Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 85 "Спортивна [...]
Мінмолодьспорт; Наказ, Довідник від 28.10.20164080
Документ v4080728-16, поточна редакція — Прийняття від 28.10.2016
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.10.2016  № 4080

Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 85 "Спортивна діяльність"

Відповідно до статті 49 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 220, Методичних рекомендацій щодо формування кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16 грудня 2011 р. № 547/1438, з метою забезпечення формування і здійснення послідовної державної гуманітарної політики, визначення нормативів кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити і запровадити для застосування з 1 січня 2017 р. погоджений з Міністерством соціальної політики України Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 85 "Спортивна діяльність", що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від 17 жовтня 2002 р. № 2264 "Про затвердження "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 85 "Спортивна діяльність".

3. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту підготувати до видання Довідник кваліфікаційних характеристик працівників, Випуск 85 "Спортивна діяльність".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр молоді та спорту
України


І.О. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики УкраїниА. РеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
молоді та спорту України
28.10.2016  № 4080

ДОВІДНИК
кваліфікаційних характеристик професій працівників сфери фізичної культури і спорту

ВИПУСК 85
Спортивна діяльність

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників сфери фізичної культури і спорту, Випуск 85 "Спортивна діяльність" (далі - Довідник) містить кваліфікаційні характеристики, що застосовуються як нормативні документи, та можуть служити основою при розробленні посадових інструкцій працівників сфери фізичної культури і спорту.

2. Обов'язки та права працівників сфери фізичної культури і спорту визначаються на основі Довідника і відображаються у посадових інструкціях, що містять конкретний перелік посадових обов'язків працівників з урахуванням особливостей організації праці та управління, їх прав, відповідальності та компетентності, та затверджуються керівниками суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, виходячи із завдань, функцій і повноважень, встановлених відповідними нормативно-правовими актами, та штатного розпису, затвердженого в установленому порядку.

Довідник забезпечує єдність у визначенні посадових обов'язків працівників даної сфери та кваліфікаційних вимог щодо певних посад.

3. Довідник є документом, який містить типові кваліфікаційні характеристики посад працівників цієї сфери та встановлює вимоги до змісту професійної діяльності та кваліфікації працівників.

4. Довідник має сприяти правильному вирішенню питань стосовно розподілу праці між працівниками даної сфери, забезпечувати єдність при визначенні їхніх посадових обов'язків, повноважень та кваліфікаційних вимог, що до них ставляться.

При необхідності посадові обов'язки, що зазначені у кваліфікаційній характеристиці працівника, можуть бути розподілені між кількома виконавцями.

5. Довідник слугує основою при:

розробленні положень про структурні підрозділи;

підборі й розстановці кадрів, здійсненні контролю за відповідністю працівника його спеціальності та кваліфікації.

6. Кожна професійно-кваліфікаційна характеристика складається з таких розділів: "Завдання та обов'язки", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги".

У розділі "Завдання та обов'язки" наведено типові професійні завдання та обов'язки для певної посади або для групи посад, подібних за професійними ознаками. Конкретний зміст, обсяг і порядок їх виконання визначаються посадовими інструкціями, трудовими договорами (контрактами), статутами.

У розділі "Повинен знати" наводяться основні вимоги до спеціальних знань, необхідних працівникам даної сфери для виконання відповідних завдань та обов'язків, а також знання законодавчих актів, положень, інструкцій та інших нормативних документів, методів і засобів, які працівник повинен уміти застосовувати під час виконання посадових обов'язків.

У розділі "Кваліфікаційні вимоги" відповідно до певної посади або групи посад визначено вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня працівника, необхідні для виконання покладених на нього завдань та обов'язків, мінімальні вимоги до стажу роботи та кваліфікації.

7. Особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановленого кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід і успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рішенням керівника.

8. Особи, що не мають вищої освіти за напрямом фізичне виховання і спорт та працюють зі спортсменами з інтелектуальних видів спорту та видів спорту, у яких використовуються плавальні засоби, що є спортивними суднами, спортивні автомобілі, спортивні мотоцикли, спортивні літальні апарати, можуть мати вищу освіту за іншим напрямом.

9. У розділі "Спеціалізація" наводяться дані про похідні назви професій, характеристики робіт, галузеву віднесеність, а також посилання на послуги, устаткування, механізми та Інструменти, які вказують на особливості застосування професії.

10. Кваліфікаційні характеристики посад працівників сфери фізичної культури і спорту відображають компетентності працівника, тобто якість його дій для забезпечення адекватного та ефективного вирішення професійно важливих завдань, що мають проблемний характер, а також готовність нести відповідальність за свої дії. Компетентностями працівників визначають професійну, комунікативну, інноваційну та правову складові.

11. Якість дії працівника, що забезпечує ефективність вирішення професійних проблем і типових професійних завдань, які виникають у реальних ситуаціях відповідної діяльності, і залежить від кваліфікації, загальноприйнятих моральних та етичних цінностей, володіння необхідними професійними технологіями, засобами діагностики (опитування, індивідуальні та групові інтерв'ю), психолого-педагогічної корекції, життєвого досвіду, постійного удосконалення та впровадження у практику ідей новітніх наукових розробок та методів діяльності у сфері фізичної культури і спорту, використання інших джерел інформації для створення сучасних форм та напрямів професійної діяльності, складає професійну компетентність.

12. Якість дій працівника, що забезпечують ефективний пошук, структурування інформації, її адаптацію до особливостей діяльності, формулювання існуючих проблем різними інформаційно-комунікативними способами, кваліфіковану роботу з різними інформаційними ресурсами, професійними інструментами, готовими програмно-методичними комплексами, що дозволяють проектувати необхідні рішення проблем і практичних завдань, регулярну самостійну пізнавальну діяльність, використання комп'ютерних і мультимедійних технологій, цифрових ресурсів в процесі діяльності, ведення документації на електронних носіях, - це інформаційна компетентність.

13. Якість дій працівника, що забезпечує ефективний прямий та зворотній зв'язок, контакт зі спортсменами, вихованцями різного віку, батьками (особами, які їх заміняють), колегами, здатність до розробки стратегії, тактики і техніки взаємодії з людьми, організацію їхньої спільної діяльності для досягнення певних суспільно значимих цілей; здатність переконувати, стверджувати свою позицію; володіння державною мовою, грамотним усним та писемним діловим мовленням, ораторським мистецтвом, професійним етикетом, а також навичками публічної презентації результатів роботи, вміннями обирати відповідні форми і методи презентації, характеризують комунікативну складову компетентності.

14. Правова компетентність - це якість дій працівника, що забезпечує ефективне використання у професійній діяльності законодавчих та інших нормативних документів органів державної влади для вирішення відповідних професійних завдань.

15. З метою удосконалення організації та підвищення ефективності праці працівників підприємств, установ та організацій сфери фізичної культури і спорту можливе розширення кола їх обов'язків у порівнянні з обов'язками, що визначені відповідними кваліфікаційними характеристиками. У цих випадках без зміни назви посади працівнику за його згодою може бути доручено виконання обов'язків, що передбачені кваліфікаційними характеристиками інших посад, які близькі за змістом робіт, аналогічними за складністю, виконання яких не вимагає іншої спеціальності, кваліфікації та діяльність яких безпосередньо пов'язана з виробничим процесом.

16. Похідні посади професій, назви яких утворено за допомогою додаткових ознак типу "заступник", "помічник", "віце-" тощо, мають такі ж кваліфікаційні характеристики, що й базові. Завдання, обов'язки, знання та кваліфікаційні вимоги цих працівників під час розроблення посадових інструкцій визначаються на основі кваліфікаційної характеристики відповідної базової професії.

17. Назви професій можуть бути розширені за потребою користувача для внутрішнього використання термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення.

18. Цей Довідник призначається для вирішення питань раціонального розподілу праці та правильного використання персоналу згідно з фахом і кваліфікацією, визначення завдань, обов'язків і відповідальності працівників сфери фізичної культури і спорту.

II. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1. КЕРІВНИКИ

ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЦІЇ ВИДУ СПОРТУ

Завдання та обов'язки. Реалізує відповідно до Статуту рішення керівних органів федерації та згідно з чинним законодавством господарську та фінансово-економічну діяльність федерації, відповідає за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна федерації, а також фінансово-господарські результати її діяльності. Представляє інтереси федерації в інших організаціях, установах. Забезпечує практичну реалізацію федерацією зобов'язань та виконання господарських і трудових договорів (контрактів). Координує роботу та взаємодію статутних органів федерації, спрямовує їх на розвиток і вдосконалення діяльності з урахуванням соціальних пріоритетів, підвищення ефективності роботи, її відповідність світовим стандартам. Організовує та реалізує виконання федерацією програми розвитку виду спорту, обов'язків перед державним бюджетом, замовниками і банками. Забезпечує застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення передового досвіду. Забезпечує координацію діяльності кваліфікованих кадрів федерації, ефективне використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, подає пропозиції щодо розроблення, укладення колективного договору, сприяє його реалізації; сприяє зміцненню трудової дисципліни, розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Вносить пропозиції щодо поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності діяльності, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу. Вирішує питання щодо господарської діяльності федерації в межах наданих йому прав. Забезпечує додержання законності, використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Забезпечує інтереси членів відповідної спортивної федерації у сфері фізичної культури і спорту, в тому числі сприяння захисту їх соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших інтересів; сприяє розвитку певного виду спорту шляхом участі та виконання відповідних програм, забезпечує участь членів федерації у спортивних заходах; сприяє зміцненню матеріально-технічної бази федерації, здійснює заходи з оновлення спортивного інвентарю, обладнання та форми, сприяє підготовці спортсменів національних збірних команд та забезпеченню їх участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях; організовує та проводить фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи; сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту. Надає організаційно-практичну та методичну допомогу місцевим осередкам федерації з організації роботи щодо залучення населення до занять відповідним видом спорту, популяризації виду спорту на території держави. Відповідає за протидію правопорушенням з корупційними ознаками.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про громадські об'єднання", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції економічного і соціального розвитку сфери фізичної культури і спорту; установчі документи національної та міжнародної федерацій з виду спорту; правила спортивних змагань з виду спорту; кадрові ресурси федерації; особливості розроблення та виконання відповідних програм розвитку виду (видів) спорту; ринкові методи господарювання та управління; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технологій у відповідній сфері діяльності; досвід завоювання відповідних позицій на світовому рівні; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня не менше 5 років.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ФЕДЕРАЦІЇ ВИДУ СПОРТУ

Завдання та обов'язки. Організовує роботу з виконання рішень керівних органів федерації за напрямами господарської та фінансово-економічної діяльності федерації. Представляє в межах компетенції інтереси федерації в інших організаціях, установах. Вносить пропозиції щодо реалізації федерацією зобов'язань та виконання господарських і трудових договорів (контрактів). Координує взаємодію статутних органів федерації, спрямовує роботу відповідно до світових стандартів з урахуванням соціальних пріоритетів. Сприяє виконанню федерацією програми розвитку виду спорту на основі підвищення ефективності діяльності, застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат. Вивчає та застосовує передовий досвід. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, подає пропозиції щодо розроблення, укладення колективного договору, забезпечує його реалізацію. Веде та зберігає поточну документацію, протоколи засідань Президії та Виконкому, постійних та тимчасових комітетів, інших документів федерації. Формує архів федерації. Забезпечує інформаційний зв'язок між федерацією та її членами, іншими організаціями.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про громадські об'єднання", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції економічного і соціального розвитку сфери фізичної "культури і спорту; установчі документи національної та міжнародної федерацій з виду спорту; правила спортивних змагань з виду спорту; кадрові ресурси федерації; особливості розроблення та виконання відповідних програм розвитку виду (видів) спорту; ринкові методи управління; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технологій у відповідній сфері діяльності; досвід завоювання відповідних позицій на світовому рівні; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня не менше 5 років.

ГОЛОВА КЛУБУ (СПОРТИВНОГО)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво господарською та фінансово-економічною діяльністю клубу. Відповідає за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності, збереження та ефективне використання майна. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту. Укладає від імені клубу договори та інші юридичні акти. Забезпечує організацію роботи відповідно до укладених договорів. Представляє інтереси клубу в органах державної влади та управління, профспілках, громадських організаціях. Забезпечує виконання усіх зобов'язань перед місцевим бюджетом. Організовує роботу та ефективну взаємодію структурних одиниць клубу, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення з урахуванням соціальних пріоритетів. Забезпечує виконання програм розвитку фізичної культури та спорту. Відповідає за проведення спортивно-масових заходів, фізкультурно-оздоровчої, просвітницької та інформаційно-пропагандистської діяльності у сфері фізичної культури і спорту, пропаганду здорового способу життя. Вивчає, аналізує, узагальнює та ініціює запровадження у практику досвіду з розвитку спорту, залучення працівників та членів їх сімей до занять фізичною культурою та спортом. Організовує діяльність на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення передового досвіду з метою підвищення рівня та якості послуг, економічної ефективності її діяльності, раціонального використання резервів та витрачання всіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення клубу кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. Проводить роботу щодо зміцнення трудової дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Відповідає за протидію правопорушенням з корупційними ознаками. Захищає майнові інтереси клубу в суді, органах державної влади та управління.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про громадські об'єднання", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; податкове та екологічне законодавство; кадрові ресурси; особливості розроблення та виконання планів та програм господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технологій у сфері фізичної культури і спорту; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; основні положення трудового законодавства, нормативно-правові акти з питань охорони праці, пожежної безпеки, етику ділового спілкування та ведення переговорів; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за спеціальністю не менше 3 років.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР КОМАНДИ (ЗБІРНОЇ, КЛУБНОЇ)

Завдання та обов'язки. Розробляє цільові комплексні програми підготовки спортсменів збірної команди з виду спорту, перспективні плани підготовки спортсменів національних збірних команд, календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів з виду спорту на відповідний рік, систему відбору на конкурсній основі найбільш підготовлених спортсменів до складу збірної команди з виду спорту. Комплектує склад збірної команди та штатної команди з виду спорту. Бере участь у комплектуванні складу національних збірних команд різних вікових груп для участі в офіційних міжнародних змаганнях. Готує безпосередньо та забезпечує участь спортсменів збірної команди з виду спорту у офіційних міжнародних змаганнях, несе відповідальність за результати їх виступів. Організує та контролює роботу штатної команди з виду спорту. Співпрацює з комплексними науковими групами, забезпечує впровадження новітніх технологій та сучасних методик у процес підготовки спортсменів. Контролює виконання та коригування індивідуальних планів підготовки спортсменів. Формує запит щодо матеріально-технічного забезпечення збірної команди, у тому числі щодо придбання спортивної форми загального та спеціального призначення, необхідного спортивного інвентарю і обладнання та його розподіл в установленому порядку серед спортсменів збірної команди. Бере участь у формуванні пропозицій щодо медико-біологічного забезпечення збірної команди з виду спорту. Відповідає за життя і здоров'я спортсменів. Сприяє зміцненню морально-психологічного стану спортсменів та формуванню позитивного психологічного клімату в збірній команді. Здійснює контроль за дотриманням спортсменами та тренерами вимог антидопінгового законодавства.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культурі і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; профіль, спеціалізацію й особливості структури штатної національної збірної команди; новітні технології та сучасні методики спортивного тренування; установчі документи міжнародної та всеукраїнської федерацій; правила спортивних змагань з виду спорту; основні організаційні засади навчально-тренувальної. наукової та лікувально-профілактичної роботи у спортивній команді; перспективи, вітчизняні і світові тенденції соціального розвитку сфери; кадрові ресурси виду спорту; особливості розроблення та виконання програм розвитку виду спорту; ринкові методи управління; податкове та екологічне законодавство; порядок укладення і виконання договорів; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технологій у відповідному виді спорту; досвід завоювання передових позицій на світовому рівні; основи економіки, менеджменту, маркетингу, новітні технології та сучасні методики спортивного тренування; правила спортивних змагань з виду спорту; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на тренерських посадах з виду спорту не менше 5 років.

ДЕРЖАВНИЙ ТРЕНЕР З ВИДУ СПОРТУ (ЗБІРНОЇ)

Завдання та обов'язки. Вивчає та аналізує стан розвитку виду (видів) спорту в Україні та на світовому рівні. Організує, забезпечує та контролює в межах повноважень розвиток в Україні відповідної інфраструктури виду (видів) спорту, у тому числі дитячо-юнацького та резервного спорту. Розробляє та реалізує заходи, передбачені програмами розвитку виду (видів) спорту, цільовими програмами підготовки спортсменів до участі у офіційних міжнародних змаганнях. Координує складання Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України з виду (видів) спорту на відповідний рік та забезпечує його виконання. Готує документи, що регламентують організацію та проведення в Україні спортивних заходів. Координує комплектування національних збірних команд основного складу та складу спортсменів різних вікових груп, офіційних делегацій національних збірних команд для участі в офіційних міжнародних змаганнях, формування штатної команди, роботу тренерів та інших фахівців штатної команди, контролює виконання ними посадових обов'язків. Співпрацює з комплексною науковою групою. Бере участь у розробці системи відбору на конкурсній основі найбільш підготовлених спортсменів до складу національної збірної команди з виду спорту для їх участі в основних міжнародних змаганнях та контролює її дотримання. Забезпечує співпрацю всеукраїнської федерації з виду спорту із структурними підрозділами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту, підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління цього органу. Організує заходи щодо підвищення кваліфікації тренерів з виду спорту та тренерів штатної команди. Контролює дотримання спортсменами та тренерами вимог антидопінгового законодавства. Формує пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення національної збірної команди, у тому числі придбання спортивної форми загального та спеціального призначення, необхідного спортивного інвентарю та обладнання. Безпосередньо координує процес та вживає відповідних заходів щодо організаційного забезпечення підготовки спортсменів до участі у міжнародних змаганнях, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України з виду (видів) спорту на відповідний рік.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; профіль, спеціалізацію й особливості структури штатної національної збірної команди; перспективи, вітчизняні і світові тенденції соціального розвитку сфери фізичної культури і спорту; кадрові ресурси виду спорту; особливості розроблення та виконання програм розвитку виду спорту; ринкові методи управління; порядок укладення і виконання договорів; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідному виді спорту; досвід завоювання передових позицій на світовому рівні; податкове та екологічне законодавство; основи економіки, менеджменту, маркетингу; новітні технології та сучасні методики спортивного тренування; правила спортивних змагань з виду спорту; основні організаційні засади навчально-тренувальної, наукової та лікувально-профілактичної роботи у спортивній команді; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня у сфері фізичної культури і спорту не менше 5 років.

ДИРЕКТОР (ІНШИЙ КЕРІВНИК) ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Завдання та обов'язки. Керує господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства, установи тощо. Відповідає за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності, збереження та ефективне використання майна. Забезпечує організацію роботи відповідно до укладених договорів, представляє інтереси підприємства, установи тощо в органах державної влади та управління, профспілках, громадських організаціях країни, укладає від імені організації, підприємства тощо договори та інші юридичні акти. Забезпечує виконання зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, виконання господарських і трудових договорів (контрактів). Організовує роботу та ефективну взаємодію структурних одиниць підприємства, установи тощо, спрямовує їх на розвиток і вдосконалення діяльності з урахуванням соціальних пріоритетів, підвищення ефективності роботи, її відповідність світовим стандартам. Забезпечує виконання програм розвитку фізичної культури та спорту. Відповідає за проведення на загальнодержавному рівні спортивно-масових заходів, фізкультурно-оздоровчої, просвітницької та інформаційно-пропагандистської діяльності у сфері фізичної культури і спорту, пропаганду здорового способу життя. Вивчає, аналізує, узагальнює та ініціює запровадження у практику вітчизняного та іноземного досвіду з розвитку фізичної культури і спорту, залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом. Організовує діяльність на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення передового досвіду з метою підвищення рівня та якості послуг, економічної ефективності її діяльності, раціонального використання резервів та витрачання всіх видів ресурсів. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту. Вживає заходів щодо забезпечення кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської діяльності в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам - заступникам та керівникам структурних підрозділів. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Відповідає за протидію правопорушенням з корупційними ознаками. Захищає майнові інтереси підприємства, установи тощо в суді, органах державної влади та управління.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про громадські об'єднання", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; кадрові ресурси організації; особливості розроблення та виконання планів і програм господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; податкове та екологічне законодавство; особливості укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у сфері фізичної культури і спорту; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; основні положення трудового законодавства; нормативно-правові акти з питань охорони праці, пожежної безпеки; етику ділового спілкування та ведення переговорів; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Директор (інший керівник). Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на керівних посадах у сфері фізичної культури і спорту не менше 5 років.

ДИРЕКТОР КОМПЛЕКСУ (ОЗДОРОВЧОГО, СПОРТИВНОГО, ТУРИСТСЬКОГО)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво господарською та фінансово-економічною діяльністю комплексу. Відповідає за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності комплексу, збереження та ефективне використання майна. Несе відповідальність за відповідність сертифікації комплексу та відповідність матеріально-технічної бази і обладнання діючим нормам та стандартам. Вирішує питання, пов'язані з підготовкою та проведенням спортивно-масових та видовищних заходів, організацією реклами і пропаганди спорту. Забезпечує будівництво нових спортивних об'єктів відповідно до сучасних вимог та науково-технічних розробок. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту. Укладає від імені комплексу договори та інші юридичні акти. Забезпечує організацію роботи відповідно до укладених договорів. Представляє інтереси комплексу в органах державної влади та управління, профспілках, громадських організаціях. Забезпечує виконання усіх зобов'язань перед місцевим бюджетом, виконання господарських і трудових договорів (контрактів). Організовує роботу та ефективну взаємодію структурних одиниць комплексу, спрямовує їх на розвиток і вдосконалення діяльності з урахуванням соціальних пріоритетів, підвищення ефективності роботи. Забезпечує виконання програм розвитку фізичної культури, спорту. Відповідає за проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності у сфері фізичної культури і спорту, пропаганди здорового способу життя тощо. Здійснює вивчення, аналіз, узагальнення та ініціює запровадження у практику досвіду з розвитку спорту, залучення працівників та членів їх сімей до занять фізичною культурою та спортом. Організовує діяльність на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення передового досвіду з метою підвищення рівня та якості послуг, економічної ефективності її діяльності, раціонального використання резервів та витрачання всіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення комплексу кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці. Забезпечує оснащення комплексу спортивним, технологічним, інженерним обладнанням, матеріалами і здійснює контроль за їх правильним використанням. Організовує своєчасний капітальний і поточний ремонт комплексу та обладнання. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. Проводить роботу щодо зміцнення трудової дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Відповідає за протидію правопорушенням з корупційними ознаками. Захищає майнові інтереси комплексу в суді, органах державної влади та управління.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; положення Єдиного електронного реєстру спортивних споруд; основи державного управління, економіки, фінансів та права; профіль організації, спеціалізацію й особливості структури комплексу; податкове та екологічне законодавство; кадрові ресурси організації; особливості розроблення та виконання планів та програм господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у сфері фізичної культури і спорту; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію праці та управління; основні положення трудового законодавства; нормативно-правові акти з питань охорони праці, пожежної безпеки; етику ділового спілкування та ведення переговорів; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня не менше 3 років.

ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНОГО (НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО) ЦЕНТРУ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво господарською та фінансово-економічною діяльністю навчального (навчально-тренувального) центру. Відповідає за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності, збереження та ефективне використання майна. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту. Укладає від імені навчального (навчально-тренувального) центру договори та інші юридичні акти. Забезпечує організацію роботи відповідно до укладених договорів. Представляє інтереси навчального (навчально-тренувального) центру в органах державної влади та управління, профспілках, громадських організаціях. Забезпечує виконання усіх зобов'язань перед місцевим бюджетом, виконання господарських і трудових договорів (контрактів). Організовує роботу та ефективну взаємодію структурних одиниць навчального (навчально-тренувального) центру, спрямовує їх на розвиток і вдосконалення діяльності з урахуванням соціальних пріоритетів, підвищення ефективності роботи. Забезпечує виконання програм розвитку фізичної культури та спорту. Відповідає за проведення фізкультурно-оздоровчої, просвітницької та інформаційно-пропагандистської діяльності у сфері фізичної культури і спорту, пропаганду здорового способу життя тощо. Здійснює вивчення, аналіз, узагальнення та ініціює запровадження у практику досвіду з розвитку спорту, залучення працівників та членів їх сімей до занять фізичною культурою та спортом. Організовує діяльність на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення передового досвіду з метою підвищення рівня та якості послуг, економічної ефективності її діяльності, раціонального використання резервів та витрачання всіх видів ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення навчального (навчально-тренувального) центру кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Відповідає за протидію правопорушенням з корупційними ознаками. Захищає майнові інтереси навчального (навчально-тренувального) центру в суді, органах державної влади та управління.

Повинен знати: нормативно-правові акти з питань фізичної культури і спорту, господарської діяльності; розпорядчі документи центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту; основи економіки та госпрозрахунку організації праці та управління; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи у сфері фізичної культури і спорту не менше 2 років.

ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК) ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ЗАКЛАДУ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИЩА, ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА І Т. ІН.)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво господарською, фінансовою діяльністю закладу. Відповідає за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності, збереження та ефективне використання майна. Забезпечує виконання закладом зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, позабюджетними соціальними фондами, господарських і трудових договорів (контрактів). Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток закладу з урахуванням соціальних пріоритетів, підвищення ефективності роботи. Забезпечує виконання освітніх та спеціальних завдань закладу, реалізує державну політику у сфері освіти та фізичної культури і спорту. Організує і планує напрями діяльності закладу відповідно до положення, статуту закладу та річного плану роботи. Укладає угоди про співробітництво. Забезпечує виконання програм розвитку, планів будівництва. обов'язків перед постачальниками, замовниками і банками. Організовує господарську діяльність на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення передового досвіду, економічної ефективності, раціонального використання резервів та витрачання ресурсів. Вживає заходів щодо забезпечення закладу кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує збереження та поповнення матеріально-технічної бази та дотримання правил санітарно-гігієнічного режиму, протипожежного захисту. Створює безпечні та сприятливі умови праці, додержання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, трудового законодавства, здійснює заходи із соціального розвитку колективу. Забезпечує виконання вимог з організації побутового обслуговування учнів, студентів і працівників, їх оздоровлення, стан і збереження будівель та іншого майна. Забезпечує підвищення професійної майстерності вчителів, тренерів та вихователів. Здійснює контроль за виконанням навчальних програм, за організацією і якістю навчально-виховного та спортивно-тренувального процесу. Організовує підготовку та проведення атестації педагогічних працівників, визначає склад екзаменаційної комісії. Доручає виконання окремих функцій іншим посадовим особам: заступникам, керівникам структурних підрозділів закладу. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Відповідає за протидію правопорушенням з корупційними ознаками. Захищає майнові інтереси закладу в суді, органах державної влади та управління.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу; податкове та екологічне законодавство; методику фізичного виховання і спорту, забезпечення тренувального процесу; принципи методичного забезпечення навчально-тренувального процесу та відбору; принципи розробки документації з планування, обліку і контролю навчально-тренувального процесу; законодавство про працю; правила з питань охорони праці, протипожежного захисту; санітарні норми і правила; перспективи, вітчизняні і світові тенденції соціального розвитку сфери фізичної культури і спорту та закладу; кадрові ресурси закладу; особливості розроблення та виконання планів і програм діяльності; ринкові методи господарювання та управління; особливості укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технологій у відповідній сфері; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи в установах, закладах фізичної культури та спорту та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, освіти на керівних посадах нижчого рівня не менше 5 років.

ДИРЕКТОР ШКОЛИ (ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ, СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ, СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ І Т. ІН.)

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво господарською, фінансовою діяльністю закладу. Відповідає за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності, збереження та ефективне використання майна. Забезпечує виконання закладом зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, позабюджетними соціальними фондами, виконання господарських і трудових договорів (контрактів). Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток закладу з урахуванням соціальних пріоритетів, підвищення ефективності роботи. Забезпечує виконання програм розвитку, планів будівництва, обов'язків перед постачальниками, замовниками і банками. Організовує господарську діяльність на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення передового досвіду, економічної ефективності, раціонального використання резервів та витрачання ресурсів. Організує і планує напрями діяльності закладу відповідно до положення, статуту закладу та річного плану роботи. Звітує перед власником (засновником) або уповноваженим ним органом, трудовим колективом про результати навчально-спортивної роботи. Укладає угоди про співробітництво, забезпечує організацію обміну спортивними делегаціями для вивчення міжнародного досвіду роботи, бере участь у міжнародних заходах у встановленому законодавством порядку. Організовує прийом іноземних спортивних делегацій. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів з питань охорони здоров'я, антидопінгового законодавства, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм та несе за це відповідальність. Вживає заходів щодо забезпечення закладу кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи із соціального розвитку колективу, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. Проводить роботу щодо зміцнення трудової дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Доручає виконання окремих функцій іншим посадовим особам: заступникам, керівникам структурних підрозділів закладу. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Відповідає за протидію правопорушенням з корупційними ознаками. Захищає майнові інтереси закладу в суді, органах державної влади та управління.

Повинен знати: Конституцію України; Закони України "Про фізичну культуру і спорт", "Про антидопінговий контроль у спорті", "Про засади запобігання та протидії корупції", "Про запобігання корупції", "Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань"; інші нормативно-правові акти, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу; податкове та екологічне законодавство; методику фізичного виховання і спорту, забезпечення тренувального процесу; принципи методичного забезпечення навчально-тренувального процесу та відбору; особливості обліку і контролю навчально-тренувального процесу; законодавство про працю; правила з питань охорони праці, протипожежного захисту; санітарні норми і правила; вимоги та порядок підготовки, погодження та прийняття організаційно-розпорядчої документації; перспективи, вітчизняні і світові тенденції соціального розвитку сфери фізичної культури і спорту та закладу; кадрові ресурси закладу; особливості розроблення та виконання планів та програм діяльності; ринкові методи господарювання та управління; особливості укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технологій у відповідній сфері; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи в установах, закладах фізичної культури та спорту та організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості на керівних посадах нижчого рівня не менше 5 років.

ЗАВІДУВАЧ БАЗИ СПОРТИВНОЇ

Завдання та обов'язки. Здійснює керівництво господарською та фінансово-економічною діяльністю спортивної бази. Відповідає за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності, збереження та ефективне використання майна. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту. Представляє інтереси спортивної бази в органах державної влади та управління, профспілках, громадських організаціях. Укладає від імені спортивної бази договори та інші юридичні акти, організовує роботу на виконання господарських і трудових договорів (контрактів). Забезпечує виконання зобов'язань перед місцевим бюджетом. Організовує роботу та ефективну взаємодію структурних одиниць спортивної бази, спрямовує їх на розвиток і вдосконалення діяльності з урахуванням соціальних пріоритетів, підвищення ефективності роботи. Забезпечує виконання програм розвитку фізичної культури та спорту. Відповідає за проведення фізкультурно-оздоровчої, просвітницької та інформаційно-пропагандистської діяльності у сфері фізичної культури і спорту, пропаганду здорового способу життя, надання фізкультурно-спортивних послуг тощо. Організовує проведення капітального будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів, впровадження науково-технічних розробок, створення сучасної матеріально-технічної бази. Здійснює вивчення, аналіз, узагальнення та ініціює запровадження у практику досвіду з розвитку спорту, залучення працівників та членів їх сімей до занять фізичною культурою та спортом. Організовує діяльність на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення передового досвіду з метою підвищення рівня та якості послуг, економічної ефективності діяльності, раціонального використання резервів та витрачання всіх видів ресурсів. Визначає умови, пов'язані з діяльністю спортивної бази, організовує контроль за їх виконанням. Забезпечує оснащення спортивної бази технологічним, інженерним та спортивним обладнанням, матеріалами і здійснює контроль за їх правильним використанням. Вживає заходів щодо забезпечення спортивної бази кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює заходи її соціального розвитку колективу, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. Відповідає за протидію правопорушенням з корупційними ознаками. Захищає майнові інтереси спортивної бази в суді, органах державної влади та управління.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »