Документ 500-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.07.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.08.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 липня 2013 р. № 500
Київ

Про затвердження Умов надання у 2013 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки, залученими для реалізації інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвиткові національної економіки

Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону України “Про Державний бюджет України на 2013 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Умови надання у 2013 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки, залученими для реалізації інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвиткові національної економіки, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 липня 2013 р. № 500

УМОВИ
надання у 2013 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки, залученими для реалізації інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвиткові національної економіки

1. Державні гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки (далі - суб’єкти господарювання), залученими для реалізації інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвиткові національної економіки, у тому числі експортоорієнтованих і енергозберігаючих проектів (далі - інвестиційні проекти), надаються у межах загального обсягу, встановленого Законом України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”.

2. Дія цих Умов не поширюється на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими під державні гарантії для проведення відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка, відповідно до Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2010 р. № 860 “Питання підготовки та відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 71, ст. 2560).

3. Державні гарантії надаються для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання, залученими для реалізації інвестиційних проектів, які передбачається реалізувати на умовах фінансової самоокупності в повному обсязі або частково за рахунок запозичень.

4. Суб’єкти господарювання, які визнані банкрутами, перебувають у стані припинення, мають прострочену понад три місяці заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), щодо яких порушено справу про банкрутство, не можуть подавати інвестиційні проекти для отримання державних гарантій.

5. Суб’єкт господарювання після отримання в установленому законодавством порядку позитивних висновків за результатами проведення державної експертизи та оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту для отримання державної гарантії звертається до центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері, в якій передбачається реалізація інвестиційного проекту (далі - центральний орган виконавчої влади), для прийняття рішення про підтримку інвестиційного проекту (далі - рішення про підтримку) та подає такі документи:

1) інвестиційний проект;

2) інформацію про:

результати оцінки ефективності реалізації інвестиційного проекту (чистий прибуток, строк окупності, створення нових робочих місць, надходження до бюджетів від сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

оціночну вартість інвестиційного проекту та строк його реалізації;

ресурси, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, альтернативні джерела його фінансування, обґрунтування щодо необхідності залучення запозичень;

обсяг запозичень, які залучаються для реалізації інвестиційного проекту, джерела їх повернення, спосіб забезпечення виконання суб’єктом господарювання зобов’язань перед державою;

застосовану процедуру відбору кредитора та особи, якій надано повноваження щодо залучення запозичень, з урахуванням вимог законодавства про здійснення державних закупівель;

наявність земельних ділянок у власності чи користуванні (оренді), їх розмір (у разі, коли реалізація проекту пов’язана з інвестиційними програмами та проектами будівництва);

наявність (відсутність) у суб’єкта господарювання простроченої понад три місяці заборгованості перед державним бюджетом із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

3) копію листа банку про наміри надати запозичення;

4) лист про підтримку інвестиційного проекту місцевою держадміністрацією або органом місцевого самоврядування;

5) орієнтовний графік погашення та обслуговування кредиту та/або погашення цінних паперів і сплати відсотків за ними;

6) завірені в установленому порядку копії:

проекту кредитного договору та/або проспекту емісії;

дозволів (ліцензій) (у разі, коли реалізація інвестиційного проекту потребує отримання відповідних дозволів (ліцензій);

свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту (у разі визначення його як інноваційного);

балансу та звіту про фінансові результати за останні вісім звітних періодів з додатками до них.

Відповідальність за повноту та достовірність зазначеної в поданих відповідно до цього пункту документах інформації несуть суб’єкти господарювання, які їх подали.

6. Центральний орган виконавчої влади проводить перевірку поданих відповідно до пункту 5 цих Умов документів, за результатами якої протягом п’яти робочих днів після їх надходження:

приймає рішення про підтримку та погоджує зазначені документи з Віце-прем’єр-міністром України згідно з розподілом функціональних повноважень;

приймає рішення про повернення поданих документів у разі подання таких документів не в повному обсязі та протягом трьох робочих днів повертає їх суб’єктові господарювання, який їх подав, з відповідним обґрунтуванням у письмовій формі для доопрацювання. Після усунення недоліків суб’єкт господарювання має право повторно подати зазначені документи для прийняття рішення про підтримку.

7. З метою ідентифікації та оцінки ризиків, пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту, відповідно до Положення про управління ризиками, пов’язаними з наданням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і позичальниками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 131 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 569):

1) центральний орган виконавчої влади після прийняття рішення про підтримку подає Мінфіну і Мінекономрозвитку відповідний висновок разом з підтвердними документами;

2) Мінекономрозвитку протягом трьох робочих днів з дня отримання документів, зазначених у підпункті 1 цього пункту, подає Мінфіну висновок про економічну ефективність інвестиційного проекту;

3) Мінфін у встановленому законодавством порядку проводить комплексний аналіз ризиків, виду, розміру та умов забезпечення виконання суб’єктом господарювання зобов’язань перед державою з відшкодування витрат державного бюджету, розрахунок плати за надання державної гарантії та подає відповідний висновок центральному органові виконавчої влади протягом трьох робочих днів з дня отримання документів, зазначених у підпункті 1 цього пункту.

8. Центральний орган виконавчої влади разом з документами, зазначеними в пункті 5 та підпункті 3 пункту 7 цих Умов, подає Фінансово-кредитній раді з відбору проектів, для реалізації яких залучаються кошти під державні гарантії (далі - Рада), утвореній відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 404 “Деякі питання здійснення головними розпорядниками бюджетних коштів капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 44, ст. 1577), інформацію про відповідність інвестиційного проекту таким критеріям:

1) сприяння розвитку національної економіки (зміцнення експортного потенціалу, імпортозаміщення, підтримка національного товаровиробника, реалізація проектів у сфері освіти і науки тощо);

2) відповідність пріоритетам, встановленим державними та регіональними програмами, у тому числі заходам, передбаченим Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р. № 187 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 24, ст. 807);

3) створення, збільшення чи оновлення основних засобів державної та комунальної власності та зменшення обсягів незавершеного будівництва;

4) підвищення рівня енергозбереження та захист навколишнього природного середовища;

5) створення нових робочих місць.

9. Рада в установленому порядку приймає одне з таких рішень:

1) рішення про підтримку та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо можливості надання державних гарантій за умови державної реєстрації інвестиційного проекту;

2) рішення про відмову у підтримці інвестиційного проекту в разі:

невідповідності інвестиційного проекту критеріям, зазначеним у пункті 8 цих Умов;

неможливості досягнення цілей, виконання завдань та забезпечення результатів, передбачених інвестиційним проектом;

недостатності альтернативних джерел фінансування інвестиційного проекту.

У підтримці інвестиційного проекту може бути відмовлено з інших підстав, обґрунтованих Радою.

10. Рада протягом двох робочих днів після надходження документів від центрального органу виконавчої влади приймає рішення щодо інвестиційного проекту та інформує:

у разі підтримки інвестиційного проекту - Мінфін, який протягом трьох робочих днів готує з урахуванням пропозицій Ради проект акта Кабінету Міністрів України про надання державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченням, залученим для реалізації інвестиційного проекту (далі - проект акта Кабінету Міністрів України про надання державної гарантії), та подає узгоджений з Мінекономрозвитку, центральним органом виконавчої влади і Мін’юстом проект акта на розгляд Кабінету Міністрів України;

у разі відмови у підтримці інвестиційного проекту - центральний орган виконавчої влади, який інформує суб’єкта господарювання, що подав документи для отримання державної гарантії з метою реалізації інвестиційного проекту, із зазначенням причин такої відмови з урахуванням пропозицій Ради.

11. У проекті акта Кабінету Міністрів України про надання державної гарантії зазначається:

1) повне найменування суб’єкта господарювання і кредитора;

2) назва інвестиційного проекту;

3) загальний обсяг запозичення;

4) обсяг гарантійних зобов’язань;

5) строк дії державної гарантії;

6) розмір і вид забезпечення виконання зобов’язань суб’єкта господарювання перед державою;

7) розмір плати за надання державної гарантії;

8) істотні умови запозичення.

12. Кабінет Міністрів України на підставі наданих Радою пропозицій щодо можливості надання державних гарантій приймає акт про надання державної гарантії, яким уповноважує Міністра фінансів підписати документ щодо надання державної гарантії для забезпечення виконання зобов’язань суб’єкта господарювання.

13. Суб’єкт господарювання та Мінфін протягом 10 робочих днів після прийняття Кабінетом Міністрів України акта про надання державної гарантії укладають договір про погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед державою за виконання гарантійних зобов’язань.

14. Істотними умовами договору, зазначеного у пункті 13 цих Умов, повинні бути такі зобов’язання суб’єкта господарювання:

внесення плати за надання державної гарантії;

надання майнових або інших видів забезпечення виконання гарантійних зобов’язань;

відшкодування витрат державного бюджету, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань;

сплата пені за прострочення відшкодування зазначених витрат;

надання Мінфіну як гаранту права на договірне списання банком коштів з рахунків суб’єкта господарювання на користь гаранта.

15. Міністр фінансів або особа, яка виконує його обов’язки, підписує документ щодо надання державної гарантії протягом 10 робочих днів з дати, що є останньою стосовно підписання кредитного договору, договору щодо забезпечення виконання зобов’язань перед Мінфіном як гарантом, договору про погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед державою за виконання гарантійних зобов’язань.вгору