Документ 1134-2002-п, поточна редакція — Редакція від 27.04.2017, підстава - 271-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 серпня 2002 р. N 1134
Київ
Про затвердження нормативів чисельності студентів
(курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів,
здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів,
інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду
науково-педагогічного працівника у вищих навчальних
закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних
закладах післядипломної освіти державної форми власності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1130 ( 1130-2004-п ) від 25.08.2004
N 536 ( 536-2006-п ) від 19.04.2006
N 271 ( 271-2017-п ) від 19.04.2017 }

{ Дію Постанови поширено на порядок встановлення нормативів
чисельності слухачів, аспірантів та докторантів на одну
штатну посаду науково-педагогічного працівника Національної
академії державного управління при Президентові України
згідно з Постановою КМ N 1796 ( 1796-2004-п ) від 31.12.2004 }

З метою удосконалення навчального процесу у вищих навчальних
закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах
післядипломної освіти державної форми власності, підвищення якості
підготовки фахівців Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
нормативи чисельності студентів (курсантів) денної форми
навчання на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у
вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації державної
форми власності для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр;
нормативи чисельності аспірантів (ад'юнктів), докторантів і
здобувачів наукового ступеня кандидата наук, які працюють над
дисертаціями самостійно, на одну штатну посаду
науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і
IV рівня акредитації державної форми власності;
нормативи чисельності слухачів, інтернів, клінічних
ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника
у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації державної
форми власності.
2. Установити, що:
1) нормативи чисельності студентів (курсантів) на одну штатну
посаду науково-педагогічного працівника порівняно з нормативами,
затвердженими абзацом другим пункту 1 цієї постанови:
а) для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст і магістр
зменшуються відповідно на 10 і 50 відсотків;
б) для вечірньої форми навчання збільшується у 2, для
заочної та дистанційної - у 4 рази; { Підпункт "б" пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1130
( 1130-2004-п ) від 25.08.2004 }
в) для іноземних студентів денної форми навчання зменшуються
на 15 відсотків;
2) нормативи чисельності аспірантів (ад'юнктів) докторантів
і здобувачів наукового ступеня кандидата наук, затверджені абзацом
третім, та нормативи чисельності слухачів, затверджені абзацом
четвертим пункту 1 цієї постанови, поширюються також на вищі
навчальні заклади післядипломної освіти державної форми
власності; { Підпункт 2 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1130
( 1130-2004-п ) від 25.08.2004 }
3) нормативи чисельності здобувачів вищої освіти у
Національній академії Служби безпеки України встановлюються
Службою безпеки за погодженням з Міністерством освіти і науки. { Пункт 2 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ N 271
( 271-2017-п ) від 19.04.2017 }
3. Установити, що штатна чисельність науково-педагогічних
працівників вищих навчальних закладів III і IV рівня акредитації
та вищих навчальних закладів післядипломної освіти державної форми
власності, визначена згідно із затвердженими цією постановою
нормативами, є граничною.
4. Міністерству освіти і науки разом з іншими центральними
органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні
заклади III і IV рівня акредитації та вищі навчальні заклади
післядипломної освіти, запровадити:
нормативи, затверджені абзацом другим пункту 1 та підпунктом
1 пункту 2 цієї постанови, поетапно - з 2002/03 та з 2004/05
навчального року; { Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1130 ( 1130-2004-п ) від 25.08.2004 }
нормативи, затверджені абзацами третім і четвертим пункту 1
та підпунктом 2 пункту 2 цієї постанови, - з 2002/03 навчального
року. { Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1130 ( 1130-2004-п ) від 25.08.2004 }
5. Рекомендувати власникам вищих навчальних закладів III і
IV рівня акредитації та вищих навчальних закладів післядипломної
освіти комунальної і приватної форми власності під час
встановлення штатної чисельності науково-педагогічних працівників
застосовувати нормативи, затверджені пунктом 1 та підпунктами "а"
і "б" пункту 2 цієї постанови.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 2002 р. N 1134
НОРМАТИВИ
чисельності студентів (курсантів) денної форми навчання
на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника
у вищих навчальних закладах III і IV рівня
акредитації державної форми власності
для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

------------------------------------------------------------------ Шифр | Напрям підготовки | Значення нормативу напряму| (спеціальності) |----------------------------- підго- | | 2002/03 | 2004/05 товки | |навчальний рік|навчальний рік ------------------------------------------------------------------ 0101 Педагогічна освіта
(за спеціальностями):
дошкільне виховання; 10,5 10,5
початкове навчання;
дефектологія; практична
психологія
педагогіка і методика 11,5 11,5
середньої освіти (трудове
навчання, початкова
військова підготовка);
соціальна педагогіка
професійне навчання визначається визначається
за нормативами за нормативами
напрямів напрямів
підготовки підготовки
(спеціаль- (спеціаль-
ностей) ностей)

педагогіка і методика визначається визначається
середньої освіти (українська за нормативами за нормативами
мова і література, мова і напрямів напрямів
література, історія, музика, підготовки підготовки
хореографія, образотворче (спеціаль- (спеціаль-
мистецтво, фізика, біологія, ностей) із ностей) із
географія, хімія, позначкою "*" позначкою "*"
математика, фізична
культура)
0102 Фізичне виховання і спорт* 9 9,5
у тому числі фізична 4,5 5
реабілітація; олімпійський
та професійний спорт
0201 Культура 11,5 12
0202 Мистецтво
(за спеціальностями):
театральне мистецтво; 4,5 5
хореографія*; кіно-,
телемистецтво; музична
педагогіка і виховання*
музичне мистецтво 4,5 3,5
образотворче та 5 5,5
декоративно-прикладне
мистецтво*; реставрація
творів мистецтва; дизайн
0301 Філософія 12,5 12,5
0302 Журналістика 11,5 12
0303 Історія* 13 13
0304 Міжнародні відносини 12 12,5
0305 Філологія* 13,5 13,5
у тому числі мова та 9 9
література*; переклад;
літературна творчість;
прикладна лінгвістика
0401 Психологія 12 12,5
0402 Соціологія 12,5 12,5
0403 Політологія 12,5 12,5
0501 Економіка і підприємництво 12,5 12,5
0502 Менеджмент 13 13
0503 Торгівля 12 12
0504 Туризм 13 13,5
0601 Право 13 13
0701 Фізика* 10,5 10,5
0702 Прикладна фізика 9,5 10
у тому числі 7,5 8
експериментальна ядерна
фізика та фізика плазми
0703 Хімія* 10,5 10,5
0704 Біологія* 10,5 10,5
0705 Географія* 11,5 12
0706 Гідрометеорологія 11 11,5
0707 Геологія 11,5 11,5
0708 Екологія 11,5 11,5
0709 Геодезія, картографія та 11,5 11,5
землевпорядкування
0801 Математика* 11,5 11,5
0802 Прикладна математика 10 10
0803 Механіка 11,5 11,5
0804 Комп'ютерні науки 9,5 10
0901 Інженерне матеріалознавство 10,5 10,5
0902 Інженерна механіка 10,5 10,5
0903 Гірництво 10 10,5
0904 Металургія 10,5 10,5
0905 Енергетика 11 11
у тому числі
атомна енергетика 7 7,5
нетрадиційні джерела енергії 9 9,5
котли та реактори 7,5 7,5
0906 Електротехніка 11 11
0907 Радіотехніка 11 11
0908 Електроніка 11 11
0909 Прилади 11 11
0910 Електронні апарати 11 11
0911 Лазерна та оптоелектронна 11 11
техніка
0912 Акустотехніка 11 11
0913 Метрологія та вимірювальна 11 11
техніка
0914 Комп'ютеризовані системи, 9,5 9,5
автоматика та управління
0915 Комп'ютерна інженерія 9,5 9,5
0916 Хімічна технологія та 10,5 11
інженерія
у тому числі хімічна 7 7,5
технологія рідкісних
розсіяних елементів та
матеріалів на їх основі
0917 Харчова технологія та 11 11,5
інженерія
0918 Легка промисловість 11 11,5
0919 Механізація та 11 11,5
електрифікація сільського
господарства
0920 Лісозаготівля та 11,5 11,5
деревообробка
0921 Будівництво 11 11,5
0922 Електромеханіка 11 11,5
0923 Зварювання 11 11,5
0924 Телекомунікації 11 11
0925 Автоматизація та 9,5 9,5
комп'ютерно-інтегровані
технології
0926 Водні ресурси 11,5 11,5
0927 Видавничо-поліграфічна 11 11
справа
у тому числі технологія 9 9,5
електронних мультимедійних
видань; комп'ютерні
технології та системи
видавничо-поліграфічних
виробництв
0928 Пожежна безпека 11 11,5
1001 Авіація та космонавтика 11 11,5
у тому числі
системи керування літальними 9 9,5
апаратами і комплексами
експлуатація літальних 7 7
апаратів
обслуговування повітряного 7,5 7,5
руху
1002 Кораблі та океанотехніка 11 11,5
1003 Судноводіння та енергетика 8 8
суден
1004 Транспортні технології 11 11
1005 Залізниці та залізнична 11 11,5
техніка
1101 Медицина 7,5 8
(для освітньо- (за спеціаль-
кваліфіка- ностями:
ційного рівня справа, лабо-
бакалавр, раторна
спеціаліст, діагностика)
магістр)
7
(для освітньо-
кваліфіка-
ційного рівня
спеціаліст за
спеціальністю
медична
психологія)
6
(для освітньо-
кваліфіка-
ційного рівня
спеціаліст,
магістр за
спеціаль-
ностями:
лікувальна
справа,
педіатрія,
медико-
профілактична
справа,
стоматоло-
гія);
1102 Фармація 8,5 8,5
(для освітньо- (для освітньо-
кваліфіка- кваліфіка-
ційного рівня ційного рівня
бакалавр, бакалавр,
спеціаліст, спеціаліст,
магістр) магістр)
1201 Архітектура 5 5
1301 Агрономія 12 12
1302 Зооінженерія 11 11
1303 Водні біоресурси 12 12
1304 Лісове і 12 12
садово-паркове господарство
1305 Ветеринарна медицина 9,5 9,5
(для освітньо- (для освітньо-
кваліфіка- кваліфіка-
ційного рівня ційного рівня
бакалавр, бакалавр,
спеціаліст, спеціаліст,
магістр) магістр)
1401 Військові науки визначається 6
Міноборони
1501 Державне управління визначається визначається
Головдерж- Головдерж-
Державна служба службою службою
1601 Інформаційна безпека 9 9
1701 Специфічні категорії 6 6
{ Нормативи чисельності студентів (курсантів) денної форми
навчання із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1130
( 1130-2004-п ) від 25.08.2004, N 536 ( 536-2006-п ) від
19.04.2006 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 2002 р. N 1134
НОРМАТИВИ
чисельності аспірантів (ад'юнктів), докторантів і здобувачів
наукового ступеня кандидата наук, які працюють
над дисертаціями самостійно, на одну штатну
посаду науково-педагогічного працівника
у вищих навчальних закладах III і IV рівня
акредитації державної форми власності

------------------------------------------------------------------ Учасники | Значення нормативу навчального процесу | ------------------------------------------------------------------ Аспіранти і докторанти денної та заочної 12
форм навчання
Здобувачі наукового ступеня кандидата наук, 24
які працюють над дисертаціями самостійно

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 2002 р. N 1134
НОРМАТИВИ
чисельності слухачів, інтернів, клінічних ординаторів
на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника
у вищих навчальних закладах III і IV рівня
акредитації державної форми власності
------------------------------------------------------------------ Учасники | Значення нормативу навчального процесу | ------------------------------------------------------------------ Слухачі підготовчого факультету, визначається за середнім
відділення, курсів значенням нормативу для
освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавр у вищому навчальному
закладі, де відкрито підготовчий
факультет, відділення, курси
Слухачі підготовчого факультету, 6
відділення для іноземних громадян
Слухачі вищих навчальних на 25 відсотків менше від
закладів післядипломної освіти нормативу чисельності студентів
та структурних підрозділів денної форми навчання на одну
післядипломної освіти вищих штатну посаду
навчальних закладів науково-педагогічного працівника
у вищих навчальних закладах III
і IV рівня акредитації,
встановленого для відповідного
напряму підготовки
(спеціальності) та відповідного
освітньо-кваліфікаційного рівня
Інтерни вищих навчальних закладів 5
та закладів післядипломної освіти
( Нормативи чисельності слухачів, інтернів із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1130 ( 1130-2004-п ) від 25.08.2004 )вгору