Щодо надання інформації про документи походження товарів
Державна фіскальна служба; Лист від 24.12.201547068/7/99-99-25-02-03-17
Документ v4706872-15, поточна редакція — Редакція від 22.01.2016

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

24.12.2015  № 47068/7/99-99-25-02-03-17


Митниці ДФС

{В доповнення до Листа додатково див. Лист Державної фіскальної служби
№ 2102/7/99-99-25-02-03-17 від 22.01.2016}

У зв'язку із запитами митниць ДФС та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо документів про походження товарів, які застосовуються в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 27 червня 2014 року (далі - Угода), повідомляємо.

Відповідно до вимог пункту 1 статті 29 Глави 1 розділу IV Угоди кожна Сторона зменшує або скасовує ввізне мито на товари, що походять з іншої Сторони відповідно до Графіків, встановлених у Додатку 1-А до цієї Угоди.

Статтею 26 Угоди встановлено, що положення цієї Глави застосовуються до торгівлі товарами, що походять з територій Сторін.

Для цілей цієї Глави "походження" означає, що товар підпадає під правила походження, викладені в Протоколі 1 до цієї Угоди ("Щодо визначення концепції "походження товарів" і методів адміністративного співробітництва") (далі - Протокол 1).

Відповідно до пункту 1 статті 16 Протоколу 1 товари, що походять з Європейського Союзу, і товари, що походять з України, після ввезення до України чи Європейського Союзу, відповідно, підпадають під дію цієї Угоди за умови подання одного з таких документів:

(а) сертифікат з перевезення товару EUR.1, зразок якого наведений у Додатку III до цього Протоколу; або

(b) у випадках, вказаних у статті 22(1) цього Протоколу, - декларація, що надалі іменуватиметься "декларацією інвойс", надана експортером до інвойса, повідомлення про доставку чи будь-якого іншого комерційного документа, який описує розглядувані товари достатньо детально для того, щоб їх можна було ідентифікувати; текст декларації інвойс наведений у Додатку IV до цього Протоколу.

Статтею 22 Протоколу 1 встановлено вимоги до складення експортером декларації інвойс, зазначеної в статті 16(1)(b) цього Протоколу, зокрема декларація інвойс може бути складена:

(a) затвердженим експортером у розумінні статті 23 цього Протоколу, або

(b) експортером будь-якої партії товару, що складається з одного чи декількох місць товарів, що походять з певної країни, сукупна вартість яких не перевищує 6000 євро.

Текст декларації інвойс українською мовою має наступний вигляд: "Експортер продукції, на яку поширюється цей документ (митний дозвіл №... (1)), заявляє, що за винятком випадків, де це явно зазначено, ці товари є товарами преференційного походження (2)"

________________________________________________________________________________ __________________
(Місце та дата) (3)

________________________________________________________________________________ __________________
(Підпис експортера, додатково прізвище та ім'я особи, яка підписала декларацію, має бути зазначено розбірливо) (4)

__________
-1 Якщо оформлення декларації здійснюється уповноваженим експортером, номер митного уповноваження повинен бути зазначений у цьому місці. Якщо оформлення декларації здійснюється не уповноваженим експортером, слова в дужках залишаються без заповненням або залишається вільне місце.

-2 Зазначається походження продуктів. Якщо декларація стосується усіх продуктів або їх частини походженням з Сеути та Мелільї, то експортер повинен чітко зазначити це в документах, відповідно до яких здійснюється оформлення декларації, за допомогою символу "СМ".

-3 Ці свідчення можуть не зазначатись, якщо інформація міститься безпосередньо в документі.

-4 У випадку, коли не вимагається підпис експортера, звільнення від підпису також передбачає й звільнення від зазначення прізвища та ім'я особи, що підписує.

Складання декларації інвойс здійснюється експортером шляхом штампування, машинописного чи поліграфічного друкування на інвойсі, повідомленні про доставку чи іншім комерційнім документі декларації, текст якої наведено у Додатку IV до цього Протоколу, з використанням однієї з мовних версій, викладених у цьому Додатку (всього 24 мовні версії), і згідно з чинним законодавством країни експорту.

Якщо декларація складена від руки, це має бути зроблено чорнилом і друкованими літерами.

Допускається складення декларації інвойс на інвойсі, повідомленні про доставку чи іншім комерційнім документі разом з іншими товарами, які не користуються преференціями зі сплати мита відповідно до вимог Угоди або походженням з третіх країн. У цьому випадку експортером має бути зазначено, на які товари поширюється декларація інвойс.

Не допускається складення декларації інвойс на транспортних документах перевізників.

Декларації інвойс мають бути власноручно підписані експортером, що їх склав. Проте затверджений експортер у розумінні статті 23 цього Протоколу не повинен підписувати такі декларації, якщо він надав митним органам країни експорту письмове зобов'язання нести повну відповідальність за всі декларації інвойс, у яких він зазначений, так, ніби вони підписані ним власноручно.

В декларації інвойс не вимагається проставлення печатки експортера.

В декларації інвойс зазначається назва однієї з країн ЄС або повна назва "Європейський Союз" або скорочена назва "ЄС" походження товарів.

Повна назва "Європейський Союз" або скорочена назва "ЄС" офіційними мовами Європейського Союзу додається.

Декларація інвойс може бути складена експортером тоді, коли товари, яких вона стосується, експортуються, або після експортування за умови подання цієї декларації в країні імпорту не пізніше ніж протягом двох років після імпортування товарів, яких вона стосується.

Директор Департаменту
адміністрування
митних платежів
та митно-тарифного
регулювання

М.М. ІванюкДодаток

LANGUAGE

EU

European Union (EU)

EC

European Community (EC)

BG

EC

Европейски съюз (EC)

EO

Европейската общност

CS

EU

Evropsk unie

ES

Evropsk spoleensiv

DA

EU

Den Europiske Union

EF

Del Europiske Fllesskab

DE

EU

Europische Union

EG

Eurapischen Gemeinschaft

EL

EE

EK

EN

EU

European Union

EC

European Community

ES

UE

Unin Europea

CE

Comunidad Europea

ET

EL

Euroopa Liit

EU

Euroopa hendus

FI

EU

Euroopan unioni

EY

Euroopan yhteis

FR

UE

Union europenne

CE

Communaut europernne

HR

EU

Europska unija

EZ

Europska zajednica

HU

EU

Eurpai Uni

EK

Eurpai Kzssg

IT

UE

Unione europea

CE

Comunit Europea

LT

ES

Europos Sajunga

EB

Europos Beudrija

LV

ES

Eiropas Savienba

EK

Eiropas Kopiena

MT

UE

Unjoni Ewropea

KE

Komunit Ewropea

NL

EU

Europese Unie

EG

Europese Gemeenschap

PL

UE

Unia Europejska

WE

Wsplnota Europejski

PT

UE

Unio Europeia

CE

Comunidade Europeia

RO

UE

Uniunea European

CE

Comunilatea European

SK

EU

Eurpska nia

ES

Eurpske spoloenstvo

SL

BU

Evropska unija

ES

Evropska skupnost

SV

EU

Europeisfca unionen

EG

Europeiska gemenskapenвгору