Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 08.08.20071019
Документ 1019-2007-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.02.2016, підстава - 1187-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 серпня 2007 р. № 1019
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 1187 від 30.12.2015}

Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок ліцензування освітніх послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 36, ст. 1946).

3. Пункт 53 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 27, ст. 1212), виключити.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2007 року.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2007 р. № 1019

ПОРЯДОК
ліцензування діяльності з надання освітніх послуг

Загальні питання

1. Цей Порядок, що розроблений відповідно до Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту" і "Про вищу освіту", встановлює загальні вимоги до ліцензування діяльності з надання освітніх послуг та визначає процедуру оцінки спроможності суб'єктів освітньої діяльності щодо надання освітніх послуг, проведення ліцензійної експертизи, прийняття рішень та їх оформлення, видачі і переоформлення ліцензій, видачі їх дублікатів, а також прийняття рішень про обмеження діяльності суб'єктів у сфері освіти.

2. Ліцензуванню підлягає діяльність з надання таких освітніх послуг:

1) у сфері дошкільної освіти:

догляд за дітьми дошкільного віку;

виховання і навчання дітей дошкільного віку;

корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку;

2) у сфері загальної середньої освіти - забезпечення здобуття:

початкової загальної освіти;

базової загальної середньої освіти;

повної загальної середньої освіти;

3) у сфері позашкільної освіти - освітня діяльність за художньо-естетичним, туристично-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим та гуманітарним напрямами;

4) у сфері професійно-технічної освіти:

первинна професійна підготовка;

перепідготовка робітників, підвищення їх кваліфікації;

професійно-технічне навчання;

підготовка (зокрема первинна професійна), перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців та осіб без громадянства;

5) у сфері вищої освіти:

підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями), у тому числі молодших спеціалістів у вищих професійних училищах та центрах професійно-технічної освіти;

військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу;

перепідготовка за спеціальностями;

розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізація;

підготовка іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади;

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців та осіб без громадянства;

підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України;

діяльність за програмами іноземних навчальних закладів (крім діяльності, що провадиться вищими навчальними закладами України III-IV рівня акредитації за акредитованими програмами вищих навчальних закладів держав - членів Європейського Союзу, аналогічними акредитованим напрямам підготовки (спеціальностям) відповідного навчального закладу);

діяльність з надання освітніх послуг навчальними закладами іноземних держав або їх філіями.

3. Навчальні заклади та інші юридичні особи (далі - навчальні заклади) або фізичні особи - підприємці розпочинають діяльність з надання освітніх послуг, зазначених у пункті 2 цього Порядку, після отримання ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг (далі - ліцензія), а відокремлені структурні підрозділи (філії тощо) навчального закладу - після проведення ліцензування з внесенням їх до ліцензії навчального закладу.

Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, зазначених у підпункті 1 пункту 2 цього Порядку, стосується навчальних закладів приватної форми власності і фізичних осіб - підприємців, а в підпункті 2 і 3 лише таких навчальних закладів.

4. Послуги з первинної професійної підготовки, перепідготовки, професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації робітників підлягають ліцензуванню за умови, що відповідні професії включено до Класифікатора професій ДК 003:2010.

5. Ліцензування діяльності підприємств, установ та організацій з професійно-технічного навчання на виробництві проводиться за класами класифікаційних угруповань з урахуванням специфіки навчання у разі, коли передбачається видача документа про освіту державного зразка.

6. Діяльність у сфері вищої освіти з підготовки та перепідготовки фахівців у навчальних закладах ліцензується у разі, коли заявлені напрями (спеціальності) включені до затверджених Кабінетом Міністрів України переліків напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, а також за програмами іноземних навчальних закладів.

7. Ліцензування послуг з післядипломного навчання у сфері професійно-технічної та вищої освіти (за винятком послуг з перепідготовки) проводиться у разі, коли передбачається видача документа про освіту державного зразка.

8. Ліцензія для провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти іноземцям та особам без громадянства видається лише атестованим професійно-технічним навчальним закладам.

Ліцензія для провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підготовки (перепідготовки) іноземців та осіб без громадянства за напрямами (спеціальностями) видається вищим навчальним закладам, які мають ліцензії на підготовку фахівців за відповідними напрямами (спеціальностями). Ліцензування зазначених освітніх послуг здійснюється без проведення перевірки експертною комісією. У такому разі подані заявником матеріали після їх розгляду МОН передаються до Акредитаційної комісії.

Ліцензія для провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з післядипломної освіти (спеціалізація, розширення профілю (підвищення кваліфікації), у тому числі іноземцям та особам без громадянства, видається вищим навчальним закладам, навчальним закладам післядипломної освіти, науковим установам, організаціям, підприємствам. Ліцензування зазначених освітніх послуг вищих навчальних закладів, які мають ліцензії на підготовку фахівців за відповідними напрямами (спеціальностями) і в яких такі напрями (спеціальності) акредитовані, здійснюється без проведення перевірки експертною комісією. У такому разі подані заявником матеріали після їх розгляду МОН передаються до Акредитаційної комісії.

9. Діяльність з надання освітніх послуг навчальними закладами іноземних держав або їх структурними підрозділами (філіями тощо), що утворюються і функціонують на території України, підлягає ліцензуванню незалежно від виду освітніх послуг.

Органи ліцензування

10. Ліцензування проводять:

МОН - щодо надання послуг у сфері професійно-технічної та вищої освіти;

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органи управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій - щодо надання послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Орган ліцензування має право перевірити законність та обґрунтованість прийнятих експертними комісіями, регіональними експертними радами, експертними радами Акредитаційної комісії та Акредитаційною комісією рішень з питань ліцензування.

Підготовка та проведення ліцензування

11. Навчальний заклад подає до відповідного органу ліцензування заяву про проведення ліцензування із зазначенням виду освітньої послуги, ліцензованого обсягу та реквізитів навчального закладу за затвердженою МОН формою, до якої додаються:

1) копії установчих документів;

{Підпункт 2 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 233 від 05.04.2014}

3) концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та освітніх послуг;

4) копії затверджених в установленому порядку навчальних планів;

5) відомості про кількісні показники кадрового, матеріально-технічного, науково-методичного, інформаційного забезпечення освітньої діяльності, наявність бібліотеки (крім дошкільних і позашкільних навчальних закладів) та обсяг її фондів;

6) копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги;

7) документи про відповідність приміщень закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за напрямами підготовки (спеціальностями) з підвищеною небезпекою);

8) копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника закладу (дипломи про вищу освіту і науковий ступінь, атестат про вчене звання (за наявності), перша сторінка паспорта).

11-1. Документи, зазначені у пункті 11 цього Порядку, формуються у справу, пронумеровуються та підписуються керівником навчального закладу. Підпис керівника засвідчується печаткою закладу.

Для ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти документи, зазначені в підпунктах 1, 6-8 пункту 11 цього Порядку, подаються вищим навчальним закладом для внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти і підтримання в ній в актуальному стані. У такому разі паперові копії зазначених документів для отримання ліцензії не подаються.

12. У разі наявності у навчального закладу відокремлених підрозділів, що надаватимуть освітні послуги, до заяви про проведення ліцензування, крім документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, додаються копії рішень про утворення таких підрозділів, їх реєстрацію та положення про них.

13. Якщо вищий навчальний заклад планує провадити діяльність за програмами іноземних навчальних закладів, до органу ліцензування, крім документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, подаються:

1) документ про реєстрацію навчального закладу - іноземної юридичної особи в державі місцезнаходження, легалізований в установленому порядку;

2) дозвіл навчального закладу - іноземної юридичної особи на право використання його навчальних програм та видачу документа за результатами навчання;

3) довідка центрального органу управління освітою держави місцезнаходження навчального закладу - іноземної юридичної особи про акредитацію (визнання) навчальних програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності;

4) програма та навчальний план, за якими надаватиметься освітня послуга.

14. Навчальні заклади іноземних держав або їх структурні підрозділи, що утворюються та функціонують в Україні, крім документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, подають до органу ліцензування:

1) копії документів, що засвідчують правові засади легалізації та утворення навчального закладу чи його структурного підрозділу на території України (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження навчального закладу на утворення та діяльність такого навчального закладу чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави);

2) документ, що підтверджує визнання програми, за якою проводиться навчання в Україні, іноземною державою - засновником навчального закладу (якщо це передбачено законодавством відповідної держави);

3) погоджені з МОН програму та навчальний план, за якими надаватиметься освітня послуга.

15. Підприємства, установи та організації, що планують проведення професійного навчання безпосередньо на виробництві, до заяви про проведення ліцензування додають документи, передбачені підпунктами 1, 4, 5, 7 пункту 11 і пунктом 12 цього Порядку.

16. Фізична особа - підприємець, що провадить діяльність у сфері дошкільної освіти, подає до органу ліцензування заяву про проведення ліцензування із зазначенням виду освітньої послуги та ліцензованого обсягу за затвердженою МОН формою, до якої додаються:

1) копії сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім'я та по батькові, серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання;

2) копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації;

3) копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копія відповідної сторінки паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

4) медичну довідку встановленого зразка.

16-1. Спроможність навчального закладу надавати освітні послуги підтверджується результатами ліцензійної експертизи.

Для проведення ліцензійної експертизи орган ліцензування розглядає подані згідно з пунктами 11-16 цього Порядку документи та у разі їх відповідності встановленим вимогам утворює експертну комісію.

Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи затверджуються МОН.

16-2. За дорученням МОН Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органи управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій можуть утворювати експертні комісії для проведення ліцензійної експертизи у сфері професійно-технічної освіти.

17. Експертна комісія за результатами своєї роботи готує висновок про спроможність (неспроможність) навчального закладу, фізичної особи - підприємця надавати заявлену освітню послугу.

Після ознайомлення з висновком керівника навчального закладу, фізичної особи - підприємця один примірник подається органові ліцензування, а другий залишається в навчальному закладі, фізичної особи - підприємця.

Навчальний заклад, фізична особа - підприємець протягом 10 днів після ознайомлення з висновком має право подати апеляцію щодо необ'єктивності його змісту або порушення комісією порядку проведення експертизи та звернутися до органу ліцензування із заявою провести повторну експертизу комісією в іншому складі.

Повторна експертиза проводиться за рішенням органу ліцензування.

Члени експертної комісії несуть згідно із законодавством персональну відповідальність за достовірність висновку.

18. Під час ліцензування послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти орган ліцензування передає висновок експертної комісії (у разі проведення повторної ліцензійної експертизи - обидва висновки) разом із заявою та документами, зазначеними у пунктах 11-16 цього Порядку, до регіональної експертної ради, яка протягом місяця розглядає їх і готує проект рішення щодо спроможності навчального закладу, фізичної особи - підприємця надавати заявлену освітню послугу.

Під час ліцензування послуг у сфері професійно-технічної освіти Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органи управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій передають висновок експертної комісії (у разі проведення повторної ліцензійної експертизи - обидва висновки) разом із заявою та документами, зазначеними у пунктах 11-16 цього Порядку, до регіональної експертної ради, яка протягом місяця розглядає їх, готує і вносить для розгляду на засіданні Акредитаційної комісії проект рішення щодо спроможності навчального закладу надавати заявлену освітню послугу. У разі негативного висновку експертної комісії, негативного рішення регіональної експертної ради, проведення повторної експертизи, відмови у видачі відповідної ліцензії протягом року або надходження звернення щодо недостовірності поданої навчальним закладом інформації висновок (висновки) експертної комісії разом із заявою та документами подається до експертної ради з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів Акредитаційної комісії, яка розглядає їх, готує і вносить для розгляду на засіданні Акредитаційної комісії проект рішення щодо спроможності навчального закладу надавати заявлену освітню послугу.

Під час ліцензування послуг у сфері вищої освіти орган ліцензування передає висновок експертної комісії (у разі проведення повторної ліцензійної експертизи - обидва висновки) разом із заявою та документами, зазначеними у пунктах 11-16 цього Порядку, до Акредитаційної комісії, яка протягом місяця розглядає їх і готує проект рішення щодо спроможності навчального закладу надавати заявлену освітню послугу. У разі негативного висновку експертної комісії, проведення повторної експертизи, відмови у видачі відповідної ліцензії протягом року або надходження звернення щодо недостовірності поданої навчальним закладом інформації висновок (висновки) експертної комісії разом із заявою та документами подається до міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, яка розглядає їх, готує і вносить для розгляду на засіданні Акредитаційної комісії проект рішення щодо спроможності навчального закладу надавати заявлену освітню послугу.

Відсутність на засіданні представників навчального закладу, фізичної особи - підприємця не може бути підставою для неприйняття рішення Акредитаційною комісією (регіональною експертною радою, експертною радою з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів або міжгалузевою експертною радою з вищої освіти).

19. Органом ліцензування приймається остаточне рішення про видачу (відмову у видачі) ліцензії, яке оформляється його наказом.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі:

невідповідності заявника встановленим для кожної сфери освіти ліцензійним умовам надання освітніх послуг, зазначених у заяві про видачу ліцензії, навчальний заклад, фізична особа - підприємець можуть подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії;

виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником для видачі ліцензії, навчальний заклад, фізична особа - підприємець можуть подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

20. Загальний строк прийняття органом ліцензування рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії не може перевищувати трьох місяців після надходження заяви від навчального закладу, фізичної особи - підприємця з усіма необхідними документами.

У разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається на першому засіданні колегіального органу (Акредитаційної комісії, регіональної експертної ради) після закінчення цього строку.

Якщо у строки, визначені в абзацах першому і другому цього пункту, органом ліцензування не прийнято рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії, навчальний заклад, фізична особа - підприємець мають право провадити відповідні види освітньої діяльності без одержання ліцензії через 10 робочих днів з дня закінчення таких строків на підставі копії опису прийнятих документів з відміткою про дату їх прийняття. Зазначені документи є підставою для оформлення ліцензії органом ліцензування.

21. За результатами ліцензування відповідно до цього Порядку відокремлений структурний підрозділ (філія тощо) включається до ліцензії навчального закладу з видачею йому копії, завіреної органом ліцензування.

Ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відокремленими структурними підрозділами (філіями тощо) навчальних закладів здійснюється органами ліцензування за місцем розташування таких підрозділів.

Утворення експертних комісій для проведення ліцензійної експертизи у сфері професійно-технічної освіти у відокремлених структурних підрозділах (філіях тощо) навчальних закладів здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органами управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій за місцем розташування таких підрозділів.

22. У разі подання заяви про збільшення (перерозподіл) ліцензованого обсягу освітньої послуги до неї додаються копії навчальних планів і відомості про кількісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення.

Проведення ліцензійної експертизи під час розгляду заяв про збільшення ліцензованого обсягу не є обов’язковим. Відповідне рішення приймає орган ліцензування залежно від ступеня збільшення ліцензованого обсягу, важливості причин його збільшення, можливостей та статусу вищого навчального закладу. Під час розгляду заяв про перерозподіл ліцензованого обсягу в межах однієї галузі знань (без його загального збільшення) ліцензійна експертиза не проводиться.

Ліцензований обсяг навчального закладу - максимальна кількість осіб, яким навчальний заклад спроможний одночасно надавати освітні послуги на наявній матеріально-технічній базі та за умови його кадрового забезпечення відповідно до нормативів.

Ліцензований обсяг освітньої послуги - максимальна кількість осіб на кожному курсі навчання, яким може надаватися освітня послуга виходячи з можливостей навчального закладу відповідно до встановлених нормативів. Якщо строк надання освітньої послуги становить менше року, ліцензований обсяг визначається:

для освітніх послуг у сфері вищої освіти - максимальною кількістю осіб, які навчаються протягом року;

для освітніх послуг в інших сферах - максимальною кількістю осіб, які навчаються одночасно.

Перевищення ліцензованого обсягу допускається у разі поновлення на навчанні осіб, що робили перерву з визначених законодавством причин.

Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації іноземців та осіб без громадянства здійснюється вищими навчальними закладами в межах ліцензованого обсягу відповідної освітньої послуги, визначеного ліцензією навчального закладу для громадян України.

Ліцензований обсяг підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України, іноземців та осіб без громадянства не встановлюється.

22-1. У разі коли заявником подано документи не в повному обсязі чи з недостовірною інформацією або виявлено невідповідність поданих документів установленим вимогам, орган ліцензування повертає їх у двадцятиденний строк з дня надходження навчальному закладу із вмотивованою письмовою відмовою у проведенні ліцензування.

Фінансування процедури ліцензування

23. Оплата витрат, пов'язаних з перебуванням у навчальному закладі для проведення ліцензійної експертизи іногородніх експертів, здійснюється заявником у розмірах, визначених додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488), а витрати на проїзд таких експертів до навчального закладу та у зворотному напрямку - у розмірі, що підтверджується відповідними платіжними документами.

Оплата праці експертів проводиться заявником з розрахунку шість годин на день, але не більш як 18 годин (голови комісії - з розрахунку вісім годин на день, але не більш як 24 години) за період проведення ліцензійної експертизи з розрахунку ставки погодинної оплати праці:

осіб, що проводять заняття у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах, гімназіях, ліцеях, - за проведення ліцензійної експертизи послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти;

професорів, що проводять заняття із студентами вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, - за проведення ліцензійної експертизи послуг у сфері вищої освіти.

Зазначені кошти перераховуються заявником безпосередньо експертові, залученому до проведення експертизи, відповідно до фактичної кількості відпрацьованих годин та фактичного строку перебування у навчальному закладі.

24. Оплата послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням ліцензування, здійснюється заявником у таких розмірах:

у разі ліцензування послуг, що надаються фізичними особами - підприємцями у сфері дошкільної освіти, - п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

у разі ліцензування послуг, що надаються юридичними особами, - 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зазначені кошти за ліцензування послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти перераховуються заявником на рахунок регіональної експертної ради, а за ліцензування послуг у сфері вищої освіти - до спеціального фонду державного бюджету як власні надходження бюджетної установи з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України на рахунок Державної освітньої установи “Навчально-методичний центр з питань якості освіти” (далі - Центр), відкритий в територіальному органі Казначейства, для оплати Центром витрат, необхідних для забезпечення проведення ліцензування, зокрема оплати праці його працівників, роботи експертів експертних рад при Акредитаційній комісії, нарахування на заробітну плату, оплати комунальних послуг, енергоносіїв, витратних матеріалів, оргтехніки, канцелярських витрат, банківських послуг, послуг зв'язку, здійснення поточного та капітального ремонту, придбання обладнання. Перелік витрат, необхідних для забезпечення проведення ліцензування, затверджується МОН за погодженням з Антимонопольним комітетом.

За результатами діяльності Центру за 11 місяців поточного бюджетного періоду МОН подає до 10 грудня Мінфіну інформацію про обсяг коштів, отриманих від навчальних закладів за надання послуг організаційного характеру для оплати витрат, необхідних для забезпечення проведення ліцензування, та фактичний обсяг коштів, які повинні спрямовуватися на здійснення Центром зазначених витрат до кінця поточного бюджетного періоду, а також у разі потреби - пропозиції щодо перерахування у дохід державного бюджету різниці між обсягом отриманих та використаних коштів.

Зазначена різниця перераховується Центром у дохід державного бюджету не пізніше ніж за 10 днів до завершення поточного бюджетного періоду, що підтверджується територіальним органом Казначейства.

Оформлення та переоформлення ліцензії. Видача дубліката ліцензії

25. Ліцензія оформлюється на бланку єдиного зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 р. № 1719 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 47, ст. 2035), з додатком, форма і порядок заповнення якого визначається МОН.

26. Ліцензія видається на строк від п’яти до 12 років включно, але не менш як на строк повного циклу навчання за програмою, що додавалася до заяви про ліцензування.

Строк дії ліцензії визначається органом ліцензування і продовжується у порядку, встановленому для її одержання. За результатами проведення акредитаційної (атестаційної) експертизи на підставі рішення МОН про акредитацію напряму підготовки (спеціальності) (атестацію професійно-технічного навчального закладу) строк дії ліцензії продовжується на строк дії сертифіката про акредитацію окремих напрямів підготовки (спеціальностей) (свідоцтва про атестацію навчального закладу).

Якщо з будь-яких об'єктивних причин надання освітньої послуги розпочалося із запізненням на певний строк, строк дії ліцензії для завершення циклу навчання може бути продовжений за рішенням органу ліцензування без проведення ліцензійної експертизи.

За результатами проведення атестаційної експертизи на підставі рішення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій про атестацію дошкільного, позашкільного, загальноосвітнього навчального закладу строк дії ліцензії продовжується на строк дії свідоцтва про атестацію навчального закладу.

27. Переоформлення ліцензії здійснюється органом ліцензування:

1) у разі:

зміни найменування (місцезнаходження) навчального закладу або прізвища, імені та по батькові (місця проживання) фізичної особи - підприємця;

реорганізації юридичних осіб, що мають ліцензії, шляхом злиття або приєднання;

ліквідації або реорганізації, а також зміни найменування (місцезнаходження) структурного підрозділу, що провадить відповідну освітню діяльність;

зміни ліцензованого обсягу;

зміни назви напряму підготовки (спеціальності), професії;

2) після проведення атестації навчального закладу або акредитації його окремих напрямів підготовки (спеціальностей), у тому числі у його відокремлених структурних підрозділах (філіях тощо).

28. У разі втрати (пошкодження) ліцензії чи додатка до неї навчальному закладу, фізичній особі - підприємцю видається дублікат ліцензії.

Для отримання дубліката слід звернутися до органу ліцензування з відповідною заявою, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, а у разі пошкодження ліцензії також її пошкоджений оригінал.

29. Навчальний заклад, фізична особа - підприємець у період до отримання дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої може провадити освітню діяльність на підставі довідки органу ліцензування про подання заяви на видачу дубліката.

Орган ліцензування протягом 10 робочих днів після надходження заяви видає дублікат ліцензії та приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що втрачена (пошкоджена).

Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку, зазначеного у втраченій (пошкодженій) ліцензії.

Контроль за дотриманням ліцензійних умов

30. Ліцензійні умови надання освітніх послуг (далі - ліцензійні умови) визначають нормативи кадрового, навчально-методичного, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, необхідних для ліцензування, і затверджуються МОН.

Контроль за дотриманням ліцензійних умов здійснюють органи ліцензування, Державна інспекція навчальних закладів, міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, що мають у підпорядкуванні навчальні заклади, і власники навчальних закладів шляхом проведення планової та позапланової перевірки.

Планова перевірка дотримання ліцензійних умов проводиться не частіше ніж один раз на рік.

Порядок здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов затверджує МОН.

31. За результатами перевірки дотримання ліцензійних умов орган ліцензування має право:

видавати навчальному закладу, власникам навчальних закладів або фізичній особі - підприємцю розпорядження про усунення фактів порушення ліцензійних умов;

анулювати ліцензію.

32. Підставами для анулювання ліцензії є:

1) відповідна заява навчального закладу або фізичної особи - підприємця;

2) порушення ліцензійних умов, які не можуть бути усунені протягом шести місяців;

3) акт про повторне протягом року порушення ліцензійних умов або вимог інших нормативно-правових актів;

4) рішення про припинення діяльності навчального закладу;

5) акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих для отримання ліцензії;

6) акт про встановлення факту надання освітніх послуг за ліцензією (її копією), переданою іншій юридичній особі або фізичній особі - підприємцю;

7) акт про невиконання зазначеного у пункті 31 цього Порядку розпорядження щодо усунення фактів порушення ліцензійних умов;

8) акт про створення навчальним закладом або фізичною особою - підприємцем перешкод для проведення його перевірки;

9) рішення органу атестації або акредитації про визнання навчального закладу, окремих напрямів підготовки (спеціальностей) неакредитованим, неатестованими.

33. Попередній розгляд питання про анулювання ліцензії проводиться Акредитаційною комісією або регіональною експертною радою за поданням органу ліцензування.

На підставі рішення Акредитаційної комісії (регіональної експертної ради) орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії та подальше навчання осіб в тому самому або іншому навчальному закладі.

Навчальний заклад, в якому продовжуватимуть навчання зазначені особи, порядок компенсації плати за навчання та подальшого фінансування їх підготовки визначаються наказом МОН за поданням органу ліцензування.

34. Інформація, що стосується видачі, переоформлення та анулювання ліцензії, її дубліката, вноситься до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та Єдиного ліцензійного реєстру.

Про факт анулювання ліцензії орган ліцензування інформує орган державної статистики та орган державної податкової служби за місцем розташування навчального закладу або місцем проживання фізичної особи - підприємця.

35. У разі анулювання ліцензії навчальний заклад або фізична особа - підприємець може порушити питання про видачу нової ліцензії не раніше ніж через рік після прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії.

36. Навчальний заклад може подати до органу ліцензування апеляцію щодо рішень Акредитаційної комісії (регіональної експертної ради), пов'язаних з відмовою у видачі ліцензії або її анулюванням, протягом п'яти робочих днів з дня надходження відповідного рішення.

Орган ліцензування розглядає подану апеляцію протягом одного місяця та у разі потреби утворює апеляційну комісію. Результати розгляду апеляції подаються на чергове засідання Акредитаційної комісії (регіональної експертної ради).

37. Рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії або її анулювання може бути оскаржене до суду.вгору