Документ v0031500-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.03.2018. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.03.2018  № 31

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 6, 7, 7-1, 15, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статей 6, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” та з метою нормативно-правового врегулювання проведення Національним банком України політики поступової лібералізації валютного ринку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до розділу ІІ Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), такі зміни:

1) підпункт “ж” пункту 1.3 глави 1 виключити.

У зв’язку з цим підпункти “з”, “и”, “і” уважати відповідно підпунктами “ж”, “з”, “и”;

2) абзац двадцять третій пункту 7.3 глави 7 виключити;

3) у главі 9:

абзац двадцять другий пункту 9.1 виключити;

пункт 9.25 виключити.

У зв’язку з цим пункти 9.26 - 9.30 уважати відповідно пунктами 9.25 - 9.29.

2. Унести до пункту 6 постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 “Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України” (зі змінами) такі зміни:

1) у підпункті 1:

перше речення абзацу одинадцятого викласти в такій редакції:

“погашення кредиту/позики, якщо в реалізації такого кредиту/позики (повністю або частково) бере участь (шляхом кредитування, страхування, гарантування, поручительства) іноземна особа, до складу учасників (акціонерів) якої входить іноземна держава або іноземний банк [за умови, що іноземна держава є учасником (акціонером) цього банку].”;

абзац тринадцятий після слова “гарантування” доповнити словом “, поручительства”;

2) підпункт 2 виключити;

3) у підпункті 8:

абзац перший виключити.

У зв’язку з цим абзаци другий, третій уважати відповідно абзацами першим, другим;

абзац перший викласти в такій редакції:

“8) дозволити уповноваженому банку в разі перевищення встановленого Національним банком України значення ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції (Л13-1) унаслідок проведення операцій, спрямованих на збільшення основного капіталу, не продавати іноземну валюту в сумі такого перевищення за умови, якщо приведення у відповідність до встановленого значення ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції здійснюватиметься шляхом проведення реструктуризації (зміни валюти зобов’язання) кредитної заборгованості в іноземній валюті позичальників або інших операцій.”;

4) підпункт 20 після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами восьмим та дев’ятим такого змісту:

“перерахування резидентом-боржником коштів на адресу уповноважених органів іноземної держави, до компетенції яких згідно із законодавством іноземної держави належать питання щодо виконання судових рішень та/або рішень міжнародних комерційних арбітражів, за умови, що зазначене перерахування коштів здійснюється з метою виконання судових рішень, рішень міжнародних комерційних арбітражів;

перерахування резидентом-боржником коштів на адресу уповноважених осіб іноземної держави, до компетенції яких згідно із законодавством іноземної держави належить питання щодо виконання судових рішень та/або рішень міжнародних комерційних арбітражів, за умови, що зазначене перерахування коштів здійснюється з метою виконання судових рішень, рішень міжнародних комерційних арбітражів, задоволення вимог зазначених уповноважених осіб іноземної держави про стягнення судових, виконавчих та/або адміністративних зборів, витрат судового та виконавчого проваджень, що покладаються на особу боржника згідно із законодавством іноземної держави. Іноземна держава, про яку йдеться в абзацах восьмому та дев’ятому підпункту 20 пункту 6 цієї постанови, повинна належати до країн, що мають офіційну рейтингову оцінку не нижче категорії А, підтверджену в бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s);”.

У зв’язку з цим абзац восьмий уважати абзацом десятим.

3. Пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2017 року № 129 “Про запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті та встановлення розміру обов’язкового продажу таких надходжень” (зі змінами) доповнити новим підпунктом такого змісту:

“18) за кредитом/позикою за умови, що в реалізації такого кредиту/позики (повністю або частково) бере участь (шляхом кредитування, страхування, гарантування, поручительства) іноземна особа, до складу учасників (акціонерів) якої входить іноземна держава, що має офіційну рейтингову оцінку не нижче категорії А, підтверджену в бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s).”.

4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови, а банкам України - до відома їх клієнтів.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім підпункту 3 пункту 2, який набирає чинності з 01 травня 2018 року. Пункт 2 цієї постанови діє до прийняття Національним банком України окремої постанови Правління Національного банку України за умови відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, обставин, що загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи України. Пункт 3 цієї постанови діє до 13 червня 2018 року (включно).

Голова

Я.В. Смолійвгору