Угода між Урядом України та Урядом Аргентинської Республіки про скасування віз
Аргентина, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 20.04.2011
Документ 032_016, чинний, поточна редакція — Затвердження від 27.07.2011, підстава - 810-2011-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 02.10.2011. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Урядом України та Урядом Аргентинської
Республіки про скасування віз

{ Угоду затверджено Постановою КМ
N 810 ( 810-2011-п ) від 27.07.2011 }

Дата підписання: 20.04.2011 Дата затвердження для України: 27.07.2011 Дата набрання чинності для України: 02.10.2011
Уряд України та Уряд Аргентинської Республіки, далі -
Договірні Сторони,
з метою подальшого розвитку дружніх відносин між двома
державами,
усвідомлюючи необхідність спрощення режиму взаємних поїздок
громадян обох держав,
домовились про таке:
Стаття 1
Громадяни держави однієї Договірної Сторони, які користуються
дійсними проїзними документами (окрім власників дипломатичних,
службових та офіційних паспортів), зазначеними у Додатку до цієї
Угоди, можуть в'їжджати, прямувати транзитом та виїжджати з
території держави іншої Договірної Сторони без віз з метою туризму
або для здійснення іншої неприбуткової діяльності.
Стаття 2
1. Громадяни, зазначені у статті 1 цієї Угоди, можуть
перебувати на території держави іншої Договірної Сторони без віз
строком до 90 (дев'яносто) днів протягом календарного року.
2. Термін перебування, зазначений у пункті 1 цієї Статті,
може бути продовжений відповідно до національного законодавства
держави кожної з Договірних Сторін.
3. Громадяни держави однієї з Договірних Сторін, які мають
намір залишитись на території держави іншої Договірної Сторони
більше ніж на 90 (дев'яносто) днів або здійснювати трудову
діяльність з комерційною метою на території цієї держави повинні
отримати візу відповідно до законодавства держави цієї Договірної
Сторони.
Стаття 3
Скасування візових вимог, що запроваджується цією Угодою, не
звільняє громадян держави однієї Договірної Сторони від обов'язку
дотримуватися чинного законодавства держави іншої Договірної
Сторони стосовно національних правил в'їзду, виїзду, транзитного
проїзду та перебування іноземних громадян.
Стаття 4
Положення цієї Угоди не обмежують право Договірних Сторін
відмовити у в'їзді, обмежити або припинити перебування на
території своїх держав громадянам, яких визнано небажаними особами
або мотиви в'їзду яких відрізняються від заявлених.
Стаття 5
1. Громадяни держави однієї Договірної Сторони, які під час
перебування на території держави іншої Договірної Сторони втратили
дійсні проїзні документи, зазначені у Додатку до цієї Угоди,
негайно інформують про це компетентні органи держави перебування,
які видають довідку, що підтверджує заяву про втрату документів.
2. На підставі довідки, згаданої у пункті 1 цієї статті,
дипломатичні представництва або консульські установи держави
Договірної Сторони, громадянами якої вони є, видають новий
проїзний документ, зазначений у Додатку до цієї Угоди, дійсний для
виїзду з території держави іншої Договірної Сторони без
необхідності отримання візи або іншого дозволу компетентних
органів держави перебування.
Стаття 6
Договірні Сторони повідомляють одна одній про будь-які зміни
у національному законодавстві своїх держав стосовно правил в'їзду,
виїзду, транзитного проїзду та перебування іноземних громадян не
пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до набрання ними чинності.
Стаття 7
1. Договірні Сторони дипломатичними каналами обміняються
зразками своїх проїзних документів, зазначених у Додатку до цієї
Угоди, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до набрання чинності
цією Угодою.
2. У випадку внесення однією Договірною Стороною будь-яких
змін до своїх дійсних проїзних документів, зазначених у Додатку до
цієї Угоди, або введення в дію нових проїзних документів після
набрання чинності цією Угодою, вона негайно інформує про це іншу
Договірну Сторону дипломатичними каналами та надсилає зразки нових
проїзних документів не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до
введення їх в дію.
Стаття 8
Будь-які спори, що стосуються тлумачення чи виконання
положень цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та
переговорів між Договірними Сторонами.
Стаття 9
1. Кожна з Договірних Сторін зберігає за собою право зупинити
повністю або частково дію положень цієї Угоди в цілях захисту
національної безпеки, охорони здоров'я населення та підтримання
громадського порядку.
2. Про вжиття або скасування заходів, передбачених у пункті 1
цієї статті, Договірні Сторони інформують одна одну дипломатичними
каналами не пізніше, ніж через 48 (сорок вісім) годин з моменту,
коли прийняте рішення вступить в силу.
Стаття 10
1. Договірні Сторони за взаємною згодою можуть вносити зміни
та доповнення до цієї Угоди, що оформляються відповідними
протоколами, які становлять невід'ємну частину цієї Угоди.
2. Зміни та доповнення, зазначені у пункті 1 цієї статті,
набирають чинності відповідно до Статті 11 цієї Угоди.
Стаття 11
1. Ця Угода укладається на необмежений строк і набирає
чинності на тридцятий (30) день з дати отримання дипломатичними
каналами останнього письмового повідомлення про виконання
Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для
набрання цією Угодою чинності.
2. Кожна Договірна Сторона може припинити дію цієї Угоди у
будь-який час, повідомивши про це іншу Договірну Сторону у
письмовій формі дипломатичними каналами. У такому випадку Угода
втрачає чинність через 30 (тридцять) днів з дати отримання такого
повідомлення іншою Договірною Стороною.
Вчинено у м. Київ 20 квітня 2011 року у двох примірниках,
кожний українською, іспанською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У випадку виникнення будь-яких
розбіжностей стосовно тлумачення положень цієї Угоди перевагу
матиме текст, викладений англійською мовою.
За Уряд України За Уряд Аргентинської
Республіки
(підпис) (підпис)

Додаток
до Угоди між Урядом України
та Урядом Аргентинської
Республіки про скасування
віз

Дійсними документами для в'їзду, виїзду, прямування транзитом
і перебування на території держави іншої Договірної Сторони
відповідно до цієї Угоди є:
1. Для громадян України:
1.1 Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
1.2 Проїзний документ дитини.
1.3 Посвідчення особи на повернення в Україну (для повернення
в Україну або транзитного проїзду через територію Аргентинської
Республіки з метою повернення в Україну).
2. Для громадян Аргентинської Республіки:
2.1 Паспорт громадянина Аргентинської Республіки для виїзду
за кордон.
2.2 Тимчасовий паспорт.
2.3 Паспорт на випадок надзвичайних ситуацій.вгору