Про затвердження Порядку (правил) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у [...]
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Порядок, Розподіл [...] від 23.03.2018361
Документ v0361874-18, не набрав чинності, поточна редакція — Прийняття від 23.03.2018
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9
наступна сторінка »  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

23.03.2018  № 361

Про затвердження Порядку (правил) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання на принципах стимулюючого регулювання

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Закону України «Про природні монополії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок (правила) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання на принципах стимулюючого регулювання, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур'єр».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
23.03.2018 № 361

ПОРЯДОК
(правила) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання на принципах стимулюючого регулювання

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок (правила) визначає механізм, принципи, процедури і єдині методичні засади організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання окремо від інших видів господарської діяльності у разі формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання відповідно до Порядку формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 967.

1.2. Дія цього Порядку (правил) поширюється на суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках, які провадять господарську діяльність з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках (далі - виробництво теплової енергії), транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (далі - транспортування теплової енергії), постачання теплової енергії та є ліцензіатами НКРЕКП (далі - ліцензіати), які формують тарифи на транспортування теплової енергії на принципах стимулюючого регулювання.

1.3. У цьому Порядку (правилах) терміни вживаються в таких значеннях:

активи загального призначення - активи, які використовуються більше ніж в одному виді господарської діяльності, у т.ч. активи загальновиробничого та загальногосподарського призначення;

база розподілу - показник виміру певного фактору, який чинить найбільший вплив на обсяг відповідних операційних чи інших витрат і використовується для їх розподілу у разі неможливості віднесення окремих видів витрат безпосередньо до певного виду господарської діяльності;

вертикально інтегроване підприємство - теплопостачальне підприємство з двома та більше видами взаємопов’язаних між собою виробництв (організаційно, технологічно і економічно), об’єднаних єдиною метою діяльності;

виробнича собівартість продукції (робіт, послуг) - виражені у грошовій формі прямі витрати основної операційної діяльності на виробництво продукції (робіт, послуг) та розподілені змінні і постійні загальновиробничі витрати операційної діяльності підприємства;

витрати загального призначення - витрати, пов’язані з провадженням ліцензіатом більше ніж одного виду господарської діяльності та які для цілей визначення фінансового результату за видами господарської діяльності розподіляються на основі баз розподілу, встановлених або погоджених уповноваженим органом для цілей ціноутворення;

внутрішньогосподарські розрахунки - розрахунки, що виникають у вертикально інтегрованого підприємства при взаємозалежному здійсненні ліцензованих та інших видів діяльності з метою розкриття інформації про їх доходи, витрати, фінансові результати, активи та зобов’язання на принципах, установлених цим Порядком (правилами);

елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат;

задіяні активи - активи, які пов’язані або використовуються у господарській діяльності ліцензіата і включають оборотні та необоротні активи;

зовнішні споживачі - покупці, яким ліцензіат реалізує теплову енергію за тарифами для відповідної категорії споживачів (населення, бюджетні установи, релігійні організації, інші споживачі (крім населення));

капітал (власний капітал) - перевищення балансової вартості активів підприємства над його зобов’язаннями (тобто підсумок першого розділу пасиву балансу (звіту про фінансовий стан));

облік за ліцензованими видами діяльності - система збору, обробки та підготовки інформації, необхідної НКРЕКП для ефективного виконання завдань державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів, що діють на суміжних ринках;

первісна вартість регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання - первісна вартість активів, які перебувають в експлуатації (безпосередньо задіяні у технологічному процесі транспортування теплової енергії) та фактично створені з дати переходу до стимулюючого регулювання;

повна собівартість продукції (робіт, послуг) - виражені у грошовій формі сумарні витрати, що складаються з собівартості реалізації продукції (робіт, послуг), розподілених операційних витрат періоду (адміністративних витрат, інших операційних витрат) та фінансових витрат підприємства;

прямо задіяні активи - активи, які використовуються лише в одному виді господарської діяльності;

робочий план рахунків бухгалтерського обліку - систематизований перелік рахунків, який забезпечує групування облікової інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства, визначає побудову всієї системи бухгалтерського обліку з метою одержання необхідних даних для управління, контролю і звітності;

собівартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва - собівартість, яка складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) власного виробництва, розподілених операційних витрат періоду (адміністративних витрат, інших операційних витрат) та фінансових витрат підприємства;

собівартість реалізації продукції (робіт, послуг) - собівартість, яка складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), що була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат;

тарифна собівартість продукції (робіт, послуг) - собівартість продукції (робіт, послуг), яка складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), розподілених операційних витрат періоду (адміністративних витрат, інших операційних витрат) та фінансових витрат підприємства, що включаються до складу тарифу.

Терміни «стимулююче регулювання», «регуляторна база активів», «регуляторна норма доходу» та «амортизація регуляторної бази активів» застосовуються у значеннях, що наведені в Законі України «Про природні монополії», Порядку формування тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами на принципах стимулюючого регулювання, затвердженому постановою НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 967, та інших нормативно-правових актах щодо стимулюючого регулювання у сфері теплопостачання.

1.4. Облік за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання здійснюється з метою формування інформації про доходи, витрати, активи, регуляторну базу активів (для сфери транспортування теплової енергії), капітал і зобов’язання за видами господарської діяльності, що провадяться ліцензіатом, та видами продукції (робіт, послуг).

1.5. До ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання належать:

1) виробництво теплової енергії, у т.ч.:

теплова енергія, вироблена на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках (далі - ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ);

теплова енергія, вироблена на установках з використанням нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії;

теплова енергія, вироблена на джерелах/установках (крім зазначених вище);

теплова енергія, придбана в інших суб’єктів господарювання;

2) транспортування теплової енергії, у т.ч.:

теплова енергія, що транспортується власними мережами для власних споживачів;

теплова енергія, що транспортується власними мережами для споживачів інших ліцензіатів;

теплова енергія, що транспортується мережами інших ліцензіатів;

3) постачання теплової енергії.

1.6. До інших видів діяльності належать:

1) ліцензовані види діяльності, крім ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, перелік яких наведено у пункті 1.5 цієї глави;

2) неліцензовані види діяльності у сфері теплопостачання (комунальні послуги, тарифи на які встановлює НКРЕКП), у т.ч.:

послуги з централізованого опалення (далі - ЦО);

послуги з централізованого постачання гарячої води (далі - ЦПГВ);

3) інші неліцензовані види діяльності, що не зазначені у підпункті 2 цього пункту, та, зокрема:

видача технічних умов на приєднання до теплових мереж інших виробників теплової енергії та/або споживачів теплової енергії;

приєднання до теплових мереж інших виробників теплової енергії та/або споживачів теплової енергії.

1.7. Зазначені у пунктах 1.5 та 1.6 переліки є примірними. Для врахування специфіки господарювання ліцензіати можуть їх деталізувати або розширювати: за структурними одиницями (підрозділами), категоріями споживачів тощо.

1.8. Дані обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання використовуються для регуляторних і контрольних цілей НКРЕКП, управлінських потреб ліцензіата при формуванні (у т.ч. коригуванні та перегляді) тарифів, інвестиційних програм та звітності, що подається до НКРЕКП (далі - регуляторна звітність).

1.9. Завданнями обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання є:

створення інформаційної бази для ефективного тарифного регулювання (формування, перегляд і коригування тарифів, бенчмаркинг, якість послуг) та інвестиційної діяльності;

забезпечення прозорості та об’єктивності інформації у розрізі видів діяльності;

запобігання перехресному субсидіюванню між видами господарської діяльності, категоріями споживачів;

запровадження єдиних методик формування показників регуляторної звітності з метою забезпечення їх достовірності і зіставності.

1.10. Ведення обліку здійснюється окремо за кожним ліцензованим видом діяльності у сфері теплопостачання та кожним іншим видом господарської діяльності ліцензіата.

1.11. Облік за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання ґрунтується на даних бухгалтерського та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та є способом деталізації фінансової інформації відповідно до вимог, що визначені цим Порядком (правилами), і обмежень НКРЕКП у частині ліцензованих видів діяльності. Забезпечення окремих регуляторних вимог досягається засобами внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, тобто шляхом застосування методик калькулювання, алгоритмів, розрахунків та розподілів.

1.12. Положення цього Порядку (правил) не змінюють і не відміняють бухгалтерський облік, а також вимоги до формування фінансової та податкової звітності.

2. Принципи обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання

2.1. Облік за ліцензованими видами діяльності ґрунтується на таких принципах:

нарахування і відповідності доходів і витрат - ліцензіат відображає доходи і витрати в момент їх виникнення незалежно від дати надходження грошових коштів. При цьому для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів;

послідовності - ліцензіат постійно (із року в рік) застосовує правила ведення обліку за ліцензованими видами діяльності, у т.ч. методичні засади розподілу активів, капіталу, зобов’язань, витрат і доходів, у встановленому цим Порядком (правилами) порядку, крім випадків, коли існують істотні умови внесення змін до методики, що забезпечить більш достовірне відображення інформації у розрізі ліцензованих видів діяльності та/або інших видів господарської діяльності, або у разі зміни вимог НКРЕКП;

причинно-наслідкового зв’язку - ліцензіат повинен прямо або шляхом розподілу на послідовній і обґрунтованій основі обліковувати визначені та розподілені доходи, витрати, активи, капітал та зобов’язання звітного періоду за ліцензованими видами діяльності та/або іншими видами господарської діяльності (продукцією, роботами, послугами), у т.ч. у межах структурних одиниць (підрозділів), видів господарської діяльності;

об’єктивності - ліцензіат повинен розподіляти доходи, витрати, активи, капітал і зобов’язання звітного періоду між видами господарської діяльності (продукцією, роботами, послугами) неупереджено, запобігаючи тим самим викривленню фінансового результату будь-якого виду господарської діяльності та впливу на прийняття рішення користувачами облікової інформації;

повноти висвітлення - ліцензіат повинен відображати в обліку та звітності за ліцензованими видами діяльності та/або іншими видами господарської діяльності усю інформацію про фактичні і потенційні наслідки операцій і подій, які можуть вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

достовірності - ліцензіат повинен гарантувати, що інформація про ліцензовані види діяльності та/або інші види господарської діяльності є точною, достовірною, не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

корисності - ліцензіат повинен застосовувати такі методики ведення обліку за ліцензованими видами діяльності, що дозволяють отримувати інформацію, яка є вичерпною, корисною і доступною для внутрішніх і зовнішніх користувачів цієї інформації;

доцільності - ліцензіат повинен забезпечити раціональне співвідношення між затратами на отримання інформації і економічним результатом від її отримання;

періодичності - ліцензіат формує інформацію про доходи, витрати, активи, капітал і зобов’язання ліцензованих видів діяльності та/або інших видів господарської діяльності періодично (один раз за звітний період - рік), уникаючи дублювання одних і тих же показників у даних обліку ліцензованих видів діяльності та/або інших видів господарської діяльності;

прозорості - ліцензіат повинен забезпечити ідентифікацію, облік, розподіл і віднесення доходів, витрат, активів, капіталу та зобов’язань ліцензованих видів діяльності та/або інших видів господарської діяльності таким чином, щоб можна було прозоро, чітко і однозначно відобразити відповідну інформацію у фінансовій і регуляторній звітності;

превалювання суті над формою - ліцензіат відображає операції в обліку та звітності відповідно до їх економічної сутності, а не лише на основі юридичної форми.

3. Перелік заходів для забезпечення організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання

3.1. З метою організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання ліцензіат проводить технічні, методичні, організаційні та інформаційні заходи:

1) технічне забезпечення включає:

вибір форми ведення обліку доходів, витрат і активів (у т.ч. регуляторної бази активів для сфери транспортування теплової енергії) з урахуванням особливостей діяльності і технології обробки облікових даних (програмного і матеріального забезпечення);

застосування інформаційних технологій збору, накопичення, обробки, зберігання та передачі інформації;

2) методичне забезпечення включає:

документування господарських операцій з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та інших видів господарської діяльності (первинні та розрахункові документи, облікові регістри, правила та графік документообігу тощо);

розробку та затвердження робочого плану рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат (синтетичні рахунки, субрахунки та аналітичні рахунки), що дозволяє здійснювати реєстрацію, деталізацію, групування і узагальнення облікової інформації за ліцензованими та іншими видами діяльності.

Ліцензіат використовує субрахунки, дані аналітичного обліку виходячи з потреб управління, ступеня деталізації даних у калькулюванні собівартості продукції (робіт, послуг) за ліцензованими видами діяльності для контролю, аналізу й звітності із збереженням кодів рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291:

порядок (методику) розподілу і ведення обліку доходів, витрат, фінансових результатів, зобов’язань і активів за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання окремо від інших видів господарської діяльності;

визначення методів калькулювання собівартості виробництва, транспортування, постачання теплової енергії;

метод нарахування амортизації регуляторної бази активів відповідно до Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій, що провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затвердженого постановою НКРЕКП

від 27 липня 2017 року № 966 (далі - Порядок визначення РБА);

3) організаційне забезпечення включає створення необхідних умов для ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання та складання регуляторної звітності, зокрема:

розробку системи і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку і звітності господарських операцій за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку;

затвердження правил документообігу і технології обробки облікової і розрахункової інформації, визначення прав працівників на підписання документів за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання;

контроль за дотриманням вимог щодо ведення обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання, зіставністю показників форм регуляторної звітності та інших форм звітності;

організацію професійного розвитку персоналу ліцензіата;

4) інформаційне забезпечення включає:

створення інформаційної моделі та баз даних ліцензіата, у т.ч. автоматизованих;

своєчасне інформування відповідних служб та підрозділів про зміни в законодавстві щодо регулювання відповідної сфери діяльності, правил ведення обліку за ліцензованими видами діяльності тощо.

4. Правила розподілу активів, зобов’язань, капіталу, доходу і витрат між видами господарської діяльності

4.1. Активи, зобов’язання, капітал, доходи і витрати ліцензіата розподіляються між видами діяльності за загальним правилом на:

такі, що прямо (безпосередньо) можуть бути віднесені до одного виду господарської діяльності (ліцензованого виду діяльності у сфері теплопостачання, іншого виду господарської діяльності);

такі, що підлягають розподілу на послідовній основі за визначеною (обґрунтованою) базою розподілу (далі - розподілені);

нерозподілені - частина активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат, що не увійшла до прямо (безпосередньо) віднесених або розподілених.

4.2. Не відносяться прямо (безпосередньо) та не підлягають розподілу за визначеною (обґрунтованою) базою на ліцензовані види діяльності у сфері теплопостачання такі активи, зобов’язання, капітал, доходи і витрати, на які встановлено нормативні або регуляторні обмеження у чинному законодавстві або які визначені такими за самостійним рішенням ліцензіата.

У разі відсутності законодавчих обмежень щодо активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат, які є нерозподіленими для ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, ліцензіат самостійно приймає рішення про їх включення до складу інших видів господарської діяльності, крім ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання.

4.3. До складу активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат кожного окремого виду господарської діяльності включають такі, що безпосередньо пов’язані з одним видом господарської діяльності, а також розподілені за визначеною базою.

4.4. Розподіл активів між видами господарської діяльності:

1) прямо задіяними активами ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання є активи, що безпосередньо використовуються ліцензіатом для провадження одного виду господарської діяльності у сфері теплопостачання (виробництво, транспортування, постачання теплової енергії);

2) прямо задіяними активами інших видів господарської діяльності є активи, що безпосередньо використовуються ліцензіатом для провадження будь-якого іншого виду господарської діяльності, крім ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання;

3) активи загального призначення (активи загальновиробничого та загальногосподарського призначення), що підлягають розподілу за базою. Базою розподілу активів загального призначення є:

між ліцензованими у сфері теплопостачання та іншими видами діяльності ліцензіата - прямі витрати на оплату праці;

між ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання - бази розподілу загальновиробничих та адміністративних витрат, що передбачені порядками формування тарифів;

4) до складу задіяних активів ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання не включають:

інвестиційну нерухомість;

незавершені капітальні інвестиції;

невиробничі основні засоби (у т.ч. об’єкти соціальної інфраструктури);

безкоштовно отримані об’єкти необоротних активів;

необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття;

фінансові інвестиції;

біологічні активи;

відстрочені податкові активи;

дебіторську заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів;

витрати майбутніх періодів;

інші задіяні активи, які безпосередньо пов’язані з іншими видами господарської діяльності.

4.5. Розподіл зобов’язань між видами діяльності:

1) зобов’язання, що безпосередньо стосуються ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, вважають такими, якщо доходи та витрати, пов’язані з їх виникненням, належать до діяльності з виробництва або транспортування, або постачання теплової енергії. Наприклад, заборгованість постачальнику природного газу, бюджетам з екологічного податку за здійснення викидів в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення тощо належать до складу зобов’язань діяльності з виробництва теплової енергії;

2) зобов’язання, що безпосередньо стосуються інших видів господарської діяльності ліцензіата, вважають такими, якщо доходи та витрати, пов’язані з їхнім виникненням, належать безпосередньо до інших видів господарської діяльності ліцензіата;

3) зобов’язання ліцензіата, що стосуються кількох ліцензованих у сфері теплопостачання або інших видів господарської діяльності, підлягають розподілу за встановленою обґрунтованою базою розподілу, якщо витрати на обслуговування боргу також розподіляються на такі види господарської діяльності, продукції (роботи, послуги).

Базою розподілу зобов’язань ліцензіата є прямі витрати за видами діяльності ліцензіата;

4) до складу зобов’язань ліцензованого виду діяльності у сфері теплопостачання не включають:

відстрочені податкові зобов’язання;

довгострокові кредити та зобов’язання, що стосуються діяльності суб’єкта господарювання - ліцензіата у цілому;

забезпечення наступних витрат і платежів;

цільове фінансування, що стосується діяльності суб’єкта господарювання - ліцензіата у цілому;

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття;

інші зобов’язання, які безпосередньо пов’язані з іншими видами господарської діяльності.

4.6. Розподіл капіталу між видами господарської діяльності:

1) капітал за ліцензованими та іншими видами господарської діяльності визначається шляхом вирахування з вартості активів суми зобов’язань відповідного виду господарської діяльності (за балансовим рівнянням);

2) ліцензіат має право визначати складові власного капіталу за загальним правилом, що наведено у пункті 4.1 цієї глави.

4.7. Розподіл доходів між видами господарської діяльності:

1) доходами відповідного ліцензованого виду діяльності у сфері теплопостачання визнають доходи ліцензіата, що безпосередньо можуть бути віднесені до господарської діяльності з виробництва або транспортування, або постачання теплової енергії або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі;

2) доходами будь-якого іншого виду господарської діяльності, крім ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, визнають доходи ліцензіата, що безпосередньо пов’язані із провадженням іншого виду господарської діяльності або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі;

3) доходи від іншої операційної діяльності у разі неможливості здійснення їх обліку за відповідним ліцензованим видом діяльності у сфері теплопостачання та іншими видами діяльності підлягають розподілу між видами господарської діяльності ліцензіата пропорційно собівартості реалізації продукції (робіт, послуг).

Фінансові та інші доходи ліцензіата є нерозподіленими, крім випадків, коли отримання таких доходів безпосередньо пов’язано з окремим видом господарської діяльності підприємства;

4) до складу доходів ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання не включають:

податок на додану вартість, інші збори і вирахування з доходу (збори, знижки, повернення товарів тощо);

фінансові доходи;

дохід з податку на прибуток;

доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів тощо);

кошти цільового фінансування, що стосуються діяльності суб’єкта господарювання - ліцензіата у цілому;

доходи від неопераційних курсових різниць;

доходи від безоплатно одержаних необоротних активів;

доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) інших видів господарської діяльності (у т.ч. надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води).

4.8. Розподіл витрат між видами господарської діяльності:

1) витратами відповідного ліцензованого виду діяльності у сфері теплопостачання визнаються витрати, що безпосередньо пов’язані із провадженням господарської діяльності з виробництва або транспортування, або постачання теплової енергії або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі;

2) витратами будь-якого іншого виду господарської діяльності, крім ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, визнають витрати, що безпосередньо пов’язані із провадженням іншого виду господарської діяльності або визначені шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі;

3) розподіл витрат загального призначення здійснюється у такій послідовності:

розподіл витрат загального призначення на витрати, що будуть віднесені в цілому до повної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, та витрати, що будуть у цілому віднесені до собівартості усіх інших видів господарської діяльності, здійснюється з використанням бази розподілу, обраної ліцензіатом із передбачених П(С)БО 16 «Витрати» та узгодженої з НКРЕКП;

розподіл витрат загального призначення, що в цілому належать до повної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, між цими видами діяльності здійснюється з використанням баз розподілу, установлених НКРЕКП для цілей формування тарифів;

розподіл витрат загального призначення, що будуть віднесені в цілому до повної собівартості інших видів господарської діяльності, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, між іншими видами господарської діяльності здійснюється з використанням бази розподілу, обраної ліцензіатом із передбачених П(С)БО 16 «Витрати» та узгодженої з НКРЕКП.

Фінансові витрати та інші витрати у разі неможливості здійснення їх обліку за відповідними ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання та іншими видами господарської діяльності є нерозподіленими;

4) до складу витрат ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання не включають:

суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів;

суми визнаних неустойок (штрафів, пені);

суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;

суми нестачі та втрат від псування цінностей, втрат від знецінення запасів;

витрати, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці;

вартість реалізованих виробничих запасів;

витрати, що пов’язані з утриманням об’єктів соціально-культурного призначення;

витрати з податку на прибуток;

інші витрати, які безпосередньо пов’язані з іншими видами господарської діяльності.

4.9. У разі неможливості або економічної недоцільності застосування визначених цим Порядком (правилами) баз розподілу активів, зобов’язань, доходів та витрат ліцензіат погоджує з НКРЕКП іншу базу з відповідним обґрунтуванням її вибору.

5. Методичні засади обліку задіяних активів та регуляторної бази активів

5.1. До складу задіяних активів ліцензіатів включаються:

необоротні активи (матеріальні і нематеріальні);

оборотні активи (запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари, одержані векселі, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, витрати майбутніх періодів, інші оборотні активи).

Задіяні активи класифікуються за складом, розміщенням та функціональною участю у процесі діяльності ліцензіата, а також поділяються за загальним правилом на прямо задіяні та активи загального призначення.

5.2. Для цілей цього Порядку (правил) облік задіяних активів у розрізі видів господарської діяльності, перелік яких зазначено у пунктах 1.5 і 1.6 глави 1 цього Порядку (правил), здійснюється за функціональним призначенням, у т.ч.:

основне (у т.ч. виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та інше);

допоміжне (обслуговуюче) виробництво;

загальновиробниче і загальногосподарське (адміністративне).

5.3. Розподіл необоротних активів між видами діяльності ліцензіата здійснюється відповідно до функцій ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, що наведені в додатку 1. Інформація про задіяні активи за видами ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання використовується для цілей обґрунтування (підтвердження) правомірності віднесення витрат на утримання, експлуатацію, ремонт, обслуговування, страхування, операційну оренду необоротних активів та амортизації при формуванні тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії та веденні обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання.

Задіяні (необоротні) активи, що не забезпечують виконання функцій ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, наведених у додатку 1, крім загальновиробничих та загальногосподарських (адміністративних), вважаються такими, що належать до інших видів господарської діяльності ліцензіата. Загальновиробничі та загальногосподарські (адміністративні) функції стосуються усіх видів господарської діяльності ліцензіата.

5.4. Класифікація за групами та облік необоротних активів здійснюється відповідно до вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Для відображення господарських операцій з надходження, вибуття та переміщення необоротних активів ліцензіат використовує бланки типових і спеціалізованих форм первинних документів, затверджених відповідним органом державної влади, або бланки виготовлених самостійно первинних документів, які повинні містити обов’язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.

Особливості класифікації активів, що задіяні у господарській діяльності з транспортування теплової енергії, описані у пункті 5.13 цієї глави.

5.5. Визначення класифікаційних ознак об’єктів основних засобів, їх розподіл між видами господарської діяльності ліцензіата та віднесення об’єктів до класифікаційних груп (за натурально-речовою ознакою), ліквідаційної вартості і строку корисного використання (експлуатації) задіяних активів покладається на Технічну раду (комісію) ліцензіата, до складу якої входять працівники виробничо-технічних, фінансово-економічних служб та інших підрозділів підприємства. При визначенні строку корисного використання (експлуатації) задіяних активів для регуляторних цілей ураховуються норми положень (стандартів) бухгалтерського обліку, при цьому для:

активів, що задіяні у діяльності з виробництва і постачання теплової енергії, вони не можуть бути меншими за мінімально допустимі строки корисного використання з урахуванням вимог Податкового кодексу України (далі - ПКУ);

активів, що задіяні у діяльності з транспортування теплової енергії, вони не можуть бути меншими за мінімально допустимі строки корисного використання, які визначені у Порядку визначення РБА.

5.6. У складі кожної класифікаційної групи необоротних активів ліцензіат додатково виділяє активи, які прямо задіяні у процесі провадження ліцензованого або іншого виду господарської діяльності, та активи загального призначення. За необхідності ліцензіат розширює класифікацію, поділяючи активи у групах (підгрупах) на власні, орендовані і такі, що перебувають в експлуатації, запасі, оренді, ремонті, добудові, частковій ліквідації, на реконструкції, модернізації тощо.

5.7. Переліки прямо задіяних необоротних активів за видами господарської діяльності з виробництва і постачання теплової енергії та активів загального призначення у розрізі класифікаційних груп складаються на основі інвентарних переліків необоротних активів ліцензіата.

Перелік прямо задіяних необоротних активів діяльності з транспортування теплової енергії у розрізі класифікаційних груп складається на основі звіту про оцінку для регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, та на основі інвентарних переліків необоротних активів, створених відповідно до затвердженої, погодженої і схваленої в установленому законодавством порядку інвестиційної програми.

Довідково в додатках 2 - 7 наведено примірні переліки необоротних активів (основних засобів), які прямо задіяні у провадженні ліцензованих видів діяльності у сфері теплопостачання, активів загального призначення та діяльності з надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води.

Рекомендовані форми переліків прямо задіяних необоротних активів та необоротних активів загальновиробничого та загальногосподарського призначення наведені в додатках 8 - 10.

5.8. Зведений перелік задіяних необоротних активів ліцензіата формується окремо за даними бухгалтерського обліку і даними обліку за ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання (далі - регуляторного обліку). Рекомендована форма зведеного переліку задіяних необоротних активів ліцензіата наведена в додатку 11.

5.9. У переліках наводиться інформація про первісну (переоцінену), залишкову та ліквідаційну вартість, дату введення в експлуатацію, термін корисного використання, суми накопиченого зносу та місячної амортизації необоротних активів тощо.

5.10. На основі переліків прямо задіяних необоротних активів та переліків активів загальновиробничого і загальногосподарського (адміністративного) призначення формується зведена відомість про розподіл задіяних необоротних активів за видами діяльності ліцензіата. Рекомендована форма зведеної відомості про розподіл задіяних необоротних активів за видами діяльності ліцензіата наведена в додатку 12.

5.11. Облік регуляторної бази активів (далі - РБА), що задіяні у провадженні господарської діяльності з транспортування теплової енергії, здійснюється з метою визначення вартості та складу активів, формування фактичних значень первісної та залишкової вартостей РБА та відповідно фактичних значень амортизації РБА та доходу на РБА.

5.12. РБА формується згідно з Порядком визначення РБА та відповідно до функцій господарської діяльності з транспортування теплової енергії.

5.13. Класифікація активів, які включаються до складу РБА у сфері транспортування теплової енергії, здійснюється за групами, які встановлені Порядком визначення РБА.

5.14. Якщо до переходу до стимулюючого регулювання у сфері транспортування теплової енергії розподіл активів між ліцензованими видами діяльності у сфері теплопостачання було здійснено за ознакою місця використання, ліцензіат забезпечує виключення активів, які за функціональним призначенням включаються до складу прямо задіяних активів діяльності з транспортування теплової енергії, із складу прямо задіяних активів у сфері виробництва та постачання теплової енергії.

5.15. Зміни у складі РБА (надходження і вибуття активів) підтверджуються первинними документами з обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.

5.16. До складу РБА включають основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи, що безпосередньо задіяні у господарській діяльності з транспортування теплової енергії та відповідають технологічним вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 (далі - ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання).

У складі РБА враховуються об’єкти, що:

належать ліцензіату на праві власності;

отримані в господарське відання чи оперативне управління;

отримані на умовах фінансового лізингу;

отримані на умовах оренди цілісних майнових комплексів;

отримані у концесію.

Не включаються до складу РБА:

активи, які безпосередньо задіяні у провадженні інших видів господарської діяльності ліцензіата;

активи, перелік яких наведено у пункті 1.11 глави 1 Порядку визначення РБА;

орендні, концесійні, лізингові та інші платежі за користування майном, що не перебуває у власності ліцензіата та безпосередньо використовується для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії;

витрати на проведення суб’єктом оціночної діяльності одноразової оцінки активів, що використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії.

5.17. РБА обліковується за первісною та залишковою вартістю і визначається на початок та кінець кожного року регуляторного періоду як зміна з дати переходу до стимулюючого регулювання вартості та складу активів, що використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії.

5.18. Для кожного року регуляторного періоду формуються фактичні значення показників:

РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання (первісна та залишкова вартості на початок і кінець кожного року регуляторного періоду);

РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання (первісна та залишкова вартості на початок і кінець кожного року регуляторного періоду);

вибуття активів зі складу РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання (первісна та залишкова вартості за кожний рік регуляторного періоду);

вибуття активів зі складу РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання (первісна та залишкова вартості за кожний рік регуляторного періоду);

первісної вартості активів, що введені в експлуатацію відповідно до затвердженої, погодженої та схваленої інвестиційної програми, за кожний рік регуляторного періоду.

5.19. Первісна вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, виражає сукупну вартість активів (сформовану відповідно до Порядку визначення РБА та за результатами незалежної оцінки), що були створені до дати переходу до стимулюючого регулювання та які перебувають в експлуатації (безпосередньо задіяні у технологічному процесі транспортування теплової енергії).

5.20. Первісна вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду визначається відповідно до результатів проведеної незалежної оцінки активів, що використовуються для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії, за методикою оцінки, що визначається органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності.

5.21. Первісна вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду, крім першого року першого регуляторного періоду, визначається на рівні значення первісної вартості РБА на кінець попереднього року регуляторного періоду.

5.22. Первісна вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду визначається як різниця між первісною вартістю РБА на початок кожного року регуляторного періоду та первісною вартістю активів, що вибули зі складу РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у кожному році регуляторного періоду.

5.23. Залишкова вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду дорівнює первісній вартості РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду.

5.24. Залишкова вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду, крім першого року першого регуляторного періоду, визначається на рівні значення залишкової вартості на кінець попереднього року регуляторного періоду.

5.25. Залишкова вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду визначається як різниця між залишковою вартістю РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду, амортизацією РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, за кожний рік регуляторного періоду та залишковою вартістю активів, що вибули внаслідок виведення з експлуатації, продажу або відчуження іншим шляхом, та розраховується за формулою

ЗРБА дс_к t = ЗРБА дс_п t - А дс t - ЗВА дс t, (1)


де

ЗРБА дс_к t

-

залишкова вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду;ЗРБА дс_п t

-

залишкова вартість РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду;А дс t

-

амортизація РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, за кожний рік регуляторного періоду;ЗВА дс t

-

залишкова вартість активів, що вибули зі складу РБА, введених до переходу до стимулюючого регулювання, внаслідок виведення з експлуатації, продажу або відчуження іншим шляхом, у кожному році регуляторного періоду.

5.26. Для кожного року регуляторного періоду ліцензіат складає (заповнює) відомість обліку регуляторної бази активів, введених до переходу до стимулюючого регулювання, у сфері транспортування теплової енергії та нарахування амортизації РБА за 20__ рік (____ рік _____ регуляторного періоду) (наприклад, за 2018 рік (1-й рік першого регуляторного періоду)), форма якої наведена в додатку 13.

5.27. Первісна вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду дорівнює нулю.

5.28. Первісна вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду (крім першого року першого регуляторного періоду) визначається на рівні значення первісної вартості на кінець попереднього року кожного регуляторного періоду.

5.29. Первісна вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду визначається шляхом зменшення первісної вартості РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду на суму первісної вартості активів, що вибули зі складу РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у кожному році регуляторного періоду (виведені з експлуатації, продані або відчужені іншим шляхом у кожному році) та збільшення на первісну вартість активів, що вводяться в експлуатацію відповідно до затвердженої, погодженої та схваленої в установленому законодавством порядку інвестиційної програми, у кожному році регуляторного періоду.

5.30. Залишкова вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду дорівнює первісній вартості РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок першого року першого регуляторного періоду.

5.31. Залишкова вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду визначається на рівні значення залишкової вартості РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець попереднього року регуляторного періоду.

5.32. Залишкова вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду визначається як різниця між залишковою вартістю РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду та первісною вартістю активів, введених в експлуатацію відповідно до інвестиційної програми, у кожному році регуляторного періоду за мінусом амортизації РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, за кожний рік регуляторного періоду та залишкової вартості активів, що вибули з регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у кожному році регуляторного періоду і розраховується за формулою

ЗРБА пс_к t = ЗРБА пс_п t - А пс t +І t - ЗВА пс t, (2)


де

ЗРБА пс_к t

-

залишкова вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на кінець кожного року регуляторного періоду;3РБА пс_п t

-

залишкова вартість РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, на початок кожного року регуляторного періоду;А пс t

-

амортизація РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, за кожний рік регуляторного періоду;І t

-

первісна вартість активів, введених в експлуатацію відповідно до інвестиційної програми, у кожному році регуляторного періоду;ЗВА пс t

-

залишкова вартість активів, що вибули з регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у кожному році регуляторного періоду.

5.33. Для кожного року регуляторного періоду ліцензіат складає (заповнює) відомість обліку регуляторної бази активів, введених після переходу до стимулюючого регулювання, у сфері транспортування теплової енергії та нарахування амортизації РБА за 20__ рік (_____ рік _____ регуляторного періоду) (наприклад, за 2018 рік (1-й рік першого регуляторного періоду)), форма якої наведена в додатку 14.

5.34. При формуванні фактичного значення первісної вартості РБА, введених після переходу до стимулюючого регулювання, ураховуються інвестиції (активи, введені в експлуатацію відповідно до інвестиційної програми, у кожному році регуляторного періоду) окремо по кожному об’єкту з дати введення відповідних об’єктів в експлуатацію на підставі первинних та розрахункових документів, які містять інформацію про обсяг і склад витрат, які формують первісну вартість активу (об’єкта).

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9
наступна сторінка »