------------------------| | |додатково за кожний пункт | 80 | | |понад три | | | |--------------------------+--------------------------| | |Примітка. Формулою | | | |винаходу (корисної моделі)| | | |міжнародної заявки | | | |вважається формула в її | | | |кінцевій редакції, що | | | |прийнята Міжнародним бюро | | | |Всесвітньої організації | | | |інтелектуальної власності | | | |та відображена у перекладі| | | |цієї заявки на українську | | | |мову | | |----------+--------------------------+--------------------------| |10200 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку | | | |надходження документа про | | | |сплату збору за подання | | | |заявки (міжнародної | | | |заявки) на винахід | | | |(корисну модель) | | |----------+--------------------------+--------------------------| |10300 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку | | | |надходження перекладу | | | |міжнародної заявки на | | | |винахід (корисну модель) | | | |українською мовою та/або | | | |документа про сплату збору| | | |за подання заявки | | |----------+--------------------------+--------------------------| |10400 |За подання клопотання про | 100 | | |поновлення дії міжнародної| | | |заявки на винахід (корисну| | | |модель) в Україні | | |----------+--------------------------+--------------------------| |10500 |За продовження строку | 100 | | |права на пріоритет | | | |попередньої заявки на | | | |винахід (корисну модель) | | |----------+--------------------------+--------------------------| |10600 |За продовження строку | 100 | | |подання заяви про | | | |пріоритет попередньої | | | |заявки на винахід (корисну| | | |модель) | | |----------+--------------------------+--------------------------| |10700 |За продовження строку | 100 | | |подання копії попередньої | | | |заявки на винахід (корисну| | | |модель) | | |----------+--------------------------+--------------------------| |10800 |За продовження строку | 400 | | |надходження перекладу | | | |попередньої заявки на | | | |винахід (корисну модель) | | | |українською мовою | | |----------+--------------------------+--------------------------| |10900 |За подання заяви про | 800 | | |виправлення помилки в | | | |заявці на винахід (корисну| | | |модель), що не є очевидною| | | |чи технічною | | | |--------------------------+--------------------------| | |за кожний додатковий пункт| 80 | | |формули винаходу (корисної| | | |моделі), якщо внаслідок | | | |подання цієї заяви | | | |збільшується кількість | | | |пунктів | | | |--------------------------+--------------------------| | |за кожний додатковий | 3000 | | |незалежний пункт формули | | | |винаходу, якщо внаслідок | | | |подання цієї заяви після | | | |подання заяви про | | | |проведення кваліфікаційної| | | |експертизи заявки на | | | |винахід збільшується | | | |кількість таких пунктів | | |----------+--------------------------+--------------------------| |11000 |За подання заявником заяви| | | |про внесення до заявки на | | | |винахід (корисну модель) | | | |зміни, що виникла через | | | |залежні від нього | | | |обставини: | | |----------+--------------------------+--------------------------| |11001 |свого імені (найменування)| 100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |11002 |своєї адреси | 100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |11003 |адреси для листування | 100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |11004 |імені свого представника | 100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |11005 |адреси свого представника | 100 | | |--------------------------+--------------------------| | |додатково за зазначення в |20 відсотків розміру, | | |цій заяві такої самої |встановленого згідно з | | |зміни до кожної заявки на |кодами 11001-11005 | | |винахід (корисну модель) | | | |понад одну | | |----------+--------------------------+--------------------------| |11100 |За подання заяви про | 600 | | |внесення до заявки на | | | |винахід (корисну модель) | | | |змін, пов'язаних із зміною| | | |особи заявника, що виникли| | | |через залежні від подавця | | | |заяви обставини | | |----------+--------------------------+--------------------------| |11200 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку подання| | | |додаткових матеріалів до | | | |заявки на винахід (корисну| | | |модель) на вимогу закладу | | | |експертизи | | |----------+--------------------------+--------------------------| |11300 |За подання клопотання про | 400 | | |поновлення строку подання | | | |додаткових матеріалів до | | | |заявки на винахід (корисну| | | |модель) на вимогу закладу | | | |експертизи | | |----------+--------------------------+--------------------------| |11400 |За подання клопотання про | 100 | | |публікацію відомостей про | | | |заявку на видачу патенту | | | |на винахід раніше 18 | | | |місяців від дати подання | | | |цієї заявки | | |----------+--------------------------+--------------------------| |11500 |За ознайомлення з | 100 | | |матеріалами заявки на | | | |винахід (корисну модель) | | | |після публікації | | | |відомостей про цю заявку | | | |чи про видачу патенту | | |----------+--------------------------+--------------------------| |11600 |За проведення | 3000 | | |кваліфікаційної експертизи| | | |заявки на винахід, формула| | | |якого має один незалежний | | | |пункт | | | |--------------------------+--------------------------| | |додатково за кожний | 3000 | | |незалежний пункт формули | | | |винаходу понад один | | |----------+--------------------------+--------------------------| |11700 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку подання| | | |заяви про проведення | | | |кваліфікаційної експертизи| | | |заявки на винахід та /або | | | |документа про сплату збору| | | |за проведення цієї | | | |експертизи | | |----------+--------------------------+--------------------------| |11800 |За подання клопотання про | 400 | | |поновлення строку подання | | | |заяви про проведення | | | |кваліфікаційної експертизи| | | |заявки на винахід та/або | | | |документа про сплату збору| | | |за проведення цієї | | | |експертизи | | |----------+--------------------------+--------------------------| |11900 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку надання| | | |відповіді на попередній | | | |висновок закладу | | | |експертизи за заявкою на | | | |винахід (корисну модель) | | |----------+--------------------------+--------------------------| |12000 |За подання клопотання про | 400 | | |поновлення строку надання | | | |відповіді на попередній | | | |висновок закладу | | | |експертизи за заявкою на | | | |винахід (корисну модель) | | |----------+--------------------------+--------------------------| |12100 |За подання заяви про | 400 | | |перетворення заявки | | | |--------------------------+--------------------------| | |Примітка. Подання цієї | | | |заяви не впливає на | | | |обов'язок у разі | | | |необхідності сплатити збір| | | |за кодом 11600 | | |----------+--------------------------+--------------------------| |12200 |За подання до Апеляційної | 1700 | | |палати заперечення проти | | | |рішення за заявкою на | | | |винахід (корисну модель) | | |----------+--------------------------+--------------------------| |12300 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку | | | |розгляду Апеляційною | | | |палатою заперечення проти | | | |рішення за заявкою на | | | |винахід (корисну модель) | | |----------+--------------------------+--------------------------| |12400 |За публікації про видачу | 200 | | |патенту на винахід | | | |(корисну модель) | | | |--------------------------+--------------------------| | |додатково за кожний аркуш | 10 | | |понад 15 належно | | | |оформлених аркушів опису, | | | |креслень, формули | | | |винаходу (корисної моделі)| | | |і реферату (сумарно), що | | | |містяться у заявці | | |----------+--------------------------+--------------------------| |12500 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку | | | |надходження документа про | | | |сплату державного мита за | | | |видачу патенту на винахід | | | |(корисну модель) | | |----------+--------------------------+--------------------------| |12600 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку | | | |надходження документа про | | | |сплату збору за публікації| | | |про видачу патенту на | | | |винахід (корисну модель) | | |----------+--------------------------+--------------------------| |12700 |За подання клопотання про | 400 | | |поновлення строку | | | |надходження документа про | | | |сплату державного мита за | | | |видачу патенту на винахід | | | |(корисну модель) | | |----------+--------------------------+--------------------------| |12800 |За подання клопотання про | 400 | | |поновлення строку | | | |надходження документа про | | | |сплату збору за публікації| | | |про видачу патенту на | | | |винахід (корисну модель) | | |----------+--------------------------+--------------------------| |12900 |За подання клопотання про | 100 | | |надання виписки з | | | |відповідного реєстру щодо | | | |відомостей про певний | | | |патент на винахід (корисну| | | |модель) | | |----------+--------------------------+--------------------------| |13000 |За внесення до | 800 | | |відповідного реєстру змін | | | |щодо певного патенту на | | | |винахід (корисну модель) | | | |за ініціативою власника | | | |патенту | | |----------+--------------------------+--------------------------| |13100 |За видачу дубліката | 100 | | |патенту на винахід | | | |(корисну модель) | | |----------+--------------------------+--------------------------| |13200 |За подання заяви про |у розмірі, встановленому | | |проведення кваліфікаційної|згідно з кодом 11600 | | |експертизи заявки, за якою| | | |видано деклараційний | | | |патент на винахід, з метою| | | |перетворення цього патенту| | | |в патент на винахід | | |----------+--------------------------+--------------------------| |13300 |За опублікування | 400 | | |відомостей про видачу | | | |ліцензії на використання | | | |винаходу (корисної моделі)| | | |чи будь-якої кількості | | | |винаходів (корисних | | | |моделей), зазначених у | | | |патенті | | |----------+--------------------------+--------------------------| |13400 |За опублікування змін до | 400 | | |опублікованих відомостей | | | |про видачу ліцензії на | | | |використання винаходу | | | |(корисної моделі) чи будь-| | | |якої кількості винаходів | | | |(корисних моделей), | | | |зазначених у патенті | | |----------+--------------------------+--------------------------| |13500 |За опублікування | 600 | | |відомостей про передачу | | | |права власності на винахід| | | |(корисну модель) чи будь- | | | |якої кількості винаходів | | | |(корисних моделей), | | | |зазначених у патенті | | |----------+--------------------------+--------------------------| |13600 |За подання клопотання про |у розмірі, встановленому | | |проведення експертизи |згідно з кодом 11600 | | |запатентованого винаходу | | | |на відповідність умовам | | | |патентоспроможності з | | | |метою визнання | | | |деклараційного патенту на | | | |винахід недійсним | | |----------+--------------------------+--------------------------| |13700 |За подання клопотання про | 1100 | | |проведення експертизи | | | |запатентованої корисної | | | |моделі на відповідність | | | |умовам патентоспроможності| | | |з метою визнання патенту | | | |(деклараційного патенту) | | | |на корисну модель | | | |недійсним | | |----------+--------------------------+--------------------------| |13800 |Річний збір за підтримання| | | |чинності патенту | | | |(деклараційного патенту) | | | |на винахід за кожний рік | | | |дії патенту починаючи від | | | |дати подання заявки: | | |----------+--------------------------+--------------------------| |13801 |перший | 300 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13802 |другий | 300 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13803 |третій | 400 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13804 |четвертий | 500 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13805 |п'ятий | 600 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13806 |шостий | 700 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13807 |сьомий | 800 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13808 |восьмий | 900 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13809 |дев'ятий | 2100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13810 |десятий | 2100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13811 |одинадцятий | 2100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13812 |дванадцятий | 2100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13813 |тринадцятий | 2100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13814 |чотирнадцятий | 2100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13815 |п'ятнадцятий | 3800 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13816 |шістнадцятий | 3800 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13817 |сімнадцятий | 3800 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13818 |вісімнадцятий | 3800 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13819 |дев'ятнадцятий | 3800 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13820 |двадцятий | 3800 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13821 |двадцять перший | 3800 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13822 |двадцять другий | 3800 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13823 |двадцять третій | 3800 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13824 |двадцять четвертий | 3800 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13825 |двадцять п'ятий | 3800 | |----------+--------------------------+--------------------------| | |Примітки: |50 відсотків розміру, | | |1. Цей збір у разі подання|встановленого згідно з | | |для офіційної публікації |кодами 13801-13825 | | |заяви про готовність | | | |надання будь-якій особі | | | |дозволу на використання | | | |запатентованого винаходу | | | |--------------------------+--------------------------| | |2. Цей збір у разі його |150 відсотків розміру, | | |сплати протягом дванадцяти|встановленого згідно з | | |місяців після закінчення |кодами 13801-13825 | | |встановленого законом | | | |строку | | |----------+--------------------------+--------------------------| |13900 |Річний збір за підтримання| | | |чинності патенту | | | |(деклараційного патенту) | | | |на корисну модель за | | | |кожний рік дії патенту | | | |починаючи від дати подання| | | |заявки: | | |----------+--------------------------+--------------------------| |13901 |перший | 300 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13902 |другий | 300 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13903 |третій | 400 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13904 |четвертий | 500 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13905 |п'ятий | 600 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13906 |шостий | 700 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13907 |сьомий | 800 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13908 |восьмий | 900 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13909 |дев'ятий | 2100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |13910 |десятий | 2100 | |----------+--------------------------+--------------------------| | |Примітки: |50 відсотків розміру, | | |1. Цей збір у разі подання|встановленого згідно з | | |для офіційної публікації |кодами 13901-13910 | | |заяви про готовність | | | |надання будь-якій особі | | | |дозволу на використання | | | |корисної моделі | | | |--------------------------+--------------------------| | |2. Цей збір у разі сплати |150 відсотків розміру, | | |його протягом дванадцяти |встановленого згідно з | | |місяців після закінчення |кодами 13901-13910 | | |встановленого законом | | | |строку | | |----------+--------------------------+--------------------------| |14000 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку дії | | | |патенту на винахід, | | | |об'єктом якого є | | | |лікарський засіб, засіб | | | |захисту тварин, засіб | | | |захисту рослин тощо, | | | |використання якого | | | |потребує дозволу | | | |відповідного компетентного| | | |органу | | |----------+--------------------------+--------------------------| |14100 |За подання клопотання про | 100 | | |надіслання повідомлення | | | |щодо можливості | | | |патентування винаходу | | | |(корисної моделі) в | | | |іноземних державах раніше | | | |зазначеного у законі | | | |строку | | |----------+--------------------------+--------------------------| |14200 |За пересилання міжнародної| 1300 | | |заявки згідно з правилом | | | |14 Інструкції до Договору | | | |про патентну кооперацію | | | |( 895_001 ) | | |----------+--------------------------+--------------------------| |14300 |За підготовку і | 400 | | |пересилання пріоритетного | | | |документа обсягом не | | | |більше ніж 30 аркушів | | | |згідно з правилом 17.1 (b)| | | |Інструкції до Договору про| | | |патентну кооперацію | | | |( 895_001 ) | | | |--------------------------+--------------------------| | |додатково за кожний аркуш | 5 | | |починаючи з тридцять | | | |першого | | |----------+--------------------------+--------------------------| |14400 |За подання клопотання про | 100 | | |видачу патенту України на | | | |винахід, що охороняється | | | |авторським свідоцтвом СРСР| | | |на винахід | | |----------+--------------------------+--------------------------| |14500 |За видачу свідоцтва | 200 | | |представника у справах | | | |інтелектуальної власності | | |----------------------------------------------------------------| | Збори за дії, пов'язані з охороною прав на промисловий зразок | |----------------------------------------------------------------| |20100 |За подання заявки на | 800 | | |промисловий зразок, яка | | | |містить один варіант | | | |зразка | | | |--------------------------+--------------------------| | |додатково за кожний | | | |варіант: | | | |--------------------------+--------------------------| | |з другого по десятий | 100 | | |включно | | | |--------------------------+--------------------------| | |понад десятий | 350 | |----------+--------------------------+--------------------------| |20200 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку | | | |надходження документа про | | | |сплату збору за подання | | | |заявки на промисловий | | | |зразок | | |----------+--------------------------+--------------------------| |20300 |За подання заяви про | 800 | | |виправлення в заявці на | | | |промисловий зразок | | | |помилки, що не є очевидною| | | |чи технічною | | |----------+--------------------------+--------------------------| |20400 |За подання заявником заяви| | | |про внесення до заявки на | | | |промисловий зразок зміни, | | | |що виникла через залежні | | | |від нього обставини: | | |----------+--------------------------+--------------------------| |20401 |свого імені (найменування)| 100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |20402 |своєї адреси | 100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |20403 |адреси для листування | 100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |20404 |імені свого представника | 100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |20405 |адреси свого представника | 100 | | |--------------------------+--------------------------| | |додатково за зазначення в |20 відсотків розміру, | | |цій заяві такої самої |встановленого згідно з | | |зміни до кожної заявки |кодами 20401-20405 | | |понад одну | | |----------+--------------------------+--------------------------| |20500 |За подання заяви про | 600 | | |внесення до заявки на | | | |промисловий зразок змін, | | | |пов'язаних із зміною | | | |особи заявника, що виникли| | | |через залежні від подавця | | | |заяви обставини | | |----------+--------------------------+--------------------------| |20600 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку подання| | | |додаткових матеріалів до | | | |заявки на промисловий | | | |зразок на вимогу закладу | | | |експертизи | | |----------+--------------------------+--------------------------| |20700 |За подання клопотання про | 400 | | |поновлення строку подання | | | |додаткових матеріалів до | | | |заявки на промисловий | | | |зразок на вимогу закладу | | | |експертизи | | |----------+--------------------------+--------------------------| |20800 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку надання| | | |відповіді на попередній | | | |висновок закладу | | | |експертизи за заявкою на | | | |промисловий зразок | | |----------+--------------------------+--------------------------| |20900 |За подання клопотання про | 400 | | |поновлення строку надання | | | |відповіді на попередній | | | |висновок закладу | | | |експертизи за заявкою на | | | |промисловий зразок | | |----------+--------------------------+--------------------------| |21000 |За публікацію про видачу | 150 | | |патенту на промисловий | | | |зразок, за кожний вид | | | |промислового зразка за | | | |варіантами, зазначеними у | | | |рішенні про видачу патенту| | | |у чорно-білому зображенні | | | |--------------------------+--------------------------| | |додатково за публікацію у | 100 | | |кольоровому зображенні | | |----------+--------------------------+--------------------------| |21100 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку | | | |надходження документа про | | | |сплату державного мита за | | | |видачу патенту на | | | |промисловий зразок | | |----------+--------------------------+--------------------------| |21200 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку | | | |надходження документа про | | | |сплату збору за публікацію| | | |про видачу патенту на | | | |промисловий зразок | | |----------+--------------------------+--------------------------| |21300 |За подання клопотання про | 400 | | |поновлення строку | | | |надходження документа про | | | |сплату державного мита за | | | |видачу патенту на | | | |промисловий зразок | | |----------+--------------------------+--------------------------| |21400 |За подання клопотання про | 400 | | |поновлення строку | | | |надходження документа про | | | |сплату збору за публікацію| | | |про видачу патенту на | | | |промисловий зразок | | |----------+--------------------------+--------------------------| |21500 |За ознайомлення з | 100 | | |матеріалами заявки на | | | |промисловий зразок | | |----------+--------------------------+--------------------------| |21600 |За подання клопотання про | 100 | | |надання виписки з | | | |Державного реєстру | | | |патентів на промислові | | | |зразки щодо відомостей про| | | |патент на промисловий | | | |зразок | | |----------+--------------------------+--------------------------| |21700 |За внесення до Державного | 800 | | |реєстру патентів на | | | |промислові зразки змін | | | |щодо патенту на | | | |промисловий зразок за | | | |ініціативою власника | | | |патенту | | |----------+--------------------------+--------------------------| |21800 |За видачу дубліката | 100 | | |патенту на промисловий | | | |зразок | | |----------+--------------------------+--------------------------| |21900 |За подання до Апеляційної | 1700 | | |палати заперечення проти | | | |рішення за заявкою на | | | |промисловий зразок | | |----------+--------------------------+--------------------------| |22000 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку | | | |розгляду Апеляційною | | | |палатою заперечення проти | | | |рішення за заявкою на | | | |промисловий зразок | | |----------+--------------------------+--------------------------| |22100 |Річний збір за підтримання| | | |чинності патенту на | | | |промисловий зразок за | | | |кожний рік дії патенту від| | | |дати подання заявки: | | |----------+--------------------------+--------------------------| |22101 |перший | 100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |22102 |другий | 100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |22103 |третій | 200 | |----------+--------------------------+--------------------------| |22104 |четвертий | 300 | |----------+--------------------------+--------------------------| |22105 |п'ятий | 450 | |----------+--------------------------+--------------------------| |22106 |шостий | 700 | |----------+--------------------------+--------------------------| |22107 |сьомий | 900 | |----------+--------------------------+--------------------------| |22108 |восьмий | 1200 | |----------+--------------------------+--------------------------| |22109 |дев'ятий | 1500 | |----------+--------------------------+--------------------------| |22110 |десятий | 1800 | |----------+--------------------------+--------------------------| |22111 |одинадцятий | 1800 | |----------+--------------------------+--------------------------| |22112 |дванадцятий | 1800 | |----------+--------------------------+--------------------------| |22113 |тринадцятий | 3300 | |----------+--------------------------+--------------------------| |22114 |чотирнадцятий | 3300 | |----------+--------------------------+--------------------------| |22115 |п'ятнадцятий | 3300 | |----------+--------------------------+--------------------------| | |Примітки: |50 відсотків розміру, | | |1. Цей збір у разі подання|встановленого згідно з | | |для офіційної публікації |кодами 22101-22115 | | |заяви про готовність | | | |надання будь-якій особі | | | |дозволу на використання | | | |запатентованого | | | |промислового зразка | | | |--------------------------+--------------------------| | |2. Цей збір у разі сплати |150 відсотків розміру, | | |його протягом шести |встановленого згідно з | | |місяців після |кодами 22101-22115 | | |встановленого законом | | | |строку | | |----------+--------------------------+--------------------------| |22200 |За опублікування | 400 | | |відомостей про видачу | | | |ліцензії на використання | | | |промислового зразка | | |----------+--------------------------+--------------------------| |22300 |За опублікування | 600 | | |відомостей про передачу | | | |права власності на | | | |промисловий зразок | | |----------+--------------------------+--------------------------| |22400 |За опублікування змін до | 400 | | |опублікованих відомостей | | | |про видачу ліцензії на | | | |використання промислового | | | |зразка | | |----------------------------------------------------------------| | Збори за дії, пов'язані з охороною прав на топографію | | інтегральної мікросхеми (ІМС) | |----------------------------------------------------------------| |30100 |За подання заявки на | 800 | | |реєстрацію топографії ІМС | | |----------+--------------------------+--------------------------| |30200 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку | | | |надходження документа про | | | |сплату збору за подання | | | |заявки на реєстрацію | | | |топографії ІМС | | |----------+--------------------------+--------------------------| |30300 |За подання заяви про | 800 | | |виправлення в заявці на | | | |реєстрацію топографії ІМС | | | |помилки, що не є очевидною| | | |чи технічною | | |----------+--------------------------+--------------------------| |30400 |За подання заявником заяви| | | |про внесення до заявки на | | | |реєстрацію топографії ІМС | | | |зміни, що виникла через | | | |залежні від нього | | | |обставини: | | |----------+--------------------------+--------------------------| |30401 |свого імені (найменування)| 100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |30402 |своєї адреси | 100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |30403 |адреси для листування | 100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |30404 |імені свого представника | 100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |30405 |адреси свого представника | 100 | | |--------------------------+--------------------------| | |додатково за зазначення в |20 відсотків розміру, | | |цій заяві такої самої |встановленого згідно з | | |зміни до кожної заявки |кодами 30401-30405 | | |понад одну | | |----------+--------------------------+--------------------------| |30500 |За подання заяви про | 600 | | |внесення до заявки на | | | |реєстрацію топографії ІМС | | | |змін, пов'язаних із зміною| | | |особи заявника, що виникли| | | |через залежні від подавця | | | |заяви обставини | | |----------+--------------------------+--------------------------| |30600 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку подання| | | |додаткових матеріалів до | | | |заявки на реєстрацію | | | |топографії ІМС на вимогу | | | |закладу експертизи | | |----------+--------------------------+--------------------------| |30700 |За подання клопотання про | 400 | | |поновлення строку подання | | | |додаткових матеріалів до | | | |заявки на реєстрацію | | | |топографії ІМС на вимогу | | | |закладу експертизи | | |----------+--------------------------+--------------------------| |30800 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку надання| | | |відповіді на попередній | | | |висновок закладу | | | |експертизи за заявкою на | | | |реєстрацію топографії ІМС | | |----------+--------------------------+--------------------------| |30900 |За подання клопотання про | 400 | | |поновлення строку надання | | | |відповіді на попередній | | | |висновок закладу | | | |експертизи за заявкою на | | | |реєстрацію топографії ІМС | | |----------+--------------------------+--------------------------| |31000 |За публікацію про | 200 | | |реєстрацію топографії ІМС | | | |--------------------------+--------------------------| | |додатково за кожний аркуш | 10 | | |понад 15 належно | | | |оформленої заявки | | |----------+--------------------------+--------------------------| |31100 |За подання клопотання про | 170 | | |продовження строку | | | |надходження документа про | | | |сплату державного мита за | | | |реєстрацію топографії ІМС | | |----------+--------------------------+--------------------------| |31200 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку | | | |надходження документа про | | | |сплату збору за публікацію| | | |про реєстрацію топографії | | | |ІМС | | |----------+--------------------------+--------------------------| |31300 |За подання клопотання про | 400 | | |поновлення строку | | | |надходження документа про | | | |сплату державного мита за | | | |реєстрацію топографії ІМС | | |----------+--------------------------+--------------------------| |31400 |За подання клопотання про | 400 | | |поновлення строку | | | |надходження документа про | | | |сплату збору за публікацію| | | |про реєстрацію топографії | | | |ІМС | | |----------+--------------------------+--------------------------| |31500 |За подання клопотання про | 100 | | |надання виписки з | | | |Державного реєстру | | | |топографій ІМС щодо | | | |відомостей про топографію | | | |ІМС | | |----------+--------------------------+--------------------------| |31600 |За внесення до Державного | 800 | | |реєстру топографій ІМС | | | |змін щодо реєстрації | | | |топографії ІМС за | | | |ініціативою власника | | | |свідоцтва | | |----------+--------------------------+--------------------------| |31700 |За ознайомлення з | 100 | | |матеріалами заявки на | | | |реєстрацію топографії ІМС | | |----------+--------------------------+--------------------------| |31800 |За видачу дубліката | 100 | | |свідоцтва на топографію | | | |ІМС | | |----------+--------------------------+--------------------------| |31900 |За подання до Апеляційної | 1700 | | |палати заперечення проти | | | |рішення за заявкою на | | | |реєстрацію топографії ІМС | | |----------+--------------------------+--------------------------| |32000 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку | | | |розгляду Апеляційною | | | |палатою заперечення проти | | | |рішення за заявкою на | | | |реєстрацію топографії ІМС | | |----------+--------------------------+--------------------------| |32100 |За опублікування | 400 | | |відомостей про видачу | | | |ліцензії на використання | | | |топографії ІМС | | |----------+--------------------------+--------------------------| |32200 |За опублікування | 600 | | |відомостей про передачу | | | |права власності на | | | |топографію ІМС | | |----------+--------------------------+--------------------------| |32300 |За опублікування змін до | 400 | | |опублікованих відомостей | | | |про видачу ліцензії на | | | |використання топографії | | | |ІМС | | |----------------------------------------------------------------| | Збори за дії, пов'язані з охороною прав на знак для товарів і | | послуг (далі - знак) | |----------------------------------------------------------------| |40100 |За подання заявки на знак | 1000 | | |одним заявником | | | |--------------------------+--------------------------| | |додатково за кожний клас | 1000 | | |Міжнародної класифікації | | | |товарів і послуг (далі - | | | |клас) понад один, номер | | | |якого зазначено у заявці | | | |--------------------------+--------------------------| | |додатково за подання в | 500 | | |заявці кольорового | | | |зображення знака | | | |--------------------------+--------------------------| | |додатково за кожний клас, | 1500 | | |номер якого наведено у | | | |повідомленні закладу | | | |експертизи понад кількість| | | |класів, номери яких | | | |зазначено у заявці | | | |--------------------------+--------------------------| | |додатково за включення до | 6000 | | |знака позначення, що | | | |відображує назву держави | | | |"Україна" | | |----------+--------------------------+--------------------------| |40200 |За подання заявки на знак |130 відсотків розміру, | | |кількома заявниками |встановленого згідно з | | | |кодом 40100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |40300 |За подання виділеної | 1700 | | |заявки на знак | | |----------+--------------------------+--------------------------| |40600 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку | | | |надходження документа про | | | |сплату збору за подання | | | |заявки на знак | | |----------+--------------------------+--------------------------| |40700 |За ознайомлення з | 100 | | |матеріалами заявки на знак| | |----------+--------------------------+--------------------------| |40800 |За подання заяви про | 800 | | |виправлення в заявці на | | | |знак помилки, що не є | | | |очевидною чи технічною | | |----------+--------------------------+--------------------------| |40900 |За подання заявником заяви| | | |про внесення до заявки на | | | |знак зміни, що виникла | | | |через залежні від нього | | | |обставини: | | |----------+--------------------------+--------------------------| |40901 |свого імені (найменування)| 100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |40902 |своєї адреси | 100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |40903 |адреси для листування | 100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |40904 |імені свого представника | 100 | |----------+--------------------------+--------------------------| |40905 |адреси свого представника | 100 | | |--------------------------+--------------------------| | |додатково за зазначення в |20 відсотків розміру, | | |цій заяві такої самої |встановленого згідно з | | |зміни до кожної заявки |кодами 40901-40905 | | |понад одну | | |----------+--------------------------+--------------------------| |41000 |За подання заяви про | 600 | | |внесення до заявки на знак| | | |змін, пов'язаних із зміною| | | |особи заявника, що виникли| | | |через залежні від подавця | | | |заяви обставини | | |----------+--------------------------+--------------------------| |41100 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку подання| | | |додаткових матеріалів до | | | |заявки на знак на вимогу | | | |закладу експертизи | | |----------+--------------------------+--------------------------| |41200 |За подання клопотання про | 400 | | |поновлення строку подання | | | |додаткових матеріалів до | | | |заявки на знак на вимогу | | | |закладу експертизи | | |----------+--------------------------+--------------------------| |41300 |За подання заперечення | 1000 | | |проти заявки на знак щодо | | | |невідповідності наведеного| | | |в ній позначення умовам | | | |надання правової охорони | | |----------+--------------------------+--------------------------| |41400 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку надання| | | |відповіді на попередній | | | |висновок закладу | | | |експертизи за заявкою на | | | |знак | | |----------+--------------------------+--------------------------| |41500 |За подання клопотання про | 400 | | |поновлення строку надання | | | |відповіді на попередній | | | |висновок закладу | | | |експертизи за заявкою на | | | |знак | | |----------+--------------------------+--------------------------| |41600 |За подання заяви про | 500 | | |внесення до заявки на знак| | | |змін, пов'язаних з її | | | |поділом | | |----------+--------------------------+--------------------------| |41700 |За публікацію про видачу | 150 | | |свідоцтва на знак для | | | |товарів і послуг у чорно- | | | |білому зображенні за | | | |кожний клас | | | |--------------------------+--------------------------| | |додатково за публікацію | 100 | | |кольорового зображення | | | |знака | | |----------+--------------------------+--------------------------| |41800 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку | | | |надходження документа про | | | |сплату державного мита за | | | |видачу свідоцтва на знак | | | |для товарів і послуг | | |----------+--------------------------+--------------------------| |41900 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку | | | |надходження документа про | | | |сплату збору за публікацію| | | |про видачу свідоцтва на | | | |знак для товарів і послуг | | |----------+--------------------------+--------------------------| |42000 |За подання клопотання про | 400 | | |поновлення строку | | | |надходження документа про | | | |сплату державного мита за | | | |видачу свідоцтва на знак | | | |для товарів і послуг | | |----------+--------------------------+--------------------------| |42100 |За подання клопотання про | 400 | | |поновлення строку | | | |надходження документа про | | | |сплату збору за публікацію| | | |про видачу свідоцтва на | | | |знак для товарів і послуг | | |----------+--------------------------+--------------------------| |42200 |За подання клопотання про | 100 | | |надання виписки з | | | |Державного реєстру | | | |свідоцтв на знаки для | | | |товарів і послуг щодо | | | |відомостей про свідоцтво | | | |на знак для товарів і | | | |послуг | | |----------+--------------------------+--------------------------| |42300 |За внесення до Державного | 800 | | |реєстру свідоцтв на знаки | | | |для товарів і послуг змін | | | |щодо свідоцтва на знак для| | | |товарів і послуг за | | | |ініціативою власника | | | |свідоцтва | | |----------+--------------------------+--------------------------| |42400 |За видачу дубліката | 100 | | |свідоцтва на знак для | | | |товарів і послуг | | |----------+--------------------------+--------------------------| |42500 |За подання до Апеляційної | 1700 | | |палати заперечення проти | | | |рішення за заявкою на знак| | |----------+--------------------------+--------------------------| |42600 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку | | | |розгляду Апеляційною | | | |палатою заперечення проти | | | |рішення за заявкою на знак| | |----------+--------------------------+--------------------------| |42700 |За продовження строку дії | 3000 | | |свідоцтва на знак для | | | |товарів і послуг, | | | |власником якого є одна | | | |особа, за один клас | | |----------+--------------------------+--------------------------| | |додатково за кожний клас | 300 | | |понад один | | |----------+--------------------------+--------------------------| |42800 |За продовження строку дії |130 відсотків розміру, | | |свідоцтва на знак для |встановленого згідно з | | |товарів і послуг, |кодом 42700 | | |власниками якого є кілька | | | |осіб | | |----------+--------------------------+--------------------------| |42900 |За продовження строку дії |150 відсотків розміру, | | |свідоцтва на знак для |встановленого згідно з | | |товарів і послуг у разі |кодами 42700 чи 42800 | | |сплати цього збору та | | | |надходження документа про | | | |його сплату протягом шести| | | |місяців після | | | |встановленого строку | | |----------+--------------------------+--------------------------| |43000 |За опублікування | 400 | | |відомостей про видачу | | | |ліцензії на використання | | | |знака | | |----------+--------------------------+--------------------------| |43100 |За опублікування | 600 | | |відомостей про передачу | | | |права власності на знак | | | |повністю | | |----------+--------------------------+--------------------------| |43200 |За опублікування змін до | 400 | | |опублікованих відомостей | | | |про видачу ліцензії на | | | |використання знака | | |----------+--------------------------+--------------------------| |43300 |За подання заявки на | 600 | | |міжнародну реєстрацію | | | |знака | | |----------+--------------------------+--------------------------| |43400 |За подання заяви про | 400 | | |територіальне розширення | | | |міжнародної реєстрації | | | |знака | | |----------+--------------------------+--------------------------| |43500 |За подання заяви про | 600 | | |продовження міжнародної | | | |реєстрації знака | | |----------+--------------------------+--------------------------| |43600 |За подання до Апеляційної | 4000 | | |палати заяви про визнання | | | |знака добре відомим в | | | |Україні | | |----------------------------------------------------------------| | Збори за дії, пов'язані з охороною прав на зазначення | | походження товару | |----------------------------------------------------------------| |50100 |За подання заявки на | 1200 | | |реєстрацію кваліфікованого| | | |зазначення походження | | | |товару та/або права на | | | |використання | | | |кваліфікованого зазначення| | | |походження товару | | |----------+--------------------------+--------------------------| |50200 |За подання заяви про | 400 | | |продовження строку для | | | |відповіді на запит закладу| | | |експертизи щодо надання | | | |додаткових матеріалів | | |----------+--------------------------+--------------------------| |50300 |За подання заяви про | 400 | | |поновлення строку для | | | |відповіді на запит закладу| | | |експертизи щодо надання | | | |додаткових матеріалів | | |----------+--------------------------+--------------------------| |50400 |За ознайомлення з | 100 | | |матеріалами заявки на | | | |реєстрацію кваліфікованого| | | |зазначення походження | | | |товару та/або права на | | | |використання | | | |кваліфікованого зазначення| | | |походження товару | | |----------+--------------------------+--------------------------| |50500 |За подання заперечення | 1000 | | |проти реєстрації заявленої| | | |назви місця походження | | | |товару або заявленого | | | |географічного зазначення | | | |походження товару та/або | | | |права на використання | | | |зареєстрованого | | | |кваліфікованого зазначення| | | |походження товару | | |----------+--------------------------+--------------------------| |50600 |За подання заяви про | 400 | | |продовження строку для | | | |відповіді на заперечення | | | |проти реєстрації заявленої| | | |назви місця походження | | | |товару або заявленого | | | |географічного зазначення | | | |походження товару та/або | | | |права на використання | | | |зареєстрованого | | | |кваліфікованого зазначення| | | |походження товару | | |----------+--------------------------+--------------------------| |50700 |За подання до Апеляційної | 1700 | | |палати заперечення проти | | | |рішення за заявкою на | | | |реєстрацію кваліфікованого| | | |зазначення походження | | | |товару та/або права на | | | |використання | | | |зареєстрованого | | | |кваліфікованого зазначення| | | |походження товару | | |----------+--------------------------+--------------------------| |50800 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку | | | |розгляду Апеляційною | | | |палатою заперечення проти | | | |рішення за заявкою на | | | |реєстрацію кваліфікованого| | | |зазначення походження | | | |товару та/або права на | | | |використання | | | |зареєстрованого | | | |кваліфікованого зазначення| | | |походження товару | | |----------+--------------------------+--------------------------| |50900 |За внесення до Державного | 800 | | |реєстру назв місць | | | |походження та географічних| | | |зазначень походження | | | |товарів і прав на | | | |використання | | | |зареєстрованих | | | |кваліфікованих зазначень | | | |походження товарів змін і | | | |уточнень або виправлення | | | |очевидної помилки, | | | |допущеної з вини заявника | | |----------+--------------------------+--------------------------| |51000 |За подання клопотання про | 400 | | |продовження строку сплати | | | |державного мита за видачу | | | |свідоцтва про реєстрацію | | | |права на використання | | | |кваліфікованого зазначення| | | |походження товару | | |----------+--------------------------+--------------------------| |51100 |За подання клопотання про | 400 | | |поновлення строку сплати | | | |державного мита за видачу | | | |свідоцтва про реєстрацію | | | |права на використання | | | |кваліфікованого зазначення| | | |походження товару | | |----------+--------------------------+--------------------------| |51200 |За видачу дубліката | 100 | | |свідоцтва про реєстрацію | | | |права на використання | | | |кваліфікованого зазначення| | | |походження товару | | |----------+--------------------------+--------------------------| |51300 |За продовження строку дії | 4000 | | |свідоцтва про реєстрацію | | | |права на використання | | | |кваліфікованого зазначення| | | |походження товару | | |----------+--------------------------+--------------------------| |51400 |За продовження строку дії |150 відсотків розміру, | | |свідоцтва про реєстрацію |встановленого згідно з | | |права на використання |кодом 51300 | | |кваліфікованого зазначення| | | |походження товару у разі | | | |подання відповідної заяви | | | |протягом шести місяців | | | |після закінчення строку | | | |дії свідоцтва | | |----------+--------------------------+--------------------------| |51500 |За надання витягу з | 100 | | |Державного реєстру назв | | | |місць походження та | | | |географічних зазначень | | | |походження товарів і прав | | | |на використання | | | |зареєстрованих | | | |кваліфікованих зазначень | | | |походження товарів | | ------------------------------------------------------------------".вгору