Документ v1086282-17, поточна редакція — Прийняття від 14.09.2017

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.09.2017  № 1086

Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства охорони здоров'я України на 2017 рік

Відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Антикорупційну програму Міністерства охорони здоров'я України на 2017 рік, що додається.

2. Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків (Мусіяка С.С.) невідкладно направити завірену копію Антикорупційної програми МОЗ України на 2017 рік до Національного агентства з питань запобігання корупції для затвердження.

3. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України щомісячно, до 10 числа місяця, наступного за звітним, подавати до Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків інформацію про стан виконання ними заходів, передбачених Антикорупційною програмою МОЗ України на 2017 рік.

4. Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків (Мусіяка С.С.) до 15.01.2018 подати на розгляд комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МОЗ України узагальнену інформацію про результати виконання Антикорупційної програми МОЗ України на 2017 рік.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

У. Супрун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
14.09.2017 № 1086

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Міністерства охорони здоров'я України на 2017 рік

I. Загальні положення

Антикорупційну програму Міністерства охорони здоров'я України на 2017 рік (далі - Антикорупційна програма) прийнято на виконання статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", Закону України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки", Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265, та наказу МОЗ від 01.08.2017 № 889 "Про організацію підготовки антикорупційної програми Міністерства охорони здоров'я України на 2017 рік" з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів виконавчої влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848.

Метою Антикорупційної програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики в апараті Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України або Міністерство).

II. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Міністерство охорони здоров'я України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МОЗ України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, захисту населення від інфекційних хвороб, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження), забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

МОЗ України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Кабінету Міністрів України, Президента України та іншими актами законодавства України.

Заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності МОЗ України у 2017 році є:

- вжиття заходів щодо недопущення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних із корупцією в структурних підрозділах МОЗ України;

- проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що розробляє МОЗ України;

- залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання корупції, взаємодія МОЗ України з інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, які надають МОЗ України допомогу у запобіганні корупції;

- надання можливості громадськості та галузевим експертам доступу до важливої інформації, що має бути опублікована в рамках відкритості діяльності Міністерства;

- контроль за станом подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, посадовими особами МОЗ України;

- розгляд та впровадження нових анти корупційних механізмів;

- забезпечення відкритого доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті МОЗ України;

- забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

- виявлення ризиків, які негативно впливають на функції з виконання завдань в МОЗ України;

- проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;

- здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом проектів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Міністерства щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству;

- вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

- проведення серед працівників Міністерства роз'яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції.

Також у 2017 році МОЗ України продовжить виконання Завдань і заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265, які на цей час залишаються невиконаними, а їх виконання є актуальним (додаток 1).

III. Оцінка корупційних ризиків у діяльності МОЗ України, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Згідно із наказом МОЗ України від 31.05.2017 № 591 "Про оцінку корупційних ризиків" у МОЗ України було розпочато оцінку корупційних ризиків.

З метою залучення представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище МОЗ України та мають досвід у сфері його діяльності, до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності МОЗ України, 31.05.2017 вказаний наказ опубліковано на офіційному веб-сайті МОЗ України.

З цього моменту розпочалася робота щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Наказом МОЗ від 01.08.2017 № 889 "Про організацію підготовки антикорупційної програми Міністерства охорони здоров'я України на 2017 рік" створено комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності МОЗ України затверджено звіт (додаток 2), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Міністерства, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи порушення пов'язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси).

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення серед посадових осіб МОЗ України роз'яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції Сектором оцінки та усунення корупційних ризиків проводитимуться такі заходи:

проведення профілактичних бесід при прийомі на роботу та звільненні з посади державних службовців МОЗ України;

проведення для працівників МОЗ України навчання щодо запобігання конфлікту інтересів;

проведення семінарів-нарад щодо запобігання корупції для керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України;

проведення постійної роз'яснювальної роботи для працівників структурних підрозділів МОЗ України та для працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МОЗ України.

Перелік запланованих навчальних заходів наведено у додатку 3.

Поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування та діяльності МОЗ України в цьому напрямі буде здійснюватися через офіційний веб-сайт Міністерства.

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Моніторинг стану виконання Антикорупційної програми МОЗ України здійснює комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми шляхом розгляду узагальненої інформації про виконання заходів відповідальними особами, яка подається на розгляд комісії Сектором з оцінки та усунення корупційних ризиків на підставі звітів виконавців.

Керівники самостійних структурних підрозділів МОЗ України щомісяця, до 10 числа наступного за звітним місяцем, надають Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків інформацію про стан виконання закріплених за ними заходів.

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків щоквартально, до 15 числа наступного за звітним місяцем, інформує комісію про стан виконання Антикорупційної програми.

Пропозиції щодо перегляду Антикорупційної програми вносяться Сектором оцінки та усунення корупційних ризиків, іншими зацікавленими особами (структурними підрозділами МОЗ України) на розгляд комісії.

Антикорупційна програма МОЗ України переглядається в разі внесення змін до законодавства, виявлення нових корупційних ризиків, а також за результатами опрацювання обов'язкових для розгляду пропозицій Національного агентства з питань запобігання корупції.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми, за результатами її перегляду, приймає Міністр охорони здоров'я України за поданням комісії.

Завідувач Сектору
оцінки та усунення
корупційних ризиківС. Мусіяка


Додаток 1
до Антикорупційної програми
Міністерства охорони
здоров'я України на 2017 рік

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Міністерством охорони здоров'я України Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 рр.

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

Джерела фінансування

1. Створення інституціонального механізму формування та моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, зокрема започаткування роботи Агентства, сприяння активній діяльності Національної ради з питань антикорупційної політики

Забезпечення реалізації Агентством усього комплексу функцій у сфері державної антикорупційної політики:

Підвищення ефективності роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, зокрема:

грудень 2016 р.

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків

забезпечення ефективної роботи уповноваженого підрозділу з метою виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції"

в межах коштів державного бюджету

проведення аналізу роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) та на його основі:

червень 2016 р.

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків

звіт за результатами аналізу підготовлено

в межах коштів державного бюджету

забезпечення проведення тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) не рідше ніж двічі на рік

відповідно до строків, визначених Агентством

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Департамент управління персоналом та кадрової політики

забезпечено участь працівників уповноваженого підрозділу у тренінгах

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги

2. Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах

2016 - 2017 рр.

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків

статистичні дані щодо виявлених фактів конфлікту інтересів, притягнення до відповідальності, відшкодування шкоди, заподіяної в умовах конфлікту інтересів, підготовлено

в межах коштів державного бюджету

3. Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач)

Забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку

січень 2016 р.

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Структурні підрозділи МОЗ України

механізми для подання повідомлень про корупцію в МОЗ України створено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги

4. Впровадження системного підходу до запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування на основі результатів аналізу корупційних ризиків

Запровадження виконання антикорупційних програм в органах виконавчої влади відповідно до Закону України "Про запобігання корупції":

Забезпечення затвердження антикорупційних програм у центральних та місцевих органах виконавчої влади

щороку до 1 березня

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Структурні підрозділи МОЗ України

Антикорупційну програму МОЗ України затверджено

в межах коштів державного бюджету

5. Посилення спроможності протидіяти корупції на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків)

5.1. забезпечення затвердження антикорупційних програм та призначення уповноважених осіб на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків) відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"

щороку до 1 квітня

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Підрозділи (уповноважені особи) підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

програми затверджено, уповноважених осіб призначено

в межах коштів державного бюджету


5.2. проведення перевірки дотримання Закону України "Про запобігання корупції" в частині затвердження та виконання антикорупційних програм на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління МОЗ України

2016 - 2017 рр.

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків

перевірки проведено

в межах коштів державного бюджету

Завідувач Сектору
оцінки та усунення
корупційних ризиківС. Мусіяка


Додаток 2
до Антикорупційної програми
Міністерства охорони
здоров'я України на 2017 рік

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства охорони здоров'я України

Згідно із наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.05.2017 № 591 "Про оцінку корупційних ризиків" у МОЗ розпочато оцінку корупційних ризиків у його діяльності.

З метою залучення представників громадськості та експертів, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище МОЗ та мають досвід у сфері його діяльності, до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності МОЗ, 31.05.2017 вказаний наказ опубліковано на офіційному веб-сайті МОЗ.

З цього моменту розпочалася робота щодо визначення об'єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Наказом МОЗ від 01.08.2017 № 889 "Про організацію підготовки антикорупційної програми Міністерства охорони здоров'я України на 2017 рік" створено комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми (далі - комісія).

Для включення до складу комісії у встановлений строк було подано кандидатури:


Юрчишина
Ярослава Романовича

-

виконавчого директора Transparency International Україна;


Устінової
Олександри Юріївни

-

експерта Центру протидії корупції;


Бондаря
Олександра Володимировича

-

консультанта ПРООН;


Преснякова
Івана Євгенійовича

-

менеджера проекту ПРООН "Прозорість та доброчесність публічного сектору".

Крім того, головою комісії визначено в.о. Міністра У. Супрун, секретарем - завідувача Сектору оцінки та усунення корупційних ризиків МОЗ України С. Мусіяку, а до її складу включено представників самостійних структурних підрозділів МОЗ:

Всього до складу комісії увійшли 17 фахівців.

Також до роботи комісії залучалися інші працівники МОЗ, які надавали інформацію, необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків.

Комісією, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності МОЗ, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1) та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

В.о. завідувача Сектору
оцінки та усунення
корупційних ризиківО. Тучак


Додаток 1
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Міністерства охорони здоров'я України

ОПИС
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Міністерства охорони здоров'я України, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

№ з/п

Ідентифікований корупційний ризик

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

Управління МОЗ, документообіг, захист інформації


Додержання законності при розробці та прийнятті актів Кабінету Міністрів України та наказів МОЗ за підписом керівництва Міністерства

Додержання законності при прийнятті нормативно-правових актів повинно бути обов'язкове та відповідати чинному законодавству України

Недостатній рівень знань працівників апарату МОЗ законодавства України

Вчинення правопорушень, можливе притягнення до відповідальності осіб

Управління матеріальними ресурсами, фінансами


Забезпечення виконання вимог законодавства щодо складання кошторисів бюджетних установ та внесення змін до них

Не допущення прийняття в кошторисах бюджетних установ та змінах до них сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями.

Бажання отримати неправомірну вигоду чи заборонені законом подарунки

Кримінальна, дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність.


Забезпечення виконання вимог законодавства щодо передачі об'єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, передачі об'єктів державної власності від одного підприємства іншому

Не допущення порушення законодавства при прийнятті рішення про передачу об'єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, передачу об'єктів державної власності від одного підприємства іншому, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення

Бажання отримати неправомірну вигоду чи заборонені законом подарунки

Кримінальна, дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність.


Забезпечення виконання вимог законодавства щодо процедури прийняття рішення стосовно відбору державних інвестиційних проектів та надання державної експертизи до цих проектів

Не допущення порушення законодавства при прийнятті рішень стосовно відбору державних інвестиційних проектів

Бажання отримати неправомірну вигоду чи заборонені законом подарунки

Кримінальна, дисциплінарна та/або цивільно-правова відповідальність.

Управління персоналом


Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб

Отримання членом конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби пропозиції від третіх осіб з метою сприяння у прийнятті на державну службу цих осіб.

Недоброчесність державних службовців, бажання отримати особисту вигоду або сприяти отриманню вигоди третіми особами.

Вчинення правопорушень, можливе притягнення до відповідальності осіб.


Проведення процедури конкурсного відбору (вплив на членів конкурсної комісії або адміністратора)

Отримання членами конкурсної комісії або адміністратором пропозицій від осіб з метою сприяння успішного проходження конкурсного відбору.

Отримання неправомірної вигоди за сприяння в успішному проходженні конкурсного відбору.

Вчинення правопорушень, можливе притягнення до відповідальності осіб.

Надання адміністративних послуг, ліцензування, акредитація


Надання посадовою особою переваги керівникам чи уповноваженим ними особам з питань ліцензування, акредитації закладів охорони здоров'я, та отримання спеціального дозволу на заняття народною нетрадиційною медициною (цілительство) під час особистого прийому.

Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства та його моніторинг.

Наявність у працівника, який здійснює особистий прийом, майнового (немайнового) інтересу

Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти МОЗ


Використання службового становища посадовою особою при здійсненні заходів державного нагляду (контролю), неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні перевірки

Проведення інструктажів щодо дотримання законодавства працівникам, які здійснюють державний контроль та нагляд, безпосередньо перед контрольними заходами.

Об'єктивність проведення результатів перевірки (трактування норм на користь суб'єкта господарювання), наявність у працівника який здійснює перевірку особистого майнового (немайнового) інтересу для створення особливо сприятливих умов для своїх рідних, друзів і знайомих що працюють на об'єкті перевірки. За результатами цього в акті перевірки може бути вказано неправдиву інформацію щодо стану здійснення господарської діяльності

Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти МОЗ


Надання посадовою особою переваги суб'єктам господарської діяльності (заявникам) чи уповноваженим ними особам з питань здійснення державної реєстрації, перереєстрації лікарських засобів

Проведення інструктажів щодо дотримання законодавства працівникам, які здійснюють прийом заяв на державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів, підготовку наказів щодо державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, підготовку до підписання та видачу реєстраційних посвідчень на лікарські засоби / лікарські засоби (медичні імунобіологічні препарати)

Наявність у працівника, який здійснює особистий прийом, майнового (немайнового) інтересу

Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти МОЗ

Державні закупівлі


Недостатнє правове регулювання в сфері здійснення закупівель лікарських засобів та медичних виробів

Непрозора та недостатньо врегульована процедура закупівлі лікарських засобів та медичних виробів на стадії формування номенклатури (підготовки технічної специфікації) в частині:
забезпечення відповідності предмета закупівлі протоколам та стандартам надання медичної допомоги;
формування потреби та номенклатури лікарських засобів та медичних виробів, що підлягають закупівлі.
Відсутність встановленої законодавством прямої відповідальності за порушення формування медико-технічних вимог, потреби та номенклатури лікарських засобів і медичних виробів.

Недостатнє правове регулювання, відсутність встановленої законодавством прямої відповідальності та недоброчесність відповідальних працівників може призводити до порушення основних принципів здійснення закупівель, в тому числі до корупційних дій і зловживань

Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією

Організація діяльності з внутрішнього аудиту


Не забезпечення об'єктивного відбору об'єктів внутрішнього аудиту при плануванні діяльності підрозділу внутрішнього аудиту

Ймовірність формування піврічного плану діяльності підрозділу внутрішнього аудиту під впливом третіх осіб, таким чином, не забезпечення працівником об'єктивного та неупередженого провадження своєї діяльності (організаційна незалежність підрозділу внутрішнього аудиту передбачає пряме підпорядкування та підзвітність керівнику установи).

Неправомірне втручання третіх осіб у процес планування внутрішнього аудиту

Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади


Формування працівником підрозділу внутрішнього аудиту необ'єктивного висновку

Ймовірність формування працівником підрозділу внутрішнього аудиту висновку за результатами аудиторських досліджень під впливом третіх осіб, таким чином, не забезпечення працівником об'єктивності та неупередженого провадження своєї діяльності (організаційна незалежність підрозділу внутрішнього аудиту передбачає пряме підпорядкування та підзвітність керівнику установи).

Неправомірне втручання третіх осіб у проведення внутрішнього аудиту та підготовку звіту про його результати

Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади


Допущення конфлікту інтересів працівників підрозділу внутрішнього аудиту під час проведення внутрішнього аудиту

Не повідомлення працівником підрозділу внутрішнього аудиту керівника підрозділу про існування конфлікту інтересів щодо об'єкту внутрішнього аудиту.

Об'єктивність вимагає від працівників внутрішнього аудиту провадити свою діяльність неупереджено, та уникати конфлікту інтересів.

Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади

Організація роботи по запобіганню корупції


Недосконале функціонування системи повідомлень про корупцію на офіційному веб-сайті МОЗ

Отримання та обробка повідомлень про корупцію на офіційному веб-сайті МОЗ має бути вдосконалена, в тому числі з урахуванням Методичних рекомендацій з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджених рішенням НАЗК від 06.07.2017 № 286

Неналежне функціонування системи повідомлень про корупцію не сприяє якісному та повному вжиттю заходів по запобіганню корупції

Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації МОЗ, судові процеси проти МОЗ


Неврегульованість процедури здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ

Неврегульованість процедури та періодичності здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ, послаблює контроль за ефективністю таких заходів, їх достатністю та обґрунтованістю

Відсутність врегульованої процедури в МОЗ

Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації МОЗ, судові процеси проти МОЗ


Відсутність антикорупційних програм у підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ

Плани щодо запобігання корупції, які затверджуються на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління МОЗ, носять здебільшого формальний характер, не спрямовані на реальне покращення ситуації, попередня оцінка корупційних ризиків, як правило, не проводиться

Необхідність складання антикорупційних програм для всіх підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ, нормативно не закріплена

Вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, втрата репутації МОЗ, судові процеси проти МОЗ

Інші питання


Недосконала нормативно-правова база щодо порядку направлення хворих на лікування за кордон, що потребує оновлення

Недостатньо прозора система обліку хворих, що потребують лікування за кордоном та направлення їх на лікування за кордон

Недостатня прозорість опрацювання справ хворих, що перебувають на обліку та в подальшому розгляду справ щодо направлення хворих на лікування за кордон

До кримінальної відповідальності веде здійснення порушення під час взяття хворих на облік, визначення черговості та направлення хворих на лікування за кордон


Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Міністерства охорони здоров'я України

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

№ з/п

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Відповідальний за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходу

Очікувані результати

Управління МОЗ, документообіг, захист інформації


Додержання законності при розробці та прийнятті актів Кабінету Міністрів України та наказів МОЗ за підписом керівництва Міністерства

середня

Проведення навчання працівників щодо застосування чинного законодавства при розробці та прийнятті актів Кабінету Міністрів України та нормативно-правових актів МОЗ, що належать до сфери управління МОЗ

Управління правового забезпечення

Протягом IV кварталу 2017 року

В межах наявного фінансування

Усунення корупційного ризику, забезпечення додержання законності при розробці та прийнятті актів Кабінету Міністрів України та наказів МОЗ за підписом керівництва Міністерства

Управління матеріальними ресурсами, фінансами


Забезпечення виконання вимог законодавства щодо складання кошторисів бюджетних установ

низька

Проведення інструктування працівників щодо додержання порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ

Департамент економіки і фінансової політики

Протягом IV кварталу

В межах наявного фінансування

Забезпечення законності та правильності розрахунків, доцільності запланованих видатків бюджету, правильності їх розподілу відповідно до законодавства.


Забезпечення виконання вимог законодавства щодо передачі об'єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, передачі об'єктів державної власності від одного підприємства іншому

низька

Проведення процедури передачі об'єктів державної власності в комунальну власність, до сфери управління інших органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, передачі об'єктів державної власності від одного підприємства іншому згідно із законодавством

Департамент економіки і фінансової політики

постійно

В межах наявного фінансування

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення


Забезпечення виконання вимог законодавства щодо процедури прийняття рішення стосовно відбору державних інвестиційних проектів та надання державної експертизи до цих проектів

низька

Проведення процедури прийняття рішення стосовно відбору державних інвестиційних проектів та надання державної експертизи до цих проектів згідно із законодавством

Департамент економіки і фінансової політики

постійно

В межах наявного фінансування

Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення

Управління персоналом


Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб

Низька

Проведення інструктажу членам комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, фіксування їх у відповідній документації

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків Департамент управління персоналом та кадрової політики

За один робочий день до початку роботи комісії

В межах наявного фінансування

Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.


Проведення процедури конкурсного відбору (вплив на членів конкурсної комісії або адміністратора)

Низька

Вивчення законодавства з проведення конкурсного відбору та змін до нього членами комісії та адміністратором

Члени конкурсної комісії та адміністратор

IV квартал 2017 року

В межах наявного фінансування

Отримання членами конкурсної комісії та адміністратором необхідних знань щодо дій або протидії відповідного впливу

Надання адміністративних послуг, ліцензування, акредитація


Використання службового становища посадовою особою при здійсненні заходів державного нагляду (контролю), неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні перевірки

середня

Проведення інструктажів щодо дотримання законодавства працівникам, які здійснюють державний контроль та нагляд, безпосередньо перед контрольними заходами.

Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги

Протягом IV кварталу 2017 року

В межах наявного фінансування

Усунення або зменшення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення


Надання посадовою особою переваги керівникам чи уповноваженим ними особам з питань ліцензування, акредитації закладів охорони здоров'я, та отримання спеціального дозволу на заняття народною нетрадиційною медициною (цілительство) під час особистого прийому.

низька

Проведення серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства та його моніторинг.

Управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги

жовтень 2017 року

В межах наявного фінансування

Усунення або зменшення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення


Порушення терміну надання адміністративної послуги щодо отримання реєстраційного посвідчення на лікарський засіб/лікарський засіб (медичний імунобіологічний препарат) (здійснення державної реєстрації, перереєстрації лікарських засобів)

низька

Проведення інструктажів щодо дотримання законодавства працівниками, які здійснюють надання адміністративної послуги, зокрема в частині прийому до МОЗ України заяв на державну реєстрацію, перереєстрацію лікарських засобів та видачі реєстраційних посвідчень за фактом затвердження наказів про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів через центр адміністративних послуг МОЗ України "Єдине вікно"

Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції

Протягом IV кварталу 2017 року

В межах наявного фінансування

Усунення або зменшення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення.

Державні закупівлі


Недостатнє правове регулювання в сфері здійснення закупівель лікарських засобів та медичних виробів

середня

Підготовка пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання здійснення публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів на стадії формування номенклатури та підготовки тендерної документації в частині:
забезпечення відповідності предмету закупівлі протоколам та стандартам надання медичної допомоги;
обґрунтоване формування медико-технічних вимог, потреби та номенклатури лікарських засобів і медичних виробів, що підлягають закупівлі.

Департамент економіки і фінансової політики Медичний департамент Управління громадського здоров'я

До 31.12.2017

В межах наявного фінансування

Забезпечення додержання законності під час формування номенклатури і підготовки інформації до предмета закупівель, що закуповуються за бюджетні кошти. Усунення або зменшення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення. Ефективне використання бюджетних коштів. Своєчасне забезпечення хворих необхідними та якісними лікарськими засобами та медичними виробами.

Організація діяльності з внутрішнього аудиті


Незабезпечення об'єктивного відбору об'єктів внутрішнього аудиту при плануванні діяльності підрозділу внутрішнього аудиту

низька

Оприлюднення на офіційному веб-сайті МОЗ Плану діяльності з внутрішнього аудиту МОЗ

Управління аудиту та аналітики

Протягом IV кварталу 2017 року

В межах наявного фінансування

Усунення корупційного ризику. Забезпечення об'єктивного відбору об'єктів внутрішнього аудиту та прозорості діяльності МОЗ з внутрішнього аудиту.


Формування працівником підрозділу внутрішнього аудиту необ'єктивного висновку

низька

Оприлюднення на офіційному веб-сайті МОЗ інформації про результати внутрішнього аудиту МОЗ.

Управління аудиту та аналітики

Протягом IV кварталу 2017 року

В межах наявного фінансування

Усунення корупційного ризику. Забезпечення формування працівником підрозділу внутрішнього аудиту об'єктивного висновку та надання керівнику МОЗ реальної оцінки об'єкту внутрішнього аудиту, та забезпечення прозорості діяльності МОЗ з внутрішнього аудиту.


Допущення конфлікту інтересів працівників підрозділу внутрішнього аудиту під час проведення внутрішнього аудиту

низька

Забезпечення працівником підрозділу внутрішнього аудиту повідомлення керівника підрозділу про існування конфлікту інтересів щодо об'єкта внутрішнього аудиту.

Управління аудиту та аналітики

Протягом IV кварталу 2017 року

В межах наявного фінансування

Усунення корупційного ризику. Створення передумов для забезпечення об'єктивності та неупередженості працівників внутрішнього аудиту при провадженні своєї діяльності, недопущення конфлікту інтересів.

Організація роботи по запобіганню корупції


Недосконале функціонування системи повідомлень про корупцію на офіційному веб-сайті МОЗ

середня

Вдосконалення системи прийняття, обробки та вирішення повідомлень про корупцію з урахуванням норм чинного законодавства

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків

жовтень 2017 року

В межах наявного фінансування

Усунення корупційного ризику. Забезпечення своєчасної реєстрації, розгляду, вирішення повідомлень про корупцію, внесених викривачами


Несистематичне здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ

середня

Запровадження періодичного контролю за виконанням заходів щодо запобігання корупції на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОЗ, згідно розробленого плану

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків

листопад 2017 року

В межах наявного фінансування

Усунення корупційного ризику. Отримання повної та об'єктивної інформації про роботу щодо запобігання корупції на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління МОЗ


Відсутність антикорупційних програм у підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ

середня

Запровадження складання антикорупційних програм на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління МОЗ, з попереднім проведенням оцінки корупційних ризиків

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків

грудень 2017 року

В межах наявного фінансування

Усунення корупційного ризику. Проведення оцінки корупційних ризиків та складання антикорупційних програм підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ

Інші питання


Недосконала нормативно-правова база щодо порядку направлення хворих на лікування за кордон, що потребує оновлення

середня

Проведення інформаційної та роз'яснювальної кампанії серед громадян щодо порядку направлення громадян на лікування за кордон

Медичний департамент

Протягом IV кварталу 2017 року

В межах наявного фінансування

Усунення корупційного ризику. Створення передумов для забезпечення об'єктивності та неупередженості членів комісії при провадженні своєї діяльності, недопущення конфлікту інтересів


Додаток 3
до Антикорупційної програми
Міністерства охорони
здоров'я України на 2017 рік

НАВЧАЛЬНІ ЗАХОДИ
антикорупційного спрямування МОЗ України

№ з/п

Назва та тематика заходу

Строк проведення

Цільова аудиторія

Відповідальна особа

1

Тренінг щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Листопад 2017 року

Державні службовці МОЗ України

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків (С. Мусіяка)

2

Навчальний семінар щодо проведення оцінки антикорупційних ризиків та складання антикорупційних програм юридичної особи

Грудень 2017

Керівники уповноважених підрозділів, уповноважені особи підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОЗ України

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків (С. Мусіяка)

3

Інструктаж щодо основних стандартів поведінки державних службовців, встановлених антикорупційним законодавством

Індивідуально, при прийомі на роботу та звільненні з роботи

Особа, що приймається або звільняється з роботи

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків (С. Мусіяка)

4

Інструктаж членів конкурсної комісії щодо дотримання законодавства про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

За один робочий день до початку роботи комісії

Члени конкурсної комісії

Сектор оцінки та усунення корупційних ризиків (С. Мусіяка)

Завідувач Сектору
оцінки та усунення
корупційних ризиківС. Мусіяка

{Текст взято з сайту МОЗ України http://www.moz.gov.ua}вгору