Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів [...]
Держнаглядохоронпраці України; Наказ, Норми, Форма [...] від 01.11.2004241
Документ z1663-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.10.2007, підстава z1151-07
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Н А К А З
01.11.2004 N 241
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2004 р.
за N 1663/10262

Про затвердження Норм безплатної
видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального
захисту для працівників підприємств
електроенергетичної галузі
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
N 234 ( z1151-07 ) від 02.10.2007 }

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною
праці, затвердженого Указом Президента України від 16.01.2003 N 29
( 29/2003 ), постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2001
N 952 ( 952-2001-п ) "Про затвердження Програми розвитку
виробництва засобів індивідуального захисту працівників на
2001-2004 роки" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для
працівників підприємств електроенергетичної галузі (далі - Норми),
що додаються.
2. Управлінню організації державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві та котлонагляду (Бабійчук В.М.) подати
Норми на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Наказ набирає чинності через 10 днів після реєстрації в
Міністерстві юстиції України.
4. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці
України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення Норм державними
інспекторами та забезпечити систематичний контроль за дотриманням
Норм.
5. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення
(Кубієвич М.В.) включити Норми до Державного реєстру
нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити їх
на веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України.
6. З набранням чинності Норм уважати такими, що не
застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий
электроэнергетической промышленности", затверджені постановою
Держкомпраці СРСР і президії ВЦРПС від 24.06.80 N 180/7-П,
доповнені і змінені постановою цих органів від 21.08.85 N 289/П-8.
7. Державному підприємству "Головний навчально-методичний
центр" Держнаглядохоронпраці України (Баженов О.К.) забезпечити: видання і розповсюдження Норм; вивчення Норм посадовими особами органів
Держнаглядохоронпраці України, центральних і місцевих органів
виконавчої влади, організацій і підприємств електроенергетичної
галузі під час їх чергового навчання та перевірки знань з питань
охорони праці.
8. Загальному відділу (Дєньгін А.П.) у тижневий термін після
державної реєстрації у Міністерстві юстиції України довести цей
наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади,
територіальних управлінь, експертно-технічних центрів та
Національного науково-дослідного інституту охорони праці
Держнаглядохоронпраці України.
9. Головному редактору журналу "Охорона праці"
(Яковенко М.Г.) опублікувати цей наказ в черговому номері журналу.
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
заступника Голови Комітету Плетньова В.А.
Голова Комітету С.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держнаглядохоронпраці
України
01.11.2004 N 241
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2004 р.
за N 1663/10262

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту для працівників
підприємств електроенергетичної галузі

1. Загальні положення
1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про
охорону праці" ( 2694-12 ), постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів
індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки" від
08.08.2001 N 952 ( 952-2001-п ), зведеного Плану розроблення
(перегляду) нормативно-правових актів з охорони праці на 2004 рік,
затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.03.2004
N 77.
1.2. Ці Норми поширюються на організації та підприємства
(незалежно від форм власності та підпорядкування), що виконують
підрядним або господарським способом роботи з експлуатації,
ремонту, наладки електростанцій, теплових та електричних мереж,
обслуговування споживачів.
1.3. Ці Норми розроблено для професій працівників підприємств
електроенергетичної галузі, перелік яких повністю відповідає
Національному класифікатору ДК 003:2005 "Класифікатор професій"
( vb375609-05 ), ( vc375609-05 ), затвердженому наказом
Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ),
з урахуванням змін і доповнень до нього. Класифікація та
позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту
(далі - ЗІЗ) у залежності від небезпечних та шкідливих виробничих
факторів застосовані відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ
12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства
защиты работающих. Общие требования и классификация" (додаток 1).
{ Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду N 234 ( z1151-07 ) від 02.10.2007 }
1.4. Крім цих Норм працівники організацій і підприємств
електроенергетичної галузі, які виконують роботи, що відносяться
до інших видів економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ
згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и
служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного
хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою
Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2
( v0047400-81 ), із змінами, а також згідно з чинними Нормами
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у
відповідних галузях економіки.
1.5. Порядок забезпечення працівників організацій та
підприємств необхідними для трудового процесу засобами
індивідуального захисту, а також порядок їх утримання та
зберігання визначено Положенням про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного
комітету України з нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170
( z0667-96 ) і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
18.11.96 за N 667/1692 (далі - ДНАОП 0.00-4.26-96). Згідно із цим
Положенням власник або уповноважений ним орган зобов'язаний
забезпечити працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту, що відповідають вимогам
чинних нормативних актів (додатки 2, 3). Діелектричні засоби
захисту видаються працівникам лише у разі, якщо вони пройшли
випробування згідно з нормами та у відповідні строки.
1.6. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників засобами індивідуального захисту здійснюють органи
державного нагляду за охороною праці, профспілки та служби охорони
праці організацій і підприємств.
1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним
забезпеченням працівників ЗІЗ в організаціях та на підприємствах
здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та
професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників,
а в разі відсутності професійної спілки - уповноважена найманими
працівниками особа.
1.8. При постійній роботі у населених пунктах, яким надано
статус гірських відповідно до законодавства України, терміни
носіння зимового спеціального одягу та спеціального взуття
зменшуються на 12 місяців.
2. Норми безплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту для працівників
підприємств електроенергетичної галузі
2.1. ЕКСПЛУАТАЦІЯ УСТАТКУВАННЯ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
--------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Код | Професійна назва роботи | Найменування спеціального |Термін |Позначення| |з/п |згідно з | | одягу, спеціального взуття та |носіння |захисних | | |класифі- | | інших засобів індивідуального |(місяці)| власти- | | |катором | | захисту | | востей | | |професій | | | | (тип, | | |ДК | | | | марка) | | |003-2005 | | | | ЗІЗ | |----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------| | 1 |2111.2 |Інженер з управління |Костюм бавовняний |18 |Ми | | | |блоком атомної станції. |Напівкомбінезон |12 |Ми | | | |Інженер з управління |із сорочкою (блузкою) | | | | | |реактором атомної станції |Черевики шкіряні |12 |Мп | | |2145.2 |Інженер з управління |Узимку додатково: | | | | | |турбіною атомної станції |Куртка бавовняна |36 |Тн | | | | |на утепленій підкладці | | | |----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------| | 2 |2146.2 |Інженер-технолог |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |з водоочищення |Фартух прогумований |чер. |В | | | |атомної станції |Чоботи гумові |12 |В | | |8154.1 |Апаратник блочної |Рукавички гумові |3 |Ву | | | |знесолювальної установки |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | |атомної електростанції |Ковпак бавовняний |6 |Ми | | | | |Окуляри захисні |до зн. |Зп | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна |36 |Тн | | | | |на утепленій підкладці | | | | | | |Штани бавовняні |36 |Тн | | | | |на утепленій підкладці | | | |----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------| | 3 |8161.2 |Оператор спецводоочищення |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | | |Фартух прогумований |чер. |В | | | | |Чоботи гумові |12 |В | | | | |Рукавички гумові |3 |Ву | | | | |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | | |Ковпак бавовняний |6 |Ми | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна |36 |Тн | | | | |на утепленій підкладці | | | | | | |Штани бавовняні |36 |Тн | | | | |на утепленій підкладці | | | |----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------| | 4 |7233.1 |Слюсар з ремонту |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |реакторно-турбінного |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | |обладнання |Рукавиці комбіновані |1 |Мп | | | | |Чоботи гумові |чер. |В | | | | |Окуляри захисні |до зн. |Зп | | | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | |----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------| | 5 |8161.1 |Машиніст блочного щита |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |керування агрегатами |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | |(парогенератор-турбіна) |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | |----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------| | 6 |8163.3 |Машиніст берегових |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |насосних станцій |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | | |Рукавички гумові |6 |Ву | | | | |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | | |На вологих роботах | | | | | | |додатково: | | | | | | |Костюм прогумований |6 |Вн | | | | |Шолом під каску |12 | | | | | |Чоботи гумові |12 |В | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Штани бавовняні на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | |----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------| | 7 |2149.2 |Інженер з експлуатації |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |устаткування атомної |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | |станції; |Рукавиці комбіновані |1 |Мп | | | |інженер з розрахунків |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б | | | |та режимів |Узимку додатково: | | | | | |(атомні реактори) |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | |2143.2 |Інженер з ремонту |утепленій підкладці | | | | | |і налагодження | | | | | | |електроенергетичного | | | | | | |устаткування атомної | | | | | | |станції | | | | | |2144.2 |Інженер з ремонту | | | | | | |та обслуговування | | | | | | |автоматики та засобів | | | | | | |вимірювання атомної | | | | | | |електростанції | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Роботи з радіоактивними речовинами
і джерелами іонізуючих випромінювань
--------------------------------------------------------------------------------------------------- |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------| | 1 |8322.2 |Водій автотранспортних |Комбінезон бавовняний |6 |Рз | | | |засобів (спецавтомобіля, |Білизна натільна |6 |Рз | | | |при одночасному виконанні |Рушник |1 |Рз | | | |обов'язків дозиметриста) |Берет бавовняний |6 |Рз | | | | |Шкарпетки бавовняні |1 |Рз, Вн | | | | |Рукавички гумові |6 |Рз | | | | |Черевики |6 |Рз | | | | |Чоботи гумові |12 |Рз, Вн | | | | |Комбінезон пластикатовий |чер. |Ри | | | | |Нарукавники пластикатові |чер. |Ри | | | | |Респіратор пилозахисний |до зн. | | | | | |Водію автомобіля, | | | | | | |зайнятому водінням | | | | | | |спецмашини з неопалюваною | | | | | | |кабіною, | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна |36 |Тн | | | | |на утепленій підкладці | | | | | | |Штани бавовняні на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | |----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------| | 2 | |Працівники, безпосередньо |Костюм бавовняний |12 |Рз | | | |зайняті на переносних |Черевики шкіряні |6 |Рз | | | |установках для |Берет бавовняний |12 |Рз | | | |гамадефектоскопії |Рукавиці бавовняні |3 |Рз | | |7242.1 |Дефектоскопіст рентгено- |Ручний захват для ампул |до зн. | | | | |гамаграфування |Респіратор пилозахисний |до зн. | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Штани бавовняні на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | |----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------| |3 | |Працівники, безпосередньо |Халат бавовняний |12 |Рз | | | |зайняті на стаціонарних |Берет бавовняний |12 |Рз | | | |установках для рентгено- та|Рукавиці бавовняні |3 |Рз | | | |гамадефектоскопії |Ручний захват для ампул |до зн. | | | |7242.1 |Дефектоскопіст рентгено- |Респіратор пилозахисний |до зн. | | | | |гамаграфування | | | | | |7243.2 |Лаборант | | | | | | |рентгено-спектрального | | | | | | |аналізу | | | | |----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------| |4 | |Працівники, безпосередньо |Костюм бавовняний |3 |Рз | | | |зайняті виконанням |Білизна натільна |6 |Рз | | | |лабораторних або |Берет бавовняний |3 |Рз | | | |промислових робіт із |Шкарпетки бавовняні |1 |Рз | | | |застосуванням відкритих |Рушник |1 |Ри | | | |радіоактивних речовин |Напівкомбінезон |чер. |Ри | | | |загальною активністю до 10 |пластикатовий | | | | | |милікюрі і більше |Фартух пластикатовий |чер. |Ри | | |8121.2 |Лаборант спектрального |Нарукавники пластикатові |чер. |Ри | | | |аналізу |Рукавички гумові |6 |Рз,Вн | | |7241.1 |Лаборант-радіометрист |Черевики |12 |Рз | | |8159.1 |Лаборант хімічного аналізу |Чоботи гумові |чер. |Рз,Вн | | |7241.1 |Слюсар з |Респіратор пилозахисний |до зн. | | | | |контрольно-вимірювальних | | | | | | |приладів та автоматики | | | | | |2149.2 |Інженер-технолог | | | | | |2111.2 |Інженер-радіолог | | | | | |2113.2 |Інженер-радіохімік | | | | | |7243.1 |Дозиметрист | | | | | |8290.3 |Пробовідбірник | | | | |----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------| |5 |7233.2 |Працівники, безпосередньо |Костюм бавовняний |3 |Рз | | |7134.2 |зайняті ремонтом |Білизна натільна |6 |Рз | | | |забрудненого |Берет бавовняний |3 |Рз | | | |радіоактивними речовинами |Шкарпетки бавовняні |1 |Рз | | | |устаткування витяжних шаф, |Рушник |1 | | | | |боксів, спецвентиляції |Чоботи гумові або |3 |Рз, Вн | | | |Слюсар з ремонту та |Черевики |6 |Рз | | | |обслуговування систем |Рукавички гумові |6 |Рз, Вн | | | |вентиляції та кондиціювання|Напівкомбінезон пластикатовий |чер. |Ри | | | |Ізолювальник з |Фартух пластикатовий |чер. |Ри | | | |термоізоляції |Нарукавники пластикатові |чер. |Ри | | | | |Респіратор пилозахисний |до зн. | | | |7233.1 |Слюсар-ремонтник | | | | | |1222.2 |Майстер | | | | |----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------| |6 | |Працівники, безпоредньо |Костюм бавовняний |3 |Рз | | | |зайняті ремонтом |Білизна натільна |6 |Рз | | | |забрудненого |Берет бавовняний |3 |Рз | | | |радіоактивними речовинами |Шкарпетки бавовняні |1 |Рз | | | |обладнання |Рушник |1 | | | | |спецканалізації, а також |Чоботи гумові або |3 |Рз, Вн | | | |безпосередньо зайняті на |Черевики |6 |Рз | | | |аварійних роботах |Рукавички гумові |6 |Рз, Вн | | | | |Напівкомбінезон |чер. |Ри | | |7231 |Слюсар |пластикатовий | | | | | |аварійно- | | | | | | |відновлювальних робіт |Фартух пластикатовий |чер. |Ри | | |7136.2 |Монтажник |Нарукавники |чер. |Ри | | | |санітарно-технічного |пластикатові | | | | | |устаткування |Респіратор пилозахисний |до зн. | | | |1222.2 |Майстер | | | | |----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------| |7 | |Працівники, безпосередньо |Костюм бавовняний |6 |Рз | | | |зайняті на роботах з |Білизна натільна |6 |Рз | | | |радіоактивними речовинами і|Берет бавовняний |3 |Рз | | | |джерелами іонізуючих |Шкарпетки бавовняні |1 |Рз | | | |випромінювань на ядерних |Рушник |1 |Рз | | | |реакторах, спецскладах |Рукавиці брезентові |чер. |Рз | | |2149.2 |Інженер-технолог |Рукавички гумові |6 |Рз,Вн | | |7233.1 |Слюсар-ремонтник |Черевики |12 |Рз | | |8161.2 |Оператор |Чоботи гумові |чер. |Рз,Вн | | | |транспортно-технологічного |Фартух пластикатовий |чер. |Ри | | | |устаткування |Нарукавники пластикатові |чер. |Ри | | |3152 |Інженер-інспектор |Респіратор пилозахисний |до зн. | | | |1222.2 |Майстер | | | | |----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------| |8 | |Працівники дозиметричних |Костюм бавовняний |6 |Рз | | | |служб, зайняті на роботах з|Білизна натільна |6 |Рз | | | |радіоактивними речовинами і|Берет бавовняний |3 |Рз | | | |джерелами іонізуючих |Шкарпетки бавовняні |1 |Рз | | | |випромінювань |Рушник |1 |Рз | | | | |Рукавиці брезентові |чер. |Рз, | | | | |Рукавички гумові |6 |Рз,Вн | | |2111.2 |Інженер-радіолог |Чоботи гумові |чер. |Рз,Вн | | |7243.1 |Дозиметрист |Фартух пластикатовий |чер. |Ри | | |3111 |Технік-дозиметрист |Нарукавники пластикатові |чер. |Ри | | | | |Респіратор пилозахисний |до зн. | | |----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------| |9 | |Працівники, безпосередньо |Костюм бавовняний |3 |Рз | | | |зайняті обслуговуванням |Білизна натільна |6 |Рз | | | |обладнання в зоні, що |Берет бавовняний |3 |Рз | | | |контролюється |Шкарпетки бавовняні |1 |Рз | | | | |Рушник |1 | | | |7241.1 |Електрослюсар з ремонту й |Чоботи гумові або |3 |Рз, Вн | | | |обслуговування автоматики |Черевики |6 |Рз | | | |та засобів вимірювань |Рукавички гумові |6 |Рз, Вн | | | |електростанцій |Напівкомбінезон пластикатовий |чер. |Ри | | |7241.2 |Електромонтер з |Фартух пластикатовий |чер. |Ри | | | |обслуговування |Нарукавники пластикатові |чер. |Ри | | | |електроустаткування |Респіратор пилозахисний |до зн. | | | | |електростанцій | | | | | |7241.1 |Електромонтер з | | | | | | |обслуговування | | | | | | |перетворювальних пристроїв | | | | | |7241.1 |Електромонтер | | | | | | |диспетчерського | | | | | | |устаткування та | | | | | | |телеавтоматики | | | | | |8161.2 |Оператор реакторного | | | | | | |відділення | | | | |----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------| |10 | |Працівники спецпралень |Костюм бавовняний |6 |Рз | | |8154.2 |Дезактиваторник |Берет бавовняний |6 |Рз | | |1222.2 |Майстер |Шкарпетки бавовняні |1 |Рз | | |8264.2 |Оператор пральних машин |Рушник |1 | | | |8264.2 |Машиніст із прання та |Чоботи гумові |3 |Рз, Вн | | |7136.2 |ремонту спецодягу |Рукавички гумові |6 |Рз, Вн | | | |Слюсар-сантехнік |Фартух пластикатовий |чер. |Ри | | |7233.1 |Слюсар-ремонтник |Нарукавники пластикатові |чер. |Ри | | |9133 |Комплектувальник білизни |Респіратор пилозахисний |до зн. | | |----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------| |11 | |Працівники, зайняті |Комбінезон бавовняний |6 |Рз | | | |переробкою та похованням |Білизна натільна |6 |Рз | | | |радіоактивних речовин |Рушник |1 | | | |2149.2 |Інженер-технолог |Шкарпетки бавовняні |1 |Рз | | |8159.2 |Переробник радіоактивних |Берет бавовняний |6 |Рз | | | |відходів |Рукавиці комбіновані |3 |Рз | | |1222.2 |Майстер (переробка та |Чоботи гумові |чер. |Рз, Вн | | | |поховання радіоактивного |Рукавички гумові |6 |Рз, Вн | | | |брухту) |Пневмокостюм Лг або |чер. |Ри | | | | |Комбінезон пластикатовий | | | | | | |Респіратор пилозахисний |до зн. | | | | | |На зовнішніх роботах | | | | | | |узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Штани бавовняні на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 | | | | |Шапка зимова |36 |Тн | |----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------| |12 |4190 |Табельник |Халат бавовняний |12 |Рз | | |8333.2 |Ліфтер |Берет бавовняний |12 |Рз | | |9411 |Комірник, зайнятий у |Тапочки |12 |Рз | | | |цеховій коморі, усі |Галоші гумові |чер. |Рз, Вн | | | |працівники у |Респіратор пилозахисний |до зн. | | | | |виробничих приміщеннях з | | | | | | |радіоактивними речовинами | | | | | | |і джерелами іонізуючих | | | | | | |випромінювань | | | | |----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------| |13 |9132 |Прибиральник виробничих |Халат бавовняний |6 |Рз | | | |приміщень, постійно |Рушник |1 | | | | |зайнятий прибиранням |Черевики |12 |Рз | | | |приміщень, в яких |Чоботи гумові |12 |Рз, Вн | | | |проводиться робота з |Рукавички гумові |6 |Рз, Вн | | | |радіоактивними речовинами |Фартух пластикатовий |чер. |Ри | | | |поза залежності від |Нарукавники пластикатові |чер. |Ри | | | |загальної активності |Респіратор пилозахисний |до зн. | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.1. При роботі в мокрому ґрунті і воді видаються
додатково: чоботи гумові або галоші гумові - чергові, якщо вони не
передбачені цими Нормами. 2.1.2. Весь спеціальний одяг, передбачений для роботи з
радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань,
виносити з підприємства не дозволяється. 2.1.3. Працівники, що тимчасово залучаються до роботи з
радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань, а
також відвідувачі виробничих приміщень, у яких застосовуються
радіоактивні речовини, забезпечуються на час роботи і на час
перебування в зазначених виробничих приміщеннях тим же спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту, що й постійно працюючі, для чого мають бути в наявності
чергові комплекти спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту. 2.1.4. У разі неможливості проведення дезактивації
спеціального одягу та засобів індивідуального захисту потребується
негайна їх заміна новими незалежно від термінів носіння. 2.1.5. На час дезактивації спеціального одягу та інших
засобів індивідуального захисту працівникам видається запасний
комплект. 2.1.6. Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби
індивідуального захисту, що видаються працівникам, зайнятим з
радіоактивними речовинами у відкритому вигляді, повинні мати
спеціальний пізнавальний знак. 2.1.7. Білизна натільна і шкарпетки бавовняні, передбачені
цими Нормами, видаються за умови, якщо потрібно обов'язкове
проходження через санпропускник. Усім працівникам, для яких
установлений обов'язковий режим санпропускника, видається, крім
спеціального одягу, передбачена цими Нормами носова хустка з
марлі разова, а жінкам, окрім того, бюстгальтер на 12 місяців. 2.1.8. Працівникам, що виконують роботу з радіоактивними
речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань на відкритому
повітрі, додатково видаються куртка бавовняна на утепленій
підкладці та штани бавовняні на утепленій підкладці в холодний
період року. 2.1.9. Бавовняні костюми, комбінезони, халати, берети мають
виготовлятися з нефарбованого молескіну або молескіну з
спеціальною пропиткою, натільна білизна - з нефарбованої бязі,
халати мають застібатися ззаду. 2.1.10. Рукавички гумові видаються за потребою. Термін
їхнього використання визначається характером роботи. 2.1.11. Працівникам, що виконують роботу з радіоактивними
речовинами, залежно від характеру і тривалості проведених робіт
додатково до рукавичок гумових можуть видаватися бавовняні
рукавички-вкладиші.
2.2 ЕКСПЛУАТАЦІЯ УСТАТКУВАННЯ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ, ЕЛЕКТРИЧНИХ І ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ,
ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ЕНЕРГІЇ
-------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |1 |8159.2 |Оператор |Костюм бавовняний з |12 |Вн | | | |хімічного |водовідштовхувальним | | | | | |цеху |просоченням | | | | | |електростанцій|Черевики шкіряні |12 |Мп | | | | |Рукавиці комбіновані |1 |Мп | | | | |Рукавички гумові |2 |Ву | | | | |Респіратор |до зн. | | | | | |газозахисний | | | | | | |Під час виконання | | | | | | |робіт із хлорування | | | | | | |додатково: | | | | | | |Протигаз промисловий |до зн. | | | | | |Фартух прогумований |6 |В | | | | |Чоботи гумові |12 |В | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |2 |8151.3 |Апаратник з |Костюм прогумований |12 |Кк | | | |приготування |Чоботи гумові |12 |В | | | |хімреагентів |Рукавички сукняні |2 |Вн | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |3 |8163.2 |Апаратник |Костюм бавовняний з |12 |Вн | | | |хімводоочищен-|водовідштовхувальним | | | | | |ня |просоченням | | | | | |електростанцій|Чоботи гумові |12 |В | | | | |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | | |Окуляри захисні |до зн. |ЗП | | | | |Рукавички гумові |6 |Ву | | | | |Респіратор |до зн. | | | | | |газозахисний | | | | | | |Під час виконання | | | | | | |робіт із хлорування | | | | | | |додатково: | | | | | | |Протигаз промисловий |чер. | | | | | |Фартух прогумований |6 |В | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |4 |8161.1 |Машиніст |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |блочної |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | |системи |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | |керування |Узимку додатково: | | | | | |агрегатами |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | |(котел - |утепленій підкладці | | | | | |турбіна) | | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |5 |8161.1 |Машиніст |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |газотурбінних |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | |установок |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |6 |8161.1 |Машиніст |Напівкомбінезон |12 |Ми | | | |гідроагрегатів|бавовняний | | | | | | |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | | |Чоботи гумові |чер. |В | | | | |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | | |Плащ непромокальний |чер. |Вн | | | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |7 |8161.1 |Машиніст |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |енергоблока. |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | |Старший |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | |машиніст |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |8 |8162.1 |Машиніст |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |котлів. |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | |Старший |Окуляри захисні |до зн. |ЗП | | | |машиніст |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | |котельного |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б | | | |устаткування | | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |9 |8162.2 |Машиніст |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |подавання |Рукавиці комбіновані |1 |Мп | | | |палива |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | | |Респіратор |до зн. | | | | | |пилозахисний | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |10 |8162.1 |Машиніст |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |парових |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | |турбін. |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | |Старший |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б | | | |машиніст | | | | | | |турбінного | | | | | | |відділення | | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |11 |8163.3 |Машиніст |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |рибопідіймача |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | | |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |12 |8162.1 |Машиніст |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |центрального |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | |теплового щита|Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | |керування | | | | | | |котлами | | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |13 |8162.1 |Машиніст |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |центрального |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | |теплового щита|Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | |керування | | | | | | |паровими | | | | | | |турбінами | | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |14 |8162.2 |Машиніст- |Комбінезон бавовняний |12 |Ми | | | |обхідник з |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | |котельного |Костюм бавовняний |12 |Тк | | | |устаткування |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | | |Окуляри захисні |до зн. |ЗП | | | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |15 |8162.2 |Машиніст- |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |обхідник з |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | |турбінного |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б | | | |устаткування |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |16 |8162.2 |Моторист |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |автоматизо- |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | |ваного |Рукавиці брезентові |1 |Ми | | | |подавання |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | |палива |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |17 |8162.3 |Моторист |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |багерної |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | |(шламової) |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | |насосної |Чоботи гумові |12 |В | | | | |Рукавички гумові |3 |Вн | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Штани бавовняні на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |18 |8163.3 |Моторист |Костюм бавовняний з |12 |Вн | | | |водоскиду |водовідштовхувальним |12 |В | | | | |просоченням |1 |Ми | | | | |Чоботи гумові | | | | | | |Рукавиці брезентові | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |19 |8161.3 |Моторист з |Під час виконання | | | | | |прибирання |робіт з прибирання | | | | | |устаткування |пилу та попелу в | | | | | |електростанцій|котельних цехах: | | | | | | |Комбінезон бавовняний |12 |Ми | | | | |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | | |Рукавиці брезентові |1 |Ми | | | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |20 |8162.1 |Старший |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |машиніст |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | |котло- |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | |турбінного |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б | | | |цеху |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |21 |8262.3 |Обхідник траси|Костюм бавовняний |12 |Тн | | | |гідрозоло- |Чоботи гумові |12 |В | | | |вилучення та |Рукавиці комбіновані |1 |Мп | | | |золовідвалів |Окуляри захисні |до зн. |ЗП | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Штани бавовняні на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |22 |8163.3 |Обхідник |Костюм бавовняний з |12 |Вн | | |7241.2 |гідроспоруд |водовідштовхувальним | | | | | |(пірометрист) |просоченням | | | | | | |Черевики шкіряні |12 |Ми | | | | |Чоботи гумові |12 |В | | | | |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | | |Плащ непромокальний з |36 |Вн | | | | |капюшоном | | | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Штани бавовняні на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |23 |7241.1 |Електромонтер |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |головного щита|Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | |керування |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | |електро- |Калоші діелектричні |чер. |Эв | | | |станцією |Рукавички діелектричні|чер. |Эв | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |24 |7241.2 |Електромонтер |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |з |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | |обслуговування|Чоботи гумові |12 |Ву | | | |гідроагрегатів|Плащ прогумований |чер. |Вн | | | |машинного залу|Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Штани бавовняні на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 | | | | |Рукавиці ватні |3 |Тн | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |25 |7241.2 |Електромонтер |Комбінезон бавовняний |12 |Ми | | | |з |або Костюм бавовняний | | | | | |обслуговування|Черевики шкіряні |12 |Мп | | | |електроус- |Рукавиці комбіновані |1 |Мп | | | |таткування |Рукавички діелектричні|чер. |Эв | | | |електростанцій|Окуляри захисні |до зн. |ЗП | | | | |Плащ непромокальний |чер. |Ву | | | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Штани бавовняні на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |26 |7241.2 |Електромонтер |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |з |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | |обслуговування|Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | |і ремонту |Рукавички діелектричні|чер. |Эв | | | |установок |Калоші діелектричні |чер. |Эв | | | |захисту від |Узимку додатково: | | | | | |корозії |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | |підземних |утепленій підкладці | | | | | |трубопроводів | | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |27 |7241.1 |Електромонтер |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |з обслуго- |Рукавиці комбіновані |1 |Мп | | | |вування перет-|Черевики шкіряні |12 |Мп | | | |ворювальних | | | | | | |пристроїв | | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |28 |7241.1 |Електромеханік|Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |з обслуго- |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | |вування і |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | |ремонту вітро-|Узимку додатково: | | | | | |енергетичної |Куртка бавовняна на | | | | | |установки |утепленій підкладці |36 |Тн | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |29 |7241.1 |Електромонтер |Комбінезон бавовняний |12 |Ми | | | |з випробувань |або Костюм бавовняний | | | | | |та вимірювань |Черевики шкіряні або |12 |Мп | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | | |Чоботи гумові |24 |В | | | | |Плащ прогумований |36 |Ву | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Штани бавовняні на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |30 |7241.1 |Електрослюсар |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |з |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | |обслуговування|Черевики шкіряні |12 |Мп | | | |автоматики та |Узимку додатково: | | | | | |засобів |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | |вимірювань |утепленій підкладці | | | | | |електростанцій| | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |31 |7233.2 |Слюсар з |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |обслуговування|Черевики шкіряні |12 |Мп | | | |устаткування |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | |електростанцій|Чоботи гумові |12 |В | | | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Штани бавовняні на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |32 |7241.2 |Електромонтер |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |з експлуатації|Калоші діелектричні |чер. |Эв | | | |електро- |Рукавички діелектричні|чер. |Эв | | | |лічильників |Окуляри захисні |до зн. |Зн | | | | |Чоботи гумові |12 |В | | | | |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | | |Плащ непромокальний з |чер. |Вн | | | | |капюшоном | | | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Штани бавовняні на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |33 |7241.2 |Електромонтер |Костюм бавовняний |чер. |Ми | | | |з експлуатації|Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | |розподільчих |Черевики шкіряні або |12 |Мп | | | |мереж |Чоботи кирзові | | | | | | |Костюм брезентовий |чер. |Ми | | | | |Напівплащ прогумований|чер. |Ву | | | | |При виконанні робіт у | | | | | | |заболоченій | | | | | | |місцевості: | | | | | | |Чоботи гумові |12 |В | | | | |Для бензопильників: | | | | | | |Штани для захисту від |чер. |Мп | | | | |ланцюгової пилки | | | | | | |Окуляри захисні |до зн. |ЗП | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Штани бавовняні на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |34 |9322 |Електромонтер |Черевики шкіряні або |12 |Мп | | | |з ескізування |чоботи кирзові | | | | | |трас ліній |Плащ непромокальний з |чер. |Ву | | | |електропередач|капюшоном | | | | | | |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | | |Рукавиці комбіновані |1 |Мп | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |35 |9322 |Електромонтер |Черевики шкіряні або |12 |Мп | | | |з нагляду за |Чоботи кирзові | | | | | |трасами |Плащ непромокальний |чер. |Ву | | | |кабельних |з капюшоном | | | | | |мереж |Костюм бавовняний |12 |Ми | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Штани бавовняні на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |36 |7241.1 |Електромонтер |Костюм бавовняний або |12 |Ми | | | |з обслуго- |Комбінезон бавовняний | | | | | |вування |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | |підстанцій |Черевики шкіряні або |12 |Мп | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |Рукавички діелектричні|чер. |Эв | | | | |Калоші діелектричні |чер. |Эв | | | | |Пояс запобіжний |чер. | | | | | |Плащ прогумований |чер. |Вн | | | | |При виконанні робіт у | | | | | | |заболоченій | | | | | | |місцевості: | | | | | | |Чоботи гумові |12 |В | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Штани бавовняні на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |37 |7241.1 |Електромонтер |Костюм бавовняний |12 |Мп | | | |з оперативних |Черевики шкіряні або | | | | | |перемикань у |Чоботи кирзові |12 |Мп | | | |розподільчих |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | |мережах |Плащ прогумований |24 |Вн | | | | |Окуляри захисні |до зн. |ЗП | | | | |Жилет сигнальний |чер. |Со | | | | |Пояс запобіжний |до зн. | | | | | |Рукавички діелектричні|чер. |Эв | | | | |Калоші діелектричні |чер. |Эв | | | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Штани бавовняні на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |38 |7241.2 |Електромонтер |Комбінезон бавовняний |чер. |Вн | | | |оперативно- |із спеціальним | | | | | |виїзної |просоченням | | | | | |бригади |Черевики шкіряні або |12 |Мп | | | | |Чоботи кирзові | | | | | | |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | | |Чоботи гумові |12 |В | | | | |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | | |Плащ непромокальний з |36 |Вн | | | | |капюшоном | | | | | | |Окуляри захисні |до зн. |ЗП | | | | |Пояс запобіжний |чер. | | | | | |Рукавички діелектричні|чер. |Эв | | | | |Калоші діелектричні |чер. |Эв | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Штани бавовняні на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 | | | | |Рукавиці бавовняні |3 |Тн | | | | |теплі | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |39 |9153 |Контролер |Під час зняття | | | | | |енергонагляду |показань | | | | | | |електролічильників у | | | | | | |сільській місцевості: | | | | | | |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | | |Плащ непромокальний з |чер. |Вн | | | | |капюшоном | | | | | | |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Штани бавовняні на |6 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |40 |8161.1 |Оператор |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |головного щита|Рукавиці комбіновані |1 |Мп | | | |управління |Черевики шкіряні |12 |Ми | | | |вітроенерге- | | | | | | |тичних станцій| | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |41 |8161.2 |Оператор |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |теплових мереж|Черевики шкіряні |12 |Ми | | | | |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |42 |7233.2 |Слюсар з |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |обслуговування|Чоботи кирзові |12 |Мп | | | |теплових мереж|Чоботи гумові |12 |В | | | | |Рукавиці комбіновані |1 |Мп | | | | |Плащ непромокальний |чер. |Вн | | | | |Жилет сигнальний |12 |Со | | | | |Пояс запобіжний |чер. | | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Штани бавовняні на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |43 |7233.2 |Слюсар з |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |обслуговування|Черевики шкіряні або |12 |Мп | | | |теплових |Чоботи кирзові | | | | | |пунктів |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | | |Плащ непромокальний |чер. |Ву | | | | |Чоботи гумові |чер. |В | | | | |Жилет сигнальний |12 |Со | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | | | | |Штани бавовняні на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |44 |1222.2 |Майстер |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | |виробничої |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | |дільниці |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | | |Плащ прогумований |чер. |Ву | | | | |Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | | |утепленій підкладці | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |45 |2143.2 |Інженер з |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | |налагодження, |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | |удосконалення |Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |технології та |Узимку додатково: | | | | | |експлуатації |Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | |електричних |утепленій підкладці | | | | | |станцій та | | | | | | |мереж | | | | |----+-------+--------------+----------------------+-------+-------| |46 |2143.2 |Інженер з |Черевики шкіряні |12 |Мп | | | |експлуатації |Рукавиці комбіновані |1 |Ми | | | |протиаварійної|Костюм бавовняний |12 |Ми | | | |автоматики |Узимку додатково: | | | | | |електростанцій|Куртка бавовняна на |36 |Тн | | | |і мереж |утепленій підкладці | | | --------------------------------------------------------------------

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »