Документ v0139500-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2017

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

21.12.2017  № 139

Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури

Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення порядку реєстрації Національним банком України платіжних систем, систем розрахунків, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 2014 року № 43, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2014 року за № 348/25125 (зі змінами) (далі - Положення № 43), що додаються.

2. Платіжним організаціям платіжних систем протягом 30 календарних днів із дня набрання чинності цією постановою надати Національному банку України інформацію про оператора послуг платіжної інфраструктури-резидента в порядку, визначеному пунктом 13 розділу I Положення № 43.

3. Департаменту фінансового контролінгу (Стринжа О.В.), Департаменту ліцензування (Бевз О.О.) до 28 лютого 2018 року привести тарифи на послуги з реєстрації та ліцензування у відповідність до вимог Положення № 43.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім абзацу четвертого пункту 7 розділу II та абзацу другого пункту 4 розділу VII Положення № 43, які набирають чинності з 28 лютого 2018 року.

В.о. Голови

Я.В. Смолій


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
21.12.2017 № 139

ЗМІНИ
до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури

1. У розділі I:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Вимоги цього Положення не поширюються на платіжні системи, платіжною організацією яких є Національний банк, а також у частині реєстрації операторів послуг платіжної інфраструктури - на платіжні організації платіжних систем/учасників платіжних систем, які виконують функції операторів послуг платіжної інфраструктури виключно для цієї платіжної системи/цього учасника платіжної системи.";

2) у пункті 6:

після абзацу третього доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

"сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;

файл повинен мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст та реквізити документа;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий уважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

восьмий абзац викласти в такій редакції:

"Електронні копії документів подаються до Національного банку на цифрових носіях інформації [компакт-дисках (CD/DVD) або USB-флеш-накопичувачах] або надсилаються засобами електронної пошти Національного банку з урахуванням технічних можливостей цієї системи (за умови підключення платіжної організації платіжної системи, учасника платіжної системи, оператора послуг платіжної інфраструктури до системи електронної пошти Національного банку).";

3) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Національний банк має право вимагати від платіжної організації платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури надання додаткових документів, інформації або пояснень з метою уточнення відомостей, наведених у поданих до Національного банку документах, та необхідних для прийняття Національним банком рішень відповідно до цього Положення.";

4) після пункту 7 доповнити розділ чотирма новими пунктами 8 - 11 такого змісту:

"8. Національний банк має право призупинити розгляд документів, що подаються відповідно до вимог цього Положення, у разі виявлення обставин, що можуть вплинути на прийняття Національним банком відповідного рішення, до з'ясування таких обставин, але не більше ніж на 30 робочих днів. Національний банк повідомляє платіжну організацію платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури про призупинення розгляду документів протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

9. Національний банк має право продовжити строк розгляду документів, визначений цим Положенням, за обґрунтованим зверненням платіжної організації платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури та встановити строк, на який продовжено строк розгляду. Національний банк повідомляє платіжну організацію платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури про продовження строку розгляду документів протягом п'яти робочих днів із дня прийняття такого рішення (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

10. Національний банк має право надати зауваження та пропозиції до документів, поданих відповідно до вимог цього Положення, якщо вони не відповідають вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі цього Положення, та встановити строк для їх опрацювання.

Національний банк зупиняє строк розгляду документів, визначений цим Положенням, до отримання доопрацьованих відповідно до абзацу першого пункту 10 розділу I цього Положення документів та/або додаткових документів/інформації, передбачених пунктом 7 розділу I цього Положення, та поновлює його після отримання всіх доопрацьованих документів та інформації.

11. Національний банк має право повернути на доопрацювання документи, подані відповідно до вимог цього Положення, у разі подання неповного пакета документів та/або невідповідності поданих документів вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку, про що в письмовій формі повідомляє платіжну організацію платіжної системи, учасника платіжної системи та оператора послуг платіжної інфраструктури із зазначенням підстав такого повернення (рішення приймає уповноважена особа Національного банку).

Платіжна організація платіжної системи, учасник платіжної системи та оператор послуг платіжної інфраструктури має право повторно подати до Національного банку пакет документів, передбачений цим Положенням, після усунення причин, що стали підставою для повернення документів.".

У зв'язку з цим пункти 8, 9 уважати відповідно пунктами 12, 13;

5) пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури, які під час надання послуг з переказу коштів мають намір використовувати веб-сайт, комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку/знак для товарів та послуг, що відрізняються від їх офіційного найменування, зобов'язані не менше ніж за 15 робочих днів до початку використання такого/такої веб-сайта/торговельної марки письмово повідомити Національному банку їх назву/позначення.";

6) після пункту 12 доповнити розділ новим пунктом 13 такого змісту:

"13. Платіжні організації платіжних систем зобов'язані протягом 10 робочих днів із дня початку/припинення використання в платіжній системі (у тому числі учасниками платіжної системи) послуг оператора послуг платіжної інфраструктури-резидента в письмовій формі повідомити про це Національний банк.

Повідомлення має містити інформацію про:

1) оператора послуг платіжної інфраструктури, який надає послуги в платіжній системі:

повне та скорочене найменування;

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі - код за ЄДРПОУ);

місцезнаходження;

комерційне (фірмове) найменування;

торговельну марку / знак для товарів та послуг (за наявності);

назву веб-сайта (за наявності);

дату початку/припинення надання послуг оператором послуг платіжної інфраструктури;

2) оператора послуг платіжної інфраструктури, який надає послуги учаснику платіжної системи;

повне та скорочене найменування;

код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

комерційне (фірмове) найменування;

торговельну марку/знак для товарів та послуг (за наявності);

назву веб-сайта (за наявності);

дату початку/припинення надання послуг оператором послуг платіжної інфраструктури, а також найменування учасника, який користується його послугами.".

У зв'язку з цим пункт 13 уважати пунктом 14;

7) в абзаці другому пункту 14 слово "міжнародна" виключити.

2. У розділі II:

1) у пункті 1:

в абзаці першому слова "Банк, який є платіжною організацією платіжної системи, зобов'язаний" замінити словами "Платіжна організація платіжної системи зобов'язана";

підпункти 2, 3 викласти в такій редакції:

"2) прошиті та підписані керівником правила платіжної системи, які мають містити положення, зазначені в пункті 2 розділу II цього Положення;

3) анкету, підписану керівником платіжної організації платіжної системи, за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення (анкета додатково надається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx). Банк, а також небанківська фінансова установа, яка подавала анкету до Національного банку відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, який визначає порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, анкету не подають.";

підпункт 4 виключити;

2) пункти 2, 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4 - 15 уважати відповідно пунктами 2 - 13;

3) у пункті 2:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) систему управління в платіжній системі ризиками, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку з питань нагляду (оверсайта) платіжних систем (окремо за кожним ризиком, властивим платіжній системі), порядок забезпечення безперервності діяльності платіжної системи і порядок урегулювання неплатоспроможності й інших випадків нездатності виконання учасниками платіжної системи своїх зобов'язань, у тому числі порядок створення та використання страхового фонду (за його наявності);";

у підпункті 5:

абзац третій доповнити словами "та визначення моменту, після якого переказ коштів не може бути скасований ні учасником платіжної системи, ні третьою стороною (момент невідкличності)";

абзац четвертий виключити;

у підпункті 9 слова "(у разі надання послуг із застосуванням електронних платіжних засобів)" замінити словами "(для карткових платіжних систем)";

після підпункту 11 доповнити пункт новим підпунктом 12 такого змісту:

"12) порядок забезпечення в платіжній системі супроводження переказу коштів інформацією про ініціатора та отримувача на всіх етапах здійснення переказу коштів;".

У зв'язку з цим підпункти 12 - 16 уважати відповідно підпунктами 13 - 17;

у підпункті 17 слова "і строки" виключити;

4) пункт 3 після слова "банку" доповнити словами "повного пакета";

5) в абзацах першому, третьому пункту 4 слова та цифру "пунктом 5 цього розділу" замінити словами та цифрами "пунктом 3 розділу II цього Положення";

6) пункт 6 доповнити словами "та найменування розрахункового банку платіжної системи";

7) пункти 7 - 9 викласти в такій редакції:

"7. Платіжна організація платіжної системи зобов'язана протягом 15 робочих днів із дня внесення змін до правил платіжної системи подати до Національного банку заяву про узгодження змін до правил платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 1 до цього Положення, зміни до правил платіжної системи та порівняльну таблицю до цих змін (за винятком викладення правил платіжної системи в новій редакції), прошиті та підписані керівником платіжної організації.

Платіжна організація платіжної системи зобов'язана подати правила платіжної системи в новій редакції в разі внесення до цих правил змін, що за обсягом становлять більше 30 відсотків тексту або суттєво впливають на їх зміст.

Національний банк зобов'язаний протягом 60 робочих днів із дня надходження до Національного банку повного пакета документів, поданих платіжною організацією платіжної системи для узгодження змін до правил цієї системи, розглянути ці документи, та в разі прийняття рішення про узгодження змін до правил платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, видати платіжній організації платіжної системи свідоцтво про узгодження змін до правил платіжної системи за зразком, наведеним у додатку 2 до цього Положення.

Свідоцтво про узгодження змін до правил платіжної системи видається платіжній організації платіжної системи після внесення нею плати за видачу такого свідоцтва в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку.

Платіжна організація платіжної системи не має права надавати послуги платіжної системи згідно з унесеними до правил платіжної системи змінами, що не узгоджені з Національним банком, крім змін щодо комісійних або інших видів винагород за послуги відповідної платіжної системи.

8. Національний банк має право відмовити в узгодженні правил/змін до правил платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, на таких підставах:

1) невідповідності документів вимогам цього Положення;

2) надання недостовірної інформації;

3) невідповідності правил/змін до правил платіжної системи вимогам валютного законодавства України (у разі узгодження правил/змін до правил міжнародної платіжної системи), законодавства України з питань платіжних систем та переказу коштів, захисту інформації, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

4) використання в найменуванні платіжної системи найменування наявної платіжної системи або використання комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки/знака для товарів та послуг, що може ввести користувачів в оману щодо послуги чи особи, яка її надає;

5) застосування до платіжної організації платіжної системи (протягом року, що передує даті отримання Національним банком пакета документів) заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування заходів впливу до об'єктів нагляду (оверсайта) та/або неусунення причин, які стали підставою для застосування до платіжної організації цих заходів впливу (крім випадків унесення змін до правил платіжної системи, спрямованих виключно на усунення таких причин);

6) застосування до платіжної організації, власників істотної участі, керівників платіжної організації санкцій іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

7) наявності інформації про те, що власники істотної участі та/або керівники платіжної організації є одночасно власниками істотної участі та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

8) здійснення на території України платіжною системою-резидентом переказу коштів за участю іншої платіжної системи, до якої або до платіжної організації (чи іншої юридичної особи, що управляє відповідною платіжною системою), власників істотної участі та/або керівників якої застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), передбачені законодавством України (вимога застосовується під час узгодження змін до правил платіжної системи протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

9) наявності документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що узгодження правил/змін до правил платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення про відмову в узгодженні правил/змін до правил платіжної системи в письмовій формі повідомити про це платіжну організацію із зазначенням підстав.

9. Платіжна організація платіжної системи в разі зміни розрахункового банку в платіжній системі зобов'язана протягом 15 робочих днів із дня укладення договору з розрахунковим банком письмово повідомити Національному банку його найменування.";

8) пункт 11 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Платіжна організація платіжної системи - небанківська установа в разі зміни відомостей, зазначених в анкеті відповідно до підпункту 3 пункту 1 розділу II цього Положення, зобов'язана протягом 10 робочих днів із дня змін у письмовій формі повідомити Національний банк про такі зміни та подати оновлену анкету.";

9) пункти 12, 13 викласти в такій редакції:

"12. Платіжна організація міжнародної платіжної системи-резидент має право укласти договір з платіжною організацією міжнародної платіжної системи-резидентом/нерезидентом для здійснення переказу коштів за участю двох міжнародних платіжних систем, якщо ці системи внесені до Реєстру.

Платіжна організація внутрішньодержавної платіжної системи-резидент має право укласти договір з платіжною організацією міжнародної платіжної системи-резидентом, якщо ці системи внесені до Реєстру та за умови, що переказ коштів за участю двох платіжних систем здійснюється виключно на території України.

Платіжна організація внутрішньодержавної платіжної системи-резидент має право укласти договір з платіжною організацією внутрішньодержавної платіжної системи-резидентом для здійснення переказу коштів за участю двох платіжних систем, якщо ці системи внесені до Реєстру.

13. Платіжна організація міжнародної платіжної системи-резидент, платіжна організація внутрішньодержавної платіжної системи-резидент зобов'язані протягом 15 робочих днів із дня укладення договору щодо здійснення переказу коштів за участю двох платіжних систем подати до Національного банку:

1) повідомлення, яке має містити інформацію про:

найменування платіжної системи та платіжної організації платіжної системи, з якою укладається договір;

дату та номер укладеного договору;

дати початку та закінчення дії договору;

види послуг з переказу коштів, які за договором мають право надаватися за участю двох платіжних систем;

2) зміни до правил платіжних систем, які мають містити положення про:

умови, за яких здійснюється спільна діяльність щодо переказу коштів;

загальну схему здійснення переказу, уключаючи рух інформаційних повідомлень та рух коштів із моменту ініціювання переказу в одній платіжній системі та його завершення в іншій платіжній системі (уключаючи момент невідкличності переказу в кожній із платіжних систем);

опис системи захисту інформації під час обміну інформаційними повідомленнями від однієї платіжної системи до іншої, уключаючи технологію обміну, порядок доступу, формування/перевірки електронних підписів, шифрування тощо;

порядок проведення розрахунків між платіжними організаціями платіжних систем;

забезпечення супроводження переказу коштів інформацією про ініціатора та отримувача на всіх етапах здійснення переказу коштів.";

10) доповнити розділ двома новими пунктами такого змісту:

"14. Зміни до правил платіжних систем подаються платіжною організацією платіжної системи-резидентом та розглядаються Національним банком у порядку, визначеному пунктом 7 розділу II цього Положення.

15. Платіжна організація міжнародної платіжної системи-резидент, платіжна організація внутрішньодержавної платіжної системи-резидент зобов'язані протягом 10 робочих днів із дня внесення змін (у частині інформації, зазначеної в підпункті 1 пункту 13 розділу II цього Положення) або розірвання договору надати інформацію про це Національному банку.".

3. У розділі III:

1) у пункті 1:

абзац п'ятий доповнити словами "та комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку/знак для товарів та послуг (за наявності)";

доповнити пункт трьома новими абзацами такого змісту:

"Платіжна організація платіжної системи-резидент зобов'язана додатково до повідомлення подати щодо:

учасника платіжної системи-резидента - анкету за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення. Анкета щодо учасника - небанківської фінансової установи, яка подавалася нею відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, який визначає порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, а також анкета щодо учасника-банку не подаються;

учасника платіжної системи-нерезидента - анкету за формою, наведеною в додатку 8 до цього Положення. Анкета надається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx.";

2) в абзаці першому пункту 2 слово "календарних" замінити словом "робочих";

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Національний банк має право відмовити в реєстрації учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, у разі:

1) використання учасником платіжної системи комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки/знака для товарів та послуг, що може ввести користувачів в оману щодо послуги чи особи, яка її надає;

2) застосування до учасника платіжної системи (протягом року, що передує дню отримання Національним банком повідомлення про укладений з цим учасником договір) заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування заходів впливу до об'єктів нагляду (оверсайта) та/або неусунення причин, які стали підставою для застосування до учасника платіжної системи цих заходів впливу;

3) визнання держави, у якій зареєстрований учасник-нерезидент, державою, що здійснює збройну агресію проти України;

4) застосування до учасника, власників істотної участі, керівників учасника платіжної системи санкцій іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

5) наявності інформації про те, що власники істотної участі та/або керівники учасника платіжної системи є одночасно власниками істотної участі та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

6) здійснення переказів з використанням платіжних систем, до яких або до платіжних організацій чи власників істотної участі яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

7) наявності документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що реєстрація учасника платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

Національний банк зобов'язаний у строк, передбачений пунктом 2 розділу III цього Положення, у письмовій формі повідомити платіжну організацію платіжної системи-резидента про відмову в реєстрації учасника цієї платіжної системи із зазначенням підстав.".

4. У розділі IV:

1) підпункт 5 пункту 1 викласти в такій редакції:

"5) анкету за формою, наведеною в додатку 8 до цього Положення, щодо платіжної організації міжнародної платіжної системи. Анкета щодо платіжної організації міжнародної платіжної системи, яка є публічною компанією або юридичною особою, контроль над якою здійснюється публічною компанією, не подається.

Для цілей підпункту 5 пункту 1 розділу IV цього Положення публічною компанією є іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі.

Анкета додатково надається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx.";

2) пункт 4 після слова "банку" доповнити словами "повного пакета";

3) у пункті 5 слова та цифру "у строк, передбачений пунктом 3 цього розділу" замінити словами "протягом п'яти робочих днів із дня прийняття цього рішення";

4) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Національний банк має право відмовити в узгодженні умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент, на таких підставах:

1) невідповідності документів вимогам цього Положення;

2) надання недостовірної інформації;

3) невідповідності умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи вимогам законодавства України з питань платіжних систем та переказу коштів, міжнародним стандартам у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютному законодавству України;

4) визнання держави, у якій зареєстрована платіжна організація міжнародної платіжної системи-нерезидента та/або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи, та/або процесинговий центр міжнародної платіжної системи, державою, що здійснює збройну агресію проти України;

5) застосування до платіжної організації, власників істотної участі, керівників платіжної організації міжнародної платіжної системи-нерезидента санкцій іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

6) наявності інформації про те, що власники істотної участі та/або керівники платіжної організації міжнародної платіжної системи - нерезидента є одночасно власниками істотної участі та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

7) наявності документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення про відмову в узгодженні умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи в письмовій формі повідомити про це платіжну організацію міжнародної платіжної системи-нерезидента або її представництво, або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні, або уповноважену установу-нерезидента із зазначенням підстав.";

5) у пункті 10 слова та цифри "підпунктами 2 - 4 пункту 1 цього розділу" замінити словами та цифрами "підпунктами 2 - 5 пункту 1 розділу IV цього Положення".

5. У розділі V:

1) в абзаці першому пункту 1 слово "Банк" замінити словами "Учасник міжнародної платіжної системи";

2) пункти 2, 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4 - 18 уважати відповідно пунктами 2 - 16;

3) в абзаці першому пункту 2 цифри та слово "30 календарних" замінити цифрами та словом "15 робочих";

4) у пункті 3:

слово "календарних" замінити словом "робочих";

після слова "банку" доповнити словами "повного пакета";

5) у пункті 4 слова та цифру "пунктом 5 цього розділу" замінити словами та цифрами "пунктом 3 розділу V цього Положення";

6) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Національний банк має право відмовити в реєстрації договору/змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, на таких підставах:

1) невідповідності документів вимогам цього Положення;

2) немає відомостей про міжнародну платіжну систему в Реєстрі;

3) невідповідності порядку здійснення операцій, право на здійснення яких учасник міжнародної платіжної системи набуватиме після реєстрації договору/змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, вимогам законодавства України з питань переказу коштів та вимогам валютного законодавства України;

4) наявності в договорі/змінах до договору про участь у міжнародній платіжній системі обмеження права учасника міжнародної платіжної системи укладати договори про участь в інших міжнародних платіжних системах та заснованих за їх участю організаціях;

5) надання недостовірної інформації;

6) застосування до учасника міжнародної платіжної системи (протягом року, що передує даті отримання Національним банком пакета документів) заходів впливу за порушення законодавства України з питань діяльності платіжних систем відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування заходів впливу до об'єктів нагляду (оверсайта) та/або неусунення причин, які стали підставою для застосування до учасника міжнародної платіжної системи цих заходів впливу;

7) застосування до учасника, власників істотної участі, керівників учасника міжнародної платіжної системи санкцій іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

8) наявності інформації про те, що власники істотної участі та/або керівники учасника міжнародної платіжної системи є одночасно власниками істотної участі та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

9) здійснення переказів з використанням платіжних систем, до яких або до платіжних організацій чи власників істотної участі яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

10) наявності документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що реєстрація договору/змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.

Національний банк зобов'язаний у строк, передбачений пунктом 4 розділу V цього Положення, у письмовій формі повідомити учасника міжнародної платіжної системи про відмову в реєстрації договору/змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, із зазначенням підстав.

Відмова в реєстрації Національним банком змін до договору про участь у міжнародній платіжній системі, платіжною організацією якої є нерезидент, не тягне за собою скасування реєстрації договору про участь у міжнародній платіжній системі.";

7) у пункті 9 цифри та слово "30 календарних" замінити цифрами та словом "15 робочих";

8) в абзаці другому пункту 10 слово "календарних" замінити словом "робочих";

9) в абзаці першому пункту 11 слова "(крім торговця)" замінити словами "(яка має право відповідно до законодавства України бути учасником платіжної системи)";

10) у пункті 12 слова "міжнародної карткової системи" замінити словами "міжнародної карткової платіжної системи";

11) у пунктах 13, 14 цифри та слова "13, 14 цього розділу" замінити цифрами та словами "11, 12 розділу V цього Положення";

12) у пункті 15 цифри та слово "30 календарних" замінити цифрами та словом "15 робочих".

6. У розділі VI:

1) у пункті 2 слово "календарних" замінити словом "робочих";

2) у пункті 6 цифри та слово "30 календарних" замінити цифрами та словом "15 робочих".

7. У розділі VII:

1) у пункті 2:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) анкету, підписану керівником оператора послуг платіжної інфраструктури, за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення. Анкета додатково надається в електронному вигляді у форматі xls або xlsx;";

у підпункті 3:

в абзаці третьому слова "та руху коштів" виключити;

абзаци п'ятий, шостий виключити;

підпункт 4 викласти в такій редакцій:

"4) копії чинних документів, що підтверджують відповідність міжнародному стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток Payment Card Industry Data Security Standard (далі - PCI DSS).

Якщо немає сертифіката PCI DSS або в разі надання оператором послуг платіжної інфраструктури інших видів послуг, ніж оброблення інформації за операціями в міжнародних карткових платіжних системах, внутрішні документи мають містити:

опис системи захисту інформації, яка використовуватиметься під час надання послуг платіжної інфраструктури, уключаючи найменування алгоритмів і довжину ключів, паролів, технологію використання засобів захисту інформації, інформацію про розробника засобів, систему керування ключами;

строки і порядок зберігання інформації щодо переказу коштів, який має передбачати зберігання даних про кожну операцію з переказу коштів з можливістю відновити дані про дату здійснення операції, ініціатора та отримувача переказу, місце ініціювання та виплати переказу, суму та валюту переказу коштів.";

2) у пункті 3:

слово "календарних" замінити словом "робочих";

після слова "банку" доповнити словами "повного пакета";

3) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Внесення відомостей щодо оператора послуг платіжної інфраструктури до Реєстру здійснюється після внесення ним плати за узгодження умов та порядку його діяльності в розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку.";

4) у пункті 6:

підпункт 1 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2 - 4 уважати відповідно підпунктами 1 - 3;

після підпункту 3 доповнити пункт новим підпунктом такого змісту

"4) наявності документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що узгодження умов та порядку діяльності оператора послуг платіжної інфраструктури містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.";

5) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Оператор послуг платіжної інфраструктури зобов'язаний протягом 15 робочих днів із дня внесення змін до документів, передбачених підпунктами 2 - 4 пункту 2 розділу VII цього Положення, подати до Національного банку нові документи, передбачені підпунктами 2 - 4 пункту 2 розділу VII цього Положення.

Оператор послуг платіжної інфраструктури не має права надавати послуги згідно зі змінами до документів, передбачених підпунктами З, 4 пункту 2 розділу VII цього Положення, що не узгоджені з Національним банком. ";

6) пункт 8 виключити.

У зв'язку з цим пункт 9 уважати пунктом 8.

8. У розділі VIII:

1) у пункті 2:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) відкликання Національним банком у юридичної особи, яка отримала право надавати послугу з переказу коштів і є платіжною організацією платіжної системи, ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (у разі надання платіжною організацією платіжної системи послуг з переказу коштів відповідно до правил платіжної системи);";

після підпункту 8 доповнити пункт чотирма новими підпунктами такого змісту:

"9) здійснення на території України платіжною системою переказу коштів за участю міжнародної платіжної системи-нерезидента, до якої або до платіжної організації (чи іншої юридичної особи, що управляє відповідною платіжною системою), власників істотної участі та/або керівників якої застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), передбачені законодавством України;

10) застосування до платіжної організації, власників істотної участі, керівників платіжної організації санкцій іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

11) наявності інформації про те, що власники істотної участі та/або керівники платіжної організації є одночасно власниками істотної участі та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

12) наявності документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.".

У зв'язку з цим абзаци десятий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - дев'ятнадцятим;

в абзаці чотирнадцятому слова "прийняття рішення про" виключити;

в абзаці п'ятнадцятому слово "календарних" замінити словом "робочих";

в абзаці шістнадцятому слово та цифри "підпунктами 1 - 6" замінити словом та цифрами "підпунктами 1 - 6, 9 - 12";

2) у пункті 3:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) відкликання Національним банком у юридичної особи, яка отримала право надавати послугу з переказу коштів, ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків;";

після підпункту 7 доповнити пункт чотирма новими підпунктами такого змісту:

"8) застосування до учасника, власників істотної участі, керівників учасника платіжної системи санкцій іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

9) наявності інформації про те, що власники істотної участі та/або керівники учасника платіжної системи є одночасно власниками істотної участі та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

10) здійснення учасником платіжної системи переказу коштів за участю платіжної системи, до якої або до платіжної організації (чи іншої юридичної особи, що управляє відповідною платіжною системою), власників істотної участі та/або керівників якої застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

11) наявності документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність учасника платіжної системи містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий уважати відповідно абзацами тринадцятим - п'ятнадцятим;

в абзаці тринадцятому слова "прийняття рішення про" виключити;

в абзаці чотирнадцятому слово та цифри "підпунктами 2 - 7" замінити словом та цифрами "підпунктами 2 - 11";

3) у пункті 4:

після підпункту 5 доповнити пункт п'ятьма новими підпунктами такого змісту:

"6) визнання держави, у якій зареєстрована платіжна організація міжнародної платіжної системи-нерезидента та/або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи, та/або процесинговий центр міжнародної платіжної системи, державою, що здійснює збройну агресію проти України;

7) здійснення на території України міжнародною платіжною системою-нерезидентом переказу коштів за участю іншої міжнародної платіжної системи-нерезидента, до якої або до платіжної організації (чи іншої юридичної особи, що управляє відповідною платіжною системою), власників істотної участі та/або керівників якої застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), передбачені законодавством України;

8) застосування до платіжної організації, власників істотної участі, керівників платіжної організації міжнародної платіжної системи-нерезидента санкцій іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

9) наявності інформації про те, що власники істотної участі та/або керівники платіжної організації міжнародної платіжної системи-нерезидента є одночасно власниками істотної участі та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

10) наявності документально підтвердженої інформації від державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про те, що діяльність міжнародної платіжної системи-нерезидента містить ризики виникнення загроз національній безпеці України.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий уважати відповідно абзацами дванадцятим - шістнадцятим;

в абзаці дванадцятому слова "прийняття рішення про" виключити;

4) у пункті 5:

у підпункті 2 цифри "12, 17" замінити цифрами "10, 15";

підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) відкликання Національним банком у юридичної особи, яка отримала право надавати послугу з переказу коштів, ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків;";

після підпункту 11 доповнити пункт чотирма новими підпунктами такого змісту:

"12) застосування до учасника, власників істотної участі, керівників учасника міжнародної платіжної системи санкцій іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);

13) наявності інформації про те, що власники істотної участі та/або керівники учасника міжнародної платіжної системи є одночасно власниками істотної участі та/або керівниками інших юридичних осіб, до яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

14) здійснення учасником платіжної системи переказів за участю платіжних систем, до яких або до платіжних організацій чи власників істотної участі яких застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною (вимога застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору