Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів
НКЦПФР; Рішення, Положення, Форма [...] від 03.12.20132826
Документ z2180-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.02.2018, підстава z1552-17
( Увага Остання подія — Редакція відбудеться 05.08.2018, підстава z0604-18 )
 

Сторінки:  1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8  9  10
« попередня сторінканаступна сторінка »  

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 12 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента
Додаток 27
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 13 глави 2 розділу ІІІ)

ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН

Зміст інформації:

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям питань, визначених пунктом 13 глави 2 розділу ІІІ Положення. Крім обов’язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента
Додаток 28
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

2. Код за ЄДРПОУ

3. Місцезнаходження

4. Міжміський код, телефон та факс

5. Електронна поштова адреса

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

ІІ. Текст повідомлення

Інформація наводиться в описовій формі з обов’язковим розкриттям інформації, визначеної цим Положенням, відповідно до виду особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю.

Крім обов’язкової інформації, визначеної цим Положенням, наводиться додаткова інформація, яка потрібна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов господарської і фінансової діяльності емітента.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.


2. Найменування посади

_________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище керівника)
_________________________
(дата)

{Додаток 28 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 603 від 10.08.2017}
Додаток 29
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 3 розділу ІІІ)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

{Додаток 29 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 410 від 12.04.2016, № 923 від 14.09.2016, № 1154 від 24.11.2016, № 603 від 10.08.2017}


Додаток 30
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 10 пункту 1 глави 3 розділу ІІІ)

ЗВІТ
про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Зміст інформації:


Інформація наводиться в описовій формі
Додаток 31
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 1 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про конвертацію цінних паперів

Інформація про конвертацію цінних паперів має містити повний опис щодо конвертації цінних паперів, у тому числі зазначається дата прийняття рішення про конвертацію, уповноважений орган емітента, який прийняв таке рішення, інформація щодо цінних паперів, які підлягають конвертації (вилученню з обігу), та інформація щодо цінних паперів, на які обмінюватимуться вилучені з обігу цінні папери.


Додаток 32
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 2 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про заміну управителя

№ з/п

Дата укладення договору про управління

Управитель, з яким укладено договір

Управитель, з яким розірвано договір

найменування

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження

номер та дата ліцензії (дозволу) управителя іпотечним покриттям

найменування

код за ЄДРПОУ

місцезнаходження

номер та дата ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Опис
Додаток 33
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 3 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про керуючого іпотекою

Розкривається повна інформація про керуючого (усіх керуючих) іпотекою, у тому числі найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, організаційно-правова форма. Вказується перелік функцій, які виконує керуючий іпотекою, та розмір винагороди керуючого іпотекою.


Додаток 34
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 4 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

Розкривається інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів, у тому числі зазначається найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, описується методика розрахунку співвідношення вартості розміщених іпотечних сертифікатів та вартості трансформованих (перетворених) іпотечних активів, які забезпечують виконання зобов’язань за розміщеними іпотечними сертифікатами, розкривається дата надсилання повідомлення про трансформацію (перетворення) до Комісії, зазначаються способи оприлюднення скоригованої інформації про випуск іпотечних сертифікатів, надсилання такої інформації усім власникам іпотечних сертифікатів випуску, за яким здійснено трансформацію (перетворення) іпотечних активів.Додаток 35
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 5 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

Розкривається інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.

Зазначаються дата прийняття рішення емітентом, найменування органу емітента та щодо якого випуску іпотечних сертифікатів прийнято рішення. Зазначається (у відсотках) частка іпотечних активів (інших активів) у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких відбулись зміни. Зазначаються причини прийняття рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Перелічуються іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом, щодо яких прийнято рішення про виключення, та іпотечні активи (інші активи), щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття, або у реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом. Інформація надається із зазначенням найменування активів та їх вартості.Додаток 36
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 6 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про іпотечне покриття

Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

№ з/п

Дата прийняття рішення емітентом

Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулись зміни
(у відсотках)

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення

про виключення зі складу іпотечного покриття

про включення до складу іпотечного покриття

найменування активу

вартість
(тис. грн)

найменування активу

вартість
(тис. грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

№ з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій, грн

Розмір іпотечного покриття на звітну дату, грн

Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, грн

Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, у відсотках (коефіцієнт іпотечного покриття)

1

2

3

4

5

6

7
Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду

№ з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Розмір іпотечного покриття, грн

Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями, грн

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов’язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття)

дата

сума

1

2

3

4

5

6

7
Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

№ з/п

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Дата виникнення змін

Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна*

Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття

Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений (у відсотках)

Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття

виключені зі складу іпотечного покриття

включені до складу іпотечного покриття

1

2

3

4

5

6

7

8

9


__________
* Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни (виключення, включення, заміна).Додаток 37
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 7 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

Розкривається інформація щодо заміни фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів, у тому числі її найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, вказуються причини заміни.


Додаток 38
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 1 глави 4 розділу ІІІ)

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітента цінних паперів

{Додаток 38 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 1348 від 01.09.2015, № 410 від 12.04.2016, № 923 від 14.09.2016, № 1154 від 24.11.2016, № 603 від 10.08.2017, № 786 від 07.11.2017}Додаток 39
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(підпункт 18 пункту 1 глави 4 розділу ІІІ)

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1
2
3
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так*

Ні*

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збориАкціонериДепозитарна установаІнше (запишіть)


__________
* Ставиться помітка “Х” у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?


Так*

Ні*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуАкціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків__________
* Ставиться помітка “Х” у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?


Так*

Ні*

Підняттям картокБюлетенями (таємне голосування)Підняттям рукІнше (запишіть)


__________
* Ставиться помітка “Х” у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?


Так*

Ні*

РеорганізаціяДодатковий випуск акційУнесення змін до статутуПрийняття рішення про збільшення статутного капіталу товаристваПрийняття рішення про зменшення статутного капіталу товаристваОбрання або припинення повноважень голови та членів наглядової радиОбрання або припинення повноважень членів виконавчого органуОбрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)Делегування додаткових повноважень наглядовій радіІнше (запишіть)


__________
* Ставиться помітка “Х” у відповідних графах.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) _____

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:


Так*

Ні*

Наглядова радаВиконавчий органРевізійна комісія (ревізор)Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства


Інше (зазначити)


У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення______.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення______.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?


(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:


членів наглядової ради - акціонерів


членів наглядової ради - представників акціонерів


членів наглядової ради - незалежних директорів


членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій


членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій


членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій


членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій


Чи проводила наглядова рада самооцінку?


Так*

Ні*

СкладуОрганізаціїДіяльностіІнші (запишіть)


  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8  9  10
« попередня сторінканаступна сторінка »