Про затвердження Правил безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів
Держгірпромнагляд; Наказ, Правила від 17.06.2008143
Документ z0598-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.06.2008
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
17.06.2008 N 143
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2008 р.
за N 598/15289

Про затвердження Правил безпеки
при виробництві вуглеграфітових
матеріалів і виробів

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових
матеріалів і виробів (далі - Правила), що додаються.
2. З набранням чинності наказом уважати такими, що не
застосовуються на території України, "Правила безопасности в
электродном производстве", частина 1 "Углеграфитовое
производство", затверджені ВО "Союзвуглець" 15.04.86 N 48-09-6/17.
3. Начальнику управління організації державного нагляду в
металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В.І.
в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. уключити цей наказ до Державного
реєстру нормативно-правових актів з охорони праці ( v0102516-06 ).
5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.
Голова Держгірпромнагляду С.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України С.Г.Богданов
В.о. Першого заступника Міністра
охорони здоров'я України,
головного державного санітарного
лікаря України А.М.Пономаренко
Заступник Міністра
промислової політики України В.В.Севернюк
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.М.Третьяков
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко
В.о. Голови Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Д.І.Олійник
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук
Голова Центрального комітету
профспілки трудящих металургійної
і гірничодобувної промисловості
України В.І.Казаченко
Директор Національного
науково-дослідного інституту
промислової безпеки та охорони праці М.О.Лисюк
Заступник Міністра юстиції України В.В.Лутковська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
17.06.2008 N 143
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2008 р.
за N 598/15289

ПРАВИЛА
безпеки при виробництві
вуглеграфітових матеріалів і виробів

I. Загальні положення
1. Сфера застосування
Ці Правила поширюються на всі підприємства з виробництва
вуглеграфітових матеріалів і виробів, що проектуються, будуються,
реконструюються та експлуатуються, юридичних і фізичних осіб,
діяльність яких пов'язана з проектуванням, будівництвом,
реконструкцією, виготовленням, монтажем, налагодженням, ремонтом,
технічним діагностуванням і експлуатацією устаткування цих
підприємств і виробничих цехів незалежно від форм власності та
видів діяльності.
2. Позначення та скорочення
АСКТП - автоматична система керування технологічним процесом; БШП - боковий шинний пакет; ВБН - відомчі будівельні норми; ГДВК - граничнодопустима вибухонебезпечна концентрація; ГДК - граничнодопустима концентрація; ГДР - граничнодопустимий рівень; ГОСТ - міждержавний стандарт; ДБН - державні будівельні норми; ДСН - державні санітарні норми; ДСП - державні санітарні правила; ЕСЗКС - "Единая система защиты от коррозии и старения"; ЕСКД - "Единая система конструкторской документации"; ЕСТД - "Единая система технологической документации"; ЗІЗ - засоби індивідуального захисту; ЗІЗОД - засоби індивідуального захисту органів дихання; КВПіА - контрольно-вимірювальні прилади і апарати; НПАОП - нормативно-правовий акт з охорони праці; НАПБ - нормативний акт пожежної безпеки; ОНТП - "Общесоюзные нормы технологического проектирования"; ППА - протипожежна автоматика; ПОР - проект організації робіт; РД - "руководящий документ"; СН - "Санитарные нормы"; СНиП - "Строительные нормы и правила"; ССБТ - "Система стандартов безопасности труда".
3. Загальні вимоги
3.1. Проектування, будівництво та реконструкція об'єктів
підприємств з виробництва вуглеграфітових матеріалів і виробів, їх
устаткування, розробка нових технологій, засобів виробництва та
засобів колективного та індивідуального захисту працівників
необхідно проводити відповідно до чинних нормативно-правових актів
з охорони праці, санітарних і будівельних норм, а також норм
технологічного проектування та вимог цих Правил.
3.2. Уведення в експлуатацію нових і реконструйованих
об'єктів, впровадження нових технологій без дозволу органів
державного нагляду за охороною праці, державного пожежного нагляду
та органів державної санітарно-епідеміологічної служби не
дозволяється.
3.3. Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби та
технологічні процеси, що впроваджуються у виробництво, на які є
стандарти з вимогами щодо забезпечення безпеки праці, життя та
здоров'я працівників, повинні мати паспорти або сертифікати, що
погоджені з державною санепідемслужбою та видаються в
установленому порядку заводом-виробником і які засвідчують безпеку
їх застосування.
3.4. Технологічне устаткування, машини, механізми,
транспортні засоби та технології, що виготовлені за кордоном,
повинні відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів.
3.5. Ураховуючи вимоги цих Правил, повинні бути складені або
переглянуті відповідно до чинних нормативно-правових актів
інструкції, що затверджуються роботодавцем: з охорони праці для працівників кожної професії; на всі види робіт; посадові для посадових осіб та для спеціалістів; з пожежної безпеки; з безпечної експлуатації та ремонту об'єктів газового
господарства з обов'язковою схемою міжцехових газопроводів і
розподілом їх між цехами. У кожному структурному підрозділі підприємства повинен бути
затверджений роботодавцем перелік чинних інструкцій з охорони
праці та пожежної безпеки.
3.6. Інструкції з охорони праці, пожежної безпеки і на види
робіт повинні переглядатися не рідше одного разу на п'ять років, а
у вибухо- та пожежонебезпечних виробництвах і роботах з підвищеною
небезпекою - не рідше одного разу на три роки, а також
переглядатися, якщо сталися зміни в технологічних процесах або
схемах комунікацій і при застосуванні нових видів сировини та
устаткування, у разі виявлення в інструкції вимог, що суперечать
цим Правилам.
3.7. Інструкції на види робіт повинні містити вимоги, що
забезпечують безпечне ведення технологічних процесів і відповідати
ГОСТ 3.1120-83 "ЕСТД. Общие правила отражения и оформления
требований безопасности труда в технологической документации".
3.8. Під час застосування нових технологічних процесів,
агрегатів, машин та іншого устаткування (у тому числі розроблених
самим підприємством за погодженням з відповідними спеціалізованими
організаціями) необхідно розробляти та затверджувати роботодавцем
у встановленому порядку інструкції, що забезпечують безпечне
ведення технологічних процесів і безпечну експлуатацію
устаткування.
3.9. Інструкції з охорони праці повинні видаватися
працівникам кожної професії під особистий підпис безпосереднім
керівником структурного підрозділу (керівником робіт) і
вивішуватися на робочих місцях. Комплект інструкцій з охорони праці за видами робіт необхідно
постійно зберігати у відповідальної посадової особи структурного
підрозділу. За рішенням керівника структурного підрозділу, крім
інструкцій з охорони праці за професіями, працівники повинні
ознайомлюватися з іншими інструкціями, що перелічені в пункті 3.5.
3.10. Усі працівники під час улаштування на роботу та
періодично протягом трудової діяльності повинні проходити медичні
огляди згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників
певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ), зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113.
3.11. Одночасно всі працівники повинні бути проінформовані
роботодавцем під особистий підпис про умови праці на підприємстві,
наявність небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що ще не
усунені, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про їх
права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах.
3.12. Порядок проведення навчання, інструктажів, перевірки
знань з охорони праці та пожежної безпеки, а також допуск
персоналу до самостійної роботи визначаються Типовим положенням
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці та Положенням про спеціальне навчання, інструктажі
та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в
установах та організаціях України, опрацьованими з урахуванням
специфіки підприємства та затвердженими в установленому порядку
роботодавцем згідно з Типовим положенням про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим
наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці
від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (далі -
НПАОП 0.00-4.12-05), та Типовим положенням про інструктажі,
спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки
на підприємствах, в установах та організаціях України
( z1148-03 ), затвердженим наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368 ( z1147-03 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за
N 1148/8469 (далі - НАПБ Б.02.005-2003).
3.13. Працівники віком до вісімнадцяти років до робіт з
підвищеною небезпекою, а також до інших робіт, передбачених
Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними
умовами праці, на яких забороняється застосування праці
неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 31.03.94 N 46 ( z0176-94 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 176/385, не
допускаються.
3.14. На кожному підприємстві повинен бути складений і
затверджений роботодавцем перелік: газонебезпечних місць і газонебезпечних робіт з поділом їх на
групи та визначенням робіт, що проводяться за інструкціями, що
складені для умов нормальної експлуатації; робіт підвищеної небезпеки згідно з Переліком робіт з
підвищеною небезпекою, затвердженим наказом Державного комітету
України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15
( z0232-05 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
15.02.2005 за N 232/10512 (далі - НПАОП 0.00-8.24-05); механізмів і устаткування, експлуатація яких повинна
проводитися із застосуванням биркової (жетонної) системи; працівників, які підлягають навчанню правилам користування
засобами індивідуального захисту, апаратурою ЗІЗОД і надання
першої (долікарської) допомоги потерпілим.
3.15. На кожному підприємстві повинні бути складені плани
ліквідації аварій згідно з Положенням щодо розробки планів
локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій,
затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці України
від 17.06.99 N 112 ( z0424-99 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 30.06.99 за N 424/3717 (далі -
НПАОП 0.00-4.33-99).
3.16. На підприємствах незалежно від форм власності необхідно
організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій згідно з вимогами Порядку
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 ( 1112-2004-п )
(далі - НПАОП 0.00-6.02-04).
3.17. Роботодавець зобов'язаний забезпечити працівників
спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ, що відповідають умовам їх
праці відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
24.03.2008 N 53 ( z0446-08 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08). Не дозволяється допускати до роботи працівників без
відповідного спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ.
3.18. Працівників підрозділів підприємства необхідно
забезпечувати безкоштовним спеціальним харчуванням, захисними
протиопіковими мазями, туалетним милом.
4. Вимоги щодо створення
безпечних умов праці
4.1. Устаткування та споруди під час виробництва
вуглеграфітових матеріалів і виробів повинні утримуватися у
справному стані, що забезпечується проведенням робіт з їх
технічного обслуговування та ремонту, що виконуються з
періодичністю та у обсязі відповідно до чинних нормативно-правових
актів за затвердженим графіком.
4.2. Технологічне устаткування повинно відповідати вимогам
ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие
требования безопасности".
4.3. Технологічне устаткування, що виготовляється для
підприємств з виробництва вуглеграфітових матеріалів і виробів,
повинно мати механізоване або автоматизоване керування, а також
забезпечувати безаварійну та безпечну роботу, контроль і
регулювання технологічного процесу.
4.4. Експлуатація та технічне обслуговування устаткування
повинні здійснюватися відповідно до вимог експлуатаційної
документації розробника з урахуванням специфіки підприємства. Робота на несправному устаткуванні не дозволяється.
4.5. На все основне технологічне устаткування на підприємстві
необхідно складати паспорти або формуляри, що відповідають вимогам
ГОСТ 2.601-95 "ЕСКД. Эксплуатационные документы".
4.6. У кожному цеху підприємства, виходячи з наявності
устаткування та виконуваних робіт, наказом керівника підприємства
з числа фахівців необхідно призначати відповідальних за безпечну
експлуатацію та технічний стан: кранового господарства; кисневого устаткування; газового господарства; котлів і посудин, що працюють під тиском; транспортних засобів; промислових будинків, споруд і димових труб; електрообладнання. У структурних підрозділах підприємства призначаються
відповідальні особи за безпечну експлуатацію та технічний стан: вантажопідйомних механізмів; посудин, що працюють під тиском; теплових пунктів, мереж, установок, що використовують тепло; трубопроводів пари та гарячої води.
4.7. Наказом керівника підприємства призначаються
відповідальні особи, які мають право видачі нарядів-допусків на
виконання робіт підвищеної небезпеки.
4.8. Устаткування перед пуском у роботу необхідно перевіряти
на його безпечність під час роботи на ньому, наявності та
цілісності огорож, надійності дії пускових і гальмівних пристроїв,
заземлення, справності запобіжних кожухів, справності ізоляції,
сигналізації пуску та зупинки, автоблокування. Усі технологічні
лінії, потокові системи, механізми, якими керують дистанційно з
пультів і щитових, повинні бути обладнані звуковою та світловою
сигналізацією. У разі виявлення несправностей або недоліків у забезпеченні
безпечної експлуатації устаткування робота на ньому повинна бути
негайно припинена.
4.9. Перед пуском у роботу устаткування, вузли якого або весь
агрегат у процесі роботи рухаються, повинні подаватися звукові та
світлові сигнали тривалістю не менше 10 с, при цьому рівень
звукового сигналу повинен перевищувати фон на 2-3 дБА. Пуск устаткування, що розташоване поза зоною видимості з
пульта керування, а також при змішаному керуванні (ручному та
автоматизованому), необхідно проводити тільки після одержання
відповідних сигналів по двобічній системі сигналізації
працівників, які підтверджують безпеку його пуску на закріплених
за ними дільницях. При цьому після першого сигналу передбачається
витримка не менше 30 с. Перед пуском устаткування подається другий
сигнал тривалістю 30 с. Пускові пристрої механізмів і устаткування
необхідно блокувати так, щоб повністю забезпечити дотримання
вказаної витримки. Пускові пристрої механізмів повинні бути обладнані
ключем-биркою. Перелік пускових пристроїв, що повинні бути обладнані
ключем-биркою, а також звуковою та світловою сигналізацією,
складається керівником структурного підрозділу та погоджується із
службою охорони праці підприємства.
4.10. У небезпечних зонах повинні вивішуватися знаки безпеки,
які виконані згідно з ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и
знаки безопасности" (далі - ГОСТ 12.4.026-76), а також написи та
плакати про безпечні способи ведення робіт і застережні заходи
працівників.
4.11. Місця відбору проб з повітропроводів і газоходів
необхідно обладнувати безпечними та огородженими сходами та
площадками, що відповідають вимогам чинних нормативно-правових
актів.
4.12. На все технологічне устаткування, у якому
використовується газ, необхідно розробляти, погоджувати та
затверджувати екологотеплотехнічні карти відповідно до чинних
нормативно-правових актів.
4.13. Інструменти та пристосування, що використовуються для
обслуговування устаткування, повинні відповідати вимогам безпеки
роботи, що виконується. Використання несправних пристосувань та інструментів не
дозволяється.
4.14. На робочих місцях інструменти та пристосування
необхідно зберігати у відведених для цього місцях або у
спеціальних інструментальних шафах.
4.15. Під час застосування механізованих інструментів і
пристосувань необхідно дотримуватися вимог, наведених в
експлуатаційній документації завода-виробника.
4.16. Експлуатацію інструменту та пристосувань необхідно
проводити відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.
4.17. Система змащування тертьових частин механізмів повинна
унеможливлювати витікання мастила крізь нещільності. У всіх вузлах
устаткування, а також у вузлах, що змащуються часто, за великої їх
кількості необхідно використовувати централізовану подачу мастила. Ручне змащування машин і механізмів дозволяється під час їх
повної зупинки або на ходу за наявності спеціальних пристосувань,
що забезпечують безпечне виконання цієї операції. Ручне змащування рухомих частин, а також прибирання під час
роботи машин і механізмів не дозволяється.
4.18. Легкозаймисті та горючі рідини, мастильні та обтиральні
матеріали, інші хімічні речовини, що застосовуються у
технологічних процесах і під час обслуговування машин і
механізмів, необхідно зберігати у спеціальній захисній тарі в
установлених місцях.
4.19. Температура нагрітих поверхонь апаратів, устаткування,
трубопроводів і огорож на робочих місцях не повинна перевищувати
45 град.С. У разі неможливості з технічних причин забезпечити
необхідну температуру поблизу джерел значного променистого та
конвекційного тепла необхідно вживати заходів щодо захисту
працівників від перегрівання (екранування, водоповітряне душування
тощо).
4.20. Рівні вібрації та шуму, що впливають на працівників,
повинні відповідати вимогам Санітарних норм виробничого шуму,
ультразвуку та інфразвуку, затверджених постановою головного
державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 37
( va037282-99 ) (далі - ДСН 3.3.6.037-99), Державних санітарних
норм виробничої загальної та локальної вібрації, затверджених
постановою головного державного санітарного лікаря України від
01.12.99 N 39 ( va039282-99 ) (далі - ДСН 3.3.6.039-99),
ГОСТ 12.1.012-90 "ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие
требования", ГОСТ 12.1.003-83 "ССБТ. Шум. Общие требования
безопасности".
4.21. Вентилятори, димососи, повітродувки, рівні шуму яких
перевищують допустимі норми, необхідно розташовувати у
звукоізолювальних камерах або у звукоізолювальних кожухах
(укриттях), обладнувати глушниками шуму з боку всмоктування та
нагнітання, а також засобами віброізоляції, що запобігають
передачі вібрацій трубопроводам і фундаментам.
4.22. Дробарки, млини, грохоти, вібраційні пресові установки
та інше устаткування, що має шумові характеристики, які
перевищують граничнодопустимі норми, необхідно оснащувати засобами
зниження шуму або розміщувати у звукоізолювальних боксах, або ж
ізолювати звукоізолювальними перегородками або екранами.
4.23. Граничнодопустимі значення напруженості та густини
потоку енергії електромагнітного поля (далі - ЕМП) на робочому
місці працівників, які обслуговують установки, що випромінюють
енергію ЕМП, і які зазнають впливу у виробничих умовах ЕМП, а
також методи контролю, способи та засоби захисту від впливу ЕМП
повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.006-84 "ССБТ.
Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих
местах и требования к проведению контроля".
4.24. Під час використання природного, попутного, нафтового,
штучного, змішаних і зріджених вуглеводневих газів як палива
роботи необхідно виконувати відповідно до вимог Правил безпеки
систем газопостачання України, затверджених наказом Державного
комітету України по нагляду за охороною праці від 01.10.97 N 254
( z0318-98 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
15.05.98 за N 318/2758 (далі - НПАОП 0.00-1.20-98).
4.25. Виготовлення, монтаж, ремонт, експлуатація та огляд
посудин повинні відповідати вимогам чинних нормативно-правових
актів.
4.26. Улаштування та експлуатація котельних установок повинні
відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів.
4.27. Улаштування та експлуатація стаціонарних поршневих і
ротаційних компресорів, повітропроводів і газопроводів повинні
відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів.
4.28. Резервуари, технологічне устаткування, трубопроводи,
зливно-наливні пристрої та інше устаткування, що пов'язане з
прийомом, переробкою та переміщенням діелектричних рідин, парів,
газів і сипких речовин, необхідно захищати від статичної електрики
відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.
4.29. Експлуатацію вантажопідіймальних пристроїв необхідно
проводити відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду від 18.06.2007 N 132 ( z0784-07 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за N 784/14051 (далі -
НПАОП 0.00-1.01-07), а також до технологічних карт на переміщення
вантажів і технічних умов на навантажування.
4.30. Улаштування та експлуатація ліфтів повинні відповідати
вимогам чинних нормативно-правових актів.
4.31. Улаштування та експлуатація газовловлювальних
установок, а також газоочисного устаткування повинні відповідати
вимогам чинних нормативно-правових актів.
4.32. Улаштування, монтаж і експлуатація тепловикористовуючих
установок і теплових мереж, безпека їх обслуговування повинні
відповідати вимогам Правил безпечної експлуатації тепломеханічного
обладнання електростанцій і теплових мереж, затверджених наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 15.11.2001
N 485 ( z1002-01 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
03.12.2001 за N 1002/6193 (далі - НПАОП 40.1-1.02-01), та інших
чинних нормативно-правових актів.
4.33. Ємності технологічної апаратури повинні бути обладнані
рівнемірами та блокуванням на випадок переповнення. Вимірювання
рівня рідини у резервуарах повинні проводитися дистанційно.
4.34. Безпосередньо біля агрегатів або біля місць перебування
обслуговувального персоналу повинні вивішуватися чітко виконані
схеми розташування та технологічного зв'язку агрегатів і
трубопроводів (газу, води, повітря, пари, мазуту тощо). Усі крани та дроселі повинні мати чітко позначені положення
пробки крана, лопаті у вигляді риски, яка пропиляна на торці вала
та пофарбована білою фарбою. На маховику запірної арматури (вентилі, засувки), шківах і
приводах до них, а також на кожухах огорож необхідно наносити
стрілки, що позначають напрям їх закриття. У разі відсутності
стрілок на зазначеній арматурі необхідно наносити позначення
положення відкриття "В" і закриття "З". Номер запірного пристрою
та інші позначення у схемі повинні відповідати номерам і
позначенням у технологічній інструкції. Автоматичні відсікачі повинні мати покажчики крайніх положень
(відкрито-закрито). Для автоматично регульованих заслінок, клапанів, напрямних
апаратів, які регулюються автоматично, покажчики не потрібні.
4.35. Вміст шкідливих речовин, рівні променистого та
конвекційного тепла, метеорологічні параметри повітря виробничих
приміщень не повинні перевищувати значень, які зазначені в
Санітарних нормах мікроклімату виробничих приміщень, затверджених
постановою головного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 42
( va042282-99 ) (далі - ДСН 3.3.6.042-99), і ГОСТ 12.1.005-88
"ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей
зоны" (далі - ГОСТ 12.1.005-88).
4.36. Технологічне устаткування та агрегати необхідно
забезпечувати ефективними пристроями газопилопридушення та
газоочищення, які забезпечують чистоту повітря робочої зони
виробничих цехів (дільниць) у межах санітарних норм.
4.37. На підприємстві щозміни повинен проводитися контроль
повітряного середовища виробничих приміщень і в робочих зонах
зовнішніх установок з урахуванням специфіки виробництва.
4.38. У кожному структурному підрозділі підприємства повинен
бути визначений перелік шкідливих і вибухонебезпечних речовин, що
можуть виділятися у виробничих приміщеннях і в робочих зонах
зовнішніх установок під час технологічного процесу, ремонту та в
аварійних ситуаціях. При цьому необхідно наводити клас небезпеки
шкідливих речовин (додаток).
4.39. Аспіраційна система повинна постійно працювати під час
роботи технологічного устаткування. Установлення резервних
установок або двох установок по 50% продуктивності повинно бути
спеціально обумовлено.
4.40. Робота технологічного устаткування повинна
супроводжуватися постійною роботою загальної аспіраційної системи.
4.41. Технологічне устаткування повинно бути розташоване так,
щоб забезпечувались його безпечна експлуатація, зручність
обслуговування та ремонту.
4.42. Робочі місця повинні відповідати вимогам
ГОСТ 12.2.061-81 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие
требования безопасности к рабочим местам".
4.43. Ергономічні вимоги до робочих місць під час виконання
робіт у сидячому положенні повинні відповідати вимогам
ГОСТ 12.2.032-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя.
Общие эргономические требования", а у стоячому положенні -
ГОСТ 12.2.033-78 "ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя.
Общие эргономические требования".
4.44. Ширина робочих проходів між габаритами устаткування з
інтенсивними тепловиділеннями повинна бути не менше ніж 1,5 м.
4.45. Для обслуговування запірної, регулювальної та іншої
арматури, а також опалювальних і вентиляційних пристроїв і
приводів, що розташовані на висоті більше двох метрів від підлоги,
необхідно влаштовувати спеціальні стаціонарні або пересувні
майданчики, підвісні колиски, спеціальні машини, що обладнані
вишками. Використання для цього приставних драбин не дозволяється.
4.46. Приямки, зумпфи, люки, колодязі, дренажні канави у
виробничих будинках, прорізи у перекриттях, якщо вони відкриті за
умовами роботи, необхідно огороджувати відповідно до пункту 2.9
розділу II цих Правил, або закривати кришками, або перекривати по
всій поверхні міцним настилом, що укладається врівень з підлогою. Склад сировини та естакаду необхідно відгороджувати з одного
боку.
4.47. Ширина майданчиків для постійного обслуговування
устаткування повинна складати не менше ніж 1,0 м; для періодичного
обслуговування - не менше ніж 0,8 м.
4.48. Улаштування сходів і майданчиків повинно відповідати
вимогам ГОСТ 23120-78 "Лестницы маршевые, площадки и ограждения
стальные. Технические условия". Конструкція настилу обслуговувальних і перехідних
майданчиків, а також містків і східців сходин повинна
унеможливлювати ковзання людей під час ходьби. Східці сходин, майданчики та підлога в приміщеннях, що
запилені графітовим пилом, повинні виконуватися рифленими (з
насічками або просіченими).
4.49. Стаціонарні металеві сходи необхідно встановлювати під
кутом нахилу 45 град. до поверхні в разі постійного їх
використання та 45/60 град. у разі періодичного користування (не
більше двох разів протягом години за зміну). Ширина сходів повинна
складати не менше ніж 0,8 м; ширина східців - не менш ніж 0,25 м,
а відстань між східцями по висоті - не більше 0,25 м. Сходи необхідно обладнувати поручнями з обох боків заввишки
1 м. На сходах заввишки не більше ніж 1,5 м дозволяється
встановлювати поручні з одного боку.
4.50. Обслуговувальні та перехідні майданчики, що мають
суцільні настили, містки та сходи, що розташовані поза будівлею,
взимку необхідно очищати від льоду, а під час ожеледиці посипати
піском або дрібним шлаком.
4.51. Для доступу в приямки та колодязі дозволяється
улаштовувати прямовисні сходи або скоби, що розташовані на
відстані 0,3 м одна від одної по висоті.
4.52. По краю покрівлі резервуара на відстані не менш ніж
1,8 м у кожний бік від сходин, що ведуть на резервуар, необхідно
влаштовувати поручні висотою не менше ніж 1 м. На огородженій
площі покрівлі повинні бути люк для вимірювання рівня рідини,
замірний пристрій і арматура. Якщо арматура, а також дихальні та
запобіжні клапани розташовані на різних ділянках покрівлі, до них
необхідно прокласти майданчики з огорожею. Ставати безпосередньо
на покрівлю резервуара не дозволяється.
4.53. Майданчики для обслуговування устаткування, сходи,
перехідні містки завжди повинні бути у справному стані та
своєчасно ремонтуватися.
4.54. Усі відкриті обертові або рухомі частини устаткування,
що розташовані на висоті близько 2,5 м від рівня підлоги або
доступні випадковому доторканню, а також відкриті прорізи
патрубків систем вентиляції повинні бути огороджені. Огорожа може
бути виконана суцільною, сітчастою (з розміром чарунок не більше
20х20 мм) або у вигляді поручнів на відстані до рухомих або
обертових частин устаткування не менше ніж 1 м.
4.55. Під час роботи машин і устаткування, окремі деталі яких
перебувають у русі, обслуговувальним працівникам не дозволяється
заходити за огорожу або проводити будь-які роботи на деталях і
механізмах, що перебувають у русі.
4.56. У разі, коли окремі виконавчі органи машин і рухомі
частини агрегатів, що становлять небезпеку для працівників, не
можуть бути огороджені за умов їх обслуговування, ці машини та
агрегати дозволяється огороджувати загальним огородженням, з
урахуванням дотримання вимог, наведених у пункті 2.9 розділу II
цих Правил.
4.57. У кожному структурному підрозділі необхідно складати та
затверджувати роботодавцем у встановленому порядку перелік
найбільш небезпечних і легкодоступних місць з установленням
знімних огорож, що мають автоматичні блокування з пусковими
пристроями устаткування. На об'єктах, що будуються та
реконструюються, ці блокування повинні бути передбачені проектом.
4.58. Огорожа є складовим елементом цього устаткування та
повинна відповідати проекту. Робота устаткування та механізмів з
несправною огорожею або при її відсутності не дозволяється.
4.59. Справність огорож необхідно перевіряти щозміни перед
початком роботи. Виявлені несправності повинні бути усунені.
4.60. Ремонт, очищення вручну та закріплення рухомих частин і
огорож під час роботи устаткування не дозволяються. Ця робота може
виконуватися на зупиненому устаткуванні із застосуванням биркової
системи.
4.61. Знімати огорожу для ремонту устаткування дозволяється
тільки після повної зупинки механізмів. Пуск механізмів після
ремонту, огляду та очищення дозволяється тільки після встановлення
огорожі на місце та закріплення усіх її частин.
4.62. Усі агрегати, що складають єдиний технологічний
ланцюжок, повинні блокуватися таким чином, щоб під час аварійного
виходу з ладу одного з них решта автоматично зупинялася.
4.63. Уключення агрегатів, що складають один технологічний
ланцюжок, необхідно проводити у порядку, зворотному ходу
технологічного процесу.
4.64. Робочі місця та проходи повинні утримуватися в чистоті
та не захаращуватися матеріалами та деталями. Для видалення пилу
необхідно застосовувати пневмоприбирання або цехові системи
пилоприбирання.
4.65. Для зменшення загазованості повітря робочої зони парами
пеку та їх викидів в атмосферу зберігати пек та проводити
переробку маси необхідно в герметично закритих ємностях.
4.66. Обладнання дослідних установок і проведення дослідних
робіт на діючому технологічному устаткуванні дозволяється тільки
за наявності опрацьованої та затвердженої роботодавцем інструкції,
у якій повинні передбачатися заходи, що забезпечують безпеку
виконання робіт. Запобіжні заходи під час проведення зазначених робіт на
об'єктах, підконтрольних державному органу з нагляду за охороною
праці, необхідно погоджувати з територіальними управліннями цього
органу.
II. Територія виробництва вуглеграфітових
матеріалів і виробів. Будинки та споруди
1. Територія
1.1. Територія підприємств, що експлуатуються, будуються та
реконструюються, повинна відповідати вимогам чинних будівельних
норм.
1.2. Територія підприємства, а також будинки, споруди,
приміщення повинні бути забезпечені відповідними знаками безпеки
згідно з ГОСТ 12.4.026-76.
1.3. В'їзні залізничні колії на території підприємств
(виробництв), що примикають до електрифікованих залізниць, повинні
бути обладнані на стиках ізолювальними з'єднувальними накладками.
1.4. Поруч прохідних підприємства та в кожному структурному
підрозділі необхідно вивішувати схеми пішохідного руху по
території підприємства та цехів.
1.5. У місцях масового переходу працівників через залізничні
колії необхідно влаштовувати перехідні містки або тунелі. Інші
переходи повинні мати настили, що укладені врівень з головкою
рейок, і обладнуватися відповідними огорожами та сигналами. Перехід працівників через колії у невстановлених місцях не
дозволяється.
1.6. На узбіччях доріг і проїздів підприємства необхідно
установлювати добре видимі дорожні знаки, що регламентують порядок
руху транспортних засобів відповідно до Правил дорожнього руху,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001
N 1306 ( 1306-2001-п ).
1.7. Автомобільні шляхи та пішохідні доріжки на території
підприємства повинні мати тверде покриття, влітку їх необхідно
поливати водою, а взимку - очищати від льоду та снігу. Під час
ожеледиці шляхи та доріжки необхідно посипати піском або дрібним
шлаком.
1.8. Для механізованого прибирання території та догляду за
зеленими насадженнями необхідно мати відповідні машини, обладнання
та приміщення для їх зберігання та обслуговування.
1.9. У місцях виходу на залізничні колії та автомобільні
шляхи з-за рогу будинків і споруд повинні бути обладнані
огороджувальні бар'єри.
1.10. Отвори для в'їзду залізничних потягів у споруди повинні
бути обладнані воротами та світлозвуковою сигналізацією. Для надійного закріплення стулок воріт у відчиненому та
зачиненому положеннях необхідно застосовувати спеціальні пристрої.
1.11. Швидкість руху автомашин, автокарів, електрокарів та
іншого безрейкового транспорту по території підприємства повинна
визначатися роботодавцем, але не перевищувати при в'їзді у
виробничі споруди, усередині споруд і при виїзді зі споруд
5 км/год.
1.12. На території підприємства не дозволяється утримувати
відкритими та неогородженими резервуари, басейни, ями, канави,
колодязі, траншеї, котловани. Усі вони повинні перекриватися або
мати огорожу заввишки не менше ніж 1 м, а в нічний час -
освітлюватися. У місцях переходу через них необхідно влаштовувати перехідні
містки, що огороджені поручнями.
1.13. Тунелі, у яких розташовані трубопроводи, необхідно
захищати від проникнення зливних і талих вод, а також рідких
продуктів під час випадкового їх розливу. Підлогу тунелю необхідно будувати з ухилом до зумпфа для
стоку рідини у випадку розриву продуктопроводів. Тунелі необхідно утримувати в чистоті та обладнувати
вентиляційними пристроями, а також освітлювати згідно з чинними
нормами.
1.14. Земляні роботи на території підприємства необхідно
проводити тільки за нарядом-допуском. Після закінчення робіт усі зміни необхідно внести у виконавчі
схеми комунікацій генерального плану підприємства.
1.15. Під час ремонту доріг і тротуарів, прокладення через
них траншей у зоні робіт необхідно вивішувати схему тимчасового
руху транспорту та пішоходів і виставляти відповідні дорожні
знаки.
2. Будинки та споруди
2.1. Виробничі та допоміжні будинки та приміщення підприємств
з виробництва вуглеграфітових матеріалів і виробів повинні
відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів, а також
вимогам нормативно-технічної та експлуатаційної документації
заводів - виробників устаткування для вуглеграфітових підприємств
та цих Правил.
2.2. Категорії приміщень і будинків вуглеграфітового
виробництва з вибухопожежної та пожежної небезпеки необхідно
визначати відповідно до чинних нормативно-правових актів.
Відповідні позначення наносяться на вхідних дверях у приміщення та
будинки.
2.3. Конструкції елементів будинків, у яких розташовані
виробництва, що супроводжуються виділенням токсичних і
вибухопожежонебезпечних речовин, повинні унеможливлювати створення
застійних зон і дільниць, вентилюватися.
2.4. Розміщення та розміри фрамуг, жалюзей, вікон і
аераційних прорізів повинні забезпечувати розрахункову аерацію та
унеможливлювати створення застійних зон.
2.5. Усі будівельні конструкції будинків і споруд, що
перебувають під впливом агресивних середовищ, необхідно захищати
від корозії згідно з вимогами ГОСТ 9.101-78 "ЕСЗКС. Основные
положения".
2.6. Несучі будівельні конструкції будинків (колони, балки
тощо), що перебувають під впливом агресивних середовищ, необхідно
обстежувати спеціалізованою організацією згідно з вимогами чинних
нормативно-правових актів. За результатами обстеження повинен бути наданий висновок про
можливість подальшої експлуатації обстеженого будинку із
зазначенням терміну експлуатації. Ремонти будинків і споруд необхідно здійснювати відповідно до
вимог чинних нормативно-правових актів.
2.7. Пристрої відкриття, закриття та регулювання стулок
(фрамуг) у вентиляційних прорізах вікон, ліхтарів і шахт, що
розташовані на висоті, необхідно обладнувати пристосуваннями, що
дають змогу проводити відповідні операції дистанційно.
2.8. Для ремонту, засклення вікон і ліхтарів, очищення скла
необхідно використовувати пристрої та пристосування, що
забезпечують зручне та безпечне виконання зазначених робіт
(телескопічні та ліктьові вишки, стаціонарні містки, майданчики
тощо).
2.9. Технологічні та монтажні прорізи, канали в підлозі, а
також приямки необхідно огороджувати поручнями заввишки не менше
ніж 1,0 м з додатковою поперечкою на висоті 0,5 м і з суцільною
обшивкою по низу на висоті 0,14 м або перекривати їх по всій
поверхні.
2.10. Не дозволяється використовувати залізничні колійні
прорізи нормальної та вузької колії для проходу працівників.
Опалювальні приміщення біля зовнішніх дверей і воріт (прорізів)
повинні бути обладнані тамбурами, шлюзами або повітряними завісами
відповідно до будівельних норм і правил.
2.11. Межі проїздів і проходів у виробничих будинках
(приміщеннях) необхідно огороджувати або чітко позначати видимими
лініями.
2.12. У будинках цехів і складів, де працюють мостові крани,
двері для проходу людей у крановий проліт і в'їзні ворота повинні
бути обладнані світловою сигналізацією, що попереджує про роботу
кранів незалежно від їх місця розташування відносно дверей та
в'їзних воріт.
2.13. Виробничі приміщення повинні утримуватися в чистоті, у
кожному структурному підрозділі повинен бути визначений
відповідний порядок прибирання підлоги, інших будівельних
конструкцій, устаткування, робочих майданчиків, сходів, проходів і
проїздів.
2.14. Захаращувати робочі місця, проходи, виходи з приміщень,
доступи до первинних засобів пожежогасіння, пожежного інвентарю,
обладнання та зв'язку не дозволяється. Деталі устаткування та матеріали, що необхідні для
виробництва, повинні бути у відведених для цього місцях і тільки
визначеної кількості, з дотриманням правил їх зберігання.
2.15. Стіни, стелі та інші внутрішні будівельні конструкції
цехів і відділень повинні мати гладку поверхню та обробку, що не
заважає ефективному очищенню їх від пилу. У разі вологого їх прибирання будівельні конструкції повинні
задовольняти таким додатковим вимогам: підлога, стіни, металеві конструкції повинні мати покриття,
що допускає таке прибирання; відкриті прорізи в перекриттях повинні мати борти, підняті не
менше ніж на 0,14 м над підлогою; відвід стоків з підлоги, що розташована на ґрунті, повинен
забезпечуватися ухилом підлоги до лотків; для відводу стоків з підлоги верхніх поверхів повинні бути
передбачені трапи, підлога повинна мати ухил у бік трапів.
2.16. У приміщеннях повинно проводитися регулярне прибирання
пилу зі стін, конструкцій та устаткування відповідно до
інструкції, що затверджена роботодавцем.
2.17. Покрівлі будинків і споруд необхідно періодично очищати
від пилу, сторонніх предметів, снігу та льоду. За відсутності огорож, спеціальних місць кріплення запобіжних
пристроїв або неможливості перебування на покрівлі людей повинні
використовуватися спеціальні підіймальні пристрої з майданчиками.
2.18. Будинки та споруди необхідно забезпечувати захистом від
прямих ударів блискавки і повторних її проявів відповідно до
чинних нормативно-правових актів. Огляд і перевірку стану блискавковідводів необхідно проводити
перед кожним грозовим сезоном з відповідною реєстрацією
результатів у журналі.
2.19. Перевірку стану димових труб, майданчиків і сходів до
них необхідно проводити не рідше одного разу на рік з оформленням
відповідного акта. До робіт допускаються тільки спеціально навчені
працівники, які пройшли медичну комісію.
III. Вимоги безпеки до основних видів робіт
і технологічного устаткування
1. Технологічні трубопроводи та арматура
1.1. Проектування, виготовлення, монтаж і випробування
технологічних трубопроводів повинні відповідати вимогам
СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические
трубопроводы", затверджених постановою Державного комітету СРСР у
справах будівництва від 07.05.84 N 72, та інших чинних
нормативно-правових актів.
1.2. Трубопроводи, що призначені для транспортування
вибухонебезпечних, пожежонебезпечних та шкідливих речовин, що
містять зріджені гази, незалежно від температури нагріву, а також
арматура повинні виготовлятися з матеріалів, що відповідають за
своїми технічними характеристиками робочим умовам середовища, що
транспортується. Ці трубопроводи повинні відповідати вимогам "Правил
устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих,
токсичных и сжиженных газов (ПУГ-69)", затверджених
Держгіртехнаглядом СРСР від 05.03.71 (НПАОП 60.3-1.15-71).

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »