Про затвердження Правил охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом
Держгірпромнагляд; Наказ, Правила від 01.09.2009142
Повідомлення: Дуже багато відкритих сторінок за хвилину
Почекайте одну хвилину, будь-ласка......
Документ z0896-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.09.2009
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
01.09.2009 N 142
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 вересня 2009 р.
за N 896/16912

Про затвердження Правил охорони
праці при переробці та зберіганні
аміачної селітри насипом

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила охорони праці при переробці та
зберіганні аміачної селітри насипом (далі - Правила), що
додаються.
2. З набранням чинності цими Правилами вважати такими, що не
застосовуються на території України, "Правила по безопасному
складированию, хранению, перевозке и внесению аммиачной селитры",
затверджені Міністерством сільського господарства СРСР 12.06.72.
3. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Начальнику управління організації державного нагляду за
промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної
небезпеки Морозову В.М. протягом п'яти днів забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. унести зміни до Державного реєстру
нормативно-правових актів з питань охорони праці ( v0109641-09 )
та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.
6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держгірпромнагляду Дунаса С.В.
Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак

ПОГОДЖЕНО:
Головний державний
санітарний лікар України,
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України О.М.Біловол
Заступник Міністра промислової
політики України В.В.Севернюк
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.М.Третьяков
Заступник Міністра
аграрної політики України О.Шевченко
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України С.Богданов
Перший заступник головного
вченого секретаря Національної
академії наук України В.О.Ємельянов
Т.в.о. Голови Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики С.Т.Черепков
Заступник Міністра регіонального
розвитку та будівництва України Д.В.Ісаєнко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Заступник голови Центральної Ради
профспілки працівників хімічних
та нафтохімічних галузей
промисловості України М.В.Мицько
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
Генеральний директор
Федерації роботодавців України В.Грищенко
Президент Спілки орендарів
і підприємців України Віктор Хмільовський
Директор Національного
науково-дослідного інституту
промислової безпеки та охорони праці Ю.І.Шульга
Керівник спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань В.Г.Хара

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
01.09.2009 N 142
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 вересня 2009 р.
за N 896/16912

ПРАВИЛА
охорони праці при переробці
та зберіганні аміачної селітри насипом

I. Загальні положення
1.1. Ці Правила поширюються на підприємства, установи,
організації (далі - підприємства) незалежно від форми власності,
на яких виконуються роботи, пов'язані зі зберіганням аміачної
селітри насипом або її переробленням у мінеральні добрива.
1.2. Правила встановлюють вимоги охорони праці під час
зберігання аміачної селітри насипом для застосування на
підприємствах будь-якої галузі, а також під час використання її
для виготовлення кальцієвої селітри, комплексних і рідких
мінеральних добрив. Вимоги Правил є обов'язковими для всіх працівників
підприємств, що виконують роботи, пов'язані зі зберіганням
аміачної селітри насипом та використанням її для виготовлення
кальцієвої селітри, комплексних і рідких мінеральних добрив.
II. Визначення термінів
У цих Правилах терміни та визначення основних понять
вживаються в значеннях, наведених у Законах України "Про охорону
праці" ( 2694-12 ) та "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ). Інші
терміни вживаються у такому значенні: Аміачна селітра - аміачно-нітратне висококонцентроване
гранульоване мінеральне добриво. Аміачна селітра насипом - непакована аміачна селітра. Вогонь - об'ємна мінлива композиція розжарених речовин, які
перебувають у процесі горіння. Горіння - екзотермічний процес, який охоплює окисно-відновні
перетворення речовин і (або) матеріалів і характеризується
наявністю летких продуктів і (або) світлового випромінювання. Зберігання - діяльність, пов'язана із здійсненням комплексу
технологічних операцій на складі під час проведення приймання,
розміщення та видавання аміачної селітри. Кальцієва селітра (кальцію нітрат) - нітратне мінеральне
добриво. Комплексне мінеральне добриво - мінеральне добриво, що має у
своєму складі не менше двох основних поживних елементів. Небезпечний вантаж - речовини, матеріали, вироби, відходи
виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм
властивостей за наявності певних факторів можуть під час
перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних
засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти
матеріальні збитки та завдати шкоду довкіллю, а також призвести до
загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які міжнародними
договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, або за результатами випробувань в установленому порядку
залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до
одного з класів небезпечних речовин.
III. Позначення, скорочення
У цих Правилах вживаються такі позначення та скорочення: БГС - барабанний гранулятор-сушарка; ГОСТ - міждержавний стандарт; ДБН - державні будівельні норми України; СНіП - санітарні норми і правила; ДСН - державні санітарні норми; ДСТУ - державний стандарт України; КАС - рідке мінеральне добриво на основі карбаміду і аміачної
селітри; НАПБ - нормативний акт з пожежної безпеки; НПАОП - нормативно-правовий акт з охорони праці; ПЛАС - план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і
аварій; ССБП - система стандартів безпеки праці; ССБТ - "система стандартов безопасности труда".
IV. Загальні вимоги
4.1. Проектування, будівництво, реконструкція та експлуатація
підприємств зі зберігання аміачної селітри насипом і перероблення
її в мінеральні добрива проводиться з дотриманням вимог Законів
України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ),
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про об'єкти
підвищеної небезпеки" ( 2245-14 ), вимог цих Правил, державних
будівельних норм, міждержавних і державних стандартів, санітарних
норм і правил.
4.2. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
(реконструкцією) підприємств, що виконують роботи, пов'язані зі
зберіганням аміачної селітри насипом та використанням її для
виготовлення кальцієвої селітри та інших мінеральних добрив,
необхідно здійснювати відповідно до вимог Порядку прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 N 923
( 923-2008-п ) (із змінами).
4.3. Стан пожежної безпеки на підприємствах повинен
відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні,
затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 19.10.2004 N 126 ( z1410-04 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за
N 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004), та вимогам
"ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования" (далі -
ГОСТ 12.1.004-91).
4.4. Інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві,
розробляються та переглядаються відповідно до вимог Положення про
розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом
Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та
соціальної політики України від 29.01.98 N 9 ( z0226-98 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за
N 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).
4.5. Опрацювання і затвердження власником нормативних актів,
що діють на підприємстві, повинно здійснюватися відповідно до
вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних
актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого
наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від 21.12.93 N 132 ( z0020-94 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 07.02.94 за N 20/229 (далі - НПАОП 0.00-6.03-93).
4.6. План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і
аварій (ПЛАС) повинен розроблятися відповідно до вимог Положення
щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій
і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною
праці України від 17.06.99 N 112 ( z0424-99 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 30.06.99 за N 424/3717 (далі -
НПАОП 0.00-4.33-99). План переглядається раз на 5 років. Не дозволяється виконувати роботи працівникам, які не
ознайомлені з планом ліквідації аварій і не знають його в частині,
що стосується місця їхньої роботи.
4.7. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці
працівників підприємств повинні здійснюватися відповідно до вимог
Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного
комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15
( z0231-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.02.2005 за N 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань
пожежної безпеки - відповідно до вимог Переліку посад, при
призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і
перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їхньої
організації, затвердженого наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368 ( z1147-03 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за
N 1147/8468 (НАПБ Б.06.001-2003), і Типового положення про
інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань
пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях
України ( z1148-03 ), затвердженого наказом Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368
( z1147-03 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
11.12.2003 за N 1148/8469 (далі - НАПБ Б.02.005-03).
4.8. Роботодавець зобов'язаний організувати розслідування та
вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
відповідно до вимог Порядку розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25.08.2004 N 1112 ( 1112-2004-п ).
4.9. Роботодавець незалежно від форми власності й
господарювання підприємства повинен забезпечити своєчасне і якісне
проведення атестації робочих місць за умовами праці, де
технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та
матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних
виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан
здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в
майбутньому, відповідно до вимог Порядку проведення атестації
робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 01.08.92 N 442 ( 442-92-п ).
4.10. Роботодавець, з урахуванням специфіки виробництва,
повинен згідно з Переліком робіт з підвищеною небезпекою
( z0232-05 ), затвердженим наказом Державного комітету України з
нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за
N 232/10512 (НПАОП 0.00-8.24-05), розробляти і затверджувати
відповідний перелік робіт з підвищеною небезпекою для
підприємства. Працівники, зайняті на роботах, передбачених затвердженим
переліком робіт з підвищеною небезпекою, повинні проходити
спеціальне навчання і щорічну перевірку знань з питань охорони
праці відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 ( z0231-05 ).
4.11. На підприємстві повинен бути складений і затверджений
роботодавцем перелік робіт, виконання яких потребує професійного
добору згідно з Переліком робіт, де є потреба у професійному
доборі, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України
і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від
23.09.94 N 263/121 ( z0018-95 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 25.01.95 за N 18/554.
4.12. Жінки не допускаються до виконання робіт, зазначених у
Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними
умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок,
затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від
29.12.93 N 256 ( z0051-94 ), зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 30.03.94 за N 51/260, а також відповідно до
Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками,
затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від
10.12.93 N 241 ( z0194-93 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 22.12.93 за N 194.
4.13. Попередній (під час прийняття на роботу) і періодичні
(протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників
проводяться у встановлені терміни відповідно до вимог Порядку
проведення медичних оглядів працівників певних категорій,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від
21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113.
4.14. Працівники, зайняті на роботах зі шкідливими й
небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із
забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, повинні
забезпечуватися засобами індивідуального захисту відповідно до
вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від
24.03.2008 N 53 ( z0446-08 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137 (далі -
НПАОП 0.00-4.01-08), та "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие
требования и классификация" (далі - ГОСТ 12.4.011-89).
4.15. Рівень виробничого шуму встановлюється відповідно до
вимог Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
(далі - ДСН 3.3.6.037-99) ( va037282-99 ) та "ССБТ. Шум. Общие
требования безопасности" (ГОСТ 12.1.003-83).
4.16. Вібраційна безпека повинна забезпечуватися відповідно
до вимог, встановлених Державними санітарними нормами виробничої
загальної та локальної вібрації (далі - ДСН 3.3.6.039-99)
( va039282-99 ) та "ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие
требования" (ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008).
4.17. Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони повинен
встановлюватися відповідно до вимог "ССБТ. Общие
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" (далі -
ГОСТ 12.1.005-88) та "Предельно допустимые концентрации (ПДК)
вредных веществ в воздухе рабочей зоны" (СН 4617-88), затверджених
наказом Головного державного санітарного лікаря СРСР 26.05.88.
V. Організаційні заходи з охорони праці
під час зберігання та застосування аміачної селітри
5.1. Організація робіт з охорони праці 5.1.1. Підприємства, на яких зберігається або переробляється
аміачна селітра насипом, повинні: використовувати узгоджену і затверджену проектну документацію
відповідно до вимог "ДБНУ. Проектування. Склад, порядок розробки,
узгодження та затвердження проектної документації для
будівництва", ( v0008509-04 ) затверджених наказом Державного
комітету України з будівництва та архітектури від 20.01.2004 N 8
( va008509-04 ) (ДБН А.2.2-3-2004); розробляти технологічні регламенти відповідно до вимог
Положення про технологічні регламети для виробництва продукції на
підприємствах хімічної промисловості, затвердженого наказом
Міністерства промислової політики України від 08.06.2008 N 394
(СОУ-Н МПП 03.100.50-088:2008); мати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки,
одержаний відповідно до вимог чинного законодавства. 5.1.2. Підприємство, на якому виконуються роботи, пов'язані
зі зберіганням аміачної селітри насипом або її переробленням у
мінеральні добрива, як потенційно небезпечний об'єкт повинно
провести ідентифікацію об'єкта згідно з вимогами, встановленими
постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 N 956
( 956-2002-п ) "Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів
підвищеної небезпеки" (далі - постанова Кабінету Міністрів України
N 956). 5.1.3. Підприємство, на якому виконуються роботи, пов'язані
зі зберіганням аміачної селітри насипом або її переробленням у
мінеральні добрива, яке за результатами ідентифікації віднесено до
об'єктів підвищеної небезпеки, зобов'язано провести декларування
об'єкта підвищеної небезпеки згідно з вимогами, встановленими
постановою Кабінету Міністрів України N 956 ( 956-2002-п ). 5.1.4. Роботодавець розробляє і затверджує Положення про
службу охорони праці підприємства з урахуванням специфіки
виробництва та видів діяльності, чисельності працівників і умов
праці та визначати її структуру, функції та права згідно з
вимогами Типового положення про службу охорони праці,
затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за
охороною праці від 15.11.2004 N 255 ( z1526-04 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за N 1526/10125
(НПАОП 0.00-4.21-04). 5.1.5. До виконання робіт щодо збереження аміачної селітри та
її перероблення забороняється допускати працівників молодше
18 років відповідно до вимог Переліку важких робіт і робіт із
шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється
застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 46
( z0176-94 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.07.94 за N 176/385, а також відповідно до Граничних норм
підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.03.96 N 59
( z0183-96 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
16.04.96 за N 183/1208.
5.2. Вимоги до робочого місця 5.2.1. Робочі місця та їхнє обладнання повинні забезпечувати
належні безпечні та здорові умови праці та відповідати вимогам
"ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования
безопасности к рабочим местам" (ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009),
"ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие
эргономические требования" (ГОСТ 12.2.032-78) та "ССБТ. Рабочее
место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования"
(ГОСТ 12.2.033-78). 5.2.2. Організація технологічних процесів, вибір та
розташування машин, устаткування, транспортних засобів та засобів
механізації і автоматизації праці повинні забезпечувати зручні і
безпечні умови праці, обслуговування і ремонту відповідно до вимог
чинних нормативних документів та вимог цих Правил. 5.2.3. Під час проведення робіт на висоті 1,3 м і більше
необхідно обладнувати риштаки, підмостки та інші пристрої
відповідно до вимог Правил охорони праці під час виконання робіт
на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від
27.03.2007 N 62 ( z0573-07 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 04.06.2007 за N 573/13840 (НПАОП 0.00-1.15-07).
5.3. Вимоги щодо забезпечення працівників засобами
індивідуального захисту 5.3.1. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці,
а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими
метеорологічними умовами, якими є операції щодо перероблення і
зберігання аміачної селітри насипом, роботодавець повинен
безкоштовно забезпечувати працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.01-08 ( z0446-08 ), мийними
засобами згідно з вимогами чинного законодавства. 5.3.2. Засоби індивідуального захисту працівників повинні
відповідати вимогам "ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующие. Общие технические требования" (далі -
ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006), ГОСТ 12.4.011-89, "Халаты женские.
Технические условия" (ГОСТ 12.4.131-83), "ССБТ. Халаты мужские.
Технические условия" (ГОСТ 12.4.132-83), "ССБТ. Сапоги специальные
резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и
механических воздействий. Технические условия" (ГОСТ 12.4.072-79),
"Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри
протигазові і фільтри скомбіновані. Вимоги, випробування,
маркування (EN 14387:2004, IDT)" (далі - ДСТУ EN 14387:2006),
"Засоби індивідуального захисту органів дихання. Півмаски
фільтрувальні для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування,
маркування (EN 149:2001, IDT)" (далі - ДСТУ EN 149:2003),
"ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные.
Технические условия" (ГОСТ 12.4.010-75), "ССБТ. Очки защитные.
Общие технические условия" (далі - ГОСТ 12.4.013-85), "Фартуки
специальные. Технические условия" (ГОСТ 12.4.029-76), "Перчатки
резиновые технические. Технические условия" (ГОСТ 20010-93) та
інших чинних нормативних документів залежно від характеру
виконуваних робіт. 5.3.3. Для захисту органів слуху, якщо рівень шуму перевищує
80 дБ, працівники повинні забезпечуватись протишумовими
навушниками відповідно до вимог "ССБТ. Средства индивидуальной
защиты органа слуха. Общие технические требования и методы
испытаний" (ГОСТ 12.4.051-87) та вимог "Засоби індивідуального
захисту органа слуху. Вимоги безпеки і випробування. Частина 1.
Шумозахисні навушники (ЕN 352-1:1993, IDT)" (ДСТУ EN 352-1:2002). 5.3.4. Під час виконання робіт, пов'язаних з можливістю
ураження очей пилом аміачної селітри, працівники повинні бути
забезпечені захисними окулярами відповідно до вимог
ГОСТ 12.4.013-85. 5.3.5. Працівники, які безпосередньо працюють з аміачною
селітрою насипом, повинні бути забезпечені засобами
індивідуального захисту органів дихання відповідно до вимог
ДСТУ EN 149:2003 та ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006. 5.3.6. Для захисту шкіри рук працівникам повинні видаватися
захисні пасти, мазі відповідно до вимог "ССБТ. Средства
индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие
требования" (ГОСТ 12.4.068-79). 5.3.7. Працівники, які обслуговують електрообладнання, для
запобігання ураженню електричним струмом повинні забезпечуватися
електрозахисними засобами: діелектричними рукавичками відповідно до вимог
"ССБТ. Материалы для средств защиты рук. Технические условия"
(ГОСТ 12.4.183-91); діелектричними килимками відповідно до вимог "Ковры
диэлектрические резиновые. Технические условия" (ГОСТ 4997-75); взуттям відповідно до вимог "Обувь специальная
диэлектрическая из полимерных материалов. Технические условия"
(ГОСТ 13385-78) та іншими засобами відповідно до умов праці.
VI. Загальні вимоги з охорони праці
щодо поводження з аміачною селітрою
6.1. Фізико-хімічні і вибухопожежонебезпечні властивості
аміачної селітри 6.1.1. Аміачна селітра випускається відповідно до вимог
"Селитра аммиачная. Технические условия" (далі - ГОСТ 2-85) марок
А і Б з насипною густиною від 830 кг/куб.м до 1160 кг/куб.м і
температурою плавлення 169,6 град.С. 6.1.2. Аміачна селітра є окисником і пожежонебезпечна. У разі
нагрівання до температури 210 град.С перебігають окисно-відновні
реакції з сіркою, сірчаним колчеданом, кислотами, суперфосфатом,
хлорним вапном, порошкоподібними металами з утворенням оксиду
азоту (I) та кисню, що обумовлює загоряння горючих матеріалів і в
кінцевому наслідку - пожежу. 6.1.3. Аміачна селітра взаємодіє з сірчаною кислотою або з її
кислими солями, внаслідок чого утворюється азотна кислота, яка
дуже повільно на світлі за звичайної температури розкладається з
виділенням діоксиду азоту та вільного кисню, здатного окиснювати
речовини. 6.1.4. Під час нагрівання у замкненому просторі, коли
відсутня можливість вільного видалення продуктів термічного
розкладання, аміачна селітра за певних умов може вибухати. 6.1.5. Аміачній селітрі притаманна здатність вибухати під
впливом сильних ударів, у тому числі ударів вибухової хвилі, а
також детонувати внаслідок впливу високої температури, наприклад,
в умовах пожежі. 6.1.6. Аміачна селітра та її суміші схильні до термічного
розкладання. Під дією детонаторів аміачна селітра вибухає за
нижчих температур, її вибуховість збільшується за наявності різних
домішок. 6.1.7. Аміачна селітра, що зберігається на відкритих
майданчиках, не здатна вибухати, а може тільки горіти. Під час
тривалого зберігання в результаті перекристалізації продукту і
руйнування гранул чутливість аміачної селітри до вибуху
підвищується.
6.2. Взаємодія аміачної селітри з матеріалом конвеєрних
стрічок 6.2.1. На конвеєрах застосовуються стрічки з гумотканинним
пошаровим тяговим каркасом та зовнішніми резиновими обкладинками з
плоскими поверхнями. Тип і вид стрічок повинен обиратися
відповідно до вимог "Ленты конвейерные резинотканевые. Технические
условия" (далі - ГОСТ 20-85) та узгоджуватися з виробником. 6.2.2. Контакт аміачної селітри з матеріалом конвеєрних
стрічок (комбінована лавсано-бавовняна тканина, капрон, лавсан)
може призвести до зниження їхньої термічної стійкості та
підвищення пожежонебезпеки у разі утворення суміші пилу аміачної
селітри і матеріалу конвеєрних стрічок. 6.2.3. У процесі експлуатації група горючості конвеєрних
стрічок може змінюватися на більш пожежонебезпечну.
VII. Вимоги з охорони праці під час
зберігання аміачної селітри
7.1. Вимоги до складських приміщень 7.1.1. Склади (складські комплекси) для зберігання аміачної
селітри повинні бути побудовані за типовими проектами відповідно
до вимог "Будинки і споруди. Будівлі і споруди для зберігання
добрив та засобів захисту рослин" (далі - ДБН В.2.2-7-98). Не допускається зберігання аміачної селітри насипом у
тимчасових непристосованих складах або на відкритих майданчиках. 7.1.2. На території складів для збереження аміачної селітри
допускається розміщення тукозмішувальних установок, обладнання для
виготовлення розчинів та навісів для зберігання тари та засобів
механізації. 7.1.3. Не допускається відповідно до вимог ДБН В.2.2-7-98 та
вимог цих Правил спільне зберігання аміачної селітри і будь-яких
інших хімічних продуктів і матеріалів в одному відсіку приміщення. 7.1.4. Не допускається зберігання на складі аміачної селітри
змащувальних і обтиральних матеріалів. 7.1.5. Горючі речовини та їхні суміші, бідони, масельнички та
інший інвентар згідно з вимогами "Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений" (ДБН 360-92)
( v0044481-92 ) повинні зберігатися в допоміжному приміщенні, яке
розташоване від будівлі складу на відстані не менше 10 м. 7.1.6. Склади повинні бути обладнані телефонним зв'язком. На
зовнішній стороні дверей складу повинна бути вивішена інформаційна
картка, яка містить інформацію про пожежну небезпеку аміачної
селітри, засоби і методи гасіння пожежі. 7.1.7. Склади аміачної селітри повинні мати на воротах або на
стінах з боку воріт написи "Аміачна селітра", "Вогненебезпечно!",
"Не палити!". 7.1.8. Склади, які розташовані поза межами підприємства,
повинні охоронятися. У неробочий час двері та вікна складських
приміщень повинні бути закритими. 7.1.9. Роботодавець зобов'язаний забезпечити порядок
експлуатації складу аміачної селітри і виключити доступ сторонніх
осіб, які не працюють на підприємстві. 7.1.10. Розміри санітарно-захисних зон від складів зберігання
аміачної селітри до житлової забудови та водоймищ встановлюються
відповідно до вимог ДБН 360-92 ( v0044481-92 ) та Державних
санітарних правил планування та забудови населених пунктів,
затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від
19.06.96 N 173 ( z0379-96 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 24.07.96 за N 379/1404. 7.1.11. Найбільша допустима площа між протипожежними стінами
та маса аміачної селітри, яка може знаходитися між ними, повинні
відповідати вимогам ДБН В.2.2-7-98. 7.1.12. Аміачна селітра повинна зберігатися в окремих, не
нижче II ступеня вогнестійкості безгорищних одноповерхових
будівлях згідно з вимогами "Захист від пожежі. Пожежна безпека
об'єктів будівництва" (далі - ДБН В.1.1-7-2002). Допускається в окремих випадках (у сільськогосподарських
підприємствах) зберігання аміачної селітри в загальному складі
мінеральних добрив за умови, що приміщення (відсік) для її
зберігання розміщуватиметься біля торцевої стіни і відділятиметься
від іншої частини складу протипожежною стіною без отворів. При
цьому вся будівля складу повинна бути не нижче II ступеня
вогнестійкості. 7.1.13. Несучі конструкції складських будівель для аміачної
селітри повинні проектуватися залізобетонними. Застосування
дерев'яних конструкцій у складських будівлях для аміачної селітри
забороняється. 7.1.14. Площа поверху між протипожежними стінами у
приміщеннях для зберігання аміачної селітри повинна відповідати
вимогам ДБН В.2.2-7-98 із розрахунку зберігання між протипожежними
стінами не більше 5000 т селітри насипом і не більше 2500 т у
спеціальних мішках. Допускається зберігання до 3500 т аміачної селітри у
спеціальних мішках у складських приміщеннях, що стоять окремо,
поділених перегородками на окремі складські приміщення з
протипожежними перегородками 1-го типу відповідно до
ДБН В.2.2-7-98 для зберігання в кожному з них не більше ніж 1200 т
аміачної селітри. 7.1.15. У складських приміщеннях для зберігання аміачної
селітри згідно з вимогами ДБН В.2.2-7-98 не повинно бути приямків,
лотків, каналів та інших заглиблень. Рівень підлоги складських
приміщень повинен бути вище рівня небезпечного капілярного
підняття ґрунтових вод на ділянці будівництва та вище планувальної
відмітки земель ділянок, що примикають до приміщення, не менше ніж
на 0,2 м. 7.1.16. Складські приміщення повинні передбачати комплексну
механізацію технологічних операцій на складі. 7.1.17. Не допускається у складські приміщення для збереження
аміачної селітри вводити залізничні колії. 7.1.18. Складські приміщення для зберігання аміачної селітри
насипом за вибухопожежонебезпекою повинні відповідати вимогам
чинного законодавства. Клас вибухонебезпечної зони, згідно з яким виконуються вибір
і розміщення електроустановок, залежно від умов зберігання
аміачної селітри повинен відповідати вимогам чинного законодавства
і позначатися на вхідних дверях приміщення складу. Порядок оснащення виробничих приміщень стаціонарними
системами пожежної сигналізації і пожежогасіння повинен
відповідати вимогам Переліку однотипних за призначенням об'єктів,
які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння
та пожежної сигналізації, затвердженого наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22.08.2005
N 161 ( z0990-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.09.2005 за N 990/11270 (далі - НАПБ Б.06.004-2005). Обладнання систем вентиляції і штучного освітлення складських
приміщень для зберігання аміачної селітри вибухозахищеного
виконання повинно відповідати вимогам ДБН В.2.2-7-1998 та
"Природне і штучне освітлення" (далі - ДБН В.2.5-28-2006),
"Отопление, вентиляция, кондиционирование" (далі -
СНиП 2.04.05-91), "ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования"
(далі - ГОСТ 12.4.021-75). Пожежна безпека повинна відповідати вимогам
НАПБ А.01.001-2004 ( z1410-04 ), "Правил пожарной безопасности при
эксплуатации предприятий химической промышленности", затверджених
наказом Міністерства хімічної промисловості СРСР 25.07.79 (далі -
НАПБ В.01.013-79/131), та вимогам ГОСТ 12.1.004-91. Оснащення приміщень первинними засобами пожежогасіння повинно
відповідати вимогам НАПБ А.01.001-2004 ( z1410-04 ) та Типових
норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004
N 151 ( z0554-04 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
29.04.2004 за N 554/9153 (НАПБ Б.03.001-2004). Експлуатація вогнегасників повинна відповідати вимогам Правил
експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02.04.2004
N 152 ( z0555-04 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
29.04.2004 за N 555/9154 (далі - НАПБ Б.01.008-2004), а їхнє
технічне обслуговування повинно відповідати вимогам "Пожежна
техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні
вимоги" (далі - ДСТУ 4297:2004). 7.1.19. Опалення і кондиціювання складських приміщень для
зберігання аміачної селітри повинно бути повітряним і його
улаштування повинно відповідати вимогам СНиП 2.04.05-91. 7.1.20. У складських будівлях аміачної селітри згідно з
вимогами ДБН В.2.2-7-98 постійно діюча вентиляція повинна
забезпечувати одноразовий повітрообмін на годину та роботу системи
місцевих відсмоктувань для видалення пилу та вибухонебезпечних
речовин від місць їхнього утворення. Для очищення вибухонебезпечної пилоповітряної суміші
необхідно використовувати пилоуловлювачі або фільтри. 7.1.21. Покриття підлоги на складі повинно відповідати
вимогам ДБН В.2.2-7-98 і бути іскробезпечним, кислотостійким.
Підлога повинна підтримуватися у чистоті та справному стані (без
вибоїн і нерівностей), щоб у разі розсипів селітри її можна було
зібрати, не допускаючи забруднення проходів. 7.1.22. Вантажні платформи (рампи) повинні мати суцільне
покриття з матеріалів, стійких до впливу аміачної селітри, з
ухилами для стікання атмосферних опадів. 7.1.23. Верхній місток (майданчик) для транспортера на
складах аміачної селітри насипом повинен мати суцільний настил і
борти по краях. Під час ремонтів, обслуговування транспортера і
прибирання повинна бути повністю виключена можливість падіння з
містка і потрапляння в селітру будь-яких предметів, матеріалів. 7.1.24. У складах для зберігання аміачної селітри не
допускається проведення робіт з ремонту пересувних машин і
механізмів. 7.1.25. Нагляд за технічним станом і експлуатацією виробничих
будівель і споруд повинен здійснюватися відповідно до вимог
чинного законодавства України.
7.2. Вимоги до буртів і маси зберігання аміачної селітри 7.2.1. Аміачна селітра насипом зберігається у буртах. Між
протипожежними стінами допускається її зберігати в обсягах,
вказаних у пункті 7.1.14 глави 7.1 розділу VII цих Правил. Тривалість зберігання - не більше шести місяців. Устаткування
складів повинно забезпечувати можливість механічного
перелопачування продукту у буртах. 7.2.2. Для запобігання розсипу і забрудненню аміачної селітри
периметр бурту обмежується перегородками із негорючого матеріалу. 7.2.3. Максимальна висота складування у буртах повинна
відповідати вимогам цих Правил та відомчих норм технологічного
проектування ВНТП СГіП-46-15-96 і не перевищувати 6 м. Відстань між буртами для проїзду транспортно-вантажних машин
повинна прийматись з перевищенням габаритів повороту
завантажувачів з вантажем не менше ніж на 0,5 м. 7.2.4. Відстань від поверхні бурту до низу несучих
конструкцій покриття (балок або ферм) регламентується вимогами
ДБН В.2.2-7-98 і повинна бути не менше 0,2 м, від краю бурту до
стін - не менше 1,0 м. 7.2.5. Допускається спільне зберігання в одному відсіку
складу незатареної аміачної селітри у буртах і штабелів аміачної
селітри, затареної у мішки. Відстань між буртом і штабелем не
повинна бути менше 2 м. 7.2.6. Перед закладанням аміачної селітри у бурт відповідно
до цих Правил необхідно ретельно його очистити від залишків
будь-яких інших добрив або матеріалів, а після закінчення робіт із
закладання бурту необхідно провести прибирання розсипів аміачної
селітри.
7.3. Умови безпечного зберігання 7.3.1. Для запобігання зволоженню та злежуванню аміачної
селітри необхідно зберігати її у складах, де температура і
вологість повітря регулюються. Температура повітря у складі
відповідно до вимог ГОСТ 2-85 не повинна перевищувати 30 град.С,
відносна вологість повітря - 50%. Дозволяється короткочасне
зберігання (впродовж 15 діб) аміачної селітри без регулювання
температури і вологості повітря. 7.3.2. Під час зберігання аміачної селітри насипом необхідно
забезпечувати контроль за температурою продукту, який надходить на
зберігання, та всередині бурту у зв'язку з можливим підвищенням
температури (більше 50 град.С) внаслідок самонагрівання. 7.3.3. Температура аміачної селітри, яка завантажується на
склад насипом, не повинна перевищувати 30 град.С. 7.3.4. У разі виявлення у бурті аміачної селітри осередку
самонагрівання необхідно терміново вжити заходів щодо зниження
температури - перемістити бурт на нове місце за допомогою
кратцер-крана або транспортера. 7.3.5. Не дозволяється у разі злежування аміачної селітри
рихлення її інструментом, який може давати іскри під час ударів,
або шляхом підриву навіть незначною кількістю вибухової речовини. 7.3.6. Слід регулярно проводити поточні прибирання складських
приміщень від пилу і розсипів. Передбачати пристрої для централізованого прибирання пилу
необхідно відповідно до вимог "Системи централізованого
пилоприбирання. Загальні вимоги безпеки" (ДСТУ 2893-94). Необхідно забезпечувати повне щорічне звільнення від аміачної
селітри всього складу (або по черзі кожного відсіку) з подальшим
чищенням підлоги від налиплого продукту. 7.3.7. Зберігання у складських приміщеннях розсипів
(забрудненої аміачної селітри) не допускається. Зібрані розсипи
аміачної селітри повинні зберігатися в окремому приміщенні і
реалізовуватися у першу чергу.
VIII. Вимоги з охорони праці під час
експлуатації конвеєрного транспорту
8.1. Загальні вимоги 8.1.1. Для забезпечення безаварійної роботи і безпеки праці
на об'єктах зберігання і перероблення аміачної селітри під час
експлуатації конвеєрного транспорту працівники повинні
дотримуватись Інструкції з охорони праці під час роботи зі
стрічковим конвеєром, розробленої відповідно до вимог
"ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие
требования безопасности" (далі - ГОСТ 12.3.020-80) та
"ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности"
(ГОСТ 12.2.022-80) і виконувати вказівки осіб, які призначені
відповідальними за безпечну експлуатацію транспортних засобів
неперервної дії у порядку, передбаченому Типовою інструкцію для
осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення
вантажів кранами, затвердженою наказом Державного комітету України
по нагляду за охороною праці від 20.10.94 N 107 ( z0060-95 ),
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 60/596
(НПАОП 0.00-5.06-94). 8.1.2. Працівники на об'єктах зберігання і перероблення
аміачної селітри відповідно до вимог ГОСТ 12.3.020.80 повинні
забезпечуватися засобами індивідуального захисту від дії
небезпечних та шкідливих факторів відповідно до вимог
НПАОП 0.00-4.01-08 ( z0446-08 ) та касками відповідно до вимог
"ССБТ. Каски шахтерские пластмассовые. Общие технические условия"
(ГОСТ 12.4.091-80). 8.1.3. Загальні вимоги до конструкцій і розташування
конвеєрів, які забезпечують безпечні умови праці, повинні
відповідати вимогам ГОСТ 12.2.022-80. 8.1.4. Порядок проведення, обсяг і основні види
приймально-здавальних випробувань конвеєрів повинні відповідати
вимогам "Конвейеры ленточные. Приемосдаточные испытания"
(ГОСТ 25672-83).
8.2. Вимоги до конвеєрних стрічок 8.2.1. Для запобігання пожежам і накопиченню зарядів
статичної електрики повинні використовуватися конвеєрні стрічки
відповідно до вимог ГОСТ 20-85. Футеровка барабанів і роликів,
елементи очисних пристроїв, відбортовки перевантажувальних пунктів
та інші складові частини конвеєрів повинні бути з негорючих або
важкогорючих матеріалів із поверхневим електричним опором не
8 більше ніж 3·10 Ом.
8.2.2. До застосування допускаються конвеєрні стрічки, які
пройшли вхідний контроль та відповідають вимогам ГОСТ 20-85,
ГОСТ 12.2.022-80. 8.2.3. Для забезпечення надійної роботи стрічок конвеєр
повинен бути оснащений центрувальним пристроєм, що запобігає
сходженню стрічки за межі країв барабанів та роликових опор, а
також пристроєм, який відключає привод конвеєра у разі обриву
стрічки або її пробуксовуванні. 8.2.4. Облік роботи конвеєрної стрічки відповідно до вимог
ГОСТ 20-85 повинен проводитися в журналі обліку роботи конвеєра,
форма якого встановлюється нормативною документацією. У разі
встановлення та заміни стрічки в журналі повинні фіксуватися
технічна характеристика стрічки, термін її експлуатації та причини
зняття.
8.3. Вимоги безпеки під час використання конвеєрного
транспорту 8.3.1. Під час установки пересувного стрічкового конвеєра
повинні бути вжиті заходи, які запобігають його перекиданню під
дією вітру, власної ваги або з інших причин.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »