Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічн [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 11.09.20071117
Документ 1117-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.09.2007
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  35
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 11 вересня 2007 р. N 1117
Київ
Про затвердження Державного переліку професій
з підготовки кваліфікованих робітників у
професійно-технічних навчальних закладах

Відповідно до статті 31 Закону України "Про
професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державний перелік професій з підготовки
кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних
закладах, що додається.
Дозволити Міністерству освіти і науки разом з Міністерством
праці та соціальної політики за погодженням з Міністерством
економіки та іншими заінтересованими центральними органами
виконавчої влади вносити зміни до зазначеного Державного переліку
професій.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 2 квітня 1998 р. N 450 ( 450-98-п ) "Про
затвердження Тимчасового державного переліку професій з підготовки
кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних
закладах" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 536).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 вересня 2007 р. N 1117
ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕЛІК
професій з підготовки кваліфікованих робітників
у професійно-технічних навчальних закладах

Загальна частина
Державний перелік професій з підготовки кваліфікованих
робітників у професійно-технічних навчальних закладах розроблено
на основі Національного класифікатора України ДК 009:2005
"Класифікація видів економічної діяльності" ( va375202-05 ),
Національного класифікатора України ДК 003:2005 "Класифікатор
професій" ( vb375609-05, vc375609-05 ), Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників з урахуванням вимог Положення
про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. N 956 ( 956-99-п )
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 23, ст. 1040), Державного
стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1135
( 1135-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст.
1575), та інших нормативно-правових актів з метою забезпечення
дотримання єдиних вимог у процесі розроблення державних стандартів
з конкретних професій, ліцензування та атестації
професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форми
власності та підпорядкування, а також організації професійного
навчання кадрів на виробництві, у сфері послуг.
Застосування Державного переліку професій сприятиме:
формуванню професійної кваліфікації за видами економічної
діяльності та ступенями професійно-технічної освіти;
стандартизації первинної професійної підготовки (від
початкового до вищого кваліфікаційного розряду, класу, категорії,
групи), перепідготовки та підвищення кваліфікації з конкретних
робітничих професій;
узгодженню дій центральних та місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій - замовників робітничих
кадрів, наукових, науково-методичних установ, навчальних закладів,
профспілок, громадських об'єднань для забезпечення економіки
країни кваліфікованими кадрами з урахуванням потреб ринку праці та
громадян;
здобуттю кількох конкурентоспроможних професій за
кваліфікацією, яка відповідає потребам ринку праці, що передбачає
збільшення можливостей для працевлаштування випускників
професійно-технічних навчальних закладів;
створенню умов для провадження освітньої діяльності на
належному рівні та поліпшення якості професійно-технічної освіти;
оновленню змісту професійно-технічної освіти шляхом
розроблення державних стандартів з конкретних професій, створення
підручників, посібників, навчально-методичної та іншої навчальної
літератури.
Перелік професій визначає належність робітничих професій до
видів (виду) економічної діяльності і встановлює діапазон
робітничих кваліфікацій (розрядів, класів, категорій, груп) для
первинної професійної підготовки відповідно до атестаційних рівнів
професійно-технічних навчальних закладів, а також
професійно-технічного навчання на виробництві, у сфері послуг.
Крім того, передбачається можливість підвищення відповідної
робітничої кваліфікації та здобуття нової робітничої професії
шляхом перепідготовки з технологічно суміжних професій у
професійно-технічних навчальних закладах усіх атестаційних рівнів,
а також на виробництві, у сфері послуг.
Цей Перелік містить понад 2500 професій (професійних назв
робіт) відповідно до Національного класифікатора України ДК
003:2005 "Класифікатор професій" ( vb375609-05, vc375609-05 ), які
за основними видами економічної діяльності поділяються на 48
розділів, 68 груп, 52 класи, 10 підкласів Національного
класифікатора України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної
діяльності" ( va375202-05 ) та групи професій, загальних для видів
(виду) економічної діяльності.
У Переліку наведено професії (професійні назви робіт), що
включені до таких розділів Національного класифікатора України ДК
003:2005 "Класифікатор професій" ( vb375609-05, vc375609-05 ):
технічні службовці (розділ 4.4);
працівники сфери торгівлі та послуг (розділ 4.5);
кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства,
риборозведення та рибальства (розділ 4.6);
кваліфіковані робітники з інструментом (розділ 4.7);
робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за
роботою технологічного устаткування, складання устаткування та
машин (розділ 4.8).
До Переліку також внесені найпростіші професії (розділ 4.9)
та професії фахівців (розділ 4.3).
Державний перелік професій включає покажчик професій за
алфавітом (додаток 1) та Типовий перелік можливих угруповань
технологічно суміжних професій (додаток 2), який містить понад 90
зазначених угруповань та понад 300 їх складових. Професії, що
входять до такого угруповання, повинні мати однакові умови щодо
пенсійного забезпечення, додаткової відпустки, скороченого
робочого дня.
Система характеристик, за якими визначено професії у
Переліку, включає:
код секції (підсекції), код і назву розділу, групи, класу,
підкласу відповідно до Національного класифікатора України
ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності"
( va375202-05 );
назву та код професії відповідно до Національного
класифікатора України "Класифікатор професій" ДК 003:2005
( vb375609-05, vc375609-05 ) з урахуванням вимог її
кваліфікаційної характеристики;
номер галузевого випуску Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників;
форми здобуття професійної кваліфікації, атестаційні рівні
професійно-технічних навчальних закладів, кваліфікаційні розряди,
класи, категорії, групи.
Умовний знак "+" застосовується для позначення професій, за
якими присвоєння кваліфікації не передбачає присвоєння
кваліфікаційних розрядів, класів, категорій, груп.
У Переліку визначено відповідність присвоєння кваліфікації
(розрядів, класів, категорій, груп) після завершення первинної
професійної підготовки з конкретних професій атестаційному рівню
професійно-технічного навчального закладу:
для першого атестаційного рівня (професійно-технічне навчання
на виробництві, у сфері послуг) максимальним є третій розряд;
для другого атестаційного рівня мінімальний - другий розряд,
максимальний - четвертий;
для третього атестаційного рівня (крім професій залізничного
транспорту) мінімальний - третій розряд, максимальний - п'ятий.
Професійно-технічний навчальний заклад другого атестаційного
рівня може проводити первинну професійну підготовку за навчальними
планами та програмами першого ступеня професійно-технічної освіти
з присвоєнням відповідної кваліфікації.
Професійно-технічний навчальний заклад третього атестаційного
рівня може проводити первинну професійну підготовку за навчальними
планами та програмами як другого, так і першого ступеня
професійно-технічної освіти з присвоєнням відповідної
кваліфікації.
Як виняток, за погодженням із заінтересованими центральними
органами виконавчої влади та підприємствами (установами,
організаціями) - замовниками робітничих кадрів (крім підприємств,
установ, організацій залізничного транспорту):
первинна професійна підготовка на виробництві, у сфері послуг
може проводитись за кваліфікацією, що перевищує на один розряд
рівень, визначений Державним переліком професій;
професійно-технічні навчальні заклади третього атестаційного
рівня можуть проводити первинну професійну підготовку за
кваліфікацією, що перевищує на один розряд рівень, визначений
Державним переліком професій.
Професійно-технічні навчальні заклади та підприємства
(установи, організації) мають право проводити первинну професійну
підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації із робітничих
професій, що не включені до Державного переліку професій, за умови
наявності їх у Національному класифікаторі України ДК 003:2005
"Класифікатор професій" ( vb375609-05, vc375609-05 ) та відповідно
до кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Мінімальний вік осіб, яких приймають на роботу, та стать
вступників до професійно-технічних навчальних закладів
визначається згідно з Кодексом законів про працю України
( 322-08 ) та іншими нормативно-правовими актами. Планування та
організація навчання здійснюється з урахуванням переліку важких
робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких
забороняється застосування праці неповнолітніх, переліку робіт, де
є потреба у професійному доборі, переліку важких робіт і робіт із
шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється
застосування праці жінок.
Обмеження в підготовці за віком вступників встановлюються
професійно-технічними навчальними закладами з урахуванням строку
навчання та мінімального віку осіб, яких приймають на роботу з
конкретної професії, згідно із законодавством.
Інші обов'язкові вимоги чи обмеження в підготовці
кваліфікованих робітників за цим Переліком встановлюються
державними стандартами з конкретних професій та відповідними
нормативно-правовими актами.
Нормативні строки навчання не повинні перевищувати:
на першому ступені професійно-технічної освіти - 1 рік;
на другому ступені професійно-технічної освіти:
- для осіб, що мають повну загальну середню освіту, -
1,5 року;
- для осіб, що мають базову загальну середню освіту і
здобувають повну загальну середню освіту, - 4 роки;
- для осіб, що мають базову загальну середню освіту (або, як
виняток, не мають її) і на даний час не здобувають повної
загальної середньої освіти, - 2 роки;
на третьому ступені професійно-технічної освіти - 2 роки.

ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕЛІК
професій з підготовки кваліфікованих робітників
у професійно-технічних навчальних закладах

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Код секції | Назва професії | Код КП |Номер | Первинна професійна |Перепідго-|Підвищення| | (підсекції), код та |(професійна назва |( vb375609-05, |галу- | підготовка | товка за |кваліфіка-| |назва розділу (групи, | роботи) за | vc375609-05 )|зевого|-----------------------| техноло- |ції у про-| | класу, підкласу) за | Національним | |випус-| атестаційний рівень | гічно | фесійно- | | Національним | класифікатором | | ку | професійно-технічного | суміжною |технічних | |класифікатором України| України | |Довід-| навчального закладу |професією |навчальних| | "Класифікація видів | "Класифікатор | | ника |-----------------------| у профе- |закладах, | | економічної | професій" | |квалі-| перший |другий|тре- | сійно- |на вироб- | | діяльності" | ДК 003:2005 (КП) | |фіка- |(професій-| | тій |технічних |ництві, у | | ДК 009:2005 | ( vb375609-05, | |ційних| но- | | |закладах, | сфері | | ( va375202-05 ) або | vc375609-05 ) з | |харак-| технічне | | |на вироб- | послуг | |номер групи загальних |урахуванням вимог | |терис-| навчання | | |ництві, у | | | професій |її кваліфікаційної| | тик |на вироб- | | | сфері | | | | характеристики | |профе-|ництві, у | | | послуг | | | | | | сій | сфері | | | | | | | | | пра- | послуг) | | | | | | | | |цівни-|---------------------------------------------| | | | | ків | Кваліфікаційні розряди (класи, категорії, | | | | | | групи) | |----------------------+------------------+---------------+------+---------------------------------------------| |1. Професії, загальні |Агент з постачання| 4131 | 1 | + | + | + | | | |для всіх видів |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |економічної діяльності|Акумуляторник | 7241.2 | 1 | 1-3 | 2-4 | 3-5 | | 2-5 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Апаратник очищення| 8163.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | | 3-4 | | |стічних вод | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Апаратник | 8159.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | | |повітроподілу | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Апаратник | 8163.2 | 1 | 1-3 | 2-4 | 3-4 | | 2-4 | | |хімводоочищення | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Бункерувальник | 8112.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | | 3-4 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Випробувач балонів| 8163.2 | 1 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-5 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Виробник | 7324.2 | 1 | 1-3 | 2-4 | 3-4 | | 2-4 | | |трафаретів, шкал | | | | | | | | | |та плат | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Водій електро- та | 8334.2 | 1,87 | 2 | 2 | | | | | |автовізка | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Газівник | 8163.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Газогенераторник | 8159.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Газорятівник | 8290.2 | 1 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-5 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Генераторник | 8159.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | | 3-4 | | |ацетиленової | | | | | | | | | |установки | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Дезактиваторник | 8154.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Дефектоскопіст з | 7242.1 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | | |газового та | | | | | | | | | |рідинного контролю| | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Дефектоскопіст з | 7241.1 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 | | |магнітного | | | | | | | | | |контролю | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Дефектоскопіст з | 7243.1 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | | |ультразвукового | | | | | | | | | |контролю | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Дефектоскопіст | 7242.1 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | | |рентгено-, | | | | | | | | | |гаммаграфування | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Дозиметрист | 7243.1 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Електромеханік з | 7241.2 | 1 | 1-3 | 2-4 | 3-5 | | 2-6 | | |ліфтів | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Електромонтер з | 7241.1 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | | |ремонту та | | | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | | |електроустаткуван-| | | | | | | | | |ня | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Зарядник | 8163.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | | 3-4 | | |холодильних | | | | | | | | | |апаратів | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Зливальник- | 8290.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | | 3-4 | | |розливальник | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Кастелянка | 9132 | 1 | + | + | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Контролер з | 7243.1 | 1 | I рівень | I | I-II| |II рівень | | |неруйнівного | | | кваліфі- |рівень|ріве-| |кваліфіка-| | |контролю | | | кації |квалі-| нь | | ції | | | | | | |фіка- |ква- | | | | | | | | | ції |ліфі-| | | | | | | | | |кації| | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Клеєвар (загальні | 8152.2 | 1 | 1-3 | 2-4 | 3-4 | | 2-4 | | |професії для всіх | | | | | | | | | |галузей) | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Кочегар | 8162.2 | 1 | | 3-4 | 3-4 | | 4 | | |технологічних | | | | | | | | | |печей | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Лаборант | 7241.1 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 | | |електромеханічних | | | | | | | | | |випробувань та | | | | | | | | | |вимірювань | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Лаборант з аналізу| 8229.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | | 3-4 | | |газів та пилу | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Лаборант з аналізу| 8229.2 | 1 | | | | 4 | | | |люмінофорів | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Лаборант з аналізу| 8121.2 | 1 | 2-3 | 2-3 | | | 3 | | |формувальних та | | | | | | | | | |шихтових сумішей | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Лаборант з | 7241.1 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 | | |електроізоляційних| | | | | | | | | |матеріалів | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Лаборант з | 7242.1 | 1 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-5 | | |ультразвукової | | | | | | | | | |техніки | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Лаборант з | 7241.1 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | | |фізико-механічних | | | | | | | | | |випробувань | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Лаборант | 8229.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 | | |мінералогічного | | | | | | | | | |аналізу | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Лаборант | 8121.1 | 1 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-5 | | |пробірного аналізу| | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Лаборант рентгено-| 7243.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | | |спектрального | | | | | | | | | |аналізу | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Лаборант | 8121.1 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | | |спектрального | | | | | | | | | |аналізу | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Лаборант хіміко- | 8229.2 | 1 | 2 | 2-3 | 2-3 | | 3 | | |бактеріологічного | | | | | | | | | |аналізу | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Лаборант хімічного| 8159.1 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 | | |аналізу | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Лаборант- | 7243.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | | 3-4 | | |електроакустик | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Лаборант- | 8229.2 | 1 | 3 | 3-4 | 3-4 | | 4 | | |кристалооптик | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Лаборант- | 8229.2 | 1,25 | 3 | 3-4 | 3-4 | | 4 | | |мікробіолог | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Лаборант- | 8229.2 | 1 | 3 | 3-4 | 3-4 | | 4 | | |полярографіст | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Лаборант- | 7241.1 | 1 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-6 | | |радіометрист | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Лаборант-рентгено-| 8283.1 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | | |структурник | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Лаборант- | 7344.2 | 1 | 3 | 3-4 | 3-4 | | 4 | | |сенситометрист | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Машиніст | 8159.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | | 3-4 | | |газогенераторної | | | | | | | | | |станції | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Машиніст | 8163.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | | |газодувних машин | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Машиніст двигунів | 8161.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | | |внутрішнього | | | | | | | | | |згоряння | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Машиніст | 8163.2 | 1 | 3 | 3-4 | 3-4 | | 4 | | |ексгаустера | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Машиніст | 8163.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | | |компресорних | | | | | | | | | |установок | | | | | | | | |----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |Група 45.2* |Машиніст крана | 8333.1 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | | |(кранівник) | | | | | | | | |----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |Розділ 10* |Машиніст | 8333.2 | 1,5 | 3 | 3-4 | 3-4 | | 4 | | |підіймальної | | | | | | | | | |машини | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Машиніст повітро- | 8163.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 | | |розділювальних | | | | | | | | | |установок | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Машиніст | 8163.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | | |холодильних | | | | | | | | | |установок | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Машиніст штабеле- | 8333.2 | 1 | | | | 5 | | | |формувальної | | | | | | | | | |машини | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Наповнювач балонів| 8163.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | | 3-4 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Оббивальник | 7437.2 | 1 | 1-3 | 2-4 | 3-5 | | 2-5 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Оператор | 7243.1 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | | |акустичних | | | | | | | | | |випробувань | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Оператор апаратів | 7343.2 | 1 | 3 | 3-4 | 3-4 | | 4 | | |мікрофільмування | | | | | | | | | |та копіювання | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Оператор з | 8163.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | | 3-4 | | |обслуговування | | | | | | | | | |установок для | | | | | | | | | |пилогазоуловлюван-| | | | | | | | | |ня | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Оператор заправних| 8155.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 | | |станцій | | | | | | | | |----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |Розділи 22, 72* |Оператор | 4112 | 1,18 | III |III-II|II-I | | II-I | | |комп'ютерної | | | категорія| кате-|кате-| | категорія| | |верстки | | | | горія|горія| | | |----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |Розділи 22, 72* |Оператор | 4112 | 1,18 | II | II-I |II-I | | I | | |комп'ютерного | | | категорія| кате-|кате-| | категорія| | |набору | | | | горія|горія| | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Оператор котельні | 8162.2 | 1,87 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Палітурник | 7345.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | | | 3-4 | | |документів | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Пірометрист | 7241.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | | | 3-4 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Просочувальник з | 7421.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | | | 3-4 | | |вогнезахисного | | | | | | | | | |просочування | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Радіомеханік з | 7243.1 | 1 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-6 | | |обслуговування та | | | | | | | | | |ремонту | | | | | | | | | |радіотелевізійної | | | | | | | | | |апаратури | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Розподілювач робіт| 8290.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | | | 3-4 | |----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |Підклас 45.25.1* |Стропальник | 7215.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | |Група 63.1* |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Такелажник | 7215.2 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Тракторист | 8331.1 | 1 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | |----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |2. Професії з |Газозварник | 7212.1 | 42,64| 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | |зварювання металу, |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |загальні для |Газорізальник | 7212.2 | 42,64| 1-3 | 2-4 | 3-5 | | 2-5 | |виробництва готових |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |металевих виробів |Електровібронапла-| 7212.2 | 42 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | | 3-4 | |(розділ 28), |влювач | | | | | | | | |виробництва машин та |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |устаткування |Електрогазозварник| 7212.1 | 42,64| 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-8 | |(розділ 29), |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |будівництва (розділ |Електрозварник на | 7212.2 | 42 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | |45), виробництва |автоматичних та | | | | | | | | |електричних машин |напівавтоматичних | | | | | | | | |та устаткування |машинах | | | | | | | | |(розділ 31), |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |виробництва |Електрозварник | 7212.1 | 42 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | |транспортних засобів |ручного зварювання| | | | | | | | |та устаткування | | |------+----------+------+-----+----------+----------| |(секція DM), | | | 64 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-7 | |технічного |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |обслуговування та |Зварник на | 7212.2 | 42 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-6 | |ремонту автомобілів |дифузійно- | | | | | | | | |(група 50.2) |зварювальних | | | | | | | | | |установках | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Зварник на | 7212.1 | 42 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-6 | | |електронно- | | | | | | | | | |променевих | | | | | | | | | |зварювальних | | | | | | | | | |установках | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Зварник на | 7212.1 | 42 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-6 | | |лазерних | | | | | | | | | |установках | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Зварник на машинах| 7212.2 | 42 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 | | |контактного | | | | | | | | | |(пресового) | | | | | | | | | |зварювання | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Зварник термітного| 7212.2 | 42 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 | | |зварювання | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Контролер | 7212.2 | 42 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | | |зварювальних робіт| | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Налагоджувальник | 7223.1 | 42 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-6 | | |зварювального й | | | | | | | | | |газоплаз- | | | | | | | | | |морізального | | | | | | | | | |устаткування | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Оператор | 7212.2 | 42 | 2 | 2,4 | | | 4 | | |проекційної | | | | | | | | | |апаратури та | | | | | | | | | |газорізальних | | | | | | | | | |машин | | | | | | | | |----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |3. Професії, загальні |Гірник | 9311 | 5 | 1-2 | 2-3 | | | 2-3 | |для добувної | | |------+----------+------+-----+----------+----------| |промисловості | | | 64 | 2 | 2-3 | | | 3 | |(розділи 10, 12) та |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |будівництва (розділ |Гірник на | 7111.2 | 5 | 1-3 | 2-4 | 3-4 | | 2-4 | |45, підклас 45.21.2 |маркшейдерських | | | | | | | | |Будівництво мостів, |роботах | |------+----------+------+-----+----------+----------| |шляхових естакад, | | | 64 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-5 | |тунелів та | | | | | | | | | |метрополітену) |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Гірник підземний | 7111.2 | 5 | 1-3 | 2-4 | 3-4 | | 3-4 | | | | |------+----------+------+-----+----------+----------| | | | | 64 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | | 3-4 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Електрослюсар | 7241.1 | 5 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | | |(слюсар) черговий | | | | | | | | | |та з ремонту | | | | | | | | | |устаткування | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Кріпильник | 7111.2 | 5,64 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-5 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Машиніст дорожньо-| 8332.1 | 5 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | | |транспортних | | | | | | | | | |машин** | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Машиніст підземних| 8111.1 | 5 | | | | 4 | | | |самохідних машин | |------+----------+------+-----+----------+----------| | | | | 64 | | | | 7 | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Машиніст | 8111.1 | 5 | | 4 | 4-5 | 4 | 5-6 | | |прохідницького | |------+----------+------+-----+----------+----------| | |комплексу | | 64 | | 4 | 4-5 | 4 | 5-8 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Машиніст | 8311.1 | 5,64 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-5 | | |електровоза | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Машиніст | 8111.2 | 5,64 | | | | 4 | 5 | | |навантажувальної | | | | | | | | | |машини | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Прохідник | 7111.1 | 5 | | 4 | 4-5 | 4 | 5-6 | | | | |------+----------+------+-----+----------+----------| | | | | 64 | | 4 | 4-5 | 4 | 5-8 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Стовбуровий | 7111.2 | 5 | 1-3 | 2-4 | 3-4 | | 2-4 | | |(підземний) | |------+----------+------+-----+----------+----------| | | | | 64 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | | 3-4 | |----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |Секція A |Контролер | 8331.2 | 2 | | | | 5 | | |Розділ 01 |технічного стану | | | | | | | | |Сільське господарство,|автомототранс- | | | | | | | | |мисливство та |портних засобів | | | | | | | | |пов'язані з ними |(сільсько- та | | | | | | | | |послуги |лісогосподарські | | | | | | | | | |установки) | | | | | | | | |----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |Загальні професії |Майстер- | 8331.2 | 2 | | | | 6 | | |сільськогосподарського|налагоджувальник з| | | | | | | | |виробництва |технічного | | | | | | | | | |обслуговування | | | | | | | | | |машинно- | | | | | | | | | |тракторного парку | | | | | | | | |----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |Підкласи 29.31.4, |Налагоджувальник | 7231.2 | 42 | | 4 | 4-5 | 4 | 5-6 | |29.32.4* |сільськогосподар- | | | | | | | | | |ських машин та | | | | | | | | | |тракторів | | | | | | | | |----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |Розділи 52, 55* |Приймальник | 4131 | 2,65 | + | + | | | | | |сільськогосподар- | | | | | | | | | |ських продуктів та| | | | | | | | | |сировини | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Робітник | 6131 | 2 | | 4 | 4 | 4 | | | |фермерського | | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | |----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |Підклас 29.32.4* |Слюсар з ремонту | 7233.2 | 42 | 1-3 | 2-4 | 3-5 | | 2-6 | | |сільськогосподар- | | | | | | | | | |ських машин та | | | | | | | | | |устаткування | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Тракторист- | 8331.2 | 2 |категорія |кате- |кате-|категорія | категорія| | |машиніст сільсько-| | |"А", "В", |горія |горія|"В", "С" | "В", "С",| | |господарського | | | "С" | "А", | "А",| | "Д", "Е",| | |виробництва | | | | "В", | "В",| | "F" | | | | | | | "С" | "С" | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Фермер | 6131 | 2 | | | 6 | | | |----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |Група 01.1 |Виноградар | 6112 | 2 | 2-3 | 2-4 | 3-4 | | 3-4 | |Рослинництво |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Винороб | 6112 | | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-5 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Грибовод | 6113 | 2 | 3 | 3 | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Ефіроолійник | 6111 | 2 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Квітникар | 6113 | 2 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | | 2-3 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Машиніст | 8331.2 | 2 | 3 | 3-4 | | | 4 | | |дражувальних машин| | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Машиніст | 8331.2 | 2 | | | | 4 | | | |насіннєочисних | | | | | | | | | |машин | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Машиніст | 8331.2 | 2 | | | | 4 | | | |насіннєшліфуваль- | | | | | | | | | |них машин | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Овочівник | 6111 | 2 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Оператор лінії | 8331.2 | 2 | | | | 4 | | | |замочування | | | | | | | | | |насіння | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Оператор лінії | 8331.2 | 2 | | | | 4 | | | |протравлювання | | | | | | | | | |насіння | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Плодоовочівник | 6111 | 2 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | | 2-3 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Рисівник | 6111 | 2 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Садівник | 6113 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Садівник (біля | 6113 | | 3 | 3 | 3 | | | | |будинку) | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Садовод | 6112 | 2 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-5 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Тютюнник | 6111 | 2 | 2-3 | 2-3 | | | 3 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Хмеляр | 6112 | 2 | 2-3 | 2-4 | | | 3-4 | |----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |Група 01.2 |Бджоляр | 6123 | 2 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-5 | |Тваринництво |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Готувач кормів | 6121 | 2 | 1-3 | 2-4 | 3-4 | | 2-4 | | |(тваринництво) | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Дояр | 6121 | 2 | | | 4-5 | 4 | 5-6 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Звірівник | 6124 | 2 | | | | 5 | 6 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Звірівник | 6124 | 2 | 1-3 | 2-4 | 3-4 | | 2-4 | | |зоологічних баз | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Зоолаборант | 6124 | 2 | | | | 4 | | | |серпентарію | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Консервувальник | 7434.2 | 2 | 3 | 3-4 | | | 4 | | |шкіряної та | | | | | | | | | |хутряної сировини | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Коняр | 6121 | 2 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-6 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Кролівник | 6121 | 2 | | | | 4 | 5 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Лаборант з гренажу| 6123 | 2 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Наїзник | 6129 | 2 | | | | 5 | 6 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Оброблювач шкур | 6129 | 2 | 3 | 3-4 | 3-4 | | 4 | | |(тваринництво) | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Оператор | 6122 | | 2 | 2,4 | 4-5 | | 4-6 | | |птахофабрик та | | | | | | | | | |механізованих ферм| | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Оператор | 6121 | | 2 | 2,4 | 4-5 | | 4-6 | | |свинарських | | | | | | | | | |комплексів та | | | | | | | | | |механізованих ферм| | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Оператор | 6122 | 2 | | | | 5 | | | |інкубаторно- | | | | | | | | | |птахівничої | | | | | | | | | |станції | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Оператор машинного| 6121 | 2 | | | 4-5 | 4 | 5-6 | | |доїння | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Оператор | 6121 | 2 | 2 | 2,4 | 4-5 | | 4-6 | | |тваринницьких | | | | | | | | | |комплексів та | | | | | | | | | |механізованих ферм| | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Оператор цехів для| 6121 | 2 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-6 | | |приготування | | | | | | | | | |кормів | | | | | | | | | |(тваринництво) | | | | | | | | |----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |Група 01.5* |Провідник із | 6121 | 2,3 | 3 | 3-4 | | | 4 | | |супроводження | | | | | | | | | |тварин | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Птахівник | 6122 | 2 | 2 | 2,4 | 4-5 | | 5 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Свинар | 6121 | 2 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-6 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Собаківник | 6124 | 2 | 3 | 3 | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Тваринник | 6121 | 2 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-6 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Тренер коней | 6129 | 2 | | | | 6 | - | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Чабан | 6121 | 2 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-6 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Шовківник | 6123 | 2 | 2 | 2,4 | 4-5 | | 4-5 | |----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |Клас 01.41 |Машиніст-оператор | 8331.2 | | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-5 | |Надання послуг у |дощувальних машин | | | | | | | | |рослинництві |та агрегатів | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Ремонтувальник | 8163.2 | 2 | + | + | + | | | | |русловий | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Оглядач | 8163.2 | 2 | + | + | | | | | |гідротехнічних | | | | | | | | | |об'єктів | | | | | | | | |----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |Клас 01.42 |Оператор із | 6121 | 2 | | | | 4 | 6 | |Надання послуг у |штучного | | | | | | | | |тваринництві |осіменіння тварин | | | | | | | | | |та птиці | | | | | | | | |----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |Група 01.5 |Герпетолог | 6154 | 2,3 | + | + | | | | |Мисливство |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Єгер | 6129 | 2,3 | + | + | + | | | |----------------------+------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |Секція А |Апаратник | 8159.2 | 3 | | | | 4 | 5 | |Розділ 02 |лісохімічного | | | | | | | | |Лісове господарство та|устаткування | | | | | | | | |пов'язані з ним |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| |послуги |Верстатник | 8140.2 | 3 | | | | 4 | 5 | | |корувального | | | | | | | | | |верстата | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Вибуховик на | 7112.2 | 3 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-5 | | |лісових роботах | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Водій всюдихода | 8331.2 | 3 | | | | 5 | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Десантник-пожежник| 5161 | 3 | + | + | | | | | |(лісоавіоохорона) | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Здіймальник | 6142 | 3 | 2 | 2,4 | 4-5 | | 4-5 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Контролер | 6141 | 3 | 3 | 3 | | | | | |лісозаготівельного| | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Лебідник на | 8331.2 | 3 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-6 | | |лісозаготівлях | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Лісник | 6141 | 3 | + | + | + | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Лісоруб | 6141 | 3 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Машиніст | 8331.2 | 3 | | | | 6 | | | |лісозаготівельної | | | | | | | | | |машини | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Машиніст машин для| 8331.2 | 3 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-5 | | |заготівлі очерету | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Машиніст-кранівник| 8331.2 | 3 | | | | 5 | 6 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Монтажник | 7233.2 | 3 | | | | 5 | 6 | | |лісозаготівельного| | | | | | | | | |устаткування | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Навальник- | 6141 | 3 | 3 | 3-4 | | | 4 | | |штабелювальник | | | | | | | | | |деревини | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Оператор | 8331.2 | 3 | 3 | 3-4 | 3-5 | | 4-6 | | |лісозаготівельного| | | | | | | | | |устаткування | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Пилкоправ | 7222.2 | 3 | 3 | 3-4 | | | 4 | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Пресувальник плит | 7424.2 | 3 | 2-3 | 2-4 | | | 3-4 | | |з очерету | | | | | | | | | |------------------+---------------+------+----------+------+-----+----------+----------| | |Робітник на | 6141 | 3 | 2-3 | 2-4 | 3-5 | | 3-6 | | |лісогосподарських | | | | | | | | | |роботах | | | | | | | |

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  ...  35
наступна сторінка »