Документ v0147500-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.12.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.12.2017. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.12.2017  № 147

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 6, 7, 7-1, 15, 44, 45, 56 Закону України "Про Національний банк України", Указу Президента України від 27 червня 1999 року № 734/99 "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства", статей 6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за № 885/9484 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 1.16 глави 1 розділу I:

абзац перший після слів "в договорі" доповнити словами ", що підлягає реєстрації,";

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Вимоги пункту 1.16 глави 1 розділу I цього Положення не поширюються на випадок заміни сторони в зобов'язанні, яке виникло на підставі зареєстрованого договору (у межах суми зобов'язання й на умовах цього договору та його реєстрації, що існували на момент заміни сторони в зобов'язанні).";

2) абзац другий пункту 1.1 глави 1 розділу II замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"Уповноважена небанківська фінансова установа, що має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині можливості надання нею позик, має право надавати позику лише банку-нерезиденту.

Уповноважений банк, що має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках, має право надавати кредит (позику) в іноземній валюті нерезиденту лише в таких випадках:

надання кредиту банку-нерезиденту;

надання експортного кредиту суб'єкту господарювання-нерезиденту для придбання ним товарів/робіт/послуг українського походження за участю Експортно-кредитного агентства відповідно до Закону України "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту".".

2. В абзаці третьому пункту 1.5 глави 1 Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 483, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2004 року за № 1429/10028 (зі змінами), слова "через інвестиційний рахунок іноземного інвестора в уповноваженому банку" виключити.

3. Унести до Положення про порядок іноземного інвестування в Україну, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 947/11227 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 1.1 глави 1:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"ескроу рахунок - рахунок умовного зберігання (ескроу) в іноземній валюті 1 групи Класифікатора іноземних валют і банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами) (далі - Класифікатор), та/або в гривнях, що відкритий уповноваженим банком клієнту (іноземному інвестору/резиденту) відповідно до вимог глави 23 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493 (зі змінами) (далі - Інструкція);";

У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий уважати відповідно абзацами третім - восьмим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"інвестиційний рахунок - поточний рахунок в іноземній валюті 1 групи Класифікатора та/або в гривнях, відкритий іноземним інвестором в уповноваженому банку відповідно до вимог глави 16 Інструкції, для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні;";

2) у главі 2:

у пункті 2.1:

абзац другий після слова "рахунок" доповнити словами "/ескроу рахунок";

абзац сьомий доповнити словами та літерами "(далі - рахунок МФО)";

доповнити пункт після абзацу сьомого трьома новими абзацами восьмим - десятим такого змісту:

"перераховувати з власного інвестиційного рахунку кошти в гривнях та іноземній валюті на власний ескроу рахунок;

використовувати власний ескроу рахунок для перерахування коштів у гривнях та іноземній валюті з цього рахунку на поточний рахунок резидента, інвестиційний рахунок іншого іноземного інвестора, кореспондентський рахунок іноземного центрального банку або на рахунок МФО;

використовувати власний ескроу рахунок для придбання акцій відповідно до процедури, визначеної статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом перерахування коштів на рахунки осіб, які мають право на отримання коштів за акції, або шляхом виплати таким особам відповідних коштів готівкою.";

пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Розрахунки за об'єкти інвестування здійснюються виключно в безготівковій формі через рахунки, відкриті в уповноважених банках (крім випадку, передбаченого абзацом десятим пункту 2.1 глави 2 цього Положення, або в разі проведення розрахунків між іноземними інвесторами за межами України).";

3) у главі 3:

у пункті 3.1:

в абзацах другому та третьому слова "резидентом з поточного рахунку" замінити словами "з поточного рахунку/ескроу рахунку резидента";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"з інвестиційного рахунку іноземного інвестора в іноземній валюті на власний рахунок за межами України;";

в абзаці п'ятому слова "іноземним інвестором з інвестиційного рахунку" замінити словами "з інвестиційного рахунку/ескроу рахунку іноземного інвестора";

доповнити пункт після абзацу п'ятого новим абзацом шостим такого змісту:

"з ескроу рахунку іноземного інвестора в іноземній валюті на інвестиційний рахунок/рахунок у закордонному банку іншого іноземного інвестора з метою купівлі-продажу акцій відповідно до процедури, визначеної статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства";".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий уважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

в абзацах сьомому та восьмому слова "іноземним інвестором з вкладного (депозитного) рахунку (інвестиційного вкладу) в національній валюті та іноземній валюті" замінити словами "з вкладного (депозитного) рахунку (інвестиційного вкладу) іноземного інвестора - юридичної особи в національній валюті та іноземній валюті";

в абзаці дев'ятому слово "розпорядником" виключити;

абзац десятий викласти в такій редакції:

"з рахунку МФО на інвестиційний рахунок у національній валюті іноземного інвестора для погашення/викупу емітованих МФО облігацій та виплати за ними доходу.";

в абзаці першому пункту 3.10 слова "(крім одержаних від продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України)" замінити словами "(крім одержаних від продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, перерахованих з власного інвестиційного рахунку/ескроу рахунку/вкладного (депозитного) рахунку цього іноземного інвестора)".

4. Унести до глави 3 розділу II Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 2:

у підпункті "а":

в абзаці п'ятому слова "(операції, що не передбачає використання інвестиційного рахунку) та/або про здійснення іноземної інвестиції в гривнях/іноземній валюті з інвестиційного рахунку іноземного інвестора на відкритий в уповноваженому банку рахунок резидента або іншого іноземного інвестора" замінити словами та цифрами "та/або про здійснення іноземної інвестиції в гривнях/іноземній валюті з інвестиційного рахунку/рахунку умовного зберігання (ескроу) іноземного інвестора на відкритий в уповноваженому банку рахунок резидента або іншого іноземного інвестора та/або про здійснення іноземної інвестиції в гривнях/іноземній валюті відповідно до процедури, визначеної статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства";

у другому реченні абзацу дев'ятого слова "обов'язкового викупу акціонерним товариством емітованих ним акцій на вимогу його акціонера - іноземного інвестора відповідно до норм Закону України "Про акціонерні товариства";" замінити словами та цифрами "продажу (відчуження) акцій у випадках, передбачених статтями 65, 65-1, 65-3, 68, 69 Закону України "Про акціонерні товариства";";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"є) за операціями щодо обов'язкового продажу іноземним інвестором акцій відповідно до процедури, визначеної статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства":

заяви про купівлю іноземної валюти;

копії публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій товариства. Уповноважений банк для проведення відповідної операції клієнта має право самостійно перевірити наявність такої вимоги та відомостей, що вона містить (у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на веб-сайті Центрального депозитарію цінних паперів, акціонерного товариства - емітента акцій), без витребування у клієнта її копії;

виписки (довідки) депозитарної установи з рахунку в цінних паперах іноземного інвестора, що підтверджує списання (переказ) акцій з цього рахунку відповідно до процедури, визначеної статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства.";

2) в абзаці першому та першому реченні абзацу другого пункту 5 літери "а" - "е" замінити літерами "а" - "є".

5. Унести до пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 03 листопада 2014 року № 699 "Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим" (зі змінами) такі зміни:

1) в абзаці першому слова "юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, самозайнятих фізичних осіб - суб'єктів Криму (далі - юридичні особи - суб'єкти Криму)" замінити словами "юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, що є суб'єктами Криму (далі - юридичні особи - суб'єкти Криму)";

2) доповнити пункт після абзацу п'ятого двома новими абзацами шостим та сьомим такого змісту:

"операцій, пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

сплати коштів банку за надання ним послуг розрахунково-касового обслуговування за рахунками юридичних осіб - суб'єктів Криму;".

6. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови, а банкам України - до відома їх клієнтів.

7. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В.о. Голови

Я.В. Смолійвгору