Про затвердження Програми підготовки патронатних вихователів
Мінсоцполітики України; Наказ, Програма, Форма [...] від 19.08.20171349
Документ v1349739-17, поточна редакція — Прийняття від 19.08.2017
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2017  № 1349

Про затвердження Програми підготовки патронатних вихователів

Відповідно до абзацу першого пункту 9 Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 148, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Програму підготовки патронатних вихователів, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Федорович Н.В.

Міністр

А. РеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
19.08.2017  № 1349

ПРОГРАМА
підготовки патронатних вихователів

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Метою цієї Програми є формування компетентностей кандидатів у патронатні вихователі у питаннях догляду, виховання та реабілітації влаштованої в сім’ю патронатного вихователя дитини, взаємодії з батьками / законними представниками дитини та спеціалістами, залученими до організації послуги патронату над дитиною, у процесі забезпечення найкращих інтересів дитини та надання послуг її сім’ї.

Цю Програму побудовано на принципах науковості, системності, комплексності, пріоритетності самостійного навчання, використання наявного позитивного життєвого досвіду; вона реалізується на засадах індивідуального підходу до навчання з урахуванням можливостей, потреб і соціально-психологічних характеристик особистості.

Під час навчання пріоритетною є повага до прав дитини та дії в її найкращих інтересах.

Зміст програми базується на наукових положеннях:

теорії прив’язаності (Дж. Боулбі, В. Фалберг), що наголошує на важливості сімейного середовища для зростання і розвитку дитини та пояснює негативний вплив інтернатного виховання;

теорії відновлення (Б. Даніель, С. Вассел, Р. Джилліган, Е. Гротберг), яка акцентує увагу на здатності дитини до відновлення внутрішніх ресурсів після кризи, стресу в умовах підтримки найближчого оточення та сприятливих обставин середовища;

теорії кризового втручання (Г. Педрад, Л. Селбі, Дж. Куайнленд), що спрямовує професійне соціально-педагогічне втручання на зняття симптомів кризи, забезпечення усвідомлення людиною стресогенних подій, виявлення внутрішніх ресурсів дитини та членів її сім’ї, передбачає застосування різних форм зовнішньої допомоги для подолання кризи;

вікової періодизації розвитку особистості (Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін, В.В. Давидов, А.В. Петровський, Е. Еріксон), яка дає можливість враховувати в організації та наданні послуги патронату над дитиною вікові особливості розвитку людини на основі таких критеріїв, як соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, домінантне вікове новоутворення;

андрагогіки, що зосереджує увагу на стимулюванні у дорослих, які навчаються, потреби у професійному розвитку.

Завдання Програми:

розкрити місце і роль послуги з патронату над дитиною в системі підтримки сімей з дітьми та захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

ознайомити з основними нормативно-правовими актами України щодо забезпечення прав дітей, підтримки сімей з дітьми;

дати уявлення про обсяг повноважень, прав та обов’язків патронатних вихователів;

розкрити особливості соціально-психологічного стану дітей, які можуть бути влаштовані до сім’ї патронатного вихователя;

відпрацювати вміння кандидатів у патронатні вихователі підтримувати і зберігати безпечні умови та безпечні стосунки дитини з її сім’єю, родичами, формувати нові стосунки при влаштуванні дитини;

сформувати знання та відпрацювати вміння оцінювати потреби дитини, вибрати форми, методи її догляду та виховання;

розкрити значення міждисциплінарної команди та роль патронатного вихователя у системі прийняття рішень у найкращих інтересах дитини; відпрацювати алгоритм міждисциплінарної взаємодії у застосуванні технологій ведення випадку й оцінки потреб дитини та її сім’ї.

Програма розрахована на 120 годин, з них: 91 година - аудиторна робота (26 годин - теоретичний блок, 65 годин - практичний блок), 29 годин - самостійна робота.

Програма реалізується у форматі тренінгів. Кожне заняття чітко структуроване. Вступна частина: привітання, рефлексія попереднього дня, повідомлення теми заняття, перегляд домашнього завдання. Основна частина: активізація знань учасників, повідомлення основної інформації, формування практичних навичок, закріплення вивченого під час заняття матеріалу. Під час заключної частини кандидати в патронатні вихователі аналізують ті знання, вміння й навички, які вони отримали на занятті, визначають питання, які варто обговорити детальніше, підводять підсумок. З метою формування в учасників навички саморегуляції власного емоційного стану пропонуємо наприкінці кожного заняття виконувати вправи, які навчать кандидатів у патронатні вихователі контролювати емоції.

Теоретичний блок передбачає використання інформаційних повідомлень / проведення міні-лекцій, дискусій з учасниками щодо різних аспектів організації й надання послуги з патронату над дитиною.

Практичний блок об’єднує роботу в малих групах, парах, моделювання та аналіз ситуацій, перегляд і обговорення відеороликів, передбачає застосування методу керованої фантазії, рольових ігор тощо.

До кожної теми програми розроблено методичні матеріали для тренера, які містять опис основних вправ, інформаційні відомості, приклади коментарів для тренера, ситуацій для обговорення, роздаткові матеріали тощо.

Під час самостійної роботи кандидати в патронатні вихователі можуть знайомитися з додатковою інформацією, переглядати рекомендовані фільми, читати запропоновану літературу, аналізувати життєві ситуації, давати відповіді на проблемні запитання. Завдання для самостійної роботи, додаткову інформацію, схеми, таблиці розміщено в робочих зошитах.

Під час вивчення теми „Готовність сім’ї до надання послуги патронату над дитиною” передбачено проведення виїзного заняття у помешканні кандидата в патронатні вихователі. У ході заняття визначається готовність кандидата та членів його сім’ї, які проживають разом з ним, до надання послуги з патронату над дитиною, відповідність житлово-побутових умов проживання сім’ї кандидата до забезпечення потреб дітей, які можуть бути влаштовані в їхню сім’ю.

Кандидати в патронатні вихователі мають змогу в процесі навчання поспілкуватися із сім’ями патронатних вихователів (4 год.). У разі потреби до тренінгових занять залучаються представники міждисциплінарної команди підтримки послуги патронату над дитиною, а саме: спеціалісти служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, органу праці та соціального захисту населення, дільничний сімейний лікар, соціальний педагог / психолог загальноосвітнього навчального закладу, методист / психолог дошкільного закладу та інші фахівці.

У процесі навчання кандидати в патронатні вихователі отримають знання щодо:

міжнародних стандартів та національного законодавства у сфері забезпечення прав дитини, основних положень Конвенції ООН про права дитини;

особливостей організації та змісту послуги з патронату над дитиною, прав та обов’язків патронатного вихователя;

основних етапів розвитку дитини, кризових і сенситивних періодів розвитку, психологічних вікових новоутворень, провідного типу діяльності, норм розвитку і відхилень від норми, чинників, що впливають на формування порушень у розвитку дитини;

впливу прив’язаності та незадоволених потреб дитини на її розвиток;

етапів переживання втрати дітьми та підлітками, факторів, що впливають на переживання втрат, сутності жорстокого поводження з дітьми, видів насильства та його циклічного характеру;

типів поведінки людини та механізмів її виникнення; сутності девіантної поведінки, її ознак, чинників, що впливають на формування девіантної поведінки;

принципів та методів сімейного виховання дітей;

особливостей дисциплінування, важливості спрямування, керування та контролю поведінки дитини;

алгоритму формування соціально прийнятої / просоціальної поведінки дитини;

методів, технік та ресурсів, що допомагають керувати стресовими ситуаціями та виходити зі стану психологічного навантаження.

Під час навчання кандидати в патронатні вихователі мають усвідомити, що:

сім’я - найсприятливіше середовище для розвитку дитини;

емоційний зв’язок / прив’язаність між батьками, близькими людьми та дитиною є надзвичайно важливими для її розвитку;

під час перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя права дитини мають бути забезпечені;

порушення в розвитку дитини залежать від багатьох чинників, поведінку дитини можна скорегувати, на це потрібен час, терпіння, системність і послідовність дій;

дії дорослих під час надання послуги з патронату над дитиною не повинні нашкодити дитині, акцент треба робити на сильних сторонах юної особистості;

тимчасовий догляд і виховання дітей, які залишилися без батьківського піклування, - це відповідальна робота, яка потребує відповідних знань, умінь, цінностей, переконань і досвіду;

усі дії патронатного вихователя та членів міждисциплінарної команди мають бути в найкращих інтересах дитини.

У ході навчання кандидати в патронатні вихователі сформують такі вміння:

оцінювати та визначити потреби дитини, дорослої людини за її емоційним виявом, поведінкою та відповідно до життєвих обставин;

ретельно планувати й організовувати процес надання послуги з патронату над дитиною;

готувати дитину до зустрічі з біологічними батьками, надавати підтримку після такої зустрічі; якщо зустріч з батьками не відбулася, спостерігати за реакцією дитини до запланованої зустрічі та після повідомлення про те, що зустріч не відбудеться;

спостерігати та визначати зміни в поведінці дитини з урахуванням її віку, особливостей розвитку та життєвої ситуації;

виявляти на конкретному прикладі чинники та умови, які призводять до порушення у розвитку дитини;

визначати конкретні дії, що сприятимуть задоволенню потреб та досягненню позитивних змін у поведінці дитини;

аналізувати динаміку стану та поведінки дитини; вести журнал спостережень;

адекватно реагувати на непередбачувану поведінку дитини;

обирати стратегії втручання, які запобігатимуть виникненню ситуації заподіяння шкоди дитині, допомагатимуть змінювати небажану поведінку дитини, усвідомлювати небезпеку;

надавати дитині домедичну допомогу;

аналізувати власний стан та визначати наявність симптому „емоційного вигорання”;

добирати та використовувати ефективні засоби впливу на власний психоемоційний стан;

визначати свою роль у роботі міждисциплінарної команди та приймати рішення в найкращих інтересах дитини.

2. Ця Програма передбачає участь практичного психолога обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у відборі кандидатів у патронатні вихователі. Для відбору практичний психолог може використати стандартизоване інтерв’ю, розроблене на основі матеріалів В.Н. Ослон, Д.С. Райкус, Р.С. Хьюза, методики психодіагностики. Також психолог заповнює та узагальнює карти спостереження за поведінкою кандидатів у патронатні вихователі та їхньою взаємодією з іншими учасниками тренінгових занять із психодіагностики, проводить психологічні консультації для учасників навчального процесу; консультує тренерів із питань реалізації індивідуального підходу до учасників; узагальнює результати психодіагностики та складає рекомендації.

Для діагностики рівня засвоєння знань кандидатів у патронатні вихователі проводиться вхідне та вихідне тестування.

За результатами навчання видається довідка про проходження навчання за цією Програмою (додаток 1) та в разі його успішного проходження - рекомендація про можливість надання послуги з патронату над дитиною (додаток 2).

ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розподіл навчального часу за темами

Теми

Форми проведення занять

Усього

Теоретичний блок

Практичний блок

Самостійна робота

1.

Вступ. Сім’я як система: особливості, характеристики та цінності

1

6

2

9

2.

Роль сім’ї у задоволенні потреб дитини: ресурси та фактори ризику

2

5

3

10

3.

Послуга патронату над дитиною в системі забезпечення прав дітей та підтримки сімей із дітьми

3

4

3

10

4.

Організація процесу переміщення при влаштуванні дитини в сім’ю патронатного вихователя

3

4

2

9

5.

Підтримка зв’язків дитини з власною родиною

2

5

2

9

6.

Основні закономірності розвитку дитини на різних вікових етапах

3

4

3

10

7.

Психологічна травма у дитини та її наслідки

2

5

3

10

8.

Догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя

2

5

3

10

9.

Завершення надання послуги патронату над дитиною. Профілактика „емоційного вигорання”

2

5

3

10

10.

Готовність сім’ї до надання послуги патронату над дитиною

-

9

-

9

11.

Домедична допомога

2

3

1

6

12.

Міждисциплінарна команда: партнерство та прийняття рішень у найкращих інтересах дитини

4

10

4

18


Усього

26

65

29

120

ІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ТЕМА 1. Вступ. Сім’я як система: особливості, характеристики та цінності (9 год.)

Теоретичний блок (1 год.)

Сутність основних понять: „дитина”, „батьки”, „сім’я”. Особливості сімейної системи, її рівні, елементи. Характеристики сімейної системи: згуртованість, гнучкість, ієрархія, зовнішні та внутрішні кордони, рольова структура та комунікація в сім’ї. Значення сімейних цінностей для розвитку сім’ї як системи.

Практичний блок (6 год.)

Кандидати в патронатні вихователі:

представляють свою сім’ю за визначеним алгоритмом;

у групах визначають і формулюють зміст основних понять: „дитина”, „батьки”, „сім’я”, з якими працюватимуть протягом всього процесу навчання (робота в групах, презентація напрацювань, обговорення у загальному колі);

аналізують та представляють особливості своєї сімейної системи, зокрема: визначають рівень згуртованості та гнучкості членів своєї родини, описують її ієрархію;

характеризують, як приймаються рішення в їхній родині, хто насамперед ухвалює ці рішення, як решта членів сім’ї ставиться до способу прийняття рішень;

визначають кордони своєї родини, особливості процесу комунікації;

формулюють правила, що діють у родині;

аналізують наслідки порушення правил, способи пристосування нової людини до цих правил, наслідки того, що ця людина не зможе пристосуватися (індивідуальна робота в робочих зошитах, презентація в парах, презентація в загальному колі);

визначають і ранжують сімейні цінності (індивідуальна робота, ранжування, робота в парах, презентація в загальному колі).

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Заповнити таблицю „Мої сильні сторони та ресурси”.

Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає особливість навчання дорослих?

2. Чим відрізняється навчання у формі тренінгу від лекційних та практичних занять? Що спільного?

3. До якого віку особа вважається дитиною?

4. У яких випадках настає повна цивільна дієздатність особи?

5. Які основні функції сім’ї?

6. Які характеристики сімейної системи ви знаєте?

7. Як порушення ієрархії впливає на відносини між поколіннями в родині?

8. Охарактеризуйте надмірно гнучку сімейну систему?

9. Чому сімейна пара, яка відчуває брак згуртованості, вважає, що її можна підсилити, взявши на виховання дитину? Який у цьому ризик?

10. Що таке сімейна історія?

11. Які стилі комунікації в сім’ї вам знайомі?

12. Як цінності впливають на вибір людини?

Інформаційні джерела:

1. Веретенко Т.Г., Звєрєва І.Д., Шевченко Н.Ю. Основи батьківської компетентності:навч. посіб. - 2006. - 156 с. (фонд „Благополуччя дітей”). - Режим доступу: http://childfund.org.ua/publications/view/94/1

2. Денисенко Ю. Фактори формування особистісної ідентичності в сучасній сім’ї / Соціальна психологія. - 2008. - № 2. - С. 124-131. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/sops/2008_2/PDF/Denysenko. pdf\

3. Книга для батьків. Посібник до тренінгового курсу „Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі” / Автори та автори-упоряд.: Т.Ф. Алєксєєнко, Г.М. Лактіонова, Г.О. Притиск та ін.; за заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. - К.: Наук. світ, 2006. - 496 с. - Режим доступу: http://mediapasport.com.ua/uploads/books/our/20.pdf

4. Помиткіна Л.В. Психологія сім’ї. - Київ, 2010. - 264 с. - Режим доступу: http://www.lib.nau.edu.ua/BooksForNAU/2010/PomitkinaLV.pdf

5. Сім’я як специфічна педагогічна система (веб-сайт). - Режим доступу: http://readbookz.com/book/172/5530.html

ТЕМА 2. Роль сім’ї у задоволенні потреб дитини: ресурси та фактори ризику (10 год.)

Теоретичний блок (2 год.)

Особливості динаміки (життєвий цикл) сім’ї, а саме: подружня пара без дітей; поява в сім’ї дітей (вік дитини до 2,5 року); сім’я з дітьми - дошкільнятами (вік старшої дитини від 2,5 до 6 років); сім’ї з дітьми - молодшими школярами (вік старшої дитини від 6 до 10 років); сім’ї з підлітками та молодими людьми (вік старшої дитини від 13 до 20 років); вихід молодих людей із сім’ї (від виходу першої дитини до моменту, коли наймолодший залишить сім’ю); середній вік батьків (від „спустошеного гнізда” до виходу на пенсію); старіння членів сім’ї (від виходу на пенсію до смерті обох членів подружжя).

Сімейні кризи, їхні закономірності.

Ресурси та захисні фактори сім’ї. Фактори вразливості сім’ї, етапи деградації сім’ї у випадку посилення впливу внутрішніх і зовнішніх факторів ризику та відсутності чи недостатності відповідних ресурсів і захисних факторів. Барометр вразливості сім’ї - стан задоволення потреб дитини.

Сутність поняття „потреби”, особливості та класифікація потреб. Відмінність потреб від бажань. Ієрархія потреб за Маслоу. Класифікація потреб Розенберга. Роль сім’ї у задоволенні потреб дитини.

Прив’язаність як базова потреба дитини. Стадії розвитку прив’язаності. Типи прив’язаності: безпечна (надійна), тривожно-амбівалентна, уникаюча, дезорганізована. Причини порушення прив’язаності. Значення прив’язаності для розвитку дитини, причини та наслідки порушеної прив’язаності.

Практичний блок (5 год.)

Кандидати в патронатні вихователі:

аналізують та розповідають про свої життєві кризи, їхні особливості (обговорення в загальному колі);

переглядають відеоролик і визначають зовнішні та внутрішні фактори ризику, які впливають на сім’ю (перегляд і аналіз відеоролика, робота в малих групах, презентація напрацьованих результатів);

методом мозкового штурму обговорюють відмінність понять „потреби”, „бажання”;

емоційно заглиблюються у штучно створену ситуацію незадоволення потреб дитини, вчаться визначати емоції та почуття дитини, коли її потреби задовольняються чи не задовольняються (керована фантазія, моделювання ситуації, робота у групах, презентації напрацьованих результатів, перегляд і аналіз відео „Кам’яне обличчя”, обговорення в загальному колі).

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Переглянути фільм „Джон” Джеймса Робертсона (1968 р.), відповісти на запитання щодо особливостей поведінки хлопчика та її зв’язку з поведінкою батьків:

Які три основні етапи / фази переживала дитини у ситуації розлучення з батьками?

Як це виявлялося у ставленні дитини до вихователів, до дітей, до батьків?

Які висновки ви зробили після перегляду фільму „Джон”?

2. Прочитати книгу Кеті Глас „Будь моей мамой. Искалеченное детство”.

Питання для самоконтролю:

1. Які стадії життєвого циклу сім’ї ви знаєте? Чим вони відрізняються?

2. Коли найчастіше і чому виникають труднощі у сім’ї?

3. Що таке сімейні кризи? Які фактори впливають на загострення сімейних криз?

4. Що є барометром вразливості сім’ї?

5. Чим потреби відрізняються від бажань?

6. Які емоції характерні для дитини, потреби якої задоволені?

7. Опишіть емоційний стан дитини, якщо її потреби не задовольняються.

8. Назвіть стадії розвитку прив’язаності.

9. Охарактеризуйте поведінку дитини із безпечною прив’язаністю.

10. Які можливі реакції в дорослому віці у дитини з тривожно-амбівалентною прив’язаністю?

11. Яка поведінка батьків формує уникаючу прив’язаність у дитини?

12. У яких випадках у дитини формується дезорганізована прив’язаність?

Інформаційні джерела:

1. Ігнатенко К.В. Теорія прив’язаності в контексті оцінки потреб дітей-сиріт / Актуальні питання соціальної роботи та соціальної педагогіки. - С. 107-113. - Режим доступу: http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/

2. Звєрєва І.Д., Кузьмінський В.О., Кияниця З.П., Петрочко Ж.В. Оцінка потреб дитини та її сім’ї: від теорії до практики. Наук.-метод. посіб. - К.: Фенікс, 2010. - 400 с.

3. Маркова В.М., Вертила Т.Г. Загальний погляд на проблему формування та функціонування сім’ї // Український вісник психоневрології - Т. 17, вип. 1 (58). - 2009. - С. 89-92. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv

4. Маршалл Розенберг Мова життя: ненасильницьке спілкування. - Режим доступу: http://www.booksgid.com/psihologija/27604-marshall-rozenberg-jazyk-zhizni

5. Пилягина Г.Я., Дубровская Е.В. Нарушения привязанности как основа формирования психопатологических расстройств в детском и подростковом возрасте // Мистецтво лікування. - 2007. - № 6. - С. 71-79.

6. Сейко Н.А. Соціальна педагогіка. - Житомир, 2002. - 256 с. - Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua

7. Солодников В.В. Социология социально-дезадаптированной семьи. - СПб. : Директ, 2007. - 384 с.

8. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми. Посіб. у 2-х част. / А.В. Аносова, О. В. Безпалько та ін. / За заг. ред.: Т.В. Журавель, З.П. Кияниці, Ж.В. Петрочко. - К., 2016. - 567 с.

9. Цибулько Л.Г. Криза сім’ї й сімейних стосунків як фактор соціального сирітства. - C. 69-74. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv

ТЕМА 3. Послуга патронату над дитиною в системі забезпечення прав дітей та підтримки сімей з дітьми (10 год.)

Теоретичний блок (3 год.)

Міжнародний досвід у питаннях забезпечення прав дитини, підтримки сімей із дітьми, розвитку соціальних послуг. Керівні принципи альтернативного догляду за дітьми. Альтернативний догляд як різновид неформального та формального догляду усіх дітей, які з будь-яких причин і за будь-яких обставин не перебувають під цілодобовою опікою принаймні одного з батьків. Конвенція ООН про права дитини.

Нормативно-правові засади забезпечення прав дітей та підтримки сімей із дітьми. Конституція України як основний гарант прав дітей. Базові кодекси забезпечення прав сімей із дітьми, а також дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах: Сімейний (СК), Кримінальний (КК), Цивільний (ЦК) кодекси України, закони України „Про охорону дитинства”, „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, „Про соціальні послуги”.

Причини та підстави встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Перелік суб’єктів соціальної роботи, дотичних до вирішення питань сімей, дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах. Форми влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків. Особливості сімейних форм влаштування.

Сутність патронату над дитиною та особливості цієї послуги. Термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя. Основні обов’язки патронатного вихователя. Фінансування послуги з патронату над дитиною. Компетентності патронатного вихователя.

Практичний блок (4 год.)

Кандидати в патронатні вихователі:

аналізують статті Конвенції ООН про права дитини у контексті забезпечення прав дитини в сім’ї патронатного вихователя (індивідуальна робота в робочих зошитах);

знайомляться з чинним законодавством України з питань забезпечення прав дітей та підтримки сімей з дітьми (індивідуальна робота в робочих зошитах, обговорення у загальному колі).

установлюють причини та підстави встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування (індивідуальна робота в робочих зошитах, обговорення в загальному колі);

визначають перелік організацій, які надають підтримку сім’ї, допомагають вирішити проблеми сімей та дітей, сприяють захисту прав дитини;

аналізують умови, за яких дитина не може залишатися у своїй сім’ї та потребує вилучення, підстави відібрання дитини у батьків та визначають, які органи уповноважені вирішувати це питання, варіанти влаштування дитини („мозковий штурм”, індивідуальна робота в робочих зошитах, обговорення в загальному колі);

характеризують вплив інтернатної системи на формування особистості дитини (перегляд відео про вплив інтернатної системи на формування особистості дитини, дискусія);

на основі аналізу нормативних документів визначають особливості послуги з патронату над дитиною, обов’язки та завдання патронатного вихователя і його помічника, спеціалістів служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громади щодо прийняття рішень в найкращих інтересах дитини при наданні послуги з патронату над дитиною;

формулюють компетентності патронатного вихователя (робота у групах, обговорення в загальному колі, презентація результатів роботи).

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

1. Ознайомитися з роздатковими матеріалами для домашнього читання, Конвенцією ООН про права дитини, визначити та записати способи, якими кандидати в патронатні вихователі будуть забезпечувати права дитини.

2. Заповнити таблицю „Як ви розумієте обов’язки патронатного вихователя, опікунів (піклувальників), прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновителів?”.

Питання для самоконтролю:

1. Яке першочергове завдання діяльності соціальних працівників / фахівців із соціальної роботи у системі забезпечення прав дитини?

2. Що таке права дитини?

3. Назвіть основні положення Конвенції ООН про права дитини.

4. Назвіть основні нормативно-правові акти у сфері забезпечення прав дітей та підтримки сімей із дітьми.

5. Назвіть основні документи, що підтверджують потрапляння сім’ї у складні життєві обставини”.

6. Назвіть основних суб’єктів соціальної роботи, які надають підтримку сім’ї, допомагають вирішити проблеми сімей та дітей, сприяють захисту прав дитини.

7. Які функції служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді?

8. До якого органу потрібно звернутися у випадках, коли стало відомо про випадки жорстокого поводження з дитиною?

9. Куди направляють дітей, які потребують допомоги та підтримки?

10. Як інтернатна система впливає на розвиток дитини? Які її недоліки?

11. Які ви знаєте сімейні форми виховання дітей?

12. Чим відрізняється прийомна сім’я від дитячого будинку сімейного типу?

13. Що таке патронат над дитиною?

14. Для кого запроваджено цю послугу?

15. Як приймається рішення про необхідність послуги з патронату над дитиною?

16. Яким є термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя?

17. Хто може бути патронатним вихователем?

18. Як фінансується надання послуг із патронату?

19. Які нормативно-правові акти регулюють питання забезпечення патронату над дитиною?

Інформаційні джерела:

1. Бордіян Я. Прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу як альтернативна форма влаштування дітей: державно-управлінський аспект / Я. Бордіян // Ефективність державного управління: збірн. наук. праць. - 2012. - Вип. 30. - С. 255-261. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv

2. Борисова В.І. До питання про форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за сімейним законодавством України / В.І. Борисова // Проблеми законності. Вип. 100. - Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2009. - С. 123-133.

3. Євко В.Ю. Патронат як вид влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування / Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна. - № 817. - С. 50-56. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural

4. Закон України „Про охорону дитинства” (зміни, внесені згідно із Законом № 1838-VIII від 07.02.2017). - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

5. Закон України від 20.12.2016 № 1794-VIII „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо оплати послуг патронатних вихователів”. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1789-19

6. Книга для батьків. Посібник до тренінгового курсу „Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі”/ Автори та автори-упоряд.: Т.Ф. Алєксєєнко, Г.М. Лактіонова, Г.О. Притиск та ін.; за заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. - К.: Наук. світ, 2006. - 496 с. - Режим доступу: http://mediapasport.com.ua/uploads/books/our/20.pdf

7. Кратінова В.О., Ларіонова Н.Б. Деякі питання соціально-педагогічної підтримки дітей-сиріт в патронатних сім’ях// Вісник Луганського державного університету. - 2009. - № 6 (169). - С. 132-140. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vlush/Ped/2009_6.pdf#page=133

8. Патронат над дітьми. Міністерство юстиції України. Головне територіальне управління юстиції у Чернігівській області. - Режим доступу: http://just.cg.gov.ua/web_docs

9. Петрочко Ж. В. Теоретичні основи патронату над дітьми. - 8 с. - Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/9113/1/spttp_2014

10. Постанова КМУ від 16.03.2017 № 148 „Деякі питання здійснення патронату над дитиною”. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/148-2017-%D0

11. Сімейний кодекс України (зміни, внесені згідно із Законом № 1692-VIII від 19.10.2016). - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

12. Сімейний патронат в Україні (веб-сайт). - Режим доступу: http://www.patronat.in.ua/about/shcho-take-simeyniy-patronat

13. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми. Посіб. у 2-х част. / А.В. Аносова, О.В. Безпалько та ін. / За заг. ред.: Т.В. Журавель, З.П. Кияниці, Ж.В. Петрочко. - К., 2016. - 567 с.

14. Черновалюк Ю.Ю. Патронат як форма сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за законодавством України // Університетські наукові записки, 2009, - № 1 (29). - С. 134-138. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin

ТЕМА 4. Організація процесу переміщення при влаштуванні дитини в сім’ю патронатного вихователя (9 год.)

Теоретичний блок (3 год.)

Організація переміщення дитини в сім’ю патронатного вихователя. Особливості налагодження контакту з дитиною під час її переміщення. Перелік документів, що оформляються у процесі влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя.

Закономірності адаптації дитини в новій сім’ї. Методика контактної взаємодії Л.Б. Філонова.

Метод спостереження, вимоги до його проведення.

Кризові ситуації, які можуть виникати в сім’ї у зв’язку з наданням послуги з патронату над дитиною: фінансові, криза стосунків, соціальні, психофізичні.

Еко-карта як метод діагностики оточення своєї родини.

Практичний блок (4 год.)

Кандидати в патронатні вихователі:

визначають особисті звички та сімейні традиції, з’ясовують їхню важливість, вплив змін на ритм життя сім’ї та кожного її члена (індивідуальна робота, презентація, обговорення в загальному колі);

визначають можливі кризові ситуації, які можуть виникати в їхній сім’ї у зв’язку з наданням послуги з патронату над дитиною, шукають шляхи їх вирішення для стабілізації сімейних стосунків („мозковий штурм”, індивідуальна робота, робота у групах, презентація, індивідуальна робота в робочих зошитах);

вчаться розуміти вплив ефекту переміщення дитини із власної сім’ї в іншу сім’ю, відчувати почуття дитини при переміщенні (робота в парах, презентація, керована фантазія, обговорення у загальному колі);

формують уміння організовувати переміщення дитини в сім’ю патронатного вихователя (якими словами зустрічати дитину, як знайомити її з правилами сім’ї, членами родини; як налагоджувати контакт із дитиною під час її переміщення);

знайомляться з переліком документів, що заповнюються в процесі переміщення (влаштування) дитини в сім’ю патронатного вихователя („мозковий штурм”, робота у групах, рольова гра, обговорення в загальному колі, індивідуальна робота в робочих зошитах).

знайомляться з особливостями ведення журналу спостережень патронатного вихователя, формують уміння безоціночного ставлення до людей, дітей, вчаться аналізувати ситуацію без власних упереджень та інтерпретацій (індивідуальна робота, робота у групах, обговорення, індивідуальна робота в робочих зошитах).

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Скласти еко-карту своєї сім’ї.

2. Визначити і записати правила сім’ї.

3. Заповнити таблицю „Безпека вашої оселі”.

Питання для самоконтролю:

1. Які кризи може переживати сім’я патронатного вихователя у зв’язку із влаштуванням дитини?

2. Що таке сімейна еко-карта?

3. Яку інформацію необхідно отримати патронатному вихователю до влаштування дитини?

4. Як потрібно готувати дитину / дітей до переміщення в сім’ю патронатного вихователя?

5. Яка документація заповнюється під час влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя?

6. Які особливості налагодження контакту з дитиною?

7. У чому особливість методики контактної взаємодії Л.Б. Філонова?

8. Які періоди звикання дитини до нової сім’ї?

9. Чому може зростати кількість конфліктів, протиріч, опору з боку дитини? Як реагувати на поведінку дитини в таких випадках?

10. Чому патронатному вихователя потрібно спостерігати за поведінкою дитини?

11. Яких правил проведення спостереження має дотримуватися патронатний вихователь?

Інформаційні джерела:

1. Андрущенко І.В. Особливості процесу адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування різних вікових груп у прийомній сім’ї. - С. 153-162. - Режим доступу: http://dspace.ltsu.org/jspui/bitstream

2. Екокарта та генограма (веб-сайт). - Режим доступу: https://msn.khnu.km.ua/mod/page/view.php?id=92074

3. Иванова Н.П., Заводилкина О.В. Дети в приемной семье: Советы начинающим родителям-воспитателям. - М., 1993. - Режим доступу: https://velikaya.jimdo.com/

4. Кабаненко H.В., Семигіна Т.В. Особливості застосування екологічного підходу у практиці соціальної роботи. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum

5. Кабанєна Ю.В. Особливості адаптації дітей підліткового віку у прийомній сім’ї. - С. 163-169. - Режим доступу: http://dspace.ltsu.org/jspui/bitstream

6. Книга для батьків. Посібник до тренінгового курсу „Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі”// Автори та автори-упоряд.: Т.Ф. Алєксєєнко, Г.М. Лактіонова, Г.О. Притиск та ін.; за заг. ред. Т.Ф. Алєксєєнко. - К.: Наук. світ, 2006. - 496 с. - Режим доступу: http://mediapasport.com.ua/uploads/books/our/20.pdf

7. Методика Філонова (веб-сайт). - Режим доступу: http://metodfil.blogspot.com/

8. Слабковська А.І. Періодизація входження дитини в прийомну родину (на прикладі усиновлення дітей іноземцями). - С. 217-225. - Режим доступу: http://www.soc.univ.kiev.ua/sites/default/files

9. Схема стадіального розвитку контактної взаємодії (за Філоновим Л.Б.) (веб-сайт). - Режим доступу: http://www.studfiles.ru/preview/5412724/

ТЕМА 5. Підтримка зв’язків дитини з власною родиною (9 год.)

Теоретичний блок (2 год.)

Важливість зв’язків дитини з біологічними батьками, родичами.

Концепція сильних сторін у роботі з родиною дитини.

Етапи організації зустрічей дитини з батьками, родичами. Особливості підготовки дитини до зустрічей із родиною, шляхи допомоги та підтримки дитини до, під час та після таких зустрічей.

Практичний блок (5 год.)

Кандидати в патронатні вихователі:

формують уміння допомагати влаштованим дітям зберігати і переосмислювати спогади про свою сім’ю та власне життя, вчаться створювати родовідне дерево („мозковий штурм”, індивідуальна робота, обговорення в загальному колі);

аналізують емоції, які вони переживають, очікуючи зустрічі з близькою для них людиною, порівнюють ці емоції з емоціями дитини (керована фантазія, „мозковий штурм”, робота у групах);

обговорюють важливість зустрічі з батьками для дитини, спеціалістів соціальних служб, патронатних вихователів;

вчаться планувати та проводити зустрічі дитини з її батьками та родичами (робота у групах, рольова гра, індивідуальна робота в робочих зошитах, обговорення в загальному колі);

вчаться застосовувати концепцію сильних сторін у роботі з батьками дитини, визначати свої сильні сторони (індивідуальна робота в робочих зошитах, обговорення в загальній групі).

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Відповісти на запитання щодо забезпечення успішних зустрічей або контактів дитини з батьками чи членами родини:

Як я міг (могла) би підготувати дитину до зустрічі або контакту з родиною?

Як я міг (могла) би підготувати свою родину до зустрічі або контакту дитини з її родиною?

Як я міг (могла) би допомогти дитині впоратися з почуттями після зустрічі або контакту зі своєю родиною?

У чому може полягати партнерство зі спеціалістами служб, коли мова йде про зустрічі дитини із власною родиною?

У який спосіб я можу взаємодіяти з біологічними батьками за допомогою зустрічей або контактів дитини з ними?

Як я міг (могла) би керувати своїми емоціями при підготовці дитини до зустрічей, під час неї і після самої зустрічі?

Що я міг (могла) би зробити, щоб допомогти дитині підтримувати зв’язок із батьками у проміжках між зустрічами або контактами?

Як я зміг (змогла) би допомогти дитині, якщо її батьки не прийдуть на зустріч?

За якими ознаками можна зробити висновок, що зустріч позитивно впливає на дитину?

За якими ознаками можна зробити висновок, що зустріч негативно впливає на дитину?

2. Написати лист батькам дитини. Суть техніки проста і виконується за принципом завершення незакінчених пропозицій. Кандидатам потрібно їх дописати в довільній формі, уявляючи, що вони звертаються до батьків дитини. Важливий момент - лист має бути адресовано конкретній особі.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »